ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ตัวดำเนินการการคำนวณและลำดับความสำคัญใน Excel

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตัวดำเนินการระบุชนิดของการคำนวณที่คุณต้องการดำเนินการกับองค์ประกอบในสูตรเช่นนอกจากการลบการคูณหรือการหาร ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้ลำดับเริ่มต้นในตัวดำเนินการที่ดำเนินการตามองค์ประกอบในการคำนวณ นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนลำดับนี้โดยใช้วงเล็บ

ชนิดของตัวดำเนินการ

มีตัวดำเนินการคำนวณที่ต่างกันอยู่สี่ชนิด ได้แก่ คณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบ การนำข้อความมาต่อกัน และการอ้างอิง

เมื่อต้องการดำเนินการการดำเนินการทางคณิตศาสตร์พื้นฐานเช่นการบวกการลบหรือการคูณหรือเพื่อรวมตัวเลขและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลขให้ใช้ตัวดำเนินการเลขคณิตในตารางนี้

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

ความหมาย

ตัวอย่าง

+ (เครื่องหมายบวก)

การบวก

3+3

- (เครื่องหมายลบ)

การ
ลบ Negation

3– 1
–1

* (เครื่องหมายดอกจัน)

การคูณ

3*3

/ (เครื่องหมายทับ)

การหาร

3/3

% (เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์)

เปอร์เซ็นต์

20%

^ (แคเรท)

การยกกำลัง

3^2

ด้วยตัวดำเนินการในตารางด้านล่างคุณสามารถเปรียบเทียบค่าสองค่าได้ เมื่อเปรียบเทียบค่าสองค่าโดยใช้ตัวดำเนินการเหล่านี้ผลลัพธ์จะเป็นค่าตรรกะทั้ง TRUE หรือ FALSE

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

ความหมาย

ตัวอย่าง

= (เครื่องหมายเท่ากับ)

เท่ากับ

A1=B1

> (เครื่องหมายมากกว่า)

มากกว่า

A1>B1

< (เครื่องหมายน้อยกว่า)

น้อยกว่า

A1<B1

>= (เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ)

มากกว่าหรือเท่ากับ

A1>=B1

<= (เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ)

น้อยกว่าหรือเท่ากับ

A1<=B1

<> (เครื่องหมายไม่เท่ากับ)

ไม่เท่ากับ

A1<>B1

ใช้เครื่องหมาย ampersand (&) เพื่อเข้าร่วมหรือการเชื่อมโยงสตริงข้อความอย่างน้อยหนึ่งสตริงในการสร้างข้อความหนึ่งส่วน

ตัวดำเนินการข้อความ

ความหมาย

ตัวอย่าง

& (เครื่องหมาย 'และ')

เชื่อมต่อหรือรวมค่าสองค่าเพื่อสร้างค่าข้อความต่อเนื่องหนึ่งค่า

("North" & "ลม")

รวมช่วงของเซลล์สำหรับการคำนวณด้วยตัวดำเนินการเหล่านี้

ตัวดำเนินการอ้างอิง

ความหมาย

ตัวอย่าง

: (เครื่องหมายจุดคู่)

ตัวดำเนินการช่วง ซึ่งสร้างการอ้างอิงไปยังเซลล์ทั้งหมดที่อยู่ระหว่างเซลล์อ้างอิงสองเซลล์ รวมทั้งตัวเซลล์อ้างอิงทั้งสองเซลล์นั้นด้วย

B5:B15

, (เครื่องหมายจุลภาค)

ตัวดำเนินการยูเนียนซึ่งรวมการอ้างอิงหลายรายการลงในการอ้างอิงเดียว

SUM(B5:B15,D5:D15)

(ช่องว่าง)

ตัวดำเนินการตัวแยกซึ่งจะสร้างการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่ใช้การอ้างอิงทั้งสอง

B7:D7 C6:C8

ลำดับการดำเนินการของ Excel ในสูตร

ในบางกรณีลำดับการคำนวณจะมีผลต่อค่าส่งกลับของสูตรดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสั่งซื้อและวิธีที่คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการรับผลลัพธ์ที่คุณคาดหวังได้

สูตรคำนวณค่าในลำดับที่เฉพาะเจาะจง สูตรใน Excel จะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) เสมอ เครื่องหมายเท่ากับจะบอก Excel ว่าอักขระที่ติดตามเป็นสูตร หลังจากเครื่องหมายเท่ากับนี้อาจเป็นชุดขององค์ประกอบที่จะคำนวณ (ตัวถูกดำเนินการ) ซึ่งจะถูกคั่นด้วยตัวดำเนินการการคำนวณ Excel จะคำนวณสูตรจากซ้ายไปขวาตามลำดับที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละตัวดำเนินการในสูตร

ถ้าคุณรวมหลายตัวดำเนินการในสูตรเดียว Excel จะดำเนินการตามลำดับที่แสดงในตารางต่อไปนี้ ถ้าสูตรมีตัวดำเนินการที่มีความสำคัญเหมือนกันตัวอย่างเช่นถ้าสูตรมีทั้งตัวดำเนินการคูณและการหาร— Excel จะประเมินตัวดำเนินการจากซ้ายไปขวา

ตัวดำเนินการ

คำอธิบาย

: (เครื่องหมายจุดคู่)

(ช่องว่างเดี่ยว)

, (เครื่องหมายจุลภาค)

ตัวดำเนินการอ้างอิง

จำนวนติดลบ (เช่น –1)

%

เปอร์เซ็นต์

^

การยกกำลัง

* และ /

การคูณและการหาร

+ และ –

การบวกและการลบ

&

เชื่อมสตริงข้อความสองสตริง (การเรียงต่อกัน)

=
< >
< =
> =
<>

การเปรียบเทียบ

เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับของการประเมินให้ใส่เครื่องหมายวงเล็บส่วนของสูตรที่จะคำนวณก่อน ตัวอย่างเช่นสูตรต่อไปนี้จะมีผลต่อค่าของ11เนื่องจาก Excel จะคำนวณการคูณก่อนที่จะเพิ่ม สูตรคูณที่2โดย3แล้วเพิ่ม5ลงในผลลัพธ์

=5+2*3

ด้วยความคมชัดถ้าคุณใช้วงเล็บเพื่อเปลี่ยนไวยากรณ์ Excel จะบวก5และ2เข้าด้วยกันแล้วคูณผลลัพธ์โดย3เพื่อสร้าง21

=(5+2)*3

ในตัวอย่างด้านล่างวงเล็บที่มีส่วนแรกของสูตรจะบังคับให้ Excel คำนวณ B4 + 25 อันดับแรกแล้วแบ่งผลลัพธ์ตามผลรวมของค่าในเซลล์ D5, E5 และ F5

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

ดูวิดีโอนี้บนลำดับของตัวดำเนินการใน Excelเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

วิธีที่ Excel แปลงค่าในสูตร

เมื่อคุณใส่สูตร Excel จะคาดว่าชนิดของค่าที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละตัวดำเนินการ ถ้าคุณใส่ค่าชนิดอื่นที่มีค่ามากกว่าที่คาดไว้ Excel อาจแปลงค่า

สูตร

สร้าง

คำอธิบาย

= "1" + "2"

3

เมื่อคุณใช้เครื่องหมายบวก (+), Excel คาดว่าตัวเลขในสูตร แม้ว่าเครื่องหมายอัญประกาศหมายถึงว่า "1" และ "2" เป็นค่าข้อความ Excel จะแปลงค่าข้อความให้เป็นตัวเลขโดยอัตโนมัติ

= 1 + "$ 4.00"

5

เมื่อสูตรคาดว่าตัวเลข Excel จะแปลงข้อความถ้าเป็นรูปแบบที่มักจะได้รับการยอมรับสำหรับตัวเลข

= "6/1/2001"-"5/1/2001"

31

Excel จะแปลข้อความเป็นวันที่ในรูปแบบ mm/dd/yyyy แปลงวันที่เป็นหมายเลขลำดับประจำสินค้าแล้วคำนวณความแตกต่างระหว่างข้อความเหล่านั้น

= SQRT ("8 + 1")

#VALUE!

Excel ไม่สามารถแปลงข้อความเป็นตัวเลขได้เนื่องจากข้อความ "8 + 1" ไม่สามารถแปลงเป็นตัวเลขได้ คุณสามารถใช้ "9" หรือ "8" + "1" แทนที่จะเป็น "8 + 1" เมื่อต้องการแปลงข้อความเป็นตัวเลขแล้วส่งกลับผลลัพธ์ของ3

= "A" &TRUE

ATRUE

เมื่อมีข้อความที่คาดไว้ Excel จะแปลงตัวเลขและค่าตรรกะเช่น TRUE และ FALSE เป็นข้อความ

คุณมีคำถามที่เฉพาะเกี่ยวกับการทำงานหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

ดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×