ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ใน Power Pivot

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (Kpi) เป็นหน่วยวัด visual ประสิทธิภาพการทำงาน โดยยึดตามเขตข้อมูลจากการคำนวณเฉพาะเจาะจง KPI ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถประเมินได้อย่างรวดเร็วค่าและสถานะปัจจุบันของเมตริกกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ KPI gauges ประสิทธิภาพการทำงานของค่า กำหนดโดยการวัดBase (หรือที่เรียกว่าจากการคำนวณเขตข้อมูลใน Power Pivot ใน Excel 2013), กับการค่าเป้าหมายยัง โดยการวัด หรือ กำหนดค่าสัมบูรณ์ ถ้าตัวแบบของคุณได้วัดไม่ ดูที่การสร้างการวัด

PivotTable ที่มี KPI
PivotTable ที่มีชื่อเต็มของพนักงานในแถว และ KPI ของยอดขายในค่า

สร้าง KPI

 1. ในมุมมองข้อมูล คลิกตารางที่มีการวัดจากการที่จะทำหน้าที่เป็นหน่วยวัดพื้นฐาน ถ้าคุณยังไม่ได้สร้างการวัดพื้นฐาน ดูที่การสร้างการวัด

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า พื้นที่การคำนวณ ปรากฏขึ้น ถ้าพื้นที่การคำนวณไม่แสดง ใน Power Pivot ให้คลิก หน้าแรก> พื้นที่การคำนวณ

  พื้นที่การคำนวณจะปรากฏขึ้นใต้ตารางที่คุณอยู่

 3. ในพื้นที่การคำนวณ คลิกขวาเขตข้อมูลจากการคำนวณ ที่จะทำหน้าที่เป็นหน่วยวัดฐาน (ค่า), แล้ว คลิกสร้าง KPI

 4. ใน กำหนดค่าเป้าหมาย ให้เลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปนี้

  เลือกหน่วยวัด นั้นแล้ว เลือกหน่วยวัดเป้าหมายในกล่อง

  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีเขตข้อมูลในกล่อง มีไม่มีเขตข้อมูลจากการคำนวณในแบบจำลอง คุณต้องการสร้างการวัด

  เลือก ค่าสัมบูรณ์ แล้วพิมพ์ค่าที่เป็นตัวเลข

 5. ใน กำหนดขีดจำกัดสถานะ ให้คลิกและเลื่อนค่าขีดจำกัดสูงและต่ำ

 6. ใน เลือกลักษณะไอคอน คลิกที่ชนิดของรูปภาพ

 7. คลิก คำอธิบาย แล้วพิมพ์คำอธิบายสำหรับ KPI, ค่า, สถานะ และ เป้าหมาย

แก้ไข KPI

 • ในพื้นที่การคำนวณ คลิกขวาการวัดที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยวัดฐาน (ค่า) ของ KPI แล้ว คลิ กแก้ไขการตั้งค่า KPI

ลบ KPI

 • ในพื้นที่การคำนวณ คลิกขวาการวัดที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยวัดฐาน (ค่า) ของ KPI แล้ว คลิ กลบ KPI

  การลบ KPI ไม่ลบหน่วยวัดพื้นฐานหรือหน่วยวัดเป้าหมาย (ถ้ามีที่กำหนดไว้)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KPI

ในคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ KPI เป็นการวัดเชิงปริมาณสำหรับการวัดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น แผนกขายขององค์กรอาจใช้ KPI เพื่อวัดกำไรขั้นต้นรายเดือนเทียบกับกำไรขั้นต้นที่ประมาณไว้ แผนกบัญชีอาจวัดค่าใช้จ่ายรายเดือนเทียบกับรายรับเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย และแผนกทรัพยากรบุคคลอาจวัดการลาออกของพนักงานรายไตรมาส ซึ่งแต่ละกรณีเป็นตัวอย่างของ KPI ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจมักใช้ KPI ที่จัดกลุ่มเข้าด้วยกันในดัชนีชี้วัดทางธุรกิจเพื่อให้ได้ผลสรุปของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาได้อย่างเที่ยงตรงและรวดเร็ว หรือเพื่อกำหนดแนวโน้มต่างๆ

KPI รวมถึง

ค่าฐาน

ค่า ฐาน ถูกกำหนดโดยเขตข้อมูลจากการคำนวณที่เปลี่ยนเป็นค่า ตัวอย่างเช่น ค่านี้อาจสร้างขึ้นเป็นการรวมยอดขาย หรือสร้างขึ้นเพื่อกำหนดกำไรสำหรับช่วงเวลาที่ระบุ

ค่าเป้าหมาย

ค่า เป้าหมาย ถูกกำหนดโดยเขตข้อมูลจากการคำนวณที่เปลี่ยนเป็นค่า หรือโดยค่าสัมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลจากการคำนวณอาจถูกใช้เป็นค่าเป้าหมายเมื่อผู้จัดการธุรกิจขององค์กรต้องการเปรียบเทียบวิธีการที่แผนกการขายติดตามโควตาที่กำหนดไว้ โดยเขตข้อมูลจากการคำนวณงบประมาณจะแสดงค่าเป้าหมาย ตัวอย่างการใช้ค่าสัมบูรณ์เป็นค่าเป้าหมายเป็นกรณีที่ ผู้จัดการแผนก HR ต้องการประเมินจำนวนวันลาป่วยของพนักงานแต่ละรายเทียบกับค่าเฉลี่ย โดยที่จำนวนวันลาป่วยเฉลี่ยแทนค่าสัมบูรณ์

ขีดจำกัดสถานะ

ขีดจำกัด สถานะ ถูกกำหนดโดยช่วงระหว่างขีดจำกัดขั้นต่ำและขีดจำกัดขั้นสูง ขีดจำกัด สถานะ จะแสดงเป็นกราฟิกเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบสถานะของค่า ฐาน เทียบกับค่า เป้าหมาย ได้ง่าย

ตัวอย่าง

ผู้จัดการฝ่ายขายที่ Adventure Works ต้องการสร้าง PivotTable ที่สามารถแสดงได้อย่างรวดเร็วว่าพนักงานฝ่ายขายสามารถขายได้ตามเป้าสำหรับช่วงเวลาที่กำหนด (ปี) หรือไม่ สำหรับพนักงานฝ่ายขายแต่ละราย ต้องการให้ PivotTable แสดงยอดขายที่แท้จริงเป็นดอลลาร์ ยอดขายที่ต้องการเป็นดอลลาร์ และกราฟิกง่ายๆ เพื่อแสดงสถานะว่าพนักงานฝ่ายขายแต่ละรายขายได้ต่ำกว่า เท่ากับหรือสูงกว่าเป้า โดยต้องการให้สามารถจำแนกข้อมูลเป็นปี

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ผู้จัดการฝ่ายขายเลือกที่จะเพิ่ม ยอดขาย KPI เข้ากับสมุดงาน AdventureWorks จากนั้นผู้จัดการฝ่ายขายจะสร้าง PivotTable ที่มีเขตข้อมูล (เขตข้อมูลจากการคำนวณและ KPI) และตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ว่าการขายเป็นไปตามเป้าหรือไม่

ใน Power Pivot เขตข้อมูลจากการคำนวณบนคอลัมน์ SalesAmount ในตาราง FactResellerSales ซึ่งแสดงยอดขายที่แท้จริงเป็นดอลลาร์สำหรับพนักงานขายแต่ละราย เขตข้อมูลจากการคำนวณนี้จะกำหนดค่า ฐาน ของ KPI ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถเลือกคอลัมน์และคลิก ผลรวมอัตโนมัติ บนแท็บ หน้าแรก หรือพิมพ์สูตรในแถบสูตรได้

เขตข้อมูลจากการคำนวณ ยอดขาย สร้างขึ้นโดยใช้สูตรต่อไปนี้

Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])

คอลัมน์ SalesAmountQuota ในตาราง FactSalesQuota มียอดขายที่เป็นเป้าที่กำหนดไว้สำหรับพนักงานแต่ละราย ค่าในคอลัมน์นี้จะทำหน้าที่เป็นเขตข้อมูลจากการคำนวณ เป้าหมาย (ค่า) ใน KPI

เขตข้อมูลจากการคำนวณ SalesAmountQuota สร้างขึ้นโดยใช้สูตรต่อไปนี้

SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota]) เป้าหมาย

หมายเหตุ: มีความสัมพันธ์ระหว่างคอลัมน์ EmployeeKey ในตาราง FactSalesQuota และ EmployeeKey ในตาราง DimEmployees ความสัมพันธ์นี้มีความจำเป็นเพื่อแทนพนักงานขายแต่ละรายในตาราง DimEmployee ในตาราง FactSalesQuota

เมื่อเขตข้อมูลจากการคำนวณถูกสร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นค่า ฐาน และค่า เป้าหมาย ของ KPI เขตข้อมูลจากการคำนวณ ยอดขาย จะถูกขยายเป็น ยอดขาย KPI ใหม่ ใน ยอดขาย KPI เขตข้อมูลจากการคำนวณ เป้าหมาย SalesAmountQuota จะถูกกำหนดเป็นค่า เป้าหมาย ขีดจำกัด สถานะ ถูกกำหนดเป็นช่วงที่เป็นเปอร์เซ็นต์ โดยเป้าหมาย 100% หมายถึงยอดขายที่แท้จริงที่กำหนดโดยเขตข้อมูลจากการคำนวณ ยอดขาย ที่เป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้ในเขตข้อมูลจากการคำนวณ เป้าหมาย SalesAmoutnQuota เปอร์เซ็นต์สูงหรือต่ำจะกำหนดไว้บนแถบสถานะ และมีการเลือกชนิดของกราฟิกไว้

KPI ใน PowerPivot

ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักใน Power Pivot

ตอนนี้ ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถสร้าง PivotTable ที่เพิ่มค่า ฐาน ค่า เป้าหมาย และ สถานะ ของ KPI เข้ากับเขตข้อมูล ค่า คอลัมน์ Employees จะถูกเพิ่มเข้ากับเขตข้อมูล RowLabel และเพิ่มคอลัมน์ CalendarYear เป็นตัวแบ่งส่วนข้อมูล

ตอนนี้ ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถดูสถานะยอดขายสำหรับแผนกขายได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ ยอดขายที่แท้จริง จำนวนโควตายอดขาย และสถานะสำหรับพนักงานแต่ละราย โดยจะแบ่งตามรายปี นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์แนวโน้มยอดขายเป็นเวลาหลายปี เพื่อกำหนดว่าต้องปรับยอดขายที่ตั้งเป้าไว้สำหรับพนักงานขายหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×