ตัวออกแบบคิวรีเชิงสัมพันธ์ (Power Pivot)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อนำเข้าข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของ SQL Server โดยใช้ Power Pivot ใน Microsoft Excel 2013 คุณสามารถสร้างคิวรีแบบโต้ตอบได้โดยใช้ตัวออกแบบคิวรีเชิงสัมพันธ์ ตัวออกแบบคิวรีเชิงสัมพันธ์ช่วยให้คุณสร้างคิวรีที่ระบุข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลเชิงสัมพันธ์จาก Microsoft SQL Server, ฐานข้อมูล SQL ของ Microsoft Azure และ Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse ใช้ตัวออกแบบคิวรีแบบกราฟิกเพื่อสำรวจ Metadata สร้างคิวรีแบบโต้ตอบ และดูผลลัพธ์คิวรีของคุณ  หรือใช้ตัวออกแบบคิวรีที่ยึดตามข้อความเพื่อดูคิวรีที่สร้างโดยตัวออกแบบคิวรีแบบกราฟิกหรือเพื่อแก้ไขคิวรี คุณยังสามารถนำเข้าคิวรีที่มีอยู่จากไฟล์หรือรายงานได้ด้วย

 1. เปิดหน้าต่าง Power Pivot

 2. คลิก รับข้อมูลภายนอก > จากฐานข้อมูล > จาก SQL Server

 3. ในตัวช่วยนำเข้าตาราง ให้ระบุชื่อเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลประจำตัว และฐานข้อมูล คลิก ถัดไป

 4. คลิก เขียนคิวรีที่จะระบุข้อมูลที่จะนำเข้า คลิก ถัดไป

 5. คลิก ออกแบบ เพื่อเปิดตัวออกแบบคิวรีเชิงสัมพันธ์

ถ้าต้องการ คุณสามารถเขียนแบบสอบถามเป็นภาษา SQL โดยใช้ตัวแก้ไขแบบยึดตามข้อความ เมื่อต้องการสลับไปยังตัวออกแบบแบบสอบถามที่ยึดตามข้อความ ในแถบเครื่องมือ ให้คลิก แก้ไขเป็นข้อความ หลังจากการแก้ไขแบบสอบถามในตัวออกแบบแบบสอบถามที่ยึดตามข้อความ คุณจะไม่สามารถใช้ตัวออกแบบแบบสอบถามกราฟิกได้อีกต่อไป

หมายเหตุ: เมื่อต้องการระบุแบบสอบถามสำหรับชนิดแหล่งข้อมูล Oracle, OLE DB, ODBC และ Teradata คุณจะต้องใช้ตัวออกแบบแบบสอบถามที่ยึดตามข้อความ

ในบทความนี้

ตัวออกแบบแบบสอบถามกราฟิก

ในตัวออกแบบคิวรีแบบกราฟิก คุณสามารถสำรวจตารางและมุมมองฐานข้อมูล สร้างคำสั่ง SQL SELECT แบบโต้ตอบที่ระบุตารางและคอลัมน์ฐานข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลสำหรับชุดข้อมูล คุณเลือกเขตข้อมูลเพื่อรวมไว้ในชุดข้อมูลและอีกทางเลือกหนึ่ง ให้ระบุตัวกรองที่จำกัดข้อมูลในชุดข้อมูล คุณสามารถระบุว่าได้ใช้ตัวกรองเป็นพารามิเตอร์ และมีค่าของตัวกรองในขณะทำงาน ถ้าคุณเลือกหลายตาราง ตัวออกแบบคิวรีจะอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุดตารางทั้งสอง

ตัวออกแบบแบบสอบถามกราฟิกแบ่งออกเป็นสามพื้นที่ เค้าโครงของตัวออกแบบแบบสอบถามจะเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าแบบสอบถามใช้ตาราง/มุมมอง หรือ Stored Procedure/ฟังก์ชันที่ให้ค่าตาราง

SQL Server Parallel Data Warehouse ไม่สนับสนุน Stored Procedure หรือฟังก์ชันที่ให้ค่าตาราง

ภาพต่อไปนี้แสดงตัวออกแบบแบบสอบถามกราฟิกเมื่อใช้กับตารางหรือมุมมอง

ตัวออกแบบคิวรีเชิงสัมพันธ์

ภาพต่อไปนี้แสดงตัวออกแบบแบบสอบถามกราฟิกเมื่อใช้กับ Stored Procedure หรือฟังก์ชันที่ให้ค่าตาราง

rs_relational_graphical_SP

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงฟังก์ชันของบานหน้าต่างแต่ละบาน

บานหน้าต่าง

ฟังก์ชัน

มุมมองฐานข้อมูล

แสดงมุมมองลำดับชั้นของตาราง มุมมอง Stored Procedure และฟังก์ชันที่ให้ค่าตารางที่ได้รับการจัดระเบียบโดย Schema ฐานข้อมูล

เขตข้อมูลที่เลือก

แสดงรายการชื่อเขตข้อมูลฐานข้อมูลจากรายการที่เลือกในบานหน้าต่างมุมมองฐานข้อมูล เขตข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นคอลเลกชันเขตข้อมูลสำหรับชุดข้อมูล

พารามิเตอร์ฟังก์ชัน

แสดงรายการพารามิเตอร์ป้อนเข้าสำหรับ Stored Procedure หรือฟังก์ชันที่ให้ค่าตารางในบานหน้าต่างมุมมองฐานข้อมูล

ความสัมพันธ์

แสดงรายการความสัมพันธ์ที่อ้างถึงจากเขตข้อมูลที่เลือกสำหรับตารางหรือมุมมองในบานหน้าต่างมุมมองฐานข้อมูล หรือความสัมพันธ์ที่คุณสร้างด้วยตนเอง

ตัวกรองที่นำไปใช้

แสดงรายการเขตข้อมูลและเกณฑ์ตัวกรองสำหรับตารางหรือมุมมองในมุมมองฐานข้อมูล

ผลลัพธ์แบบสอบถาม

แสดงข้อมูลตัวอย่างสำหรับชุดผลลัพธ์สำหรับแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

บานหน้าต่างมุมมองฐานข้อมูล

บานหน้าต่างมุมมองฐานข้อมูลแสดง Metadata สำหรับวัตถุฐานข้อมูลที่คุณมีสิทธิ์ในการดู ซึ่งได้รับการกำหนดโดยการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลและข้อมูลประจำตัว มุมมองลำดับชั้นแสดงวัตถุฐานข้อมูลที่ได้รับการจัดระเบียบโดย Schema ฐานข้อมูล ขยายโหนดสำหรับแต่ละ Schema เพื่อดูตาราง มุมมอง Stored Procedure และฟังก์ชันที่ให้ค่าตาราง ขยายตารางหรือมุมมองเพื่อแสดงคอลัมน์

บานหน้าต่างเขตข้อมูลที่เลือก

บานหน้าต่างเขตข้อมูลที่เลือกแสดงเขตข้อมูลในชุดข้อมูลและกลุ่ม และรวมไว้ในแบบสอบถาม

จะแสดงตัวเลือกต่อไปนี้:

 • เขตข้อมูลที่เลือก   แสดงเขตข้อมูลฐานข้อมูลที่คุณเลือกสำหรับตาราง หรือมุมมอง หรือพารามิเตอร์ป้อนเข้าสำหรับ stored procedure หรือฟังก์ชันที่ให้ค่าตาราง เขตข้อมูลที่แสดงในบานหน้าต่างนี้กลายเป็น เขตข้อมูลจากคอลเลกชันสำหรับชุดข้อมูล

 • ใช้บานหน้าต่างข้อมูลรายงานเพื่อดูคอลเลกชันเขตข้อมูลสำหรับชุดข้อมูล

 • จัดกลุ่มและรวม   สลับการใช้การจัดกลุ่มและการรวมในแบบสอบถาม ถ้าคุณปิดคุณลักษณะการจัดกลุ่มและการรวมหลังจากที่คุณเพิ่มการจัดกลุ่มและการรวม คุณลักษณะดังกล่าวจะถูกเอาออก ข้อความ (ไม่มี) ระบุว่าไม่มีการใช้การจัดกลุ่มและการรวม ถ้าคุณปิดคุณลักษณะการจัดกลุ่มและการรวมหลังจากที่คุณเพิ่มการจัดกลุ่มและการรวม คุณลักษณะดังกล่าวจะถูกเอาออก

 • ลบเขตข้อมูล   ลบเขตข้อมูลที่เลือก

จัดกลุ่มและรวม

แบบสอบถามไปยังฐานข้อมูลที่มีตารางขนาดใหญ่อาจส่งกลับแถวข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งใหญ่เกินที่จะเป็นประโยชน์และมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานบนเครือข่ายที่ส่งผ่านข้อมูลจำนวนมาก เมื่อต้องการจำกัดจำนวนแถวข้อมูล แบบสอบถามสามารถมีการรวม SQL ที่สรุปข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล

การรวมจะให้ข้อมูลสรุปและข้อมูลจะถูกจัดกลุ่มเพื่อสนับสนุนการรวมที่ส่งข้อมูลสรุป เมื่อคุณใช้การรวมในแบบสอบถาม เขตข้อมูลอื่นที่ถูกส่งกลับโดยแบบสอบถามจะจัดกลุ่มโดยอัตโนมัติและแบบสอบถามจะมีส่วนคำสั่ง SQL GROUP BY คุณสามารถสรุปข้อมูลโดยไม่ต้องเพิ่มการรวมโดยใช้เฉพาะตัวเลือก จัดกลุ่มตาม ในรายการ จัดกลุ่มและรวม การรวมหลายรายการจะมีรุ่นที่ใช้คำสำคัญ DISTINCT การรวม DISTINCT จะลดค่าที่ซ้ำกัน

Microsoft SQL Server ใช้ Transact-SQL และ Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse ใช้ SQL Dialect ของภาษา SQL ทั้งสองสนับสนุนส่วนคำสั่ง คำสำคัญ และการรวมที่ตัวออกแบบแบบสอบถามให้มา

ตารางต่อไปนี้แสดงการรวมและให้คำอธิบายโดยย่อของการรวมดังกล่าว

รวม

คำอธิบาย

Avg

ส่งกลับค่าเฉลี่ยในกลุ่ม ใช้การรวม SQL AVG

Count

ส่งกลับจำนวนของรายการในกลุ่ม การนำไปใช้คือการรวม SQL COUNT

Count Big

ส่งกลับจำนวนของรายการในกลุ่ม นั่นคือการรวม SQL COUNT_BIG ความแตกต่างระหว่าง COUNT และ COUNT_BIG คือ COUNT_BIG จะส่งกลับค่าชนิดข้อมูล bigint เสมอ

Min

ส่งกลับค่าต่ำสุดในกลุ่ม การนำไปใช้คือการรวม SQL MIN

Max

ส่งกลับค่าสูงสุดในกลุ่ม การนำไปใช้คือการรวม SQL MAX

StDev

ส่งกลับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเชิงสถิติของค่าทั้งหมดในกลุ่ม ใช้การรวม SQL STDEV

StDevP

ส่งกลับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเชิงสถิติสำหรับป๊อปปูเลชันของค่าทั้งหมดในนิพจน์ที่ระบุกลุ่ม ใช้การรวม SQL STDEVP

Sum

ส่งกลับผลรวมของค่าทั้งหมดในกลุ่ม ใช้การรวม SQL SUM

Var

ส่งกลับค่าความแปรปรวนเชิงสถิติของค่าทั้งหมดในกลุ่ม ใช้การรวม SQL VAR

VarP

ส่งกลับค่าความแปรปรวนเชิงสถิติสำหรับป๊อปปูเลชันสำหรับค่าทั้งหมดในกลุ่ม ใช้การรวม SQL VARP

Avg Distinct

ส่งกลับค่าเฉลี่ยที่ไม่ซ้ำกัน ใช้การผสมของการรวม AVG และคำสำคัญ DISTINCT

Count Distinct

ส่งกลับจำนวนที่ไม่ซ้ำกัน ใช้การผสมของการรวม COUNT และคำสำคัญ DISTINCT

Count Big Distinct

ส่งกลับจำนวนที่ไม่ซ้ำกันของรายการในกลุ่ม ใช้การผสมของการรวม COUNT_BIG และคำสำคัญ DISTINCT

StDev Distinct

ส่งกลับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเชิงสถิติที่ไม่ซ้ำกัน ใช้การผสมของการรวม STDEV และคำสำคัญ DISTINCT

StDevP Distinct

ส่งกลับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเชิงสถิติที่ไม่ซ้ำกัน ใช้การผสมของการรวม STDEVP และคำสำคัญ DISTINCT

Sum Distinct

ส่งกลับผลรวมที่ไม่ซ้ำกัน ใช้การผสมของการรวม SUM และคำสำคัญ DISTINCT

Var Distinct

ส่งกลับค่าความแปรปรวนเชิงสถิติที่ไม่ซ้ำกัน ใช้การผสมของการรวม VAR และคำสำคัญ DISTINCT

VarP Distinct

ส่งกลับค่าความแปรปรวนเชิงสถิติที่ไม่ซ้ำกัน ใช้การผสมของการรวม VARP และคำสำคัญ DISTINCT

บานหน้าต่างพารามิเตอร์ฟังก์ชัน

บานหน้าต่างพารามิเตอร์ฟังก์ชันแสดงพารามิเตอร์สำหรับ Stored Procedure หรือฟังก์ชันที่ให้ค่าตาราง จะแสดงคอลัมน์ต่อไปนี้

 • ชื่อพารามิเตอร์   แสดงชื่อของพารามิเตอร์ที่กำหนดโดย Stored Procedure หรือฟังก์ชันที่ให้ค่าตาราง

 • ค่า   ค่าที่ใช้สำหรับพารามิเตอร์เมื่อแบบสอบถามทำงานเพื่อดึงข้อมูลมาแสดงในบานหน้าต่างผลลัพธ์แบบสอบถามในเวลาที่ออกแบบ ไม่ใช้ค่านี้ในขณะทำงาน

บานหน้าต่างความสัมพันธ์

บานหน้าต่างความสัมพันธ์แสดงความสัมพันธ์ร่วม ความสัมพันธ์สามารถตรวจพบได้โดยอัตโนมัติจากความสัมพันธ์คีย์นอกที่ดึงข้อมูลจาก Matadata ฐานข้อมูล หรือคุณสามารถสร้างได้ด้วยตนเอง

จะแสดงตัวเลือกต่อไปนี้:

 • ตรวจหาอัตโนมัติ สลับคุณลักษณะตรวจหาอัตโนมัติที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางโดยอัตโนมัติ ถ้าเปิดการตรวจหาอัตโนมัติ ตัวออกแบบแบบสอบถามจะสร้างความสัมพันธ์จากคีย์นอกในตาราง มิฉะนั้นคุณต้องสร้างความสัมพันธ์ด้วยตนเอง เมื่อคุณเลือกตารางในบานหน้าต่าง มุมมองฐานข้อมูล การตรวจหาอัตโนมัติจะพยายามสร้างความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเปิดการตรวจหาอัตโนมัติหลังจากสร้างการรวมด้วยตนเอง การรวมเหล่านั้นจะถูกละทิ้ง

  สิ่งสำคัญ: เมื่อใช้งานด้วย SQL Server Parallel Data Warehouse จะไม่มี Metadata ที่จำเป็นต้องสร้างการรวม และไม่สามารถตรวจพบความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติ ถ้าแบบสอบถามของคุณดึงข้อมูลจาก SQL Server Parallel Data Warehouse จะต้องสร้างการรวมตารางทั้งหมดด้วยตนเอง

 • เพิ่มความสัมพันธ์ เพิ่มความสัมพันธ์ลงในรายการ ความสัมพันธ์

  ถ้าเปิดการตรวจหาอัตโนมัติ ตารางซึ่งใช้คอลัมน์ในแบบสอบถามจะถูกเพิ่มลงในรายการ ความสัมพันธ์ โดยอัตโนมัติ เมื่อการตรวจหาอัตโนมัติระบุว่ามีตารางสองตารางที่เกี่ยวข้อง ตารางหนึ่งจะถูกเพิ่มลงในคอลัมน์ ตารางด้านซ้าย และอีกตารางหนึ่งเพิ่มลงในคอลัมน์ ตารางด้านขวา และสร้างการรวมภายในระหว่างตารางทั้งสอง แต่ละความสัมพันธ์จะสร้างส่วนคำสั่ง JOIN ในแบบสอบถาม ถ้าตารางไม่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดจะแสดงในคอลัมน์ ตารางด้านซ้าย และคอลัมน์ ชนิดการรวม จะระบุว่าตารางเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับตารางอื่นๆ เมื่อเปิดการตรวจหาอัตโนมัติ คุณจะไม่สามารถเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างตารางที่การตรวจหาอัตโนมัติกำหนดว่าไม่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

  ถ้าปิดการตรวจหาอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างตารางได้ คลิก แก้ไขเขตข้อมูล เพื่อระบุเขตข้อมูลที่ใช้ในการรวมตารางสองตาราง

  ลำดับที่ซึ่งความสัมพันธ์ปรากฏในรายการ ความสัมพันธ์ เป็นลำดับที่ซึ่งการรวมถูกดำเนินการในแบบสอบถาม คุณสามารถเปลี่ยนลำดับความสัมพันธ์ได้โดยการเลื่อนขึ้นและลงในรายการ

  เมื่อใช้ความสัมพันธ์หลายความสัมพันธ์ในแบบสอบถาม หนึ่งในตารางในแต่ละความสัมพันธ์ ยกเว้นความสัมพันธ์แรก จะต้องถูกอ้างอิงในความสัมพันธ์ที่กำลังดำเนินการ

  ถ้าตารางทั้งสองในความสัมพันธ์นั้นถูกอ้างอิงโดยความสัมพันธ์ที่กำลังดำเนินการ ความสัมพันธ์จะไม่สร้างส่วนคำสั่งการรวมแยกต่างหาก แต่จะเพิ่มเงื่อนไขการรวมลงในส่วนคำสั่งการรวมที่สร้างสำหรับความสัมพันธ์ที่กำลังดำเนินการแทน ชนิดการรวมจะถูกอ้างถึงโดยความสัมพันธ์ที่กำลังดำเนินการซึ่งอ้างอิงตารางเดียวกัน

 • แก้ไขเขตข้อมูล เปิดกล่องโต้ตอบ แก้ไขเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคุณเพิ่มและแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างตาราง คุณเลือกเขตข้อมูลในตารางด้านขวาและซ้ายเพื่อรวม คุณสามารถรวมเขตข้อมูลหลายเขตจากตารางด้านซ้ายและตารางด้านขวาเพื่อระบุเงื่อนไขการรวมหลายรายการในความสัมพันธ์ได้ สองเขตข้อมูลที่รวมตารางด้านซ้ายและขวาไม่จำเป็นต้องมีชื่อเดียวกัน ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลที่รวมจะต้องมีชนิดข้อมูลที่เข้ากันได้

 • ลบความสัมพันธ์ ลบความสัมพันธ์ที่เลือก

 • ย้ายขึ้นและเลื่อน ย้ายความสัมพันธ์ขึ้น หรือ ลงในรายการของความสัมพันธ์ ลำดับที่ความสัมพันธ์จะถูกวางไว้ในแบบสอบถามอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของคิวรี ความสัมพันธ์จะถูกเพิ่มลงในคิวรีในลำดับที่ปรากฏในรายการความสัมพันธ์

จะแสดงคอลัมน์ต่อไปนี้:

 • ตารางด้านซ้าย   แสดงชื่อของตารางแรกที่เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ร่วม

 • ชนิดรวม   แสดงชนิดของคำสั่ง SQL เข้าร่วมที่ใช้ในแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ตามค่าเริ่มต้น ถ้าตรวจพบข้อจำกัด foreign key, INNER JOIN มีใช้ ชนิดการรวมอื่น ๆ สามารถ LEFT JOIN หรือ RIGHT JOIN ถ้าไม่มีชนิดการรวมเหล่านี้นำไปใช้ คอลัมน์ชนิดการรวมแสดงUnrelated ไม่รวม CROSS เข้าร่วมจะถูกสร้างขึ้นสำหรับตารางที่ไม่เกี่ยวข้องกัน แทน คุณต้องสร้างด้วยตนเองความสัมพันธ์ โดยรวมคอลัมน์ในตารางด้านซ้าย และขวา

 • ตารางด้านขวา   แสดงชื่อตารางที่สองในความสัมพันธ์ร่วม

 • เขตข้อมูลการรวม   แสดงรายการคู่เขตข้อมูลที่รวม ถ้าความสัมพันธ์มีหลายเงื่อนไขการรวม คู่ของเขตข้อมูลที่รวมจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

บานหน้าต่างตัวกรองที่นำไปใช้

บานหน้าต่างตัวกรองที่นำไปใช้จะแสดงเกณฑ์ที่ใช้เพื่อจำกัดจำนวนแถวของข้อมูลที่ถูกดึงขณะดำเนินการ เกณฑ์ที่ระบุในบานหน้าต่างนี้จะถูกใช้เพื่อสร้างส่วนคำสั่ง SQL WHERE เมื่อคุณเลือกตัวเลือกพารามิเตอร์ พารามิเตอร์จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

จะแสดงคอลัมน์ต่อไปนี้:

 • ชื่อเขตข้อมูล   แสดงชื่อเขตข้อมูลที่จะนำเกณฑ์ไปใช้

 • ตัวดำเนินการ   แสดงการดำเนินการเพื่อใช้ในนิพจน์ตัวกรอง

 • ค่า   แสดงค่าเพื่อใช้ในนิพจน์ตัวกรอง

 • พารามิเตอร์   แสดงตัวเลือกในการเพิ่มพารามิเตอร์แบบสอบถามลงในคิวรี

บานหน้าต่างผลลัพธ์แบบสอบถาม

บานหน้าต่างผลลัพธ์แบบสอบถามจะแสดงผลลัพธ์สำหรับแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติซึ่งระบุโดยการเลือกในบานหน้าต่างอื่นๆ คอลัมน์ในชุดผลลัพธ์เป็นเขตข้อมูลที่คุณระบุในบานหน้าต่างเขตข้อมูลที่เลือกและข้อมูลแถวจะถูกจำกัดโดยตัวกรองที่คุณระบุในบานหน้าต่างตัวกรองที่นำไปใช้

ข้อมูลนี้แสดงค่าจากแหล่งข้อมูลในเวลาที่คุณเรียกใช้งานแบบสอบถาม

ลำดับการจัดเรียงในชุดผลลัพธ์จะถูกกำหนดโดยลำดับที่ข้อมูลถูกดึงจากแหล่งข้อมูล คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับการจัดเรียงได้โดยปรับเปลี่ยนข้อความแบบสอบถามโดยตรง

แถบเครื่องมือตัวออกแบบแบบสอบถามกราฟิก

แถบเครื่องมือตัวออกแบบแบบสอบถามกราฟิกจะมีปุ่มต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณระบุหรือดูผลลัพธ์ของแบบสอบถาม

ปุ่ม

คำอธิบาย

แก้ไขเป็นข้อความ

สลับเป็นตัวออกแบบแบบสอบถามที่ยึดตามข้อความเพื่อดูแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหรือเพื่อปรับเปลี่ยนแบบสอบถาม

นำเข้า

นำเข้าแบบสอบถามที่มีอยู่จากแฟ้มหรือรายงาน ชนิดแฟ้ม .sql และ .rdl ได้รับการสนับสนุน

เรียกใช้แบบสอบถาม

เรียกใช้แบบสอบถาม บานหน้าต่างผลลัพธ์แบบสอบถามจะแสดงชุดผลลัพธ์

ด้านบนของหน้า

ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเลือกตารางและคอลัมน์ หรือ Stored Procedure และมุมมองในบานหน้าต่างมุมมองฐานข้อมูล ตัวออกแบบแบบสอบถามจะดึงข้อมูลความสัมพันธ์ของคีย์หลักและคีย์นอกพื้นฐานจาก Schema ฐานข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เหล่านี้ ตัวออกแบบแบบสอบถามจะตรวจหาความสัมพันธ์ระหว่างสองตารางและเพิ่มการรวมลงในแบบสอบถาม แล้วคุณยังสามารถปรับเปลี่ยนแบบสอบถามโดยการเพิ่มกลุ่มและการรวม การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ และการเพิ่มตัวกรอง เมื่อต้องการดูข้อความแบบสอบถามที่แสดงคอลัมน์ซึ่งจะใช้ดึงข้อมูล การรวมระหว่างตารางและกลุ่ม หรือการรวมใดๆ ให้คลิก แก้ไขเป็นข้อความ

ด้านบนของหน้า

ตัวออกแบบแบบสอบถามที่ยึดตามข้อความ

ตัวออกแบบแบบสอบถามที่ยึดตามข้อความจะมีวิธีในการระบุแบบสอบถามโดยใช้ภาษาแบบสอบถามที่แหล่งข้อมูลสนับสนุน เรียกใช้แบบสอบถาม และดูผลลัพธ์ในเวลาการออกแบบ คุณสามารถระบุคำสั่ง SQL แบบสอบถาม หรือไวยากรณ์คำสั่งได้หลายรายการสำหรับส่วนขยายในการประมวลผลข้อมูลแบบกำหนดเอง และแบบสอบถามที่ถูกระบุเป็นนิพจน์

เนื่องจากตัวออกแบบแบบสอบถามที่ยึดตามข้อความไม่ประมวลผลแบบสอบถามล่วงหน้า จึงทำให้สามารถรองรับไวยากรณ์แบบสอบถามได้ทุกชนิด ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือตัวออกแบบแบบสอบถามเริ่มต้นสำหรับแหล่งข้อมูลหลายชนิด

ตัวออกแบบแบบสอบถามที่ยึดตามข้อความจะแสดงแถบเครื่องมือและบานหน้าต่างทั้งสองต่อไปนี้:

 • คิวรี   แสดงข้อความแบบสอบถาม ชื่อตาราง หรือชื่อของ stored procedure โดยขึ้นอยู่กับชนิดของคิวรี ชนิดของคิวรีไม่ใช่ทั้งหมดจะพร้อมใช้งานสำหรับชนิดแหล่งข้อมูลทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ชื่อตารางได้รับการสนับสนุนสำหรับชนิดแหล่งข้อมูล OLE DB เท่านั้น

 • ผลลัพธ์   แสดงผลลัพธ์ของการเรียกใช้แบบสอบถามในเวลาการออกแบบ

แถบเครื่องมือตัวออกแบบแบบสอบถามที่ยึดตามข้อความ

ตัวออกแบบแบบสอบถามที่ยึดตามข้อความจะมีแถบเครื่องมือเดียวสำหรับคำสั่งทุกชนิด ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการแต่ละปุ่มบนแถบเครื่องมือและฟังก์ชันของปุ่มนั้น

ปุ่ม

คำอธิบาย

แก้ไขเป็นข้อความ

สลับระหว่างตัวออกแบบแบบสอบถามที่ยึดตามข้อความและตัวออกแบบแบบสอบถามกราฟิก ไม่ใช่แหล่งข้อมูลทุกชนิดที่สนับสนุนตัวออกแบบแบบสอบถามกราฟิก

นำเข้า

นำเข้าแบบสอบถามที่มีอยู่จากแฟ้มหรือรายงาน สนับสนุนเฉพาะชนิดแฟ้ม .sql และ .rdl เท่านั้น

ไอคอนตัวออกแบบคิวรีเชิงสัมพันธ์

เรียกใช้แบบสอบถามและแสดงชุดผลลัพธ์ในบานหน้าต่างผลลัพธ์

ชนิดคำสั่ง

เลือก Text, StoredProcedure หรือ TableDirect ถ้า Stored Procedure มีพารามิเตอร์ กล่องโต้ตอบ กำหนดพารามิเตอร์แบบสอบถาม จะปรากฏเมื่อคุณคลิก เรียกใช้ บนแถบเครื่องมือ และคุณสามารถกรอกค่าได้ตามต้องการ

หมายเหตุ: ถ้า Stored Procedure ส่งกลับผลลัพธ์มากกว่าหนึ่งชุด เฉพาะผลลัพธ์ชุดแรกเท่านั้นที่จะถูกใช้เพื่อสร้างชุดข้อมูล

หมายเหตุ: TableDirect มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับแหล่งข้อมูลชนิด OLE DB เท่านั้น

ข้อความชนิดคำสั่ง

เมื่อคุณสร้างชุดข้อมูล SQL Server ตัวออกแบบแบบสอบถามเชิงสัมพันธ์จะเปิดตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการสลับไปยังตัวออกแบบแบบสอบถามที่ยึดตามข้อความ ให้คลิกปุ่มสลับ แก้ไขเป็นข้อความ บนแถบเครื่องมือ ตัวออกแบบแบบสอบถามที่ยึดตามข้อความจะแสดงบานหน้าต่างสองบานคือ บานหน้าต่างแบบสอบถาม และบานหน้าต่างผลลัพธ์ ภาพต่อไปนี้จะแสดงถึงบานหน้าต่างแต่ละบาน

ตัวออกแบบคิวรีเชิงสัมพันธ์

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงฟังก์ชันของบานหน้าต่างแต่ละบาน

บานหน้าต่าง

ฟังก์ชัน

คิวรี

แสดงข้อความแบบสอบถาม SQL ใช้บานหน้าต่างนี้เพื่อเขียนหรือแก้ไขแบบสอบถาม SQL

ผลลัพธ์

แสดงผลลัพธ์ของแบบสอบถาม เมื่อต้องการเรียกใช้แบบสอบถาม ให้คลิกขวาในบานหน้าต่างใดๆ และคลิก เรียกใช้ หรือคลิกปุ่ม เรียกใช้ บนแถบเครื่องมือ

ตัวอย่าง

แบบสอบถามต่อไปนี้ส่งกลับรายชื่อจากตารางที่ชื่อว่า ContactType

เลือกชื่อจาก ContactType

เมื่อคุณคลิก เรียกใช้ บนแถบเครื่องมือ คำสั่งในบานหน้าต่าง แบบสอบถาม จะทำงาน จากนั้นผลลัพธ์และรายชื่อจะปรากฏในบานหน้าต่าง ผลลัพธ์

ชนิดคำสั่ง StoredProcedure

เมื่อคุณเลือก ชนิดคำสั่ง StoredProcedure ตัวออกแบบแบบสอบถามที่ยึดตามข้อความจะแสดงบานหน้าต่างสองบาน คือ บานหน้าต่างแบบสอบถาม และบานหน้าต่างผลลัพธ์ ป้อนชื่อ Stored Procedure ในบานหน้าต่างแบบสอบถาม และคลิก เรียกใช้ บนแถบเครื่องมือ ถ้า Stored Procedure ใช้พารามิเตอร์ กล่องโต้ตอบ กำหนดพารามิเตอร์แบบสอบถาม จะเปิดขึ้น ป้อนค่าพารามิเตอร์สำหรับ Stored Procedure

ภาพต่อไปนี้จะแสดงบานหน้าต่างแบบสอบถามและผลลัพธ์เมื่อคุณเรียกใช้ Stored Procedure ในกรณีนี้ พารามิเตอร์ป้อนเข้าจะเป็นค่าคงที่

ตัวออกแบบคิวรีเชิงสัมพันธ์

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงฟังก์ชันของบานหน้าต่างแต่ละบาน

บานหน้าต่าง

ฟังก์ชัน

คิวรี

แสดงชื่อของ Stored Procedure และพารามิเตอร์ป้อนเข้า

ผลลัพธ์

แสดงผลลัพธ์ของแบบสอบถาม เมื่อต้องการเรียกใช้แบบสอบถาม ให้คลิกขวาในบานหน้าต่างใดๆ และคลิก เรียกใช้ หรือคลิกปุ่ม เรียกใช้ บนแถบเครื่องมือ

ตัวอย่าง

คิวรีต่อไปนี้จะเรียก Stored Procedure ที่มีชื่อว่า uspGetWhereUsedProductID เมื่อ Stored Procedure มีพารามิเตอร์ใส่เข้า คุณจะต้องระบุค่าพารามิเตอร์เมื่อคุณเรียกใช้คิวรี

uspGetWhereUsedProductID

คลิกปุ่ม เรียกใช้ (!) ตารางต่อไปนี้จะมีตัวอย่างของพารามิเตอร์ uspGetWhereUsedProductID ที่คุณระบุค่าไว้ในกล่องโต้ตอบ กำหนดพารามิเตอร์แบบสอบถาม

@StartProductID

820

@CheckDate

20010115

ชนิดคำสั่ง TableDirect

เมื่อคุณเลือก ชนิดคำสั่ง TableDirect ตัวออกแบบแบบสอบถามที่ยึดตามข้อความจะแสดงบานหน้าต่างสองบานคือ บานหน้าต่างแบบสอบถาม และบานหน้าต่างผลลัพธ์ เมื่อคุณป้อนตาราง และคลิกปุ่ม เรียกใช้ คอลัมน์ทั้งหมดสำหรับตารางนั้นจะถูกส่งกลับ

ตัวอย่าง

สำหรับชนิดแหล่งข้อมูล OLE DB แบบสอบถามชุดข้อมูลต่อไปนี้จะส่งกลับชุดผลลัพธ์สำหรับชนิดที่ติดต่อในตาราง ContactType

ContactType

เมื่อคุณป้อนชื่อตาราง ContactType จะเท่ากับเป็นการสร้างคำสั่ง SQL เลือก * จาก ContactType

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×