ตัวอย่างของสูตรที่ใช้เป็นประจำ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ชนิดของสูตร

ตัวอย่าง

ตามเงื่อนไข

สร้างสูตรเงื่อนไข

แสดง หรือซ่อนค่าศูนย์

การซ่อนค่าความผิดพลาดและตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดในเซลล์

ค้นหา

ค้นหาค่าในรายการของข้อมูล

วันที่และเวลา

เพิ่มหรือลบวันที่

เพิ่ม หรือลบหน่วยของเวลา

คำนวณความแตกต่างระหว่างวันที่สองวัน

คำนวณความแตกต่างระหว่างเวลาสองเวลา

นับจำนวนวันก่อนวันที่

แสดงวันที่เป็นวันของสัปดาห์

แทรกวันที่ปัจจุบันและเวลาในเซลล์

แทรกวันจันทรคติ

การเงิน

คำนวณยอดคงเหลือกำลังทำงานอยู่

คำนวณซับซ้อนประจำปีอัตราการเติบโต (CAGR)

ทางสถิติ

คำนวณค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวเลข

คำนวณมัธยฐานของกลุ่มตัวเลข

ค้นหาหมายเลขที่ใช้บ่อยที่สุดในกลุ่มตัวเลข

ทางคณิตศาสตร์

บวกตัวเลข

หักลบจำนวน

คูณตัวเลข

หารตัวเลข

คำนวณเปอร์เซ็นต์

การปัดเศษ

เพิ่มหมายเลขกำลัง

คำนวณตัวเลขที่มากที่สุด หรือน้อยที่สุดในช่วง

คำนวณแฟกทอเรียลของจำนวนการเรียงสับเปลี่ยน

สร้างตารางคูณ

การนับ

นับจำนวนเซลล์ที่ไม่ว่าง

นับจำนวนครั้งที่ค่าใดๆ เกิดขึ้น

นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันระหว่างรายการที่ซ้ำกัน

นับจำนวนมากกว่า หรือน้อยกว่าตัวเลข

คำนวณผลรวมสะสม

การแปลง

แปลงเวลา

การแปลงวันที่ที่เก็บเป็นข้อความเป็นวันที่

การแปลงตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความเป็นตัวเลข

แปลงหน่วยวัด

แปลงตัวเลขเป็นระบบตัวเลขที่แตกต่างกัน

ข้อความ

เปลี่ยนตัวพิมพ์ข้อความ

ตรวจสอบว่า เซลล์ประกอบด้วยข้อความ (เทียบ)

ตรวจสอบว่า เซลล์ประกอบด้วยข้อความ (พิมพ์ใหญ่-เล็ก)

รวมข้อความและตัวเลข

รวมข้อความที่ มีวันหรือเวลา

รวมชื่อ และนามสกุล

รวมคอลัมน์อย่าง น้อยสองคอลัมน์ โดยใช้ฟังก์ชัน

ทำซ้ำอักขระในเซลล์

แสดงเฉพาะตัวเลขสี่สุดท้ายของตัวเลขที่ระบุ

เอาช่องว่างและอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมาจากข้อความ

เอาอักขระจากข้อความ

แทรกชื่อไฟล์ Excel ปัจจุบัน เส้นทาง หรือแผ่นงานในเซลล์

แยกชื่อ โดยใช้ตัวแปลงข้อความเป็นตัวช่วยสร้างคอลัมน์

แยกข้อความระหว่างคอลัมน์ โดยใช้ฟังก์ชัน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×