ตัวเลือกสำหรับการแปลงเอกสาร Word ให้เป็นแม่แบบฟอร์ม InfoPath

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถแปลงเอกสาร Microsoft Office Word ให้เป็นแม่แบบฟอร์ม Microsoft Office InfoPath โดยใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าใน InfoPath ได้ ให้ใช้การตั้งค่าในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำเข้า เพื่อเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับการนำเข้าเอกสาร Word ไปยัง InfoPath

คุณต้องการนำเข้าสิ่งใด

เฉพาะเค้าโครง     คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการรักษาเค้าโครงของเอกสาร Word เมื่อคุณนำเข้าเค้าโครงนั้น แต่ไม่ใช่เขตข้อมูลฟอร์ม Word ถ้ามีอยู่

เค้าโครงและเขตข้อมูลฟอร์ม (การแปลงเริ่มต้น)     คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการใช้การตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อรักษาเค้าโครงของเอกสาร Word เมื่อคุณนำเข้าเค้าโครงนั้น และใช้การตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อแปลงเขตข้อมูลฟอร์ม Word และองค์ประกอบอื่นๆ ไปเป็นตัวควบคุม InfoPath ต่างๆ

เค้าโครงและเขตข้อมูลฟอร์ม (การแปลงแบบกำหนดเอง)      คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการรักษาเค้าโครงของเอกสาร Word เมื่อคุณนำเข้าเค้าโครงนี้ ต่อจากนั้น ให้เลือกตัวเลือกที่แน่นอนที่คุณต้องการภายใต้ การตั้งค่าการแปลงแบบกำหนดเอง

ตั้งค่าการแปลงแบบกำหนดเอง

แปลงเขตข้อมูลฟอร์มใน Word ให้เป็นตัวควบคุม InfoPath      เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการแปลงกล่องข้อความ กล่องกาเครื่องหมาย และกล่องรายการแบบหล่นลงในเอกสาร Word ให้เป็นชนิดตัวควบคุมที่สอดคล้องกันในแม่แบบฟอร์ม InfoPath ผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าเอกสาร Word มีกล่องกาเครื่องหมาย แม่แบบฟอร์มผลลัพธ์ก็จะมีกล่องกาเครื่องหมาย

ตรวจหาตารางที่ซ้ำกัน     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้ตารางในเอกสาร Word ที่มี ตั้งแต่สองแถวเหมือนกันจะถูกแปลงเป็นตารางในเทมเพลตฟอร์ม InfoPath ผลลัพธ์ที่ซ้ำกัน ถ้าเอกสาร Word ประกอบด้วยข้อความที่เหมือนกันในแถวที่อยู่ติดกันหลาย ๆ แถวดังกล่าวจะถือว่าเป็นแถวเหมือน โดยไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอย่างเช่น ถ้าสามเซลล์ในที่อยู่ติดกัน แถวประกอบด้วยคำว่า SingleFamily ครอบครัวเดียว และครอบครัวเดียว แถวดังกล่าวจะถือว่าแถวเหมือนกัน เมื่อต้องการสร้างตารางเกิดซ้ำ InfoPath รักษาจำนวนแถวที่ว่างเปล่าที่มีอยู่ในตารางในเอกสาร Word

ตรวจหาพื้นที่ Rich Text      เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการแปลงบรรทัดที่ขีดเส้นใต้หลายบรรทัดในเอกสารให้เป็นกล่อง Rich Text ในแม่แบบฟอร์ม InfoPath ผลลัพธ์

แปลงเป็นกล่องข้อความ

ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อกำหนดขั้นตอนการแปลงเอง ตัวเลือกเหล่านี้จะพร้อมใช้งานถ้าคุณคลิก เค้าโครงและเขตข้อมูลฟอร์ม (การแปลงแบบกำหนดเอง) แล้วเท่านั้น

ว่าง ขีดเส้นใต้พื้นที่      เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องล้าง ขีดเส้นใต้พื้นที่ในเอกสาร Word จะแปลงลงในกล่องข้อความในเทมเพลตฟอร์ม InfoPath เป็นผลลัพธ์ การแปลงจะทำงานถ้าเอกสารประกอบด้วยอย่าง น้อยสามอักขระเครื่องหมายขีดล่าง (_) ในแถว

ช่องว่างหลังเครื่องหมายจุดคู่ (:)     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการแปลงพื้นที่ช่องว่างหลังเครื่องหมายจุดคู่ในเอกสาร Word ให้เป็นกล่องข้อความในแม่แบบฟอร์ม InfoPath ผลลัพธ์ นอกจากนี้การแปลงยังจะใช้งานได้ถ้าเครื่องหมายจุดคู่ตามด้วยแท็บหยุดพร้อมกับอักขระตัวนำทึบหรือตัวอักขระขีดล่าง ( _ ) อย่างน้อยสามตัวในหนึ่งแถว

เซลล์ตารางเปล่า     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการแปลงเซลล์ว่างในเอกสาร Word ที่มีการจัดรูปแบบเส้นขอบที่ใช้บนด้านข้างทั้งสี่ให้เป็นกล่องข้อความในแม่แบบฟอร์ม InfoPath ผลลัพธ์

เซลล์ตารางที่มีข้อความป้ายชื่อ     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการแปลงเซลล์ตารางในเอกสาร Word ที่มีป้ายทางมุมบนซ้าย (หรือมุมขวาบนในกรณีของภาษาขวาไปซ้าย) ให้เป็นกล่องข้อความในแม่แบบฟอร์ม InfoPath ผลลัพธ์

ใส่วงเล็บเหลี่ยมครอบช่องว่างหลายช่อง [ ]     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการแปลงช่องว่างหลายช่องหรือแท็บที่อยู่ในวงเล็บ [   ] ในเอกสาร Word ให้เป็นกล่องข้อความในแม่แบบฟอร์ม InfoPath ผลลัพธ์ ถ้ามีข้อความอยู่ระหว่างวงเล็บเหลี่ยม ข้อความนั้นจะถูกแปลงไปเป็นข้อความตัวยึดตำแหน่งในแม่แบบฟอร์ม InfoPath วงเล็บเหลี่ยมจะไม่ถูกแปลงไปเป็นกล่องข้อความ ถ้ามีตัวแบ่งบรรทัดหรือตัวแบ่งหน้าระหว่างวงเล็บเหลี่ยม หรือถ้ามีมากกว่า 60 อักขระระหว่างวงเล็บเหลี่ยม

แปลงไปเป็นกล่องกาเครื่องหมาย

ใส่วงเล็บเหลี่ยมครอบช่องว่างเดี่ยว [ ]      เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการแปลงช่องว่างเดียวที่อยู่ในวงเล็บเหลี่ยม [ ] หรือช่องว่างที่ขีดเส้นใต้ที่อยู่ในวงเล็บเหลี่ยม [_] ในเอกสาร Word ให้เป็นกล่องกาเครื่องหมายในแม่แบบฟอร์ม InfoPath ผลลัพธ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×