ตัวอย่างของสูตรทั่วไปในรายการ SharePoint

ตัวอย่างของสูตรทั่วไปในรายการ SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้สูตรในคอลัมน์จากการคำนวณของSharePoint รายการหรือSharePoint ไลบรารีสามารถช่วยเพิ่มลงในคอลัมน์ที่มีอยู่ เช่นคำนวณภาษีขายในราคา ต่อไปนี้สามารถถูกรวมเข้าไปในทางโปรแกรมตรวจสอบข้อมูล

เมื่อใส่สูตร มาระ คุณจะไม่มีช่องว่างระหว่างคำสำคัญและตัวดำเนินการ ต่อไปนี้ไม่ได้เป็นรายการโดยละเอียด เพื่อดูสูตรทั้งหมดในSharePoint ให้ดูรายการตามลำดับตัวอักษรที่ส่วนท้ายของบทความนี้ก

หมายเหตุ: เขตข้อมูลจากการคำนวณสามารถทำงานบนแถวของตนเอง เท่านั้นเพื่อให้คุณไม่สามารถอ้างถึงค่าในแถว หรือคอลัมน์ที่มีอยู่ในรายการหรือไลบรารีอื่น เขตข้อมูลการค้นหาไม่ได้รับการสนับสนุนในสูตร และไม่สามารถใช้ ID ของแถวที่แทรกไว้ใหม่เป็น ID ไม่มีอยู่เมื่อสูตรถูกประมวลผล

คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อทดสอบเงื่อนไขของคำสั่ง และส่งกลับการใช่ หรือไม่มีค่าการทดสอบตัวเลือกอื่น ค่าเช่น เป็นตกลงหรือไม่ตกลง หรือส่งกลับเป็นค่าว่างหรือเส้นประเพื่อแสดงค่า null

ตรวจสอบว่า จำนวนมากกว่า หรือน้อยกว่าหมายเลขอื่น

ใช้ฟังก์ชัน IFเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบนี้

Column1

Column2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้)

15000

9000

= [Column1] > [Column2]

มีค่ามากกว่า Column2 Column1 ได้อย่างไร (Yes)

15000

9000

= IF([Column1]<=[Column2], "OK", "Not OK")

มี Column1 ค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ Column2 ได้อย่างไร (ไม่ตกลง)

ส่งกลับค่าตรรกะหลังจากการเปรียบเทียบเนื้อหาของคอลัมน์

สำหรับผลลัพธ์ที่มีการใช้ (ใช่หรือไม่), ค่าตรรกะ ฟังก์ชันAND, ORและไม่

Column1

Column2

Column3

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้)

15

9

8

= AND([Column1]>[Column2], [Column1]<[Column3])

มากกว่า 15 9 และน้อยกว่า 8 ได้อย่างไร (ไม่มี)

15

9

8

= OR([Column1]>[Column2], [Column1]<[Column3])

มากกว่า 15 9 หรือน้อยกว่า 8 ได้อย่างไร (Yes)

15

9

8

=NOT([Column1]+[Column2]=24)

คือ 15 บวก 9 ไม่เท่ากับ 24 ได้อย่างไร (ไม่มี)

สำหรับผลลัพธ์ที่คำนวณอื่น หรือค่าอื่นๆ อื่นที่ไม่ใช่ใช่หรือไม่ ใช้ฟังก์ชันIF, ANDและOR

Column1

Column2

Column3

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้)

15

9

8

= IF([Column1]=15, "OK", "Not OK")

ถ้าค่าใน Column1 เท่ากับ 15 ส่งกลับ "OK" (ตกลง)

15

9

8

= IF (AND ([Column1] > [Column2], [Column1] < [Column3]), "OK", "Not OK")

ถ้า 15 มากกว่า 9 และน้อยกว่า 8 ส่งกลับ "OK" (ไม่ตกลง)

15

9

8

= IF (หรือ ([Column1] > [Column2], [Column1] < [Column3]), "OK", "Not OK")

ถ้า 15 มากกว่า 9 หรือน้อยกว่า 8 ส่งกลับ "OK" (ตกลง)

แสดงเลขศูนย์เป็นว่างเปล่าหรือเส้นประ

เมื่อต้องการแสดงค่าศูนย์ ทำการคำนวณอย่างง่าย เมื่อต้องการแสดงว่างเปล่าหรือเส้นประ ใช้ฟังก์ชัน IF

Column1

Column2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้)

10

10

= [Column1] - [Column2]

ลบจำนวนที่สองออกจากจำนวนแรก (0)

15

9

=IF([Column1]-[Column2],"-",[Column1]-[Column2])

ส่งกลับเส้นประเมื่อค่าเป็นศูนย์ (-)

ซ่อนค่าความผิดพลาดในคอลัมน์

เมื่อต้องการแสดงเส้นประ, # n/a หรือ NA แทนค่าความผิดพลาด ใช้ฟังก์ชันISERROR

Column1

Column2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้)

10

0

= [Column1] / [Column2]

ให้ผลลัพธ์เป็นค่าความผิดพลาด (#DIV/0)

10

0

=IF(ISERROR([Column1]/[Column2]),"NA",[Column1]/[Column2])

ส่งกลับ NA เมื่อค่าเป็นค่าความผิดพลาด

10

0

=IF(ISERROR([Column1]/[Column2]),"-",[Column1]/[Column2])

ส่งกลับเส้นประเมื่อค่าเป็นค่าความผิดพลาด

ตรวจสอบสำหรับเขตข้อมูลว่างเปล่า

คุณสามารถใช้สูตร ISBLANK เพื่อค้นหาเขตข้อมูลว่างเปล่า

Column1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้)

"Jelly ติด"

= ISBLANK([Column1]

ส่งกลับค่าเป็นใช่หรือไม่ถ้าว่าง หรือไม่

"เหล็ก"

= IF(ISBLANK([Column1]) "ไม่ OK", "OK")

กรอกข้อมูลในตัวเลือกของคุณเอง - ก่อน เป็นถ้า ว่างที่สองถ้าไม่ได้

สำหรับฟังก์ชันIS เพิ่มเติม ดูฟังก์ชัน IS

คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อทำการคำนวณที่ยึดตามวันและเวลา เช่นการเพิ่มหมายเลขของวัน เดือน หรือปีไปยังวัน คำนวณความแตกต่างระหว่างวันที่สองวัน และการแปลงเวลาเป็นค่าเลขฐานสิบ

เพิ่มวัน

เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนวันไปยังวัน ใช้ตัวดำเนินการบวก (+)

หมายเหตุ: เมื่อคุณจัดการวัน ส่งกลับชนิดของคอลัมน์จากการคำนวณต้องถูกตั้งค่าเป็นวันและเวลา

Column1

Column2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

วันที่ 9/6/2007

3

= [Column1] + [Column2]

บวก 3 วันไปยังวันที่ 9/6/2007 (6/12/2007)

วันที่ 10/12/2008

54

= [Column1] + [Column2]

เพิ่มวัน 54 กับวันที่ 10/12/2008 (2/2/2009)

เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนเดือนไปยังวัน ใช้วันปีเดือนและฟังก์ชันDAY

Column1

Column2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

วันที่ 9/6/2007

3

=DATE(YEAR([Column1]),MONTH([Column1])+[Column2],DAY([Column1]))

บวก 3 เดือนไปยังวันที่ 9/6/2007 (9/9/2007)

วันที่ 10/12/2008

25

=DATE(YEAR([Column1]),MONTH([Column1])+[Column2],DAY([Column1]))

บวก 25 เดือนถึง 12/10/ปี 2551 (1/10/2011)

เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนปีไปยังวัน ใช้วันปีเดือนและฟังก์ชันDAY

Column1

Column2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

วันที่ 9/6/2007

3

=DATE(YEAR([Column1])+[Column2],MONTH([Column1]),DAY([Column1]))

บวก 3 ปีไปยังวันที่ 9/6/2007 (6/9/2010)

วันที่ 10/12/2008

25

=DATE(YEAR([Column1])+[Column2],MONTH([Column1]),DAY([Column1]))

บวก 25 ปีไปยังวันที่ 10/12/2008 (12/10/2033)

เมื่อต้องการเพิ่มการรวมจำนวนวัน เดือน และปีไปยังวัน ใช้วันปีเดือนและฟังก์ชันDAY

Column1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

วันที่ 9/6/2007

=DATE(YEAR([Column1])+3,MONTH([Column1])+1,DAY([Column1])+5)

บวก 3 ปี 1 เดือน และ 5 วันไปยังวันที่ 9/6/2007 (7/14/2010)

วันที่ 10/12/2008

=DATE(YEAR([Column1])+1,MONTH([Column1])+7,DAY([Column1])+5)

บวก 1 ปี 7 เดือน และ 5 วันไป 12/10/2008 (7/15/2010)

คำนวณความแตกต่างระหว่างวันที่สองวัน

ใช้ฟังก์ชันDATEDIFเพื่อดำเนินการคำนวณนี้

Column1

Column2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

01-ม.ค.-1995

15-มิย.-1999

= DATEDIF([Column1], [Column2],"d")

ส่งกลับจำนวนวันระหว่างวันสองวัน(สูตร 1626)

01-ม.ค.-1995

15-มิย.-1999

= DATEDIF([Column1], [Column2],"ym")

ส่งกลับจำนวนเดือนที่อยู่ระหว่างวัน ละเว้นส่วนของปี (5)

01-ม.ค.-1995

15-มิย.-1999

= DATEDIF([Column1], [Column2],"yd")

ส่งกลับจำนวนวันระหว่างวัน ละเว้นส่วนของปี (165)

คำนวณความแตกต่างระหว่างสองครั้ง

เมื่อต้องการนำเสนอผลลัพธ์ในรูปแบบเวลามาตรฐาน (ชั่วโมง: นาที: วินาที), ใช้ตัวดำเนินการลบ (-) และฟังก์ชันTEXT วิธีนี้ให้ทำงาน ชั่วโมงต้องไม่เกิน 24 และนาทีและวินาทีต้องไม่เกิน 60

Column1

Column2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

06/09/2007 10:35 น.

06/09/2007 3:30 PM

=TEXT([Column2]-[Column1],"h")

ชั่วโมงระหว่างสองเวลา (4)

06/09/2007 10:35 น.

06/09/2007 3:30 PM

=TEXT([Column2]-[Column1],"h:mm")

ชั่วโมง และนาทีระหว่างสองเวลา (4:55)

06/09/2007 10:35 น.

06/09/2007 3:30 PM

=TEXT([Column2]-[Column1],"h:mm:ss")

ชั่วโมง นาที และวินาทีระหว่างสองครั้ง (4: 55:00)

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์ในผลรวมโดยยึดตามเวลาหนึ่งหน่วย ใช้ ฟังก์ชันINTหรือชั่วโมงนาทีหรือฟังก์ชันSECOND

Column1

Column2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

06/09/2007 10:35 น.

06/10/2007 3:30 PM

=INT(([Column2]-[Column1])*24)

รวมชั่วโมงระหว่างสองเวลา (28)

06/09/2007 10:35 น.

06/10/2007 3:30 PM

=INT(([Column2]-[Column1])*1440)

จำนวนนาทีระหว่างเวลาสอง (1735)

06/09/2007 10:35 น.

06/10/2007 3:30 PM

=INT(([Column2]-[Column1])*86400)

จำนวนวินาทีรวมระหว่างสองเวลา (104100)

06/09/2007 10:35 น.

06/10/2007 3:30 PM

=HOUR([Column2]-[Column1])

ชั่วโมงระหว่างสองครั้ง เมื่อความแตกต่างไม่เกิน 24 ชั่วโมง (4)

06/09/2007 10:35 น.

06/10/2007 3:30 PM

=MINUTE([Column2]-[Column1])

นาทีระหว่างสองครั้ง เมื่อความแตกต่างไม่เกิน 60 (55)

06/09/2007 10:35 น.

06/10/2007 3:30 PM

=SECOND([Column2]-[Column1])

วินาทีระหว่างสองครั้ง เมื่อความแตกต่างไม่เกิน 60 (0)

แปลงเวลา

เมื่อต้องการแปลงชั่วโมงจากรูปแบบเวลามาตรฐานให้เป็นเลขฐานสิบ ใช้ฟังก์ชันINT

Column1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

10:35 น.

=([Column1]-INT([Column1])) * 24

จำนวนของชั่วโมงตั้งแต่ 12:00 AM (10.583333)

12:15 PM

=([Column1]-INT([Column1])) * 24

จำนวนของชั่วโมงตั้งแต่ 12:00 AM (12.25)

เมื่อต้องการแปลงชั่วโมงจากเป็นเลขฐานสิบไปเป็นรูปแบบเวลามาตรฐาน (ชั่วโมง: นาที: วินาที), ใช้ตัวดำเนินการหารและฟังก์ชันTEXT

Column1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

23:58

= TEXT(Column1/24, "hh:mm:ss")

ชั่วโมง นาที และวินาทีตั้งแต่ 12:00 AM (00: 59:55)

2:06

= TEXT(Column1/24, "h:mm")

ชั่วโมงและนาทีตั้งแต่ 12:00 AM (0:05)

แทรกวันจันทรคติ

ธิติหวังอายัดวันอ้างอิงไปยังรูปแบบวันที่เป็นการรวมจำนวนปีปัจจุบันและจำนวนวันนับตั้งแต่ต้นปี ตัวอย่างเช่น 1 มกราคม 2007 จะถูกแสดง เป็น 2007001 และ 31 ธันวาคม 2007 จะแสดงเป็น 2007365 รูปแบบนี้ไม่ได้ยึดตามปฏิทินจันทรคติ

เมื่อต้องการแปลงวันที่ไปยังวันจันทรคติ ใช้ฟังก์ชันDATEVALUEและข้อความ

Column1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

วันที่ 23/6/2007

=TEXT([Column1],"yy") & TEXT (([Column1] -DATEVALUE (" 1/1 / " & TEXT([Column1],"yy"))+1),"000")

วันที่ในรูปแบบจันทรคติ ปีสองหลัก (07174)

วันที่ 23/6/2007

=TEXT([Column1],"yyyy") & TEXT (([Column1] -DATEVALUE (" 1/1 / " & TEXT([Column1],"yy"))+1),"000")

วันที่ในรูปแบบจันทรคติ ปีแบบตัวเลขสี่หลัก (2007174)

เมื่อต้องการแปลงวัน วันจันทรคติที่ใช้ในดาราศาสตร์ใช้ค่าคง 2415018.50 สูตรนี้ทำงานสำหรับวันหลังจาก 3/1/1901 เฉพาะระบบวัน และถ้าคุณกำลังใช้ 1900

Column1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

วันที่ 23/6/2007

= [Column1] + 2415018.50

วันที่ในรูปแบบจันทรคติ ใช้ในดาราศาสตร์ (2454274.50)

แสดงวันที่เป็นวันของสัปดาห์

เมื่อต้องการแปลงวันที่สำหรับวันของสัปดาห์ ข้อความใช้ฟังก์ชันข้อความและวันทำงาน

Column1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้)

19 2007 กุมภาพันธ์

= TEXT(WEEKDAY([Column1]), "dddd")

คำนวณวันของสัปดาห์สำหรับวัน และส่งกลับชื่อเต็มของวัน (วันจันทร์)

3-ม.ค.-2008

= TEXT(WEEKDAY([Column1]) "ววว")

คำนวณวันของสัปดาห์สำหรับวัน และชื่อย่อของวัน (พฤ.) ส่งกลับ

คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ของการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่นเพิ่ม ลบ คูณ และการหารตัวเลข คำนวณค่าเฉลี่ยหรือมัธยฐานของจำนวน ปัดเศษตัวเลข และนับค่า

บวกตัวเลข

เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขในคอลัมน์อย่าง น้อยสองคอลัมน์ในแถว ใช้ตัวดำเนินการบวก (+) หรือฟังก์ชันSUM

Column1

Column2

Column3

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

6

5

4

= [Column1] [Column2] + + [Column3]

บวกค่าในสามคอลัมน์แรก (15)

6

5

4

=SUM([Column1],[Column2],[Column3])

บวกค่าในสามคอลัมน์แรก (15)

6

5

4

= รวม (IF ([Column1] > [Column2], [Column1] - [Column2], 10), [Column3])

ถ้า Column1 มากกว่า Column2 เพิ่มความแตกต่างและ Column3 เพิ่มอีก 10 และ Column3 (5)

หักลบจำนวน

เมื่อต้องการลบตัวเลขในคอลัมน์อย่าง น้อยสองคอลัมน์ในแถว ใช้ตัวดำเนินการลบ (-) หรือฟังก์ชันSUMมีจำนวนลบ

Column1

Column2

Column3

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

15000

9000

-8000

= [Column1] - [Column2]

ลบ 9000 ออกจาก 15000 (6000)

15000

9000

-8000

= SUM([Column1], [Column2], [Column3])

บวกตัวเลขในคอลัมน์สามแรก รวมถึงค่าลบ (16000)

คำนวณความแตกต่างระหว่างจำนวนสองจำนวนเป็นเปอร์เซ็นต์

ใช้ตัวดำเนินการลบ (-) และตัวดำเนินการหาร (/) และฟังก์ชันABS

Column1

Column2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

2342

2500

=([Column2]-[Column1])/ABS([Column1])

การเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ (6.75% หรือ 0.06746)

คูณตัวเลข

เมื่อต้องการคูณตัวเลขในคอลัมน์อย่าง น้อยสองคอลัมน์ในแถว ใช้ตัวดำเนินการคูณ (*) หรือฟังก์ชันPRODUCT

Column1

Column2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

5

2

= [Column1] * [Column2]

คูณตัวเลขในสองคอลัมน์แรก (10)

5

2

= PRODUCT([Column1], [Column2])

คูณตัวเลขในสองคอลัมน์แรก (10)

5

2

=PRODUCT([Column1],[Column2],2)

คูณตัวเลขในสองคอลัมน์แรกและหมายเลข 2 (20)

หารตัวเลข

เมื่อต้องการหารตัวเลขในคอลัมน์อย่าง น้อยสองคอลัมน์ในแถว ใช้ตัวดำเนินการหาร (/)

Column1

Column2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

15000

12

= [Column1] / [Column2]

หาร 15000 ด้วย 12 (1250)

15000

12

= ([Column1] +10000) / [Column2]

เพิ่ม 15000 และ 10000 แล้ว หาร ด้วย 12 (ความยาว 2083)

คำนวณค่าเฉลี่ยของตัวเลข

ค่าเฉลี่ยยังเรียกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อต้องการคำนวณค่าเฉลี่ยของตัวเลขในคอลัมน์อย่าง น้อยสองคอลัมน์ในแถว ใช้ฟังก์ชันAVERAGE

Column1

Column2

Column3

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

6

5

4

= AVERAGE([Column1], [Column2],[Column3])

ค่าเฉลี่ยของตัวเลขในสามคอลัมน์แรก (5)

6

5

4

= AVERAGE (IF ([Column1] > [Column2], [Column1] - [Column2], 10), [Column3])

ถ้า Column1 มากกว่า Column2 คำนวณค่าเฉลี่ยของผลต่างและ Column3 คำนวณค่าเฉลี่ยของค่า 10 และ Column3 อีก (2.5)

คำนวณมัธยฐานของจำนวน

ค่ามัธยฐานคือ ค่าที่ตรงกลางของช่วงการสั่งซื้อของตัวเลข ใช้ฟังก์ชันMEDIANเพื่อคำนวณค่ามัธยฐานของกลุ่มตัวเลข

A

B

C

D

E

F

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

10

7

9

27

0

4

= MEDIAN(A, B, C, D, E, F)

ค่ามัธยฐานของ 6 คอลัมน์แรก (8)

คำนวณตัวเลขที่มากที่สุด หรือน้อยที่สุดในช่วง

เมื่อต้องการคำนวณตัวเลขที่มากที่สุด หรือน้อยที่สุดในคอลัมน์อย่าง น้อยสองคอลัมน์ในแถว ใช้ฟังก์ชันMINและMAX

Column1

Column2

Column3

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

10

7

9

= MIN([Column1], [Column2], [Column3])

หมายเลขที่น้อยที่สุด (7)

10

7

9

= MAX([Column1], [Column2], [Column3])

จำนวนที่มากที่สุด (10)

นับจำนวนค่า

เมื่อต้องการนับค่าตัวเลข ใช้ฟังก์ชันCOUNT

Column1

Column2

Column3

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

แอปเปิล

12/12/2550

= COUNT([Column1], [Column2], [Column3])

นับจำนวนของคอลัมน์ที่ประกอบด้วยค่าตัวเลข ไม่รวมวันที่ และเวลา ข้อความ และค่า null (0)

$12

#DIV/0!

1.01

= COUNT([Column1], [Column2], [Column3])

นับจำนวนของคอลัมน์ที่ประกอบด้วยค่าตัวเลข แต่ไม่รวมข้อผิดพลาดและค่าตรรกะ (2)

เพิ่ม หรือลดจำนวนเป็นเปอร์เซ็นต์

ใช้ตัวดำเนินการเปอร์เซ็นต์ (%) เพื่อทำการคำนวณนี้

Column1

Column2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

23

3%

=[Column1]*(1+5%)

เพิ่มหมายเลขใน Column1 5% (24.15)

23

3%

=[Column1]*(1+[Column2])

เพิ่มตัวเลขใน Column1 ตามค่าเปอร์เซ็นต์ใน Column2: 3% (23.69)

23

3%

=[Column1]*(1-[Column2])

ลดจำนวนใน Column1 ตามค่าเปอร์เซ็นต์ใน Column2: 3% (22.31)

เพิ่มหมายเลขกำลัง

ใช้ตัวดำเนินการเลขชี้กำลัง (^) หรือฟังก์ชันPOWERเพื่อดำเนินการคำนวณนี้

Column1

Column2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

5

2

= [Column1] ^ [Column2]

คำนวณสี่เหลี่ยม 5 (25)

5

3

= POWER([Column1], [Column2])

คำนวณห้ายกกำลังสาม (125)

ปัดเศษตัวเลข

เมื่อต้องการปัดเศษตัวเลข ใช้ฟังก์ชันROUNDUPคี่หรือคู่

Column1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

20.3

=ROUNDUP([Column1],0)

ปัดเศษ 20.3 ขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด (21)

-5.9

=ROUNDUP([Column1],0)

ปัดเศษของ -5.9 ขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด (-5)

12.5493

=ROUNDUP([Column1],2)

ปัดเศษ 12.5493 ขึ้นเป็นหลักร้อย ทศนิยมสองตำแหน่ง (12.55)

20.3

=EVEN([Column1])

ปัดเศษ 20.3 ขึ้นเป็นเลขคู่ใกล้เคียงที่สุด (22)

20.3

=ODD([Column1])

ปัดเศษ 20.3 ขึ้นเป็นเลขคี่ที่ใกล้ที่สุด (21)

เมื่อต้องการปัดเศษลงตัวเลข ใช้ฟังก์ชันROUNDDOWN

Column1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

20.3

=ROUNDDOWN([Column1],0)

ปัดเศษของ 20.3 ลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด (20)

-5.9

=ROUNDDOWN([Column1],0)

ปัดเศษของ -5.9 ลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด (-6)

12.5493

=ROUNDDOWN([Column1],2)

ปัดเศษ 12.5493 ลงเป็นเลขใกล้เคียงที่สุด ทศนิยมสองตำแหน่ง (12.54)

เมื่อต้องการปัดเศษตัวเลขเป็นตัวเลขหรือสัญลักษณ์เศษส่วนที่ใกล้เคียงที่สุด ใช้ฟังก์ชันปัดเศษ

Column1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

20.3

=ROUND([Column1],0)

ปัดเศษของ 20.3 ลง เนื่องจากส่วนเศษส่วนมีค่าน้อยกว่า.5 (20)

5.9

=ROUND([Column1],0)

ปัดเศษของ 5.9 ขึ้น เนื่องจากเศษส่วนมีค่ามากกว่า.5 (6)

-5.9

=ROUND([Column1],0)

ปัด -5.9 ลง เนื่องจากเศษ น้อยกว่า -.5 (-6)

1.25

= ROUND([Column1], 1)

ปัดเศษตัวเลขเพื่อสิบใกล้เคียงที่สุด (ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง) เนื่องจากส่วนจะถูกปัดเศษเป็น 0.05 หรือมากกว่า ตัวเลขจะถูกปัดเศษขึ้น (ผลลัพธ์: 1.3)

30.452

= ROUND([Column1], 2)

ปัดเศษตัวเลขเป็นหลักร้อย (ตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง) เนื่องจากส่วนจะถูกปัดเศษ 0.002 มีค่าน้อยกว่า 0.005 ตัวเลขจะถูกปัดเศษ (ผลลัพธ์: 30.45)

เมื่อต้องการปัดเศษตัวเลขเป็นเลขนัยสำคัญเหนือ 0 ใช้การปัดเศษROUNDUP, ROUNDDOWN, INTและฟังก์ชันLEN

Column1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

5492820

=ROUND([Column1],3-LEN(INT([Column1])))

ปัดตัวเลขเป็นเลขนัยสำคัญ 3 (5490000)

22230

=ROUNDDOWN([Column1],3-LEN(INT([Column1])))

ปัดเศษตัวเลขล่างลงไปยังเลขนัยสำคัญ 3 (22200)

5492820

= ROUNDUP([Column1], 5-LEN(INT([Column1])))

ปัดเศษตัวเลขขึ้นเป็นเลขนัยสำคัญ 5 (5492900) ที่ด้านบน

คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อควบคุมข้อความ เช่นรวม หรือเรียงต่อค่าจากคอลัมน์หลาย การเปรียบเทียบเนื้อหาของคอลัมน์ เอาอักขระหรือช่องว่าง และทำซ้ำอักขระ

เปลี่ยนตัวพิมพ์ของข้อความ

เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวพิมพ์ของข้อความ ใช้ฟังก์ชันUPPER, LOWERหรือเหมาะสม

Column1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

nina Vietzen

=UPPER([Column1])

การเปลี่ยนแปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ (NINA VIETZEN)

nina Vietzen

=LOWER([Column1])

การเปลี่ยนแปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์เล็ก (nina vietzen)

nina Vietzen

=PROPER([Column1])

การเปลี่ยนแปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์ชื่อเรื่อง (Nina Vietzen)

รวมชื่อ และนามสกุล

เมื่อต้องการรวมชื่อ และนามสกุล ใช้ตัวดำเนินการเครื่องหมายและ (&) หรือใช้ฟังก์ชันCONCATENATE

Column1

Column2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

Carlos

Carvallo

= [Column1] & [Column2]

รวมสตริงที่สอง (CarlosCarvallo)

Carlos

Carvallo

= [Column1] & "" & [Column2]

รวมสตริงที่สอง โดยคั่น ด้วยช่องว่าง (Carlos Carvallo)

Carlos

Carvallo

= [Column2] & ", " & [Column1]

รวมสตริงที่สอง โดยคั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาคและช่องว่าง (Carvallo, Carlos)

Carlos

Carvallo

= CONCATENATE([Column2], ",", [Column1])

รวมสตริงที่สอง โดยคั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค (Carvallo, Carlos)

รวมข้อความและตัวเลขจากคอลัมน์ที่แตกต่างกัน

เมื่อต้องการรวมข้อความและตัวเลข ให้ใช้ฟังก์ชันCONCATENATEตัวดำเนินการเครื่องหมายและ (&), หรือใช้ฟังก์ชันข้อความและตัวดำเนินการเครื่องหมายและ

Column1

Column2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

Yang

28

= [Column1] & "ขายได้" & [Column2] & "หน่วย"

รวมเนื้อหาต่าง ๆ ข้างบน (Yang ขาย 28 หน่วย) เป็นวลี

Dubois

40%

= [Column1] & "ขายได้" & TEXT([Column2],"0%") & "ของยอดขาย"

รวมเนื้อหาต่าง ๆ ข้างบน (Dubois ขายได้ 40% ของยอดขายรวม) เป็นวลี

หมายเหตุ: ฟังก์ชันข้อความผนวกค่าจัดรูปแบบของ Column2 แทนที่เป็นอยู่ภายใต้ค่า ซึ่งก็คือ.4

Yang

28

= CONCATENATE([Column1],"sold",[Column2],"units.")

รวมเนื้อหาต่าง ๆ ข้างบน (Yang ขาย 28 หน่วย) เป็นวลี

รวมข้อความที่ มีวันหรือเวลา

เมื่อต้องการรวมข้อความที่ มีวันหรือเวลา ใช้ฟังก์ชันข้อความและตัวดำเนินการเครื่องหมายและ (&)

Column1

Column2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

วันเรียกเก็บเงิน

5-มิย.-2007

= "วันคำชี้แจง: " & ข้อความ ([Column2], "d-mmm-yyyy")

รวมข้อความที่ มีวัน (วันคำชี้แจง: 5-มิย.-2007)

วันเรียกเก็บเงิน

5-มิย.-2007

= [Column1] & "" & ข้อความ ([Column2], "mmm-dd-yyyy")

รวมข้อความและวันที่จากคอลัมน์ที่แตกต่างกันในหนึ่งคอลัมน์ (การเรียกเก็บเงินวัน Jun-05-2007)

เปรียบเทียบเนื้อหาของคอลัมน์

เมื่อต้องการเปรียบเทียบคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์อื่นหรือรายการของค่า ใช้ฟังก์ชันORและแน่นอน

Column1

Column2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้)

BD122

BD123

=EXACT([Column1],[Column2])

เปรียบเทียบเนื้อหาของสองคอลัมน์แรก (ไม่มี)

BD122

BD123

= EXACT([Column1], "BD122")

เปรียบเทียบเนื้อหาของ Column1 และสตริง "BD122" (Yes)

ตรวจสอบว่า กับค่าในคอลัมน์หรือบางส่วนของตรงกับข้อความที่ระบุ

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า กับค่าในคอลัมน์หรือบางส่วนของตรงกับข้อความที่ระบุ ใช้ฟังก์ชันIFค้นหาค้นหาและISNUMBER

Column1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้)

Vietzen

= IF([Column1]="Vietzen", "OK", "Not OK")

ตรวจสอบเพื่อดูว่า Column1 Vietzen (ตกลง)

Vietzen

= IF(ISNUMBER(FIND("v",[Column1])), "OK" "ไม่ OK")

ตรวจสอบว่า Column1 ประกอบด้วยตัวอักษร v (ตกลง)

BD123

=ISNUMBER(FIND("BD",[Column1]))

ตรวจสอบว่า Column1 ประกอบด้วย BD (Yes)

นับจำนวนคอลัมน์ที่ไม่ว่าง

เมื่อต้องการนับจำนวนคอลัมน์ที่ไม่ว่าง ใช้ฟังก์ชันCOUNTA

Column1

Column2

Column3

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

Sales

19

= COUNTA([Column1], [Column2])

นับจำนวนของคอลัมน์ที่ไม่ว่าง (2)

Sales

19

= COUNTA([Column1], [Column2], [Column3])

นับจำนวนของคอลัมน์ที่ไม่ว่าง (2)

เอาอักขระจากข้อความ

เมื่อต้องการเอาอักขระจากข้อความ ใช้ฟังก์ชันLENซ้ายและขวา

Column1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

Vitamin A

=LEFT([Column1],LEN([Column1])-2)

ส่งกลับอักขระ (9-2) 7 เริ่มต้นจากซ้าย (Vitamin)

Vitamin B1

= RIGHT([Column1], LEN([Column1])-8)

ส่งกลับอักขระ (10-8) 2 เริ่มต้นจากด้านขวา (B1)

เอาช่องว่างออกจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของคอลัมน์

เมื่อต้องการเอาช่องว่างออกจากคอลัมน์ ใช้ฟังก์ชันTRIM

Column1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

หวัดดี!

=TRIM([Column1])

เอาช่องว่างออกจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด (สวัสดีมี)

ทำซ้ำอักขระในคอลัมน์

เมื่อต้องการทำซ้ำอักขระในคอลัมน์ ใช้ฟังก์ชันREPT

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=REPT(".",3)

ทำซ้ำเครื่องหมายจุด 3 ครั้ง (...)

=REPT("-",10)

ทำซ้ำเครื่องหมายเส้นประ 10 เวลา (-)

รายการตามลำดับตัวอักษรของฟังก์ชัน

ต่อไปนี้คือ รายการของการเชื่อมโยงไปยังฟังก์ชันพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้SharePoint มี trigonomic สถิติ และ ฟังก์ชันทางการเงิน ตลอดจนตามเงื่อนไข วัน คณิตศาสตร์ และข้อความสูตร

ฟังก์ชัน ABS

ฟังก์ชัน ACOS

ฟังก์ชัน ACOSH

ฟังก์ชัน ACOSH

ฟังก์ชัน AND

ฟังก์ชัน ASIN

ฟังก์ชัน ASINH

ฟังก์ชัน ATAN

ฟังก์ชัน ATAN2

ฟังก์ชัน AVERAGE

ฟังก์ชัน AVERAGEA

ฟังก์ชัน BETADIST

ฟังก์ชัน BETAINV

ฟังก์ชัน BINOMDIST

ฟังก์ชัน CEILING

ฟังก์ชัน CHAR

ฟังก์ชัน CHIDIST

ฟังก์ชัน CHOOSE

ฟังก์ชัน CODE

ฟังก์ชัน CONCATENATE

ฟังก์ชัน CONFIDENCE

ฟังก์ชัน COS

ฟังก์ชัน COUNT

ฟังก์ชัน COUNTA

ฟังก์ชัน CRITBINOM

ฟังก์ชัน DATE

ฟังก์ชัน DATEDIF

ฟังก์ชัน DATEVALUE

ฟังก์ชัน DAY

ฟังก์ชัน DAYS360

ฟังก์ชัน DDB

ฟังก์ชัน DEGREES

ฟังก์ชัน DOLLAR

ฟังก์ชัน EVEN

ฟังก์ชัน EXACT

ฟังก์ชัน EXPONDIST

ฟังก์ชัน FACT

ฟังก์ชัน FDIST

ฟังก์ชัน FIND

ฟังก์ชัน FINV

ฟังก์ชัน FISHER

ฟังก์ชัน FIXED

ฟังก์ชัน GAMMADIST

ฟังก์ชัน GAMMAINV

ฟังก์ชัน GAMMALN

ฟังก์ชัน GEOMEAN

ฟังก์ชัน HARMEAN

ฟังก์ชัน HOUR

ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST

ฟังก์ชัน IF

ฟังก์ชัน INT

ฟังก์ชัน IPmt

ฟังก์ชัน IS

ฟังก์ชัน LEFT

ฟังก์ชัน LEN

ฟังก์ชัน LN

ฟังก์ชัน log

ฟังก์ชัน LOG10

ฟังก์ชัน LOGINV

ฟังก์ชัน LOGNORMDIST

ฟังก์ชัน LOWER

ฟังก์ชัน MAX

ฟังก์ชัน Me

ฟังก์ชัน MEDIAN

ฟังก์ชัน MID

ฟังก์ชัน MIN

ฟังก์ชัน MINA

ฟังก์ชัน MINUTE

ฟังก์ชัน MOD

ฟังก์ชัน MONTH

ฟังก์ชัน NEGBINOMDIST

ฟังก์ชัน NORMDIST

ฟังก์ชัน NORMSDIST

ฟังก์ชัน NORMSINV

ฟังก์ชัน NOT

ฟังก์ชัน NPER

ฟังก์ชัน NPV

ฟังก์ชัน NPV

ฟังก์ชัน ODD

ฟังก์ชัน OR

ฟังก์ชัน PMT

ฟังก์ชัน POWER

ฟังก์ชัน PPMT

ฟังก์ชัน PRODUCT

ฟังก์ชัน PROPER

ฟังก์ชัน PV

ฟังก์ชัน RADIANS

ฟังก์ชัน REPLACE

ฟังก์ชัน REPT

ฟังก์ชัน RIGHT

ฟังก์ชัน ROUND

ฟังก์ชัน ROUNDDOWN

ฟังก์ชัน ROUNDUP

ฟังก์ชัน SEARCH

ฟังก์ชัน SECOND

ฟังก์ชัน SIGN

ฟังก์ชัน SIN

ฟังก์ชัน SINH

ฟังก์ชัน SQRT

ฟังก์ชัน STANDARDIZE

ฟังก์ชัน STDEVA

ฟังก์ชัน STDEVP

ฟังก์ชัน STDEVPA

ฟังก์ชัน SUM

ฟังก์ชัน SUMSQ

ฟังก์ชัน SYD

ฟังก์ชัน TANH

ฟังก์ชัน TDIST

ฟังก์ชันข้อความ

ฟังก์ชัน TIME

ฟังก์ชัน TINV

ฟังก์ชัน TODAY

ฟังก์ชัน TRIM

ฟังก์ชัน TRUE

ฟังก์ชัน TRUE

ฟังก์ชัน UPPER

ฟังก์ชัน USDOLLAR

ฟังก์ชัน VALUE

ฟังก์ชัน VAR

ฟังก์ชัน VARA

ฟังก์ชัน VARP

ฟังก์ชัน VARPA

ฟังก์ชัน weekday

ฟังก์ชัน WEIBULL

ฟังก์ชัน YEAR

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

ถ้าคุณไม่เห็นสิ่งที่คุณกำลังพยายามทำต่อไปนี้ ดูว่า คุณสามารถทำได้ใน Excel หรือดู Web Part กรอง ต่อไปนี้เป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่าง บางสิ่งเหล่านี้อาจครอบคลุมเวอร์ชันเก่า เพื่อให้สามารถมีความแตกต่างในส่วนติดต่อผู้ใช้ที่แสดง ตัวอย่างเช่น รายการบนเมนูการกระทำในไซต์ ในSharePoint 2010 จะเดี๋ยวนี้บนเมนูการตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า office 365 จะมีลักษณะเหมือนเกียร์ถัดจากชื่อของคุณ เท่านั้น

มีทรัพยากรอื่น ๆ บนเว็บที่คุณสามารถค้นหา เช่นวิธีสีโค้ดเขตข้อมูลจากคำนวณจำนวนมาก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×