ตัวดำเนินการในการคำนวณและความสำคัญใน Excel

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตัวดำเนินระบุชนิดของการคำนวณที่คุณต้องการดำเนินการกับองค์ประกอบในสูตร — เช่นการบวก ลบ คูณ หรือหาร หรือ ในบทความนี้ คุณจะเรียนรู้ลำดับเริ่มต้นที่ตัวดำเนินดำเนินการกับองค์ประกอบในการคำนวณ นอกจากนี้คุณจะเรียนรู้วิธีที่การเปลี่ยนแปลงลำดับนี้ โดยใช้เครื่องหมายวงเล็บ

ชนิดของตัวดำเนินการ

ตัวดำเนินการการคำนวณมีอยู่สี่ชนิด ได้แก่ เลขคณิต การเปรียบเทียบ การต่อข้อความ และการอ้างอิง

เมื่อต้องการดำเนินการดำเนินการทางคณิตศาสตร์พื้นฐานเช่นการบวก ลบ หรือคูณ — หรือ เพื่อรวมตัวเลขนั่นคือ และสร้างผลลัพธ์ตัวเลข ใช้ตัวดำเนินการเลขคณิตในตารางนี้

ตัวดำเนินการเลขคณิต

ความหมาย

ตัวอย่าง

+ (เครื่องหมายบวก)

การบวก

3+3

- (เครื่องหมายลบ)

ลบ
จำนวนติดลบ

1-3
– 1

* (เครื่องหมายดอกจัน)

การคูณ

3*3

/ (เครื่องหมายทับ)

การหาร

3/3

% (เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์)

เปอร์เซ็นต์

20%

^ (เครื่องหมายตก)

เลขชี้กำลัง

3^2

คุณสามารถเปรียบเทียบค่าสองค่า ด้วยตัวดำเนินการในตารางด้านล่าง เมื่อมีการเปรียบเทียบค่าสองค่า โดยใช้ตัวดำเนินการต่อไปนี้ ผลลัพธ์เป็นค่าตรรกะ TRUE หรือ FALSE

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

ความหมาย

ตัวอย่าง

= (เครื่องหมายเท่ากับ)

เท่ากับ

A1=B1

> (เครื่องหมายมากกว่า)

มากกว่า

A1>B1

< (เครื่องหมายน้อยกว่า)

น้อยกว่า

A1<B1

>= (เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ)

มากกว่าหรือเท่ากับ

A1>=B1

<= (เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ)

น้อยกว่าหรือเท่ากับ

A1<=B1

<> (เครื่องหมายไม่เท่ากับ)

ไม่เท่ากับ

A1<>B1

ใช้เครื่องหมาย'และ' (&) เพื่อรวมหรือเชื่อมสตริงข้อความอย่างน้อยหนึ่งสตริง เพื่อรวมเป็นข้อความเดียวกัน

ตัวดำเนินการข้อความ

ความหมาย

ตัวอย่าง

& (เครื่องหมาย 'และ')

เชื่อมต่อ หรือ รวม ค่าสองค่าเพื่อรวมเป็นค่าข้อความต่อเนื่องกัน

("ลม"&"เหนือ")

รวมช่วงของเซลล์สำหรับการคำนวณด้วยตัวดำเนินการต่อไปนี้

ตัวดำเนินการอ้างอิง

ความหมาย

ตัวอย่าง

: (เครื่องหมายจุดคู่)

ตัวดำเนินการช่วง ซึ่งสร้างการอ้างอิงไปยังเซลล์ทั้งหมด ระหว่างเซลล์อ้างอิงสองเซลล์ รวมทั้งเซลล์อ้างอิงสองเซลล์นั้นด้วย

B5:B15

, (เครื่องหมายจุลภาค)

ดำเนินการ Union ซึ่งรวมการอ้างอิงหลาย ๆ เป็นการอ้างอิงหนึ่ง

SUM(B5:B15,D5:D15)

(ช่องว่าง)

ตัวดำเนินการ ซึ่งสร้างการอ้างอิงไปยังทั่วไปสำหรับการอ้างอิงสองเซลล์

B7:D7 C6:C8

ลำดับการดำเนินการของ Excel ในสูตร

ในบางกรณี ลำดับซึ่งจะทำการคำนวณสามารถมีผลกระทบต่อค่าที่ส่งกลับสูตร จึงทำให้เข้าใจลำดับ — และวิธีที่คุณสามารถเปลี่ยนลำดับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์คาดไว้

สูตรคำนวณค่าในลำดับเฉพาะเจาะจง สูตรใน Excel เริ่มต้น ด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) เสมอ เครื่องหมายเท่ากับบอก Excel ว่า อักขระตัวที่ตามประกอบด้วยสูตร หลังจากนี้เครื่องหมายเท่ากับ สามารถมีชุดข้อมูลขององค์ประกอบที่จะถูกคำนวณ (ตัวถูกดำเนิน), ซึ่งจะถูกคั่น ด้วยตัวดำเนินการคำนวณได้ Excel คำนวณสูตรจากซ้ายไปขวา ตามลำดับเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละตัวดำเนินการในสูตร

ถ้ามีการรวมหลายๆ ตัวดำเนินการไว้ด้วยกันในสูตรเดียว Excel จะดำเนินการตามลำดับที่แสดงในตารางต่อไปนี้ ถ้าสูตรมีตัวดำเนินการที่มีความสำคัญเท่ากัน ตัวอย่างเช่น ถ้าสูตรมีทั้งตัวดำเนินการคูณและตัวดำเนินการหาร เป็นต้น Excel จะประเมินตัวดำเนินการจากซ้ายไปขวา

ตัวดำเนินการ

คำอธิบาย

: (เครื่องหมายจุดคู่)

  (ช่องว่างเดี่ยว)

, (เครื่องหมายจุลภาค)

ตัวดำเนินการอ้างอิง

นิเสธ (ดังในเลข –1)

%

เปอร์เซ็นต์

^

เลขชี้กำลัง

* และ /

การคูณและการหาร

+ และ –

การบวกและการลบ

&

เชื่อมสตริงข้อความสองสตริง (การเรียงต่อกัน)

=
< >
< =
> =
<>

การเปรียบเทียบ

เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการประเมินของ ใส่วงเล็บคร่อมส่วนของสูตรเพื่อคำนวณก่อน ตัวอย่างเช่น สูตรต่อไปนี้แสดงผลลัพธ์ในค่าของ 11 เนื่องจาก Excel คำนวณคูณก่อนที่จะเพิ่ม สูตรแรก คูณด้วย 3 2 แล้ว บวก 5 กับผลลัพธ์

=5+2*3

ในทางกลับกัน ถ้าคุณใช้วงเล็บเพื่อเปลี่ยนไวยากรณ์ Excel บวก 5 กับ 2 ก่อน แล้วจึง คูณผลลัพธ์ ด้วย 3 เป็น 21

=5+(2*3)

ในตัวอย่างด้านล่าง วงเล็บที่ล้อมรอบส่วนแรกของสูตรจะบังคับให้ Excel จะคำนวณ B4 + 25 ก่อน นั้นจากนั้น ให้หารผลลัพธ์ ด้วยผลรวมของค่าในเซลล์ D5, E5 และ F5

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

ดูวิดีโอนี้แต่ตัวดำเนินการคำสั่งซื้อใน Excelเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

วิธีแปลงค่าในสูตรใน Excel

เมื่อคุณใส่สูตร Excel คาดหวังชนิดเฉพาะของค่าสำหรับแต่ละตัวดำเนินการ ถ้าคุณใส่ค่าชนิดอื่นกว่าที่คาด Excel อาจแปลงค่า

สูตร

คูณ

คำอธิบาย

= "1"+"2"

3

เมื่อคุณใช้เครื่องหมายบวก (+) Excel ต้องการให้คุณใส่ตัวเลขในสูตร ถึงแม้ว่าเครื่องหมายอัญประกาศจะหมายความ ว่า "1" และ "2" มีค่าเป็นข้อความ Excel จะแปลงค่าข้อความให้เป็นตัวเลข

= 1+"$4.00"

5

เมื่อสูตรต้องการให้ใส่ตัวเลข Excel จะแปลงข้อความถ้าอยู่ในรูปแบบที่มักจะเป็นที่ยอมรับว่าเป็นตัวเลข

= "6/1/2001"-"5/1/2001"

31

Excel จะตีความข้อความเป็นวันที่ในรูปแบบ mm/dd/yyyy แปลงวันที่เป็นเลขลำดับ แล้วคำนวณผลต่างลำดับที่ได้

=SQRT ("8+1")

#VALUE!

Excel ไม่สามารถแปลงข้อความเป็นตัวเลขเนื่องจากไม่สามารถแปลงข้อความ "8+1" เป็นตัวเลข คุณสามารถใช้ "9" หรือ "8" + "1" แทน "8+1" ในการแปลงข้อความเป็นตัวเลข แล้วส่งกลับผลลัพธ์เป็น 3

= "A"&TRUE

ATRUE

เมื่อต้องใส่ข้อความ Excel จะแปลงตัวเลขและค่าตรรกะเช่น TRUE และ FALSE เป็นข้อความ

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

ดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×