ตัวอย่างของสูตรทั่วไป

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ตัวอย่างต่อไปนี้ในคอลัมน์จากการคำนวณของรายการหรือไลบรารี ตัวอย่างที่ไม่มีการอ้างอิงคอลัมน์สามารถใช้ในการระบุค่าเริ่มต้นของคอลัมน์ได้

ในบทความนี้

สูตรเงื่อนไข

สูตรวันและเวลา

สูตรทางคณิตศาสตร์

สูตรที่มีข้อความ

สูตรเงื่อนไข

คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อทดสอบเงื่อนไขของคำสั่งและส่งกลับค่า 'ใช่' หรือ 'ไม่ใช่' เพื่อทดสอบค่าที่สลับกัน เช่น 'ใช้ได้' หรือ 'ใช้ไม่ได้' หรือเพื่อส่งกลับช่องว่างหรือเส้นประที่แทนค่า Null

ตรวจสอบว่าจำนวนหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่าอีกจำนวนหนึ่ง

ใช้ฟังก์ชัน IF ในการทำการเปรียบเทียบนี้

คอลัมน์1

คอลัมน์2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้)

15000

9000

=[คอลัมน์1]>[คอลัมน์2]

คอลัมน์1 มากกว่า คอลัมน์2 หรือไม่ (ใช่)

15000

9000

=IF([คอลัมน์1]<=[คอลัมน์2], "ใช้ได้", "ใช้ไม่ได้")

คอลัมน์1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ คอลัมน์2 หรือไม่ (ใช้ไม่ได้)

ส่งกลับค่าตรรกะหลังจากเปรียบเทียบเนื้อหาของคอลัมน์

สำหรับผลลัพธ์ที่เป็นค่าตรรกะ ('ใช่' หรือ 'ไม่ใช่') ให้ใช้ฟังก์ชัน AND, OR และ NOT

คอลัมน์1

คอลัมน์2

คอลัมน์3

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้)

15

9

8

=AND([คอลัมน์1]>[คอลัมน์2], [คอลัมน์1]<[คอลัมน์3])

15 มากกว่า 9 และน้อยกว่า 8 หรือไม่ (ไม่ใช่)

15

9

8

=OR([คอลัมน์1]>[คอลัมน์2], [คอลัมน์1]<[คอลัมน์3])

15 มากกว่า 9 หรือน้อยกว่า 8 หรือไม่ (ใช่)

15

9

8

=NOT([คอลัมน์1]+[คอลัมน์2]=24)

15 บวก 9 ไม่เท่ากับ 24 หรือไม่ (ไม่ใช่)

สำหรับผลลัพธ์ที่เป็นอีกการคำนวณหนึ่ง หรือค่าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ 'ใช่' หรือ 'ไม่ใช่' ให้ใช้ฟังก์ชัน IF, AND และ OR

คอลัมน์1

คอลัมน์2

คอลัมน์3

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้)

15

9

8

=IF([คอลัมน์1]=15, "ใช้ได้", "ใช้ไม่ได้")

ถ้าค่าในคอลัมน์1 เท่ากับ 15 ให้ส่งกลับ "ใช้ได้" (ใช้ไม่ได้)

15

9

8

=IF(AND([คอลัมน์1]>[คอลัมน์2], [คอลัมน์1]<[คอลัมน์3]), "ใช้ได้", "ใช้ไม่ได้")

ถ้า 15 มากกว่า 9 และน้อยกว่า 8 ให้ส่งกลับ "ใช้ได้" (ใช้ไม่ได้)

15

9

8

=IF(OR([คอลัมน์1]>[คอลัมน์2], [คอลัมน์1]<[คอลัมน์3]), "ใช้ได้", "ใช้ไม่ได้")

ถ้า 15 มากกว่า 9 หรือน้อยกว่า 8 ให้ส่งกลับค่า "ใช้ได้" (ใช้ได้)

แสดงค่าศูนย์เป็นช่องว่างหรือเส้นประ

เมื่อต้องการแสดงค่าศูนย์ ให้ทำการคำนวณอย่างง่าย เมื่อต้องการแสดงช่องว่างหรือเส้นประ ให้ใช้ฟังก์ชัน IF

C olumn1

คอลัมน์2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้)

10

10

=[คอลัมน์1]-[คอลัมน์2]

ลบจำนวนที่สองออกจากจำนวนแรก (0)

15

9

=IF([คอลัมน์1]-[คอลัมน์2],"-",[คอลัมน์1]-[คอลัมน์2])

ส่งกลับเส้นประเมื่อค่าเป็นศูนย์ (-)

ซ่อนค่าข้อผิดพลาดในคอลัมน์

เมื่อต้องการแสดงเส้นประ #N/A หรือ NA แทนค่าความผิดพลาด ให้ใช้ฟังก์ชัน ISERROR

คอลัมน์1

คอลัมน์2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้)

10

0

=[คอลัมน์1]/[คอลัมน์2]

ให้ผลลัพธ์เป็นค่าความผิดพลาด (#DIV/0)

10

0

=IF(ISERROR([คอลัมน์1]/[คอลัมน์2]),"NA",[คอลัมน์1]/[คอลัมน์2])

ส่งกลับ NA เมื่อค่าเป็นค่าความผิดพลาด

10

0

=IF(ISERROR([คอลัมน์1]/[คอลัมน์2]),"-",[คอลัมน์1]/[คอลัมน์2])

ส่งกลับเส้นประเมื่อค่าเป็นค่าความผิดพลาด

ด้านบนของหน้า

สูตรวันที่และเวลา

คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้ในการคำนวณที่ยึดตามวันที่และเวลา เช่น การเพิ่มจำนวนวัน เดือน หรือปีให้กับวันที่ การคำนวณผลต่างระหว่างสองวันที่ และการแปลงเวลาเป็นค่าเลขฐานสิบ

เพิ่มวันที่

เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนวันให้กับวันที่ ให้ใช้ตัวดำเนินการบวก (+)

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงวันที่ ชนิดค่าส่งกลับของคอลัมน์จากการคำนวณต้องตั้งค่าเป็น วันที่และเวลา

คอลัมน์1

คอลัมน์2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

6/9/2007

3

=[คอลัมน์1]+[คอลัมน์2]

เพิ่ม 3 วันให้กับ 9/6/2550 (12/6/2550)

10/12/2551

54

=[คอลัมน์1]+[คอลัมน์2]

เพิ่ม 54 วันให้กับ 10/12/2551 (2/2/2552)

เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนเดือนให้กับวันที่ ให้ใช้ฟังก์ชัน DATE, YEAR, MONTH และ DAY

คอลัมน์1

คอลัมน์2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

6/9/2007

3

=DATE(YEAR([คอลัมน์1]),MONTH([คอลัมน์1])+[คอลัมน์2],DAY([คอลัมน์1]))

เพิ่ม 3 เดือนให้กับ 9/6/2550 (9/9/2550)

10/12/2551

25

=DATE(YEAR([คอลัมน์1]),MONTH([คอลัมน์1])+[คอลัมน์2],DAY([คอลัมน์1]))

เพิ่ม 25 เดือนให้กับ 10/12/2551 (10/1/2554)

เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนปีให้กับวันที่ ให้ใช้ฟังก์ชัน DATE, YEAR, MONTH และ DAY

คอลัมน์1

คอลัมน์2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

6/9/2007

3

=DATE(YEAR([คอลัมน์1])+[คอลัมน์2],MONTH([คอลัมน์1]),DAY([คอลัมน์1]))

เพิ่ม 3 ปีให้กับ 9/6/2550 (9/6/2553)

10/12/2551

25

=DATE(YEAR([คอลัมน์1])+[คอลัมน์2],MONTH([คอลัมน์1]),DAY([คอลัมน์1]))

เพิ่ม 25 ปีให้กับ 10/12/2551 (10/12/2576)

เมื่อต้องการเพิ่มวัน เดือน และปีผสมกันให้กับวันที่ ให้ใช้ฟังก์ชัน DATE, YEAR, MONTH และ DAY

คอลัมน์1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

9/6/2550

=DATE(YEAR([คอลัมน์1])+3,MONTH([คอลัมน์1])+1,DAY([คอลัมน์1])+5)

เพิ่ม 3 ปี 1 เดือน และ 5 วันให้กับ 9/6/2550 (14/7/2553)

10/12/2551

=DATE(YEAR([คอลัมน์1])+1,MONTH([คอลัมน์1])+7,DAY([คอลัมน์1])+5)

เพิ่ม 1 ปี 7 เดือน และ 5 วันให้กับ 10/12/2551 (15/7/2553)

คำนวณความแตกต่างระหว่างวันที่สองวัน

ใช้ฟังก์ชัน DATEDIF ในการทำการคำนวณนี้

คอลัมน์1

คอลัมน์2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

01-ม.ค.-2538

15-มิ.ย.-2542

=DATEDIF([คอลัมน์1], [คอลัมน์2],"d")

ส่งกลับจำนวนวันระหว่างวันที่ทั้งสอง (1626)

01-ม.ค.-2538

15-มิ.ย.-2542

=DATEDIF([คอลัมน์1], [คอลัมน์2],"ym")

ส่งกลับจำนวนเดือนระหว่างวันที่ทั้งสองโดยไม่นับส่วนปี (5)

01-ม.ค.-2538

15-มิ.ย.-2542

=DATEDIF([คอลัมน์1], [คอลัมน์2],"yd")

ส่งกลับจำนวนวันระหว่างวันที่ทั้งสองโดยไม่นับส่วนปี (165)

คำนวณความแตกต่างระหว่างสองเวลา

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบเวลามาตรฐาน (ชั่วโมง:นาที:วินาที) ให้ใช้ตัวดำเนินการลบ (-) และฟังก์ชัน TEXT เพื่อให้วิธีนี้ทำงานได้ถูกต้อง ชั่วโมงต้องไม่เกิน 24 และนาทีกับวินาทีต้องไม่เกิน 60

คอลัมน์1

คอลัมน์2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

09/06/2550 10:35 AM

09/06/2550 15:30:00

=TEXT([คอลัมน์2]-[คอลัมน์1],"h")

จำนวนชั่วโมงระหว่างเวลาทั้งสอง (4)

09/06/2550 10:35 AM

09/06/2550 15:30:00

=TEXT([คอลัมน์1]-[คอลัมน์2],"h:mm")

จำนวนชั่วโมงและนาทีระหว่างเวลาทั้งสอง (4:55)

09/06/2550 10:35 AM

09/06/2550 15:30:00

=TEXT([คอลัมน์2]-[คอลัมน์1],"h:mm:ss")

จำนวนชั่วโมง นาที และวินาทีระหว่างเวลาทั้งสอง (4:55:00)

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์ทั้งหมดโดยยึดตามหน่วยเวลาหนึ่ง ให้ใช้ฟังก์ชัน INT หรือใช้ฟังก์ชัน HOUR, MINUTE หรือ SECOND

คอลัมน์1

คอลัมน์2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

09/06/2550 10:35 AM

10/06/2550 3:30 PM

=INT(([คอลัมน์2]-[คอลัมน์1])*24)

จำนวนชั่วโมงทั้งหมดระหว่างเวลาทั้งสอง (28)

09/06/2550 10:35 AM

10/06/2550 3:30 PM

=INT(([คอลัมน์2]-[คอลัมน์1])*1440)

จำนวนนาทีทั้งหมดระหว่างเวลาทั้งสอง (1735)

09/06/2550 10:35 AM

10/06/2550 3:30 PM

=INT(([คอลัมน์2]-[คอลัมน์1])*86400)

จำนวนวินาทีทั้งหมดระหว่างเวลาทั้งสอง (104100)

09/06/2550 10:35 AM

10/06/2550 3:30 PM

=HOUR([คอลัมน์2]-[คอลัมน์1])

จำนวนชั่วโมงทั้งหมดระหว่างเวลาทั้งสองเมื่อผลต่างไม่เกิน 24 (4)

09/06/2550 10:35 AM

10/06/2550 3:30 PM

=MINUTE([คอลัมน์2]-[คอลัมน์1])

จำนวนนาทีทั้งหมดระหว่างเวลาทั้งสองเมื่อผลต่างไม่เกิน 60 (55)

09/06/2550 10:35 AM

10/06/2550 3:30 PM

=SECOND([คอลัมน์2]-[คอลัมน์1])

จำนวนนาทีทั้งหมดระหว่างเวลาทั้งสองเมื่อผลต่างไม่เกิน 60 (0)

แปลงเวลา

เมื่อต้องการแปลงชั่วโมงจากรูปแบบเวลามาตรฐานเป็นเลขฐานสิบ ให้ใช้ฟังก์ชัน INT

คอลัมน์1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

10:35 AM

=([คอลัมน์1]-INT([คอลัมน์1]))*24

จำนวนชั่วโมงตั้งแต่ 12:00 AM (10.583333)

12:15 PM

=([คอลัมน์1]-INT([คอลัมน์1]))*24

จำนวนชั่วโมงตั้งแต่ 12:00 AM (12.25)

เมื่อต้องการแปลงชั่วโมงจากเลขฐานสิบเป็นรูปแบบเวลามาตรฐาน (ชั่วโมง:นาที:วินาที) ให้ใช้ตัวดำเนินการหารและฟังก์ชัน TEXT

คอลัมน์1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

23:58

=TEXT(คอลัมน์1/24, "hh:mm:ss")

จำนวนชั่วโมง นาที และวินาทีตั้งแต่ 12:00 AM (00:59:55)

2:06

=TEXT(คอลัมน์1/24, "h:mm")

จำนวนชั่วโมง นาที และวินาทีตั้งแต่ 12:00 AM (0:05)

แทรกวันที่แบบจูเลียน

วันที่แบบจูเลียนหมายถึงรูปแบบวันที่ซึ่งประกอบด้วยปีปัจจุบันและจำนวนวันตั้งแต่เริ่มต้นปี ตัวอย่างเช่น 1 มกราคม ค.ศ. 2007 จะแสดงเป็น 2007001 และ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2007 จะแสดงเป็น 2007365 รูปแบบนี้ไม่ได้ยึดตามปฏิทินจูเลียน

เมื่อต้องการแปลงวันที่เป็นวันที่แบบจูเลียน ให้ใช้ฟังก์ชัน TEXT และ DATEVALUE

คอลัมน์1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

6/23/2007

=TEXT([คอลัมน์1],"yy")&TEXT(([คอลัมน์1]-DATEVALUE("1/1/"& TEXT([คอลัมน์1],"yy"))+1),"000")

วันที่ในรูปแบบจูเลียนพร้อมด้วยปีแบบตัวเลขสองหลัก (07174)

23/6/2550

=TEXT([คอลัมน์1],"yyyy")&TEXT(([คอลัมน์1]-DATEVALUE("1/1/"&TEXT([คอลัมน์1],"yy"))+1),"000")

วันที่ในรูปแบบจูเลียนพร้อมด้วยปีแบบตัวเลขสี่หลัก (2007174)

เมื่อต้องการแปลงวันที่เป็นวันที่แบบจูเลียนที่ใช้ในดาราศาสตร์ ให้ใช้ค่าคงที่ 2415018.50 สูตรนี้ใช้งานได้เฉพาะสำหรับวันที่หลังจาก 3/1/1901 และเมื่อคุณใช้ระบบวันที่ที่อ้างอิงปี 1900 เท่านั้น

คอลัมน์1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

6/23/2007

=[คอลัมน์1]+2415018.50

วันที่ในรูปแบบจูเลียนที่ใช้ในดาราศาสตร์ (2454274.50)

แสดงวันที่เป็นวันในสัปดาห์

เมื่อต้องการแปลงวันที่เป็นข้อความสำหรับวันในสัปดาห์ ให้ใช้ฟังก์ชัน TEXT และ WEEKDAY

คอลัมน์1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้)

19-ก.พ.-2550

=TEXT(WEEKDAY([คอลัมน์1]), "dddd")

คำนวณวันในสัปดาห์สำหรับวันที่และส่งกลับชื่อเต็มของวัน (จันทร์)

03-ม.ค.-2551

=TEXT(WEEKDAY([คอลัมน์1]), "ddd")

คำนวณวันในสัปดาห์สำหรับวันที่และส่งกลับชื่อย่อของวัน (พฤ.)

ด้านบนของหน้า

สูตรคณิตศาสตร์

คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ต่างๆ เช่น การบวก การลบ การคูณ และการหารตัวเลข การคำนวณค่าเฉลี่ยหรือมัธยฐานของตัวเลข การปัดเศษตัวเลข และการนับค่า

เพิ่มตัวเลข

เมื่อต้องการบวกตัวเลขในคอลัมน์อย่างน้อยสองคอลัมน์ในคราวเดียว ให้ใช้ตัวดำเนินการบวก (+) หรือฟังก์ชัน SUM

คอลัมน์1

คอลัมน์2

คอลัมน์3

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

6

5

4

=[คอลัมน์1]+[คอลัมน์2]+[คอลัมน์3]

บวกค่าในสามคอลัมน์แรก (15)

6

5

4

=SUM([คอลัมน์1],[คอลัมน์2],[คอลัมน์3])

บวกค่าในสามคอลัมน์แรก (15)

6

5

4

=SUM(IF([คอลัมน์1]>[คอลัมน์2], [คอลัมน์1]-[คอลัมน์2], 10), [คอลัมน์3])

ถ้า คอลัมน์1 มากกว่า คอลัมน์2 ให้บวกผลต่างกับ คอลัมน์3 มิฉะนั้นให้บวก 10 กับ คอลัมน์3 (5)

ลบตัวเลข

เมื่อต้องการบวกตัวเลขในคอลัมน์อย่างน้อยสองคอลัมน์ในคราวเดียว ให้ใช้ตัวดำเนินการลบ (-) หรือใช้ฟังก์ชันบวก SUM ด้วยจำนวนลบ

คอลัมน์1

คอลัมน์2

คอลัมน์3

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

15000

9000

-8000

=[คอลัมน์1]-[คอลัมน์2]

ลบ 9000 ออกจาก 15000 (6000)

15000

9000

-8000

=SUM([คอลัมน์1], [คอลัมน์2], [คอลัมน์3])

บวกตัวเลขในสามคอลัมน์แรกรวมทั้งค่าลบ (16000)

คำนวณหาผลต่างระหว่างตัวเลขสองจำนวนเป็นเปอร์เซ็นต์

ใช้ตัวดำเนินการลบ (-) และหาร (/) และฟังก์ชัน ABS

คอลัมน์1

คอลัมน์2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

2342

2500

=([คอลัมน์2]-[คอลัมน์1])/ABS([คอลัมน์1])

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง (6.75% หรือ 0.06746)

คูณตัวเลข

เมื่อต้องการคูณตัวเลขในคอลัมน์อย่างน้อยสองคอลัมน์ในคราวเดียว ให้ใช้ตัวดำเนินการคูณ (*) หรือฟังก์ชัน PRODUCT

คอลัมน์1

คอลัมน์2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

5

2

=[คอลัมน์1]*[คอลัมน์2]

คูณตัวเลขในสองคอลัมน์แรก (10)

5

2

=PRODUCT([คอลัมน์1], [คอลัมน์2])

คูณตัวเลขในสองคอลัมน์แรก (10)

5

2

=PRODUCT([คอลัมน์1],[คอลัมน์2],2)

คูณตัวเลขในสองคอลัมน์แรกและ 2 (20)

หารตัวเลข

เมื่อต้องการหารตัวเลขในคอลัมน์อย่างน้อยสองคอลัมน์ในคราวเดียว ให้ใช้ตัวดำเนินการหาร (/)

คอลัมน์1

คอลัมน์2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

15000

12

=[คอลัมน์1]/[คอลัมน์2]

หาร 15000 ด้วย 12 (1250)

15000

12

=([คอลัมน์1]+10000)/[คอลัมน์2]

บวก 15000 กับ 10000 แล้วหารทั้งหมดด้วย 12 (2083)

คำนวณค่าเฉลี่ยของตัวเลข

ค่าเฉลี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามัชฌิม เมื่อต้องการคำนวณค่าเฉลี่ยของตัวเลขในคอลัมน์อย่างน้อยสองคอลัมน์ในคราวเดียว ให้ใช้ฟังก์ชัน AVERAGE

คอลัมน์1

คอลัมน์2

คอลัมน์3

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

6

5

4

=AVERAGE([คอลัมน์1], [คอลัมน์2],[คอลัมน์3])

ค่าเฉลี่ยของตัวเลขในสามคอลัมน์แรก (5)

6

5

4

=AVERAGE(IF([คอลัมน์1]>[คอลัมน์2], [คอลัมน์1]-[คอลัมน์2], 10), [คอลัมน์3])

ถ้า คอลัมน์1 มากกว่า คอลัมน์2 ให้คำนวณค่าเฉลี่ยของผลต่างกับ คอลัมน์3 มิฉะนั้นให้คำนวณค่าเฉลี่ยของค่า 10 กับ คอลัมน์3 (2.5)

คำนวณมัธยฐานของตัวเลข

มัธยฐานคือค่าที่อยู่ตรงกึ่งกลางของช่วงที่เรียงลำดับกันของตัวเลขต่างๆ ให้ใช้ฟังก์ชัน MEDIAN ในการคำนวณมัธยฐานของกลุ่มตัวเลข

A

B

C

D

E

F

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

10

7

9

27

0

4

=MEDIAN(A, B, C, D, E, F)

มัธยฐานของตัวเลขใน 6 คอลัมน์แรก (8)

คำนวณจำนวนที่น้อยที่สุดหรือมากที่สุดในช่วง

เมื่อต้องการคำนวณตัวเลขที่น้อยที่สุดหรือมากที่สุดในคอลัมน์อย่างน้อยสองคอลัมน์ในคราวเดียว ให้ใช้ฟังก์ชัน MIN และ MAX

คอลัมน์1

คอลัมน์2

คอลัมน์3

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

10

7

9

=MIN([คอลัมน์1], [คอลัมน์2], [คอลัมน์3])

จำนวนที่น้อยที่สุด (7)

10

7

9

=MAX([คอลัมน์1], [คอลัมน์2], [คอลัมน์3])

จำนวนที่มากที่สุด (10)

นับค่า

เมื่อต้องการนับค่าตัวเลข ให้ใช้ฟังก์ชัน COUNT

คอลัมน์1

คอลัมน์2

คอลัมน์3

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

แอปเปิ้ล

12/12/2550

=COUNT([คอลัมน์1], [คอลัมน์2], [คอลัมน์3])

นับจำนวนคอลัมน์ที่มีค่าเป็นตัวเลข ไม่รวมค่าวันที่และเวลา ข้อความ และค่า Null (0)

$12

#DIV/0!

1.01

=COUNT([คอลัมน์1], [คอลัมน์2], [คอลัมน์3])

นับจำนวนคอลัมน์ที่มีค่าเป็นตัวเลข แต่ไม่รวมค่าความผิดพลาดและค่าตรรกะ (2)

เพิ่มหรือลดตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์

ใช้ตัวดำเนินการเปอร์เซ็นต์ (%) ในการทำการคำนวณนี้

คอลัมน์1

คอลัมน์2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

23

3%

=[คอลัมน์1]*(1+5%)

เพิ่มตัวเลขใน คอลัมน์1 5% (24.15)

23

3%

=[คอลัมน์1]*(1+[คอลัมน์2])

เพิ่มตัวเลขใน คอลัมน์1 ด้วยค่าเปอร์เซ็นต์ใน คอลัมน์2: 3% (23.69)

23

3%

=[คอลัมน์1]*(1-[คอลัมน์2])

ลดตัวเลขใน คอลัมน์1 ด้วยค่าเปอร์เซ็นต์ใน คอลัมน์2: 3% (22.31)

ยกตัวเลขให้เป็นเลขชี้กำลัง

ใช้ตัวดำเนินการยกกำลัง (^) หรือฟังก์ชัน POWER ในการทำการคำนวณนี้

คอลัมน์1

คอลัมน์2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

5

2

=[คอลัมน์1]^[คอลัมน์2]

คำนวณห้ายกกำลังสอง (25)

5

3

=POWER([คอลัมน์1], [คอลัมน์2])

คำนวณห้ายกกำลังสาม (125)

ปัดเศษตัวเลข

เมื่อต้องการปัดเศษตัวเลขขึ้น ให้ใช้ฟังก์ชัน ROUNDUP, ODD หรือ EVEN

คอลัมน์1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

20.3

=ROUNDUP([คอลัมน์1],0)

ปัดเศษ 20.3 ขึ้นไปยังจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด (21)

-5.9

=ROUNDUP([คอลัมน์1],0)

ปัดเศษ -5.9 ขึ้นไปยังจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด (-5)

12.5493

=ROUNDUP([คอลัมน์1].2)

ปัดเศษ 12.5493 ขึ้นไปยังทศนิยมหลักที่สองที่ใกล้เคียงที่สุด (12.55)

20.3

=EVEN([คอลัมน์1])

ปัดเศษ 20.3 ขึ้นไปยังเลขคู่ที่ใกล้เคียงที่สุด (22)

20.3

=ODD([คอลัมน์1])

ปัดเศษ 20.3 ขึ้นไปยังเลขคี่ที่ใกล้เคียงที่สุด (21)

เมื่อต้องการปัดเศษตัวเลขลง ให้ใช้ฟังก์ชัน ROUNDDOWN

คอลัมน์1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

20.3

=ROUNDDOWN([คอลัมน์1],0)

ปัดเศษ 20.3 ลงไปยังจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด (20)

-5.9

=ROUNDDOWN([คอลัมน์1],0)

ปัดเศษ -5.9 ลงไปยังจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด (-6)

12.5493

=ROUNDDOWN([คอลัมน์1].2)

ปัดเศษ 12.5493 ลงไปยังทศนิยมหลักที่สองที่ใกล้เคียงที่สุด (12.54)

เมื่อต้องการปัดเศษไปยังตัวเลขหรือเศษส่วนที่ใกล้เคียงที่สุด ให้ใช้ฟังก์ชัน ROUND

คอลัมน์1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

20.3

=ROUND([คอลัมน์1],0)

ปัดเศษ 20.3 ลง เนื่องจากเศษน้อยกว่า .5 (20)

5.9

=ROUND([คอลัมน์1],0)

ปัดเศษ 5.9 ขึ้น เนื่องจากเศษมากกว่า .5 (6)

-5.9

=ROUND([คอลัมน์1],0)

ปัดเศษ -5.9 ลงเนื่องจากเศษน้อยกว่า -.5 (-6)

1.25

=ROUND([คอลัมน์1], 1)

ปัดเศษตัวเลขไปยังค่าหนึ่งในสิบที่ใกล้เคียงที่สุด (ทศนิยมหนึ่งหลัก) เนื่องจากเศษที่จะปัดมากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ตัวเลขจะถูกปัดเศษขึ้น (ผลลัพธ์: 1.3)

30.452

=ROUND([คอลัมน์1], 2)

ปัดเศษตัวเลขไปยังค่าหนึ่งในร้อยที่ใกล้เคียงที่สุด (ทศนิยมสองหลัก) เนื่องจากเศษที่จะปัดคือ 0.002 น้อยกว่า 0.005 ตัวเลขจะถูกปัดลง (ผลลัพธ์: 30.45)

เมื่อต้องการปัดเศษตัวเลขไปยังเลขนัยสำคัญที่นำหน้า 0 ให้ใช้ฟังก์ชัน ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, INT และ LEN

คอลัมน์1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

5492820

=ROUND([คอลัมน์1],3-LEN(INT([คอลัมน์1])))

ปัดเศษตัวเลขไปยังเลขนัยสำคัญตัวที่ 3 (5490000)

22230

=ROUNDDOWN([คอลัมน์1],3-LEN(INT([คอลัมน์1])))

ปัดเศษตัวเลขลงไปยังเลขนัยสำคัญตัวที่ 3 (22200)

5492820

=ROUNDUP([คอลัมน์1], 5-LEN(INT([คอลัมน์1])))

ปัดเศษตัวเลขขึ้นไปยังเลขนัยสำคัญตัวที่ 5 (5492900)

ด้านบนของหน้า

สูตรข้อความ

คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้ในการดำเนินการกับข้อความ เช่น การรวมหรือการนำค่าต่างๆ จากหลายคอลัมน์มาต่อกัน การเปรียบเทียบเนื้อหาของคอลัมน์ การเอาอักขระหรือช่องว่างออก และการใส่อักขระซ้ำๆ

เปลี่ยนแปลงตัวพิมพ์ของข้อความ

เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กของข้อความ ให้ใช้ฟังก์ชัน UPPER, LOWER หรือ PROPER

คอลัมน์1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

nina Vietzen

=UPPER([คอลัมน์1])

เปลี่ยนข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ (NINA VIETZEN)

nina Vietzen

=LOWER([คอลัมน์1])

เปลี่ยนข้อความเป็นตัวพิมพ์เล็ก (nina vietzen)

nina Vietzen

=PROPER([คอลัมน์1])

เปลี่ยนข้อความให้ขึ้นต้นคำด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ (Nina Vietzen)

รวมชื่อและนามสกุล

เมื่อต้องการนำชื่อและนามสกุลมารวมกัน ให้ใช้ตัวดำเนินการ Ampersand (&) หรือฟังก์ชัน CONCATENATE

คอลัมน์1

คอลัมน์2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

Carlos

Carvallo

=[คอลัมน์1]&[คอลัมน์2]

รวมสตริงทั้งสอง (CarlosCarvallo)

Carlos

Carvallo

=[คอลัมน์1]&" "&[คอลัมน์2]

รวมสตริงทั้งสอง คั่นด้วยช่องว่าง (Carlos Carvallo)

Carlos

Carvallo

=[คอลัมน์2]&", "&[คอลัมน์1]

รวมสตริงทั้งสอง คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคและช่องว่าง (Carvallo, Carlos)

Carlos

Carvallo

=CONCATENATE([คอลัมน์2], ",", [คอลัมน์1])

รวมสตริงทั้งสอง คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (Carvallo,Carlos)

รวมข้อความและตัวเลขจากคอลัมน์ต่างๆ

เมื่อต้องการรวมข้อความและตัวเลขเข้าด้วยกัน ให้ใช้ฟังก์ชัน CONCATENATE ตัวดำเนินการ Ampersand (&) หรือฟังก์ชัน TEXT กับตัวดำเนินการ Ampersand

คอลัมน์1

คอลัมน์2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

Yang

28

=[คอลัมน์1]&" sold "&[คอลัมน์2]&" units."

รวมเนื้อหาด้านบนกับวลี (Yang ขายได้ 28 รายการ)

Dubois

40%

=[คอลัมน์1]&" ขาย "&TEXT([คอลัมน์2],"0%")&" ของยอดขายทั้งหมด"

รวมเนื้อหาด้านบนเป็นวลีเดียว (Dubois ขาย 40% ของยอดขายทั้งหมด)

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน TEXT นำค่าของ คอลัมน์2 ที่จัดรูปแบบแล้วมาต่อท้ายแทนค่าที่รองรับอยู่ซึ่งก็คือ .4

Yang

28

=CONCATENATE([คอลัมน์1]," sold ",[คอลัมน์2]," units.")

รวมเนื้อหาด้านบนเป็นวลีเดียว (Yang ขายได้ 28 รายการ)

รวมข้อความเข้ากับวันที่หรือเวลา

เมื่อต้องการรวมข้อความเข้ากับวันที่หรือเวลา ให้ใช้ฟังก์ชัน TEXT และตัวดำเนินการ Ampersand (&)

คอลัมน์1

คอลัมน์2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

วันที่เรียกเก็บเงิน

05-มิ.ย.-2550

="วันที่แจ้งยอดบัญชี: "&TEXT([คอลัมน์2], "d-mmm-yyyy")

รวมข้อความเข้ากับวันที่ (วันที่แจ้งยอดบัญชี:05-มิ.ย.-2550)

วันที่เรียกเก็บเงิน

05-มิ.ย.-2550

=[คอลัมน์1]&" "&TEXT([คอลัมน์2], "mmm-dd-yyyy")

รวมข้อความเข้ากับวันที่จากหลายคอลัมน์ลงในคอลัมน์เดียว (วันที่เรียกเก็บเงิน 05-มิ.ย.-2550)

เปรียบเทียบเนื้อหาของคอลัมน์

เมื่อต้องการเปรียบเทียบคอลัมน์หนึ่งกับอีกคอลัมน์หนึ่งหรือรายการของค่า ให้ใช้ฟังก์ชัน EXACT และ OR

คอลัมน์1

คอลัมน์2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้)

BD122

BD123

=EXACT([คอลัมน์1],[คอลัมน์2])

เปรียบเทียบเนื้อหาของสองคอลัมน์แรก (ไม่ใช่)

BD122

BD123

=EXACT([คอลัมน์1], "BD122")

เปรียบเทียบเนื้อหาของ คอลัมน์1 กับสตริง "BD122" (ใช่)

ตรวจสอบว่าค่าของคอลัมน์หรือส่วนของคอลัมน์ตรงกับข้อความที่ระบุหรือไม่

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าค่าของคอลัมน์หรือส่วนของคอลัมน์ตรงกับข้อความที่ระบุหรือไม่ ให้ใช้ฟังก์ชัน IF, FIND, SEARCH และ ISNUMBER

คอลัมน์1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้)

Vietzen

=IF([คอลัมน์1]="Vietzen", "ใช้ได้", "ใช้ไม่ได้")

ตรวจสอบดูว่า คอลัมน์1 เป็น Vietzen หรือไม่ (ใช้ได้)

Vietzen

=IF(ISNUMBER(FIND("v",[คอลัมน์1])), "ใช้ได้", "ใช้ไม่ได้")

ตรวจสอบดูว่า คอลัมน์1 มีอักษร v หรือไม่ (ใช้ได้)

BD123

=ISNUMBER(FIND("BD",[คอลัมน์1]))

ตรวจสอบดูว่า คอลัมน์1 มี BD หรือไม่ (ใช่)

นับคอลัมน์ที่ไม่ว่างเปล่า

นับคอลัมน์ที่ไม่ว่างเปล่า ให้ใช้ฟังก์ชัน COUNTA

คอลัมน์1

คอลัมน์2

คอลัมน์3

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ยอดขาย

19

=COUNTA([คอลัมน์1], [คอลัมน์2])

นับจำนวนคอลัมน์ที่มีข้อมูล (2)

ยอดขาย

19

=COUNTA([คอลัมน์1], [คอลัมน์2], [คอลัมน์3])

นับจำนวนคอลัมน์ที่มีข้อมูล (2)

นำอักขระออกจากข้อความ

เมื่อต้องการเอาอักขระออกจากข้อความ ให้ใช้ฟังก์ชัน LEN, LEFT และ RIGHT

คอลัมน์1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

Vitamin A

=LEFT([คอลัมน์1],LEN([คอลัมน์1])-2)

ส่งกลับอักขระ 7 (9-2) ตัวเริ่มจากซ้าย (Vitamin)

Vitamin B1

=RIGHT([คอลัมน์1], LEN([คอลัมน์1])-8)

ส่งกลับอักขระ 2 (10-8) ตัวเริ่มจากขวา (B1)

นำช่องว่างออกจากหัวและท้ายของคอลัมน์

เมื่อต้องการเอาช่องว่างออกจากหัวและท้ายของคอลัมน์ ให้ใช้ฟังก์ชัน TRIM

คอลัมน์1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

 Hello there!

=TRIM([คอลัมน์1])

เอาช่องว่างออกจากหัวและท้าย (Hello there!)

ใส่อักขระซ้ำๆ ในคอลัมน์

เมื่อต้องการใส่อักขระซ้ำๆ กันในคอลัมน์ ให้ใช้ฟังก์ชัน REPT

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=REPT(".",3)

ใส่จุดซ้ำกัน 3 ครั้ง (...)

=REPT("-",10)

ใส่เส้นประซ้ำกัน 10 ครั้ง (----------)

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×