ตัวดำเนินการในการคำนวณและความสำคัญ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตัวดำเนินการระบุชนิดของการคำนวณที่คุณต้องการดำเนินการกับองค์ประกอบของสูตร มีลำดับเริ่มต้นที่การคำนวณเกิดขึ้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนลำดับนี้ได้โดยใช้วงเล็บ

ในบทความนี้

ชนิดของตัวดำเนินการ

ลำดับที่ Excel ดำเนินการในสูตร

ชนิดของตัวดำเนินการ

มีอยู่สี่ชนิดของตัวดำเนินการคำนวณ: ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เปรียบเทียบ เรียงต่อข้อความ (รวมข้อความ), และการอ้างอิง

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

เมื่อต้องการดำเนินการดำเนินการทางคณิตศาสตร์พื้นฐานเช่นการบวก ลบ หรือ คูณ รวมตัวเลข และสร้างผลลัพธ์ตัวเลข ใช้ตัวดำเนินการเลขคณิตต่อไปนี้ในสูตร:

ตัวดำเนินการเลขคณิต

ความหมาย

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์

+ (เครื่องหมายบวก)

การบวก

=3+3

6

- (เครื่องหมายลบ)

การลบ
นิเสธ

= 3-1
=-1

2

-1

* (เครื่องหมายดอกจัน)

การคูณ

=3*3

9

/ (เครื่องหมายทับ)

การหาร

= 15/3

5

% (เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์)

เปอร์เซ็นต์

= 20% * 20

4

^ (เครื่องหมายตก)

เลขชี้กำลัง

= 3 ^ 2

9

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

คุณสามารถเปรียบเทียบค่าสองค่าด้วยตัวดำเนินการต่อไปนี้ เมื่อทำการเปรียบเทียบค่าสองค่าโดยใช้ตัวดำเนินการเหล่านี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าตรรกะ TRUE หรือ FALSE

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

ความหมาย

ตัวอย่าง

= (เครื่องหมายเท่ากับ)

เท่ากับ

A1=B1

> (เครื่องหมายมากกว่า)

มากกว่า

A1>B1

< (เครื่องหมายน้อยกว่า)

น้อยกว่า

A1<B1

>= (เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ)

มากกว่าหรือเท่ากับ

A1>=B1

<= (เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ)

น้อยกว่าหรือเท่ากับ

A1<=B1

<> (เครื่องหมายไม่เท่ากับ)

ไม่เท่ากับ

A1<>B1

ตัวดำเนินการต่อข้อความ

ใช้เครื่องหมายและ (&) ใน การต่อ (รวม) สตริงข้อความอย่าง น้อยหนึ่งการสร้างข้อความชิ้นเดียว

ตัวดำเนินการข้อความ

ความหมาย

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์

& (เครื่องหมาย 'และ')

เชื่อมต่อ หรือต่อค่าสองค่า เพื่อรวมเป็นค่าข้อความที่ต่อเนื่องกัน

= "North" & "wind"

Northwind

= "Hello" & "" & "สำหรับโทรทั่วโลก"

ตัวอย่างนี้แทรกอักขระช่องว่างระหว่างคำสอง ระบุอักขระช่องว่าง ด้วยการใส่ช่องว่างในการเปิด และปิดเครื่องหมายอัญประกาศ ("")

หวัดดีชาวโลก

ตัวดำเนินการอ้างอิง

ใช้รวมช่วงของเซลล์สำหรับการคำนวณด้วยตัวดำเนินการต่อไปนี้

ตัวดำเนินการอ้างอิง

ความหมาย

ตัวอย่าง

: (เครื่องหมายจุดคู่)

ตัวดำเนินการช่วง ซึ่งสร้างการอ้างอิงไปยังเซลล์ทั้งหมดที่อยู่ระหว่างการอ้างอิงสองค่า รวมทั้งการอ้างอิงทั้งสองค่านั้นด้วย

B5:B15

, (เครื่องหมายจุลภาค)

ตัวดำเนินการยูเนียน ซึ่งรวมการอ้างอิงหลายๆ ชุด เข้าด้วยกันเป็นการอ้างอิงหนึ่งชุด

SUM(B5:B15,D5:D15)

 (ช่องว่าง)

ตัวดำเนินการ ซึ่งส่งกลับการอ้างอิงไปยังเซลล์ทั่วไปสำหรับช่วงในสูตร ในตัวอย่างนี้ เซลล์ C7 จะอยู่ในทั้งสองช่วง จึงเป็นจุดตัด

B7:D7 C6:C8

ด้านบนของหน้า

ลำดับการดำเนินการของ Excel ในสูตร

ในบางกรณี ลำดับในการดำเนินการคำนวณอาจมีผลกระทบต่อค่าส่งกลับของสูตรนั้น ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจวิธีกำหนดลำดับและวิธีที่คุณจะเปลี่ยนลำดับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ลำดับการคำนวณ

สูตรคำนวณค่าในลำดับเฉพาะเจาะจง สูตรใน Excel เริ่มต้น ด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) เสมอ เครื่องหมายเท่ากับบอก Excel ว่า อักขระตัวที่ตามประกอบด้วยสูตร เครื่องหมายเท่ากับต่อไปนี้มีองค์ประกอบที่จะคำนวณ (ตัวถูกดำเนิน เช่นตัวเลขหรือการอ้างอิงเซลล์), ซึ่งจะถูกคั่น ด้วยตัวดำเนินการคำนวณ (เช่น +, -, *, หรือ /) Excel คำนวณสูตรจากซ้ายไปขวา ตามลำดับเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละตัวดำเนินการในสูตร

ความสำคัญของตัวดำเนินการ

ถ้ามีการรวมหลายๆ ตัวดำเนินการไว้ด้วยกันในสูตรเดียว Excel จะดำเนินการตามลำดับที่แสดงในตารางต่อไปนี้ ถ้าสูตรมีตัวดำเนินการที่มีความสำคัญเท่ากัน ตัวอย่างเช่น ถ้าสูตรมีทั้งตัวดำเนินการคูณและตัวดำเนินการหาร เป็นต้น Excel จะประเมินตัวดำเนินการจากซ้ายไปขวา

ตัวดำเนินการ

คำอธิบาย

: (เครื่องหมายจุดคู่)

  (ช่องว่างเดี่ยว)

, (เครื่องหมายจุลภาค)

ตัวดำเนินการอ้างอิง

นิเสธ (ดังในเลข –1)

%

เปอร์เซ็นต์

^

เลขชี้กำลัง (เพิ่มกำลัง)

* และ /

การคูณและการหาร

+ และ –

การบวกและการลบ

&

เชื่อมสตริงข้อความสองสตริง (การเรียงต่อกัน)

=
< >
<=
>=
<>

การเปรียบเทียบ

การใช้วงเล็บ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับของการประเมินค่า ให้ใส่วงเล็บคร่อมส่วนใดส่วนหนึ่งของสูตรที่จะนำไปคำนวณเป็นลำดับแรก ตัวอย่างเช่น สูตรต่อไปนี้ให้ผลลัพธ์เป็น 11 เนื่องจาก Excel คำนวณการคูณก่อนการบวก โดยคูณ 2 ด้วย 3 แล้วจึงนำผลลัพธ์มาบวกกับ 5

=5+2*3

แต่อีกแบบหนึ่ง ถ้าคุณใช้วงเล็บเพื่อเปลี่ยนไวยากรณ์ Excel จะบวก 5 กับ 2 ก่อน แล้วจึงคูณด้วย 3 เพื่อให้ผลลัพธ์เป็น 21

=(5+2)*3

ในตัวอย่างต่อไปนี้ วงเล็บล้อมรอบส่วนแรกของสูตรบังคับให้ Excel จะคำนวณ B4 + 25 ก่อน และจากนั้น ให้หารผลลัพธ์ ด้วยผลรวมของค่าในเซลล์ D5, E5 และ F5

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×