ตัวบ่งชี้ของ SharePoint Workspace

ตารางด้านล่างนี้จะสรุปตัวบ่งชี้ทั่วไปที่คุณจะพบได้ใน SharePoint Workspace

ตัวบ่งชี้การแสดงตัวของที่ติดต่อ/สมาชิกพื้นที่ทำงาน

ตัวบ่งชี้การแสดงตัวของที่ติดต่อและสมาชิกพื้นที่ทำงานจะสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่คุณเห็นใน Microsoft Office Communicator อย่างไรก็ตาม จะมีตัวบ่งชี้การแสดงตัวเพิ่มเติมที่เป็นของ SharePoint Workspace โดยเฉพาะจำนวนหนึ่ง

ตัวบ่งชี้

ความหมาย

ที่ติดต่อที่พร้อมใช้ใน SharePoint Workspace และ Communicator

ที่ติดต่อที่พร้อมใช้สำหรับกิจกรรมของ SharePoint Workspace หรือ Communicator

ที่ติดต่อที่พร้อมใช้เฉพาะใน SharePoint Workspace เท่านั้น

ที่ติดต่อที่พร้อมใช้เฉพาะสำหรับกิจกรรมของ SharePoint Workspace เท่านั้น ที่ติดต่ออาจไม่มี Communicator หรืออาจไม่ได้เข้าสู่ระบบ Communicator หรือคุณอาจไม่ได้เข้าสู่ระบบ Communicator

ที่ติดต่อกำลังใช้งานพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace อยู่

กล่องขนาดเล็กสีแดงจะถูกผนวกเข้ากับไอคอนการแสดงตัวเพื่อระบุที่ติดต่อที่กำลังใช้งานพื้นที่ทำงานอยู่

ที่ติดต่อไม่ได้ใช้งานหรือไม่อยู่ใน SharePoint Workspace และ Communicator แล้ว

ที่ติดต่อที่ไม่ได้ใช้งานหรือไม่อยู่ใน SharePoint Workspace และ Communicator แล้ว ตัวบ่งชี้นี้จะแสดงขึ้นเมื่อที่ติดต่อไม่ได้ทำกิจกรรมใดๆ ที่คอมพิวเตอร์ของตนเองเป็นเวลาหลายนาทีแล้ว

ที่ติดต่อไม่ได้ใช้งานหรือไม่อยู่ใน SharePoint Workspace แล้ว

ที่ติดต่อที่ไม่ได้ใช้งานหรือไม่อยู่ใน SharePoint Workspace แล้ว ตัวบ่งชี้นี้จะแสดงขึ้นเมื่อที่ติดต่อไม่ได้ทำกิจกรรมใดๆ ที่คอมพิวเตอร์ของตนเองเป็นเวลาหลายนาทีแล้ว

ที่ติดต่อตั้งค่าข้อความเป็น "ไม่อยู่ที่สำนักงาน"

เครื่องหมายดอกจันจะถูกผนวกกับไอคอนการแสดงตัวเพื่อระบุที่ติดต่อที่ตั้งค่าข้อความเป็น "ไม่อยู่ที่สำนักงาน" ใน Communicator

ที่ติดต่อเปิดใช้  "ไม่ว่าง" ใน Communicator

ที่ติดต่อที่พร้อมใช้แต่ได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์ การสัมมนา หรือการประชุม อยู่ในขณะนี้

ที่ติดต่อเปิดใช้ "ห้ามรบกวน" ใน Communicator

ที่ติดต่อที่ตั้งค่าสถานะใน Communicator เป็น "ห้ามรบกวน"

ที่ติดต่อออฟไลน์

ที่ติดต่อที่ออฟไลน์ทั้งใน SharePoint Workspace และ Communicator

ตัวบ่งชี้เนื้อหาที่ยังไม่ได้อ่าน

ตัวบ่งชี้

ความหมาย

ระบุเนื้อหาใหม่หรือเนื้อหาที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งเพิ่มเข้ามาในช่วงสองวันที่ผ่านมา

พื้นที่ทำงานหรือรายการที่มีเนื้อหาที่ยังไม่ได้อ่าน ซึ่งมีการเพิ่มหรือปรับปรุงในช่วงสองวันที่ผ่านมา

ระบุเนื้อหาใหม่หรือเนื้อหาที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งเพิ่มเข้ามาในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา

พื้นที่ทำงานหรือรายการที่มีเนื้อหาที่ยังไม่ได้อ่าน ซึ่งมีการเพิ่มหรือปรับปรุงในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา

ระบุเนื้อหาใหม่หรือเนื้อหาที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งเพิ่มเข้ามานานกว่าเจ็ดวัน

พื้นที่ทำงานหรือรายการที่มีเนื้อหาที่ยังไม่ได้อ่าน ซึ่งมีการเพิ่มหรือปรับปรุงอย่างน้อยเจ็ดวันขึ้นไป

ตัวบ่งชี้สถานะและชนิดพื้นที่ทำงาน

ตัวบ่งชี้

ความหมาย

พื้นที่ทำงาน SharePoint

พื้นที่ทำงาน SharePoint

พื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace

พื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace

พื้นที่ทำงานที่มีการหยุดการติดต่อสื่อสารชั่วขณะ

การถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดของพื้นที่ทำงานนี้ได้ถูกหยุดไว้ชั่วขณะ

พื้นที่ทำงานสำหรับการใช้แฟ้มร่วมกันของ Sharepoint Workspace

โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

พื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace ที่ไม่มีเนื้อหาข้อมูล

พื้นที่ทำงานที่ยังไม่มีข้อมูลเนื้อหาใดๆ คุณต้องดาวน์โหลดข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือจากสมาชิกรายอื่นของพื้นที่ทำงาน

พื้นที่ทำงานที่คุณไมได้ทำข้อมูลให้ตรงกันกับการเปลี่ยนแปลงของคุณ

สำเนาพื้นที่ทำงานนี้ของคุณไม่ได้ทำข้อมูลให้ตรงกันกับเนื้อหาที่ได้รับการปรับปรุงอีกต่อไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การจัดการปัญหาการทำข้อมูลให้ตรงกันของพื้นที่ทำงาน

ตัวบ่งชี้ในพื้นที่การแจ้งให้ทราบของ Windows

ตัวบ่งชี้

ความหมาย

เข้าสู่ระบบ SharePoint Workspace ของบัญชีผู้ใช้บัญชีหนึ่งแล้ว

เข้าสู่ระบบ SharePoint Workspace ของบัญชีผู้ใช้บัญชีหนึ่งแล้ว

เข้าสู่ระบบ SharePoint Workspace ของบัญชีผู้ใช้บัญชีหนึ่งแล้วแต่กำลังทำงานแบบออฟไลน์

เข้าสู่ระบบ SharePoint Workspace แล้ว และได้ถูกตั้งค่าให้ทำงานแบบออฟไลน์

มีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านในบัญชีผู้ใช้ SharePoint Workspace ของคุณ

เข้าสู่ระบบ SharePoint Workspace แล้ว และบัญชีผู้ใช้นั้นมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

ไม่มีการเข้าสู่ระบบ SharePoint Workspace ของบัญชีผู้ใช้ใดๆ

ไม่มีการเข้าสู่ระบบ SharePoint Workspace ของบัญชีผู้ใช้ใดๆ

ไม่มีการเข้าสู่ระบบ SharePoint Workspace ของบัญชีผู้ใช้ใดๆ และมีการตั้งค่าให้ทำงานแบบออฟไลน์

ไม่มีการเข้าสู่ระบบ SharePoint Workspace ของบัญชีผู้ใช้ใดๆ และได้ถูกตั้งค่าให้ทำงานแบบออฟไลน์

ตัวบ่งชี้ประวัติข้อความ

ตัวบ่งชี้

ความหมาย

ข้อความที่ยังไม่ได้เปิด

ข้อความที่ยังไม่ได้เปิด

ข้อความเสียงที่ยังไม่ได้เปิด

ข้อความเสียงที่ยังไม่ได้เปิด

ข้อความเสียงที่ยังไม่ได้เปิดที่มีแฟ้มที่แนบมา

ข้อความเสียงที่ยังไม่ได้เปิดที่มีแฟ้มที่แนบมา

การเชิญที่ได้รับหรือที่ส่ง

การเชิญที่คุณได้รับแล้วแต่ยังไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธ รวมถึงการเชิญที่ส่งแล้วด้วย

ข้อความที่เปิดก่อนหน้านี้

ข้อความที่เปิดก่อนหน้านี้

ข้อความที่เปิดก่อนหน้านี้ที่มีแฟ้มที่แนบมา

ข้อความที่เปิดก่อนหน้านี้ที่มีแฟ้มที่แนบมา

ข้อความเสียงที่เปิดก่อนหน้านี้

ข้อความเสียงที่เปิดก่อนหน้านี้

ข้อความเสียงที่เปิดก่อนหน้านี้ที่มีแฟ้มที่แนบมา

ข้อความเสียงที่เปิดก่อนหน้านี้ที่มีแฟ้มที่แนบมา

ข้อความที่ส่ง

ข้อความที่ส่ง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×