ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ

แม้ว่าคุณจะไม่สามารถส่งออกไปยัง Excel ได้โดยตรงจากไฟล์ข้อความหรือเอกสาร Word แต่คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความใน Excel เพื่อนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ข้อความลงในเวิร์กชีตได้ ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความจะตรวจสอบแฟ้มข้อความที่คุณกำลังนำเข้า และช่วยคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกนำเข้าในแบบที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ถ้าข้อมูลของคุณอยู่ในเอกสาร Word คุณต้องบันทึกเป็นไฟล์ข้อความก่อน คลิก ไฟล์ > บันทึกเป็น แล้วเลือก ข้อความธรรมดา (.txt) เป็นประเภทไฟล์

เมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม รับข้อมูลภายนอก ให้คลิก จากข้อความ จากนั้นในกล่องโต้ตอบ นำเข้าแฟ้มข้อความ ให้คลิกสองครั้งที่แฟ้มข้อความที่คุณต้องการนำเข้า

รูป Ribbon ของ Excel

ขั้นที่ 1 จาก 3

ชนิดข้อมูลดั้งเดิม    ถ้ารายการในแฟ้มข้อความถูกคั่นด้วยแท็บ เครื่องหมายจุดคู่ เครื่องหมายอัฒภาค ช่องว่าง หรืออักขระอื่นๆ ให้เลือก มีการใช้ตัวคั่น ถ้ารายการทั้งหมดในแต่ละคอลัมน์มีความยาวเท่ากัน ให้เลือก ความกว้างคงที่

เริ่มต้นการนำเข้าที่แถว    พิมพ์หรือเลือกหมายเลขแถวเพื่อระบุแถวแรกของข้อมูลที่คุณต้องการนำเข้า

แหล่งที่มาของแฟ้ม    เลือกชุดอักขระที่ใช้ในแฟ้มข้อความ ในเกือบทุกกรณี คุณสามารถปล่อยการตั้งค่าให้เป็นไปตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณทราบว่าแฟ้มข้อความนั้นสร้างขึ้นโดยใช้ชุดอักขระที่แตกต่างกันกับชุดอักขระที่คุณกำลังใช้อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณควรเปลี่ยนการตั้งค่านี้เพื่อให้ตรงกับชุดอักขระนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณถูกตั้งค่าให้ใช้ชุดอักขระ 1251 (ซิริลลิก Windows) แต่คุณรู้ว่าแฟ้มถูกสร้างโดยใช้ชุดอักขระ 1252 (ยุโรปตะวันตก Windows) คุณควรตั้งค่า แหล่งที่มาของแฟ้ม เป็น 1252

แสดงตัวอย่างของแฟ้ม    กล่องนี้จะแสดงข้อความตามที่ข้อความจะปรากฏเมื่อถูกแบ่งลงในคอลัมน์บนแผ่นงาน

ขั้นที่ 2 จาก 3 (ข้อมูลที่ใช้ตัวคั่น)

ตัวคั่น    เลือกอักขระที่คั่นค่าในแฟ้มข้อความของคุณ ถ้าอักขระไม่ได้อยู่ในรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อื่นๆ แล้วพิมพ์อักขระในกล่องที่มีเคอร์เซอร์ โดยตัวเลือกเหล่านี้จะไม่พร้อมใช้งานถ้าชนิดข้อมูลของคุณมีความกว้างคงที่

มองตัวคั่นที่อยู่ติดกันเป็นตัวเดียวกัน    เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าข้อมูลของคุณมีตัวคั่นมากกว่าหนึ่งอักขระระหว่างเขตข้อมูล หรือถ้าข้อมูลของคุณมีตัวคั่นแบบกำหนดเองหลายตัว

ตัวระบุข้อความ    เลือกอักขระที่จะแนบค่าในแฟ้มข้อความของคุณ เมื่อ Excel พบอักขระตัวระบุข้อความ ข้อความทั้งหมดที่ตามหลังอักขระนั้นและนำหน้าอักขระนั้นตัวถัดไปจะถูกนำเข้าเป็นหนึ่งค่า ถึงแม้ว่าข้อความจะมีอักขระตัวคั่น ตัวอย่างเช่น ถ้าตัวคั่นคือเครื่องหมายจุลภาค (,) และตัวระบุข้อความคือเครื่องหมายอัญประกาศ (") "สันกำแพง, เชียงใหม่" จะถูกนำเข้าลงในหนึ่งเซลล์เป็น สันกำแพง, เชียงใหม่ ถ้าไม่มีอักขระหรือเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') ถูกระบุเป็นตัวระบุข้อความ "สันกำแพง, เชียงใหม่" จะถูกนำเข้าลงในเซลล์ที่ติดกัน 2 เซลล์เป็น "สันกำแพง และ เชียงใหม่"

ถ้าอักขระตัวคั่นปรากฏระหว่างตัวระบุข้อความ Excel จะละเว้นตัวระบุในค่าที่นำเข้า ถ้าไม่มีอักขระตัวคั่นปรากฏระหว่างตัวระบุข้อความ Excel จะรวมอักขระตัวระบุในค่าที่นำเข้า ดังนั้น "สันกำแพง เชียงใหม่" (ที่ใช้ตัวระบุข้อความเครื่องหมายอัญประกาศ) จะถูกนำเข้าลงในหนึ่งเซลล์เป็น "สันกำแพง เชียงใหม่"

การแสดงตัวอย่างข้อมูล    ตรวจทานข้อความในกล่องนี้เพื่อตรวจสอบว่าข้อความจะถูกแยกลงในคอลัมน์ในแผ่นงานตามที่คุณต้องการ

ขั้นที่ 2 จาก 3 (ข้อมูลที่ความกว้างคงที่)

การแสดงตัวอย่างข้อมูล    ตั้งค่าความกว้างเขตข้อมูลในส่วนนี้ คลิกหน้าต่างแสดงตัวอย่างเพื่อตั้งค่าตัวแบ่งคอลัมน์ ซึ่งแทนด้วยเส้นแนวตั้ง คลิกสองครั้งที่ตัวแบ่งคอลัมน์เพื่อเอาตัวแบ่งคอลัมน์ออก หรือลากตัวแบ่งคอลัมน์เพื่อย้ายตัวแบ่งคอลัมน์

ขั้นที่ 3 จาก 3

คลิกที่ปุ่ม ขั้นสูง แล้วให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • ระบุชนิดของตัวคั่นทศนิยมและตัวคั่นหลักพันที่ใช้ในแฟ้มข้อความ เมื่อข้อมูลถูกนำเข้าไปยัง Excel ตัวคั่นจะจับคู่ข้อมูลที่ระบุสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของคุณใน ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา หรือ การตั้งค่าภูมิภาค (แผงควบคุมของ Windows)

  • ระบุค่าตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งค่าซึ่งอาจมีเครื่องหมายลบต่อท้าย

รูปแบบข้อมูลคอลัมน์    คลิกรูปแบบข้อมูลของคอลัมน์ที่ถูกเลือกในส่วน แสดงตัวอย่างข้อมูล ถ้าคุณไม่ต้องการนำเข้าคอลัมน์ที่เลือก ให้คลิก ไม่ต้องนำเข้าคอลัมน์ (ข้าม)

หลังจากคุณเลือกตัวเลือกรูปแบบข้อมูลสำหรับคอลัมน์ที่เลือก ส่วนหัวของคอลัมน์ภายใต้ แสดงตัวอย่างข้อมูล จะแสดงรูปแบบ ถ้าคุณเลือก วันที่ ให้เลือกรูปแบบวันที่ในกล่อง วันที่

เลือกรูปแบบข้อมูลที่ใกล้เคียงกับข้อมูลที่แสดงตัวอย่างที่สุดเพื่อให้ Excel สามารถแปลงข้อมูลที่นำเข้าได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น

  • เมื่อต้องการแปลงคอลัมน์ของอักขระตัวเลขสกุลเงินทั้งหมดเป็นรูปแบบเครื่องหมายสกุลเงินของ Excel ให้เลือก ทั่วไป

  • เมื่อต้องการแปลงคอลัมน์ของอักขระตัวเลขทั้งหมดเป็นรูปแบบข้อความของ Excel ให้เลือก ข้อความ

  • เมื่อต้องการแปลงคอลัมน์ของอักขระวันที่ทั้งหมด โดยวันที่แต่ละวันเรียงตามลำดับเป็นปี เดือน และวัน ให้เป็นรูปแบบวันที่ของ Excel ให้เลือก วันที่ แล้วเลือกชนิดวันที่เป็น YMD ในกล่อง วันที่

Excel จะนำเข้าคอลัมน์เป็น ทั่วไป ถ้าการแปลงอาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจ ตัวอย่างเช่น

  • ถ้าคอลัมน์มีรูปแบบผสม เช่น อักขระพยัญชนะและตัวเลข Excel จะแปลงคอลัมน์เป็น ทั่วไป

  • ถ้าในคอลัมน์ของวันที่ มีวันที่แต่ละวันเรียงตามลำดับเป็นปี เดือน และวัน และคุณเลือก วันที่ พร้อมด้วยชนิดวันที่เป็น MDY Excel จะแปลงคอลัมน์เป็นรูปแบบทั่วไป คอลัมน์ที่มีอักขระวันที่ต้องมีรูปแบบใกล้เคียงกับรูปแบบวันที่ที่มีอยู่แล้วภายในของ Excel หรือรูปแบบวันที่แบบกำหนดเอง

ถ้า Excel ไม่แปลงคอลัมน์เป็นรูปแบบที่คุณต้องการ คุณสามารถแปลงข้อมูลหลังจากคุณนำเข้าข้อมูลได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×