ตัวอย่างการใช้วันที่เป็นเกณฑ์ในคิวรีของ Access

ตัวอย่างการใช้วันที่เป็นเกณฑ์ในคิวรีของ Access

ถ้าต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างคิวรี ให้ดูที่ บทนำสู่คิวรี

ต่อไปนี้คือตัวอย่างเกณฑ์วันที่ทั่วไปจำนวนหนึ่ง ตั้งแต่ตัวกรองวันที่อย่างง่ายจนถึงการคำนวณช่วงของวันที่ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น บางตัวอย่างที่ซับซ้อนมากกว่าจะใช้ฟังก์ชันวันที่ของ Access เพื่อแยกส่วนต่างๆ ของวันที่เพื่อช่วยให้คุณได้รับเพียงผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

ตัวอย่างที่ใช้วันที่ปัจจุบันในเกณฑ์

ตัวอย่างที่ทำงานกับวันที่หรือช่วงวันที่อื่นที่ไม่ใช่วันที่ปัจจุบัน

คิวรีที่กรองค่า Null (ไม่มีข้อมูล) หรือวันที่ที่ไม่ใช่ Null

ตัวอย่างที่ใช้วันที่ปัจจุบันในเกณฑ์

เมื่อต้องการรวมเอารายการที่...

ให้ใช้เกณฑ์นี้

ผลลัพธ์ของคิวรี

มีวันที่ของวันนี้

Date()

ส่งกลับรายการที่มีวันที่ของวันนี้ ถ้าวันที่ของวันนี้เป็น 2/2/2555 คุณจะเห็นรายการที่เขตข้อมูลวันที่ได้รับการตั้งค่าเป็น 2 กุมภาพันธ์ 2555

มีวันที่ของเมื่อวานนี้

Date()-1

ส่งกลับรายการที่มีวันที่ของเมื่อวานนี้ ถ้าวันที่ของวันนี้เป็น 2/2/2555 คุณจะเห็นรายการสำหรับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

มีวันที่ของวันพรุ่งนี้

Date() + 1

ส่งกลับรายการที่มีวันที่ของวันพรุ่งนี้ ถ้าวันที่ของวันนี้เป็น 2 กุมภาพันธ์ 2555 คุณจะเห็นรายการสำหรับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555

มีวันที่ในสัปดาห์ปัจจุบัน

DatePart("ww", [วันที่ขาย]) = DatePart("ww", Date()) and Year( [วันที่ขาย]) = Year(Date())

ส่งกลับรายการที่มีวันที่ในช่วงสัปดาห์ปัจจุบัน สัปดาห์ใน Access จะเริ่มต้นที่วันอาทิตย์และสิ้นสุดที่วันเสาร์

มีวันที่ในสัปดาห์ก่อนหน้า

Year([วันที่ขาย])* 53 + DatePart("ww", [วันที่ขาย]) = Year(Date())* 53 + DatePart("ww", Date()) - 1

ส่งกลับรายการที่มีวันที่ในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว สัปดาห์ใน Access จะเริ่มต้นที่วันอาทิตย์และสิ้นสุดที่วันเสาร์

มีวันที่ในสัปดาห์ต่อมา

Year([วันที่ขาย])* 53+DatePart("ww", [วันที่ขาย]) = Year(Date())* 53+DatePart("ww", Date()) + 1

ส่งกลับรายการที่มีวันที่ในช่วงสัปดาห์ถัดไป สัปดาห์ใน Access จะเริ่มต้นที่วันอาทิตย์และสิ้นสุดที่วันเสาร์

มีวันที่ใน 7 วันล่าสุด

Between Date() and Date()-6

ส่งกลับรายการที่มีวันที่ในช่วง 7 วันล่าสุด ถ้าวันที่ของวันนี้เป็น 2/2/2555 คุณจะเห็นรายการสำหรับช่วงวันที่ 24 มกราคม 2555 จนถึง 2 กุมภาพันธ์ 2555

มีวันที่ในเดือนปัจจุบัน

Year([วันที่ขาย]) = Year(Now()) And Month([วันที่ขาย]) = Month(Now())

ส่งกลับรายการที่มีวันที่ในเดือนปัจจุบัน ถ้าวันที่ของวันนี้เป็น 2/2/2555 คุณจะเห็นรายการสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2555

มีวันที่ในเดือนก่อนหน้า

Year([วันที่ขาย])* 12 + DatePart("m", [วันที่ขาย]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) - 1

ส่งกลับรายการที่มีวันที่ในเดือนก่อนหน้า ถ้าวันที่ของวันนี้เป็น 2/2/2555 คุณจะเห็นรายการสำหรับเดือนมกราคม 2555

มีวันที่ในเดือนถัดไป

Year([วันที่ขาย])* 12 + DatePart("m", [วันที่ขาย]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) + 1

ส่งกลับรายการที่มีวันที่ในเดือนถัดไป ถ้าวันที่ของวันนี้เป็น 2/2/2555 คุณจะเห็นรายการสำหรับเดือนมีนาคม 2555

มีวันที่ใน 30 หรือ 31 วันล่าสุด

Between Date( ) And DateAdd("M", -1, Date( ))

ส่งกลับรายการที่มีค่าเท่ากับหนึ่งเดือน ถ้าวันที่ของวันนี้เป็น 2/2/2555 คุณจะเห็นรายการสำหรับช่วงวันที่ 2 มกราคม 2555 จนถึง 2 กุมภาพันธ์ 2555

มีวันที่ในไตรมาสปัจจุบัน

Year([วันที่ขาย]) = Year(Now()) And DatePart("q", [วันที่ขาย]) = DatePart("q", Now())

ส่งกลับรายการสำหรับไตรมาสปัจจุบัน ถ้าวันที่ของวันนี้เป็น 2/2/2555 คุณจะเห็นรายการสำหรับไตรมาสแรกของปี 2555

มีวันที่ในไตรมาสก่อนหน้า

Year([วันที่ขาย])*4+DatePart("q",[วันที่ขาย]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())- 1

ส่งกลับรายการสำหรับไตรมาสก่อนหน้า ถ้าวันที่ของวันนี้เป็น 2/2/2555 คุณจะเห็นรายการสำหรับไตรมาสสุดท้ายของปี 2554

มีวันที่ในไตรมาสถัดไป

Year([วันที่ขาย])*4+DatePart("q",[วันที่ขาย]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())+1

ส่งกลับรายการสำหรับไตรมาสถัดไป ถ้าวันที่ของวันนี้เป็น 2/2/2555 คุณจะเห็นรายการสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2555

มีวันที่ในปีปัจจุบัน

Year([วันที่ขาย]) = Year(Date())

ส่งกลับรายการสำหรับปีปัจจุบัน ถ้าวันที่ของวันนี้เป็น 2/2/2555 คุณจะเห็นรายการสำหรับปี 2555

มีวันที่ในปีก่อนหน้า

Year([วันที่ขาย]) = Year(Date()) - 1

ส่งกลับรายการสำหรับปีก่อนหน้า ถ้าวันที่ของวันนี้เป็น 2/2/2555 คุณจะเห็นรายการสำหรับปี 2554

มีวันที่ในปีถัดไป

Year([วันที่ขาย]) = Year(Date()) + 1

ส่งกลับรายการที่มีวันที่ของปีถัดไป ถ้าวันที่ของวันนี้เป็น 2/2/2555 คุณจะเห็นรายการสำหรับปี 2556

มีวันที่ระหว่าง 1 มกราคมถึงวันนี้ (รายการตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้)

Year([วันที่ขาย]) = Year(Date()) and Month([วันที่ขาย]) <= Month(Date()) and Day([วันที่ขาย]) <= Day (Date())

ส่งกลับรายการที่มีวันที่ระหว่าง 1 มกราคมของปีปัจจุบันจนถึงวันนี้ ถ้าวันที่ของวันนี้เป็น 2/2/2555 คุณจะเห็นรายการสำหรับช่วงวันที่ 1 มกราคม 2555 จนถึง 2/2/2555

มีวันที่ที่เกิดขึ้นในอดีต

< Date()

ส่งกลับรายการที่มีวันที่ก่อนวันนี้

มีวันที่ที่เกิดขึ้นในอนาคต

> Date()

ส่งกลับรายการที่มีวันที่หลังจากวันนี้

ตัวอย่างที่ทำงานกับวันที่หรือช่วงวันที่อื่นที่ไม่ใช่วันที่ปัจจุบัน

เมื่อต้องการรวมเอารายการที่...

ให้ใช้เกณฑ์นี้

ผลลัพธ์ของคิวรี

ตรงกันกับค่า เช่น 2/2/2555

#2/2/2555#

ส่งกลับเฉพาะรายการที่มีวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เท่านั้น

ไม่ตรงกันกับวันที่ เช่น 2/2/2555

Not #2/2/2555#

ส่งกลับรายการที่มีวันที่ที่นอกเหนือจาก 2 กุมภาพันธ์ 2555

มีค่าก่อนวันที่ใดวันที่หนึ่ง เช่น 2/2/2555

< #2/2/2555#

ส่งกลับรายการที่มีวันที่ก่อน 2 กุมภาพันธ์ 2555

เมื่อต้องการดูรายการที่มีวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 หรือก่อนนั้น ให้ใช้ตัวดำเนินการ <= แทนที่ตัวตัวดำเนินการ <

มีค่าหลังจากวันที่ใดวันที่หนึ่ง เช่น 2/2/2555

> #2/2/2555#

ส่งกลับรายการที่มีวันที่หลังจาก 2 กุมภาพันธ์ 2555

เมื่อต้องการดูรายการที่มีวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 หรือหลังจากนั้น ให้ใช้ตัวดำเนินการ >= แทนที่ตัวตัวดำเนินการ >

มีค่าอยู่ภายในช่วงของวันที่ (ระหว่างวันที่สองวัน)

>#2/2/2555# and <#4/2/2555#

ส่งกลับรายการที่มีวันที่ระหว่าง 2 กุมภาพันธ์ 2555 และ 4 กุมภาพันธ์ 2555

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ตัวดำเนินการ Between เพื่อกรองช่วงของค่า รวมทั้งจุดสิ้นสุดได้ด้วย ตัวอย่างเช่น Between #2/2/2555# and #4/2/2555# เป็นสิ่งเดียวกันกับ >=#2/2/2012# and <=#4/2/2012#

มีวันที่อยู่นอกช่วง

<#2/2/2555# or >#4/2/2555#

ส่งกลับรายการที่มีวันที่ก่อน 2 กุมภาพันธ์ 2555 หรือหลัง 4 กุมภาพันธ์ 2555

มีวันที่ใดวันที่หนึ่งของวันที่สองวัน เช่น 2/2/2555 หรือ 3/2/2555

#2/2/2555# or #3/2/2555#

ส่งกลับรายการที่มีวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 หรือ 3 กุมภาพันธ์ 2555 อย่างใดอย่างหนึ่ง

มีวันที่อย่างน้อยหนึ่งวันจากหลายวันที่

In (#1/2/2555#, #1/3/2555#, #1/4/2555#)

ส่งกลับรายการที่มีวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555, 1 มีนาคม 2555 หรือ 1 เมษายน 2555

มีวันที่ในเดือนที่ระบุ (โดยไม่คำนึงถึงปี) เช่น ธันวาคม

DatePart("m", [วันที่ขาย]) = 12

ส่งกลับรายการที่มีวันที่ในเดือนธันวาคมของทุกปี

มีวันที่ในไตรมาสที่ระบุ (โดยไม่คำนึงถึงปี) เช่นไตรมาสแรก

DatePart("q", [วันที่ขาย]) = 1

ส่งกลับรายการที่มีวันที่ในไตรมาสแรกของทุกปี

กรองหาค่า Null (หรือค่าที่หายไป)

Is Null

ส่งกลับรายการที่ไม่ได้ใส่วันที่

กรองหาค่าที่ไม่ใช่ Null

Is Not Null

ส่งกลับรายการที่ใส่วันที่

คิวรีที่กรองค่า Null (ไม่มีข้อมูล) หรือวันที่ที่ไม่ใช่ Null

เมื่อต้องการรวมเอารายการที่...

ให้ใช้เกณฑ์นี้

ผลลัพธ์ของคิวรี

กรองหาค่า Null (หรือค่าที่หายไป)

Is Null

ส่งกลับรายการที่ไม่ได้ใส่วันที่

กรองหาค่าที่ไม่ใช่ Null

Is Not Null

ส่งกลับรายการที่ใส่วันที่

มีปัญหากับเกณฑ์วันที่ เช่น ไม่ได้รับผลลัพธ์ตามที่คุณคาดไว้ใช่หรือไม่ ให้ดูที่ เกณฑ์วันที่ที่ใช้งานไม่ได้ในคิวรีของฉัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×