ตัวแสดงเวลาใน Power Pivot ใน Excel

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นิพจน์การวิเคราะห์ข้อมูล (DAX) มี 35 ฟังก์ชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการรวมและการเปรียบเทียบข้อมูลตามเวลา ฟังก์ชันของตัวแสดงเวลาไม่มีสิ่งใดที่คล้ายกับใน Excel ซึ่งต่างจากฟังก์ชันวันที่และเวลาของ DAX ทั้งนี้เนื่องจากฟังก์ชันตัวแสดงเวลาจะทำงานกับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทที่คุณเลือกในการแสดงผล PivotTable และ Power View

เมื่อต้องการทำงานกับฟังก์ชันตัวแสดงเวลา คุณจำเป็นต้องมีตารางวันรวมอยู่ในตัวแบบข้อมูลของคุณ ตารางวันต้องมีคอลัมน์ที่ มีหนึ่งแถวสำหรับทุกวันของแต่ละปีที่รวมอยู่ในข้อมูลของคุณ คอลัมน์นี้จะถือว่าเป็น คอลัมน์ของวัน (แม้ว่าจะสามารถถูกชื่ออะไรก็ตามที่คุณชอบ) ฟังก์ชันตัวแสดงเวลาหลายคอลัมน์วันที่จำเป็นต้องเพื่อคำนวณตามวันที่คุณเลือกเป็นเขตข้อมูลในรายงาน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีการวัดที่คำนวณยอดในไตรมาสปิด โดยใช้ฟังก์ชัน CLOSINGBALANCEQTR ตามลำดับสำหรับ Power Pivot เพื่อทราบเมื่อสิ้นสุดของไตรมาสจริง ๆ นั้นต้องอ้างอิงคอลัมน์วันที่ในตารางวันที่รู้เมื่อไตรมาสเริ่มต้น และสิ้นสุด เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางวัน โปรดดูที่Understand และสร้างตารางวันที่ใน Power Pivot ใน Excel

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชันที่ส่งกลับวันที่เดียว

ฟังก์ชันในประเภทนี้จะส่งกลับวันที่เดียว จากนั้นสามารถนำผลลัพธ์ไปใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ให้กับฟังก์ชันอื่นๆ ได้

สองฟังก์ชันแรกในประเภทนี้จะส่งกลับวันที่แรกหรือวันที่สุดท้ายใน คอลัมน์วันที่ ในบริบทปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการค้นหาวันที่แรกหรือวันที่สุดท้ายที่คุณทำธุรกรรมที่ระบุ ฟังก์ชันเหล่านี้ใช้เพียงอาร์กิวเมนต์เดียว นั่นคือ ชื่อของคอลัมน์วันที่ในตารางวันที่ของคุณ

 • FIRSTDATE (คอลัมน์วันที่)

 • LASTDATE (คอลัมน์วันที่)

สองฟังก์ชันถัดมาในประเภทนี้จะค้นหาวันที่แรกหรือวันที่สุดท้าย (หรือค่าของคอลัมน์อื่นๆ) ที่ซึ่งนิพจน์มีค่าที่ไม่ใช่ค่าว่างอยู่ โดยบ่อยครั้งมักจะใช้กับสถานการณ์อย่างเช่น สินค้าคงคลัง ซึ่งคุณต้องการได้ยอดจำนวนสินค้าคงคลังล่าสุด และคุณไม่ทราบว่าเมื่อใดที่เกิดมีสินค้าคงคลังครั้งล่าสุด

 • FIRSTNONBLANK (คอลัมน์วันที่, นิพจน์)

 • LASTNONBLANK (คอลัมน์วันที่, นิพจน์)

มีอีกหกฟังก์ชันเพิ่มเติมที่ส่งกลับค่าวันที่เดียว คือ ฟังก์ชันที่ส่งกลับวันที่แรกหรือวันที่สุดท้ายของเดือน, ของไตรมาส หรือของปี ภายในบริบทปัจจุบันของการคำนวณ

 • STARTOFMONTH (คอลัมน์วันที่)

 • STARTOFQUARTER (คอลัมน์วันที่)

 • STARTOFYEAR (คอลัมน์วันที่ [,YE_Date])

 • ENDOFMONTH (คอลัมน์วันที่)

 • ENDOFQUARTER (คอลัมน์วันที่)

 • ENDOFYEAR (คอลัมน์วันที่ [,YE_Date])

ฟังก์ชันที่ส่งกลับค่าตารางของวันที่

มีฟังก์ชันตัวแสดงเวลาสิบหกฟังก์ชันที่ส่งกลับค่าตารางของวันที่ ส่วนใหญ่แล้วฟังก์ชันเหล่านี้จะถูกใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ SetFilter ให้กับฟังก์ชัน CALCULATE ซึ่งก็เหมือนกับฟังก์ชันตัวแสดงเวลาทั้งหมดใน DAX ที่แต่ละฟังก์ชันจะใช้คอลัมน์วันที่เป็นหนึ่งในอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันนั้น

ฟังก์ชันแปดแรกในประเภทนี้เริ่มต้น ด้วยวันคอลัมน์ในบริบทปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ถ้าใช้การวัดใน PivotTable อาจมีเดือนหรือปีบนป้ายชื่อคอลัมน์หรือป้ายชื่อแถว ผลสุทธิเป็นคอลัมน์ของวันจะถูกกรองเพื่อใส่เฉพาะวันที่สำหรับบริบทปัจจุบัน เริ่มต้นจากนั้นบริบทปัจจุบัน ฟังก์ชันเหล่านี้แปดแล้วคำนวณวันก่อนหน้า (หรือถัดไป) เดือน ไตรมาส หรือปี และกลับวันเหล่านั้นในฟอร์มของตารางคอลัมน์เดียว ฟังก์ชัน "ก่อนหน้า" ทำงานไปข้างหลังจากวันแรกในบริบทปัจจุบัน และฟังก์ชัน "ถัดไป" ย้ายไปข้างหน้าจากวันสุดท้ายในบริบทปัจจุบัน

 • PREVIOUSDAY (คอลัมน์วันที่)

 • PREVIOUSMONTH (คอลัมน์วันที่)

 • PREVIOUSQUARTER (คอลัมน์วันที่)

 • PREVIOUSYEAR (คอลัมน์วันที่ [,YE_Date])

 • NEXTDAY (คอลัมน์วันที่)

 • NEXTMONTH (คอลัมน์วันที่)

 • NEXTQUARTER (คอลัมน์วันที่)

 • NEXTYEAR (คอลัมน์วันที่ [,YE_Date])

สี่ฟังก์ชันถัดไปในประเภทนี้จะคล้ายกัน แต่แทนที่จะเป็นการคำนวณช่วงเวลาก่อนหน้า (หรือถัดไป) ฟังก์ชันเหล่านี้จะคำนวณชุดของวันที่ในช่วงเวลาที่เป็น "ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงปัจจุบัน" (หรือ ตั้งแต่เริ่มไตรมาสจนถึงปัจจุบัน หรือ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน หรือ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า) ฟังก์ชันเหล่านี้ทั้งหมดดำเนินการการคำนวณโดยใช้วันที่สุดท้ายในบริบทปัจจุบัน โปรดสังเกตว่า SAMEPERIODLASTYEAR ต้องการให้บริบทปัจจุบันมีชุดที่ติดกันของวันที่ต่างๆ ถ้าบริบทปัจจุบันไม่ใช่ชุดที่ติดกันของวันที่ต่างๆ แล้ว SAMEPERIODLASTYEAR จะส่งกลับข้อผิดพลาด

 • DATESMTD (คอลัมน์วันที่)

 • DATESQTD (คอลัมน์วันที่)

 • DATESYTD (คอลัมน์วันที่ [,YE_Date])

 • SAMEPERIODLASTYEAR (คอลัมน์วันที่)

สี่ฟังก์ชันสุดท้ายในประเภทนี้เป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างซับซ้อนมาก และมีประสิทธิภาพมากด้วย ฟังก์ชันเหล่านี้ถูกใช้เมื่อต้องการเลื่อนจากชุดของวันที่ต่างๆ ที่อยู่ในบริบทปัจจุบันไปยังชุดใหม่ของวันที่ต่างๆ

 • DATEADD (คอลัมน์วันที่, จำนวนของช่วงเวลา, ช่วงเวลา)

 • DATESBETWEEN (คอลัมน์วันที่, วันที่เริ่มต้น, วันที่สิ้นสุด)

 • DATESINPERIOD (คอลัมน์วันที่, วันที่เริ่มต้น, จำนวนของช่วงเวลา, ช่วงเวลา)

 • PARALLELPERIOD (คอลัมน์วันที่, จำนวนของช่วงเวลา, ช่วงเวลา)

DATESBETWEEN คำนวณชุดของวันที่ระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่ระบุไว้ ฟังก์ชันที่เหลืออีกสามฟังก์ชันจะเลื่อนบางจำนวนของช่วงเวลาจากบริบทปัจจุบัน ช่วงเวลาดังกล่าวสามารถเป็นวัน เดือน ไตรมาส หรือปี ก็ได้ ฟังก์ชันเหล่านี้ทำให้ง่ายต่อการเลื่อนช่วงเวลาสำหรับการคำนวณตามสิ่งใดๆ ดังต่อไปนี้

 • ย้อนกลับไปสองปี

 • ย้อนกลับไปหนึ่งเดือน

 • ล่วงหน้าไปสามไตรมาส

 • ย้อนกลับไป 14 วัน

 • ล่วงหน้าไป 28 วัน

ในแต่ละกรณี สิ่งที่คุณต้องทำเพียงระบุช่วงเวลาและจำนวนของช่วงเหล่านั้นที่ต้องการเลื่อนไป ช่วงเวลาที่เป็นบวกจะย้ายไปยังเวลาในอนาคต ขณะที่ช่วงเวลาที่เป็นลบจะย้อนเวลากลับไปในอดีต ตัวช่วงเวลาเองจะถูกระบุตามคำสำคัญของ DAY, MONTH, QUARTER หรือ YEAR คำสำคัญเหล่านี้ไม่ใช่สตริง ดังนั้นจึงไม่ควรอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ

ฟังก์ชันที่ประเมินนิพจน์ตามช่วงเวลา

ฟังก์ชันประเภทนี้จะประเมินนิพจน์ตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ คุณสามารถจัดการงานอย่างเดียวกันนี้ให้สำเร็จได้โดยใช้ CALCULATE และฟังก์ชันตัวแสดงเวลาอื่นๆ ตัวอย่างเช่น

= TOTALMTD (นิพจน์, คอลัมน์วันที่ [, SetFilter])

จะเหมือนกันทุกประการกับ

= CALCULATE (นิพจน์, DATESMTD (คอลัมน์วันที่)[, SetFilter])

อย่างไรก็ตาม จะเป็นการง่ายกว่าถ้าใช้ฟังก์ชันตัวแสดงเวลาเหล่านี้เมื่อฟังก์ชันนั้นๆ เหมาะกับปัญหาที่ต้องการการแก้ไข ดังนี้

 • TOTALMTD (นิพจน์, คอลัมน์วันที่ [, SetFilter])

 • TOTALQTD (นิพจน์, คอลัมน์วันที่ [, SetFilter])

 • TOTALYTD (นิพจน์, คอลัมน์วันที่ [, SetFilter] [,YE_Date]) *

สิ่งที่อยู่ในประเภทนี้ด้วยคือกลุ่มของฟังก์ชันที่คำนวณการเปิดและการปิดยอดงบดุล มีแนวคิดบางประการที่คุณควรทำความเข้าใจกับฟังก์ชันเฉพาะเหล่านี้ ก่อนอื่น ดังที่คุณอาจเห็นได้ชัดว่า การเปิดยอดงบดุลสำหรับช่วงเวลาใดๆ จะเหมือนกับการปิดยอดงบดุลสำหรับช่วงเวลาก่อนหน้า การปิดยอดงบดุลจะรวมข้อมูลทั้งหมดไปจนสิ้นสุดช่วงเวลา ขณะที่การเปิดยอดงบดุลจะไม่รวมข้อมูลใดๆ จากภายในช่วงเวลาปัจจุบันเลย

ฟังก์ชันเหล่านี้จะส่งกลับค่าของนิพจน์ที่ประเมินสำหรับ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งที่ระบุเสมอ ซึ่งเวลา ณ ขณะนั้นที่เราสนใจคือค่าของวันที่สุดท้ายที่เป็นไปได้ในช่วงเวลาปฏิทินนั้นเสมอ การเปิดงบดุลจะยึดตามวันที่สุดท้ายของช่วงเวลาก่อนหน้า ขณะที่การปิดงบดุลจะยึดตามวันที่สุดท้ายของช่วงเวลาปัจจุบัน ช่วงเวลาปัจจุบันจะถูกพิจารณาตามวันที่สุดท้ายในบริบทของวันที่ ณ ปัจจุบันเสมอ

 • OPENINGBALANCEMONTH (นิพจน์, คอลัมน์วันที่ [,SetFilter])

 • OPENINGBALANCEQUARTER ไตรมาส (นิพจน์, คอลัมน์วันที่ [,SetFilter])

 • OPENINGBALANCEYEAR (นิพจน์, คอลัมน์วันที่ [,SetFilter] [,YE_Date])

 • CLOSINGBALANCEMONTH (นิพจน์, คอลัมน์วันที่ [,SetFilter])

 • CLOSINGBALANCEQUARTER (นิพจน์, คอลัมน์วันที่ [,ชุดตัวกรอง])

 • CLOSINGBALANCEYEAR (นิพจน์, คอลัมน์วันที่ [,SetFilter] [,YE_Date])

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

บทความ: Understand และสร้างตารางวันที่ใน Power Pivot ใน Excel

การอ้างอิง: ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับฟังก์ชันของ DAX บน Office.com

ตัวอย่าง:วิเคราะห์ด้วย Microsoft PowerPivot ใน Excel และสร้างตัวแบบข้อมูลกำไรและขาดทุน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×