ตัวดำเนินการ Like

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เปรียบเทียบนิพจน์สตริง เพื่อลวดลายในนิพจน์ SQL

ไวยากรณ์

expression Likepattern

ไวยากรณ์ของตัวดำเนินการ Like มีส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

ส่วน

คำอธิบาย

expression

นิพจน์ SQL ที่ใช้ในส่วนคำสั่ง WHERE

pattern

สตริงหรือสตริงของอักขระ ซึ่ง expression ถูกนำมาเปรียบเทียบด้วย


ข้อสังเกต

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการ Like เพื่อหาค่าในเขตข้อมูลหนึ่ง ซึ่งตรงกันกับรูปแบบที่คุณระบุ สำหรับ pattern คุณสามารถระบุค่าที่สมบูรณ์ (ตัวอย่างเช่น Like “Smith”) หรือคุณสามารถใช้อักขระตัวแทนเพื่อค้าหาช่วงของค่าก็ได้ (ตัวอย่างเช่น Like “Sm*”)

ในนิพจน์ คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการ Like เพื่อเปรียบเทียบค่าเขตข้อมูลกับนิพจน์สตริง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณป้อน Like “C*” ในแบบสอบถาม SQL แบบสอบถามจะส่งกลับค่าเขตข้อมูลทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร C ในคิวรีพารามิเตอร์ คุณสามารถพร้อมท์ผู้ใช้เพื่อให้ใส่รูปแบบที่จะใช้ในการค้นหาได้

ตัวอย่างต่อไปนี้จะส่งกลับข้อมูลที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร P ตามด้วยตัวอักษรใดก็ได้ระหว่าง A ถึง F และตัวเลขสามตัว

Like “P[A-F]###”

ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการใช้ตัวดำเนินการ Like เพื่อทดสอบนิพจน์สำหรับรูปแบบที่ต่างกัน


ตรงกันหรือไม่


รูปแบบ

ตรงกันพอดี
(ส่งกลับค่า True)

ไม่ตรงกัน
(ส่งกลับ False)

อักขระหลายอักขระ

a*a

aa, aBa, aBBBa

aBC

*ab*

abc, AABB, Xab

aZb, bac

อักขระพิเศษ

a[*]a

a*a

aaa

อักขระหลายอักขระ

ab*

abcdefg, abc

cab, aab

อักขระตัวเดียว

a?a

aaa, a3a, aBa

aBBBa

ตัวเลขหลักเดียว

a#a

a0a, a1a, a2a

aaa, a10a

ช่วงอักขระ

[a-z]

f, p, j

2, &

อักขระภายนอกช่วง

[!a-z]

9, &, %

b, a

ไม่ใช่ตัวเลข

[!0-9]

A, a, &, ~

0, 1, 9

หลายแบบร่วมกัน

a[!b-m]#

An9, az0, a99

abc, aj0หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×