ตัวเลือกชุดข้อมูล

ใช้ตัวเลือกเหล่านี้เปลี่ยนการแสดงชุดข้อมูล หรือจุดข้อมูลในแผนภูมิของคุณ

สิ่งสำคัญ: ตัวเลือกชุดข้อมูลจะมีให้เลือกต่างกันตามชนิดของแผนภูมิของคุณ

ป้ายชื่อประเภท     ตัวเลือกนี้จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้นให้แสดงป้ายชื่อประเภทของชุดข้อมูล ถ้าคุณต้องการซ่อนป้ายชื่อประเภท ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับแผนภูมิเรดาร์

แยกชุดข้อมูลตาม     ควบคุมชิ้นงานที่แสดงในแผนภูมิทุติยภูมิของแผนภูมิวงกลมจากวงกลม หรือแผนภูมิแท่งจากวงกลม คุณสามารถแยกชุดข้อมูลตามตำแหน่ง ค่า เปอร์เซ็นต์ของค่า หรือการลงจุดแบบกำหนดเอง ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับแผนภูมิวงกลมจากวงกลมหรือแผนภูมิแท่งจากวงกลมเท่านั้น

ลงจุดครั้งที่สอง มีค่า     ควบคุมจำนวนของค่าที่แสดงในแผนภูมิทุติยภูมิของแผนภูมิวงกลมจากวงกลมหรือแผนภูมิแท่งจากวงกลม ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับแผนภูมิวงกลมจากวงกลมหรือแผนภูมิแท่งจากวงกลมเท่านั้น

  • สำหรับตำแหน่ง ตัวเลือกนี้จะเปลี่ยนเป็น ลงจุดครั้งที่สอง มีค่าหลังสุด และคุณสามารถระบุจำนวนของชิ้น ในกล่อง ค่า

  • สำหรับค่า ตัวเลือกนี้จะเปลี่ยนเป็น ลงจุดครั้งที่สอง ค่าทั้งหมดมีค่าน้อยกว่า และคุณสามารถระบุค่าที่คุณต้องการได้

  • สำหรับค่าเปอร์เซ็นต์ ตัวเลือกนี้จะเปลี่ยนเป็น ลงจุดครั้งที่สอง ค่าทั้งหมดมีค่าน้อยกว่า และคุณสามารถระบุเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการได้

  • สำหรับการลงจุดแบบกำหนดเอง คุณสามารถเลือกจุดข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในแผนภูมิทุติยภูมิได้

    จุดเป็นของ     ควบคุมพื้นที่การลงจุดของจุดข้อมูลที่เลือกในแผนภูมิวงกลมจากวงกลมหรือแผนภูมิแท่งจากวงกลม คุณสามารถระบุที่ที่คุณต้องการย้ายจุดข้อมูลที่เลือก โดยการคลิกในกล่องรายการ การลงจุดครั้งแรก หรือ การลงจุดครั้งที่สอง ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับแผนภูมิวงกลมจากวงกลมหรือแผนภูมิแท่งจากวงกลมเท่านั้น

มุมของชิ้นแรก

ไม่มีการหมุนเป็นหมุนเต็มที่     หมุนชุดข้อมูลที่เลือก ย้ายจุดจับไปยังองศาการหมุนที่คุณต้องการ หรือพิมพ์ตัวเลขระหว่าง 0 กับ 360 องศา การตั้งค่าเริ่มต้นคือ 0 องศา ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับแผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิโดนัท

การแยกตัวของแผนภูมิวงกลม     ควบคุมระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลที่เลือกของชุดข้อมูลกับกึ่งกลางของแผนภูมิวงกลม ให้ย้ายจุดจับที่เลื่อนไปยังเปอร์เซ็นต์ของการแยกตัวที่คุณต้องการ หรือพิมพ์เปอร์เซ็นต์ระหว่าง 0 และ 400 ในกล่องข้อความ การตั้งค่าเริ่มต้นคือ 0% ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับแผนภูมิวงกลมเท่านั้น ชื่อของตัวเลือกนี้จะเปลี่ยนเป็น การกระจายจุด เมื่อมีการเลือกชิ้นใดชิ้นหนึ่งของวงกลม

การแยกตัวของแผนภูมิโดนัท     ควบคุมระยะห่างระหว่างชุดข้อมูลหรือจุดข้อมูลที่เลือกกับกึ่งกลางของแผนภูมิโดนัท ย้ายจุดจับที่เลื่อนไปยังเปอร์เซ็นต์ของการแยกตัวที่คุณต้องการ หรือพิมพ์เปอร์เซ็นต์ระหว่าง 0 กับ 400 ในกล่องข้อความ การตั้งค่าเริ่มต้นคือ 0% ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับแผนภูมิโดนัทเท่านั้น ชื่อของตัวเลือกจะเปลี่ยนเป็น การกระจายจุด เมื่อมีการเลือกชิ้นใดชิ้นหนึ่งของโดนัท

ขนาดรูของโดนัท     ควบคุมขนาดรูของแผนภูมิโดนัท ให้ย้ายจุดจับที่เลื่อนไปยังเปอร์เซ็นต์ของขนาดรูของโดนัทที่คุณต้องการ หรือพิมพ์เปอร์เซ็นต์ระหว่าง 10 กับ 90 ในกล่องข้อความ การตั้งค่าเริ่มต้นคือ 50% ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับแผนภูมิโดนัทเท่านั้น

ขนาดการลงจุดชุดที่สอง     ควบคุมขนาดของแผนภูมิทุติยภูมิ ให้ย้ายจุดจับที่เลื่อนไปยังเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการ หรือพิมพ์เปอร์เซ็นต์ระหว่าง 5 ถึง 200 ในกล่องข้อความ การตั้งค่าเริ่มต้นคือ 5% ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับแผนภูมิวงกลมจากวงกลมหรือแผนภูมิแท่งจากวงกลมเท่านั้น

ชุดข้อมูลเหลื่อมกัน

แยก เป็น เหลื่อม    ควบคุมระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลแต่ละจุดของชุดข้อมูลที่แสดงสำหรับแต่ละประเภท ให้ย้ายจุดจับที่เลื่อนไปยังเปอร์เซ็นต์ของการแยกหรือการเหลื่อมที่คุณต้องการ หรือพิมพ์เปอร์เซ็นต์ของการแยกหรือการเหลื่อมในกล่อง เปอร์เซ็นต์ ให้ใช้เปอร์เซ็นต์ลบเมื่อต้องการแยกจุดข้อมูล หรือเปอร์เซ็นต์บวกเมื่อต้องการเหลื่อมจุดข้อมูล การตั้งค่าเริ่มต้นคือ 0%

ระยะห่างแนวลึก

ไม่มีช่องว่าง ไปจนถึง ช่วงกว้าง    กำหนดระยะห่างระหว่างกลุ่มจุดข้อมูลที่แสดงสำหรับแต่ละประเภท ให้ย้ายจุดจับที่เลื่อนไปยังเปอร์เซ็นต์ของระยะกล่องว่างที่คุณต้องการ หรือพิมพ์เปอร์เซ็นต์ระหว่าง 0 กับ 500 ในกล่อง ระยะกล่องว่าง การตั้งค่าเริ่มต้นคือ 150% ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับแผนภูมิสามมิติเท่านั้น

ระยะช่องว่าง

ไม่มีช่องว่าง ไปจนถึง ช่วงกว้าง    กำหนดระยะห่างระหว่างกลุ่มจุดข้อมูลที่แสดงสำหรับแต่ละประเภท ให้ย้ายจุดจับเลื่อนไปยังเปอร์เซ็นต์ของระยะกล่องว่างที่คุณต้องการ หรือพิมพ์เปอร์เซ็นต์ระหว่าง 0 กับ 500 ในกล่อง ระยะกล่องว่าง การตั้งค่าเริ่มต้นคือ 150%

ลงจุดชุดข้อมูลบน

แกนปฐมภูมิ     ตัวเลือกนี้ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น โดยจะแสดงชุดข้อมูลที่เลือกบนแกน (ค่า) แนวตั้งปฐมภูมิ

แกนทุติยภูมิ     แสดงชุดข้อมูลที่เลือกบนแกน (ค่า) แนวตั้งทุติยภูมิ เพื่อเพิ่มแกนนี้ลงในแผนภูมิเมื่อคุณลงจุดชุดข้อมูลแรกบนแกนทุติยภูมิ คุณสามารถลงจุดชุดข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งชุดบนแกนทุติยภูมิ

หมายเหตุ: ถ้าชุดข้อมูลทั้งหมดได้ย้ายไปยังแกนทุติยภูมิโดยปล่อยให้ไม่มีชุดข้อมูลบนแกนปฐมภูมิแล้ว แกนทุติยภูมิจะถูกแปลงเป็นแกนปฐมภูมิ

ขนาดแสดงถึง

พื้นที่ของฟอง     ตัวเลือกนี้ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น พื้นที่ทั้งหมดของฟองแต่ละฟองแสดงถึงข้อมูลที่ใช้กำหนดขนาดของฟองนั้น ตัวอย่างเช่น ตัวเลือกนี้จะมีประโยชน์ถ้าข้อมูลแสดงถึงการวัด เช่น ตารางฟุต ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับแผนภูมิฟองเท่านั้น

ความกว้างของฟอง     ความกว้างหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของฟองแต่ละฟองแทนข้อมูลที่ใช้กำหนดขนาดของฟองนั้น ซึ่งจะมีประโยชน์ในการเปรียบเทียบ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับแผนภูมิฟองเท่านั้น

ปรับมาตราส่วนขนาดฟองเป็น     ปรับมาตราส่วนขนาดฟองของชุดข้อมูลด้วยเปอร์เซ็นต์ระหว่าง 0 และ 300 ที่คุณพิมพ์ในกล่องข้อความ ยิ่งค่าเปอร์เซ็นต์มาก ฟองก็มีขนาดใหญ่มาก ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับแผนภูมิฟองเท่านั้น

แสดงฟองที่มีค่าเป็นลบ     ตามค่าเริ่มต้น เมื่อชุดข้อมูลทั้งหมดมีค่าขนาดฟองเป็นลบ ชุดข้อมูลจะไม่แสดง ถ้าคุณต้องการแสดงฟองที่มีค่าเป็นลบในแผนภูมิ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงฟองที่มีค่าเป็นลบ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับแผนภูมิฟองเท่านั้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×