ตัวดำเนินการในการคำนวณและความสำคัญใน Excel

ตัวดำเนินการระบุชนิดของการคำนวณที่คุณต้องการดำเนินการกับองค์ประกอบของสูตร อย่างการบวก ลบ คูณ หาร มีลำดับเริ่มต้นที่การคำนวณเกิดขึ้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนลำดับนี้ได้โดยใช้วงเล็บ

ตัวดำเนินการการคำนวณมีอยู่สี่ชนิด ได้แก่ เลขคณิต การเปรียบเทียบ การต่อข้อความ และการอ้างอิง

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

เมื่อต้องการดำเนินการคำนวณด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เช่น การบวก การลบ การคูณ รวมตัวเลข และการหาผลลัพธ์เป็นตัวเลขต่างๆ คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ต่อไปนี้

ตัวดำเนินการเลขคณิต

ความหมาย

ตัวอย่าง

+ (เครื่องหมายบวก)

การบวก

3+3

- (เครื่องหมายลบ)

การลบ
นิเสธ

3–1
–1

* (เครื่องหมายดอกจัน)

การคูณ

3*3

/ (เครื่องหมายทับ)

การหาร

3/3

% (เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์)

เปอร์เซ็นต์

20%

^ (เครื่องหมายตก)

เลขชี้กำลัง

3^2

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

คุณสามารถเปรียบเทียบค่าสองค่าด้วยตัวดำเนินการต่อไปนี้ เมื่อทำการเปรียบเทียบค่าสองค่าโดยใช้ตัวดำเนินการเหล่านี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าตรรกะ TRUE หรือ FALSE

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

ความหมาย

ตัวอย่าง

= (เครื่องหมายเท่ากับ)

เท่ากับ

A1=B1

> (เครื่องหมายมากกว่า)

มากกว่า

A1>B1

< (เครื่องหมายน้อยกว่า)

น้อยกว่า

A1<B1

>= (เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ)

มากกว่าหรือเท่ากับ

A1>=B1

<= (เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ)

น้อยกว่าหรือเท่ากับ

A1<=B1

<> (เครื่องหมายไม่เท่ากับ)

ไม่เท่ากับ

A1<>B1

ตัวดำเนินการต่อข้อความ

ใช้เครื่องหมาย'และ' (&) เพื่อรวมหรือเชื่อมสตริงข้อความอย่างน้อยหนึ่งสตริง เพื่อรวมเป็นข้อความเดียวกัน

ตัวดำเนินการข้อความ

ความหมาย

ตัวอย่าง

& (เครื่องหมาย 'และ')

เชื่อมต่อ หรือต่อค่าสองค่า เพื่อรวมเป็นค่าข้อความที่ต่อเนื่องกัน

("ลม"&"เหนือ")

ตัวดำเนินการการอ้างอิง

ใช้รวมช่วงของเซลล์สำหรับการคำนวณด้วยตัวดำเนินการต่อไปนี้

ตัวดำเนินการอ้างอิง

ความหมาย

ตัวอย่าง

: (เครื่องหมายจุดคู่)

ตัวดำเนินการช่วง ซึ่งสร้างการอ้างอิงไปยังเซลล์ทั้งหมดที่อยู่ระหว่างการอ้างอิงสองค่า รวมทั้งการอ้างอิงทั้งสองค่านั้นด้วย

B5:B15

, (เครื่องหมายจุลภาค)

ตัวดำเนินการยูเนียน ซึ่งรวมการอ้างอิงหลายๆ ชุด เข้าด้วยกันเป็นการอ้างอิงหนึ่งชุด

SUM(B5:B15,D5:D15)

(ช่องว่าง)

ตัวดำเนินการอินเตอร์เซกชัน ซึ่งจะสร้างการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีอยู่ในทั้งสองการอ้างอิง

B7:D7 C6:C8

ในบางกรณี ลำดับในการดำเนินการคำนวณอาจมีผลกระทบต่อค่าส่งกลับของสูตรนั้น ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจวิธีกำหนดลำดับและวิธีที่คุณจะเปลี่ยนลำดับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ลำดับการคำนวณ

สูตรจะคำนวณค่าตามลำดับที่เฉพาะเจาะจง โดยสูตรใน Excel จะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) เสมอ เครื่องหมายเท่ากับจะเป็นการบอกให้ Excel ทราบว่าอักขระที่ตามหลังมาจะประกอบกันเป็นสูตร ส่วนที่อยู่ต่อจากเครื่องหมายเท่ากับคือองค์ประกอบที่จะนำไปคำนวณ (ตัวถูกดำเนินการ) ซึ่งจะคั่นด้วยตัวดำเนินการคำนวณ Excel จะคำนวณสูตรจากซ้ายไปขวาตามลำดับที่เฉพาะเจาะจงสำหรับตัวดำเนินการแต่ละตัวในสูตรนั้น

ความสำคัญของตัวดำเนินการ

ถ้ามีการรวมหลายๆ ตัวดำเนินการไว้ด้วยกันในสูตรเดียว Excel จะดำเนินการตามลำดับที่แสดงในตารางต่อไปนี้ ถ้าสูตรมีตัวดำเนินการที่มีความสำคัญเท่ากัน ตัวอย่างเช่น ถ้าสูตรมีทั้งตัวดำเนินการคูณและตัวดำเนินการหาร เป็นต้น Excel จะประเมินตัวดำเนินการจากซ้ายไปขวา

ตัวดำเนินการ

คำอธิบาย

: (เครื่องหมายจุดคู่)

  (ช่องว่างเดี่ยว)

, (เครื่องหมายจุลภาค)

ตัวดำเนินการอ้างอิง

นิเสธ (ดังในเลข –1)

%

เปอร์เซ็นต์

^

เลขชี้กำลัง

* และ /

การคูณและการหาร

+ และ –

การบวกและการลบ

&

เชื่อมสตริงข้อความสองสตริง (การเรียงต่อกัน)

=
< >
<=
>=
<>

การเปรียบเทียบ

การใช้วงเล็บ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับของการประเมินค่า ให้ใส่วงเล็บคร่อมส่วนใดส่วนหนึ่งของสูตรที่จะนำไปคำนวณเป็นลำดับแรก ตัวอย่างเช่น สูตรต่อไปนี้ให้ผลลัพธ์เป็น 11 เนื่องจาก Excel คำนวณการคูณก่อนการบวก โดยคูณ 2 ด้วย 3 แล้วจึงนำผลลัพธ์มาบวกกับ 5

=5+2*3

ในทางตรงข้าม ถ้าคุณใช้วงเล็บเพื่อเปลี่ยนไวยากรณ์ Excel จะบวก 5 กับ 2 เข้าด้วยกัน แล้วคูณผลลัพธ์ด้วย 3 เป็น 21

=5+(2*3)

ในตัวอย่างด้านล่างนี้ วงเล็บของส่วนแรกในสูตรจะบังคับให้ Excel คำนวณ B4+25 ก่อนแล้วจึงหารผลลัพธ์ที่ได้ด้วยผลรวมของค่าในเซลล์ D5 E5 และ F5

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

คุณสามารถดูวิดีโอนี้บน ลำดับของตัวดำเนินการใน Excel เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

เมื่อคุณใส่สูตร Excel ต้องการให้คุณใส่ค่าชนิดใดชนิดหนึ่งสำหรับตัวดำเนินการแต่ละตัว ถ้าคุณใส่ค่าชนิดที่ไม่ต้องการ บางครั้ง Excel สามารถแปลงค่านั้นได้

สูตร

คูณ

คำอธิบาย

= "1"+"2"

3

เมื่อคุณใช้เครื่องหมายบวก (+) Excel ต้องการให้คุณใส่ตัวเลขในสูตร ถึงแม้ว่าเครื่องหมายอัญประกาศจะหมายความ ว่า "1" และ "2" มีค่าเป็นข้อความ Excel จะแปลงค่าข้อความให้เป็นตัวเลข

= 1+"$4.00"

5

เมื่อสูตรต้องการให้ใส่ตัวเลข Excel จะแปลงข้อความถ้าอยู่ในรูปแบบที่มักจะเป็นที่ยอมรับว่าเป็นตัวเลข

= "6/1/2001"-"5/1/2001"

31

Excel จะตีความข้อความเป็นวันที่ในรูปแบบ mm/dd/yyyy แปลงวันที่เป็นเลขลำดับ แล้วคำนวณผลต่างลำดับที่ได้

=SQRT ("8+1")

#VALUE!

Excel ไม่สามารถแปลงข้อความเป็นตัวเลขเนื่องจากไม่สามารถแปลงข้อความ "8+1" เป็นตัวเลข คุณสามารถใช้ "9" หรือ "8" + "1" แทน "8+1" ในการแปลงข้อความเป็นตัวเลข แล้วส่งกลับผลลัพธ์เป็น 3

= "A"&TRUE

ATRUE

เมื่อต้องใส่ข้อความ Excel จะแปลงตัวเลขและค่าตรรกะเช่น TRUE และ FALSE เป็นข้อความ

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

ดูเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานใน Excel

ใช้ Excel แทนเครื่องคิดเลขของคุณ

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

แป้นพิมพ์ลัดและฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×