ตรวจสอบผู้ใช้ Yammer ในเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Office 365

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เครือข่ายYammer ของบริษัทของคุณอาจมีผู้ใช้ที่ไม่ทำงานสำหรับบริษัทของคุณ หรือ อาจเข้าสู่ผู้ใช้บางคนYammer ใช้ ด้วยอีเมลและรหัสผ่านของพวกเขาได้เนื่องจากไม่มีบัญชีผู้ใช้Office 365 สอดคล้องกัน เมื่อต้องวิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าว และดำเนินการ คุณสามารถตรวจสอบผู้ใช้ Yammer ของคุณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการของผู้ใช้ Yammer การค้นหาสถานะของผู้ใช้เหล่านี้Yammer ในOffice 365 โดยใช้โมดูลของ Active Directory ของ Azure สำหรับ Windows PowerShell และวิเคราะห์ผลลัพธ์ และดำเนินการส่งออก

นอกเหนือจากผู้ใช้Yammer การตรวจสอบคุณอาจต้องการทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบริการ Yammer สามารถอย่างราบรื่นจัดการจากOffice 365 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดการ Yammer ผู้ใช้ข้ามวงจรชีวิตของพวกเขาจาก Office 365และการบังคับให้มีการข้อมูลประจำตัว office 365 สำหรับผู้ใช้ Yammer

ส่งออกรายการผู้ใช้ Yammer

ก่อนที่คุณสามารถเรียกใช้สคริปต์ตรวจสอบ คุณสร้างไฟล์สำหรับการป้อนค่าที่ประกอบด้วยรายการของบัญชีผู้ใช้สำหรับสคริปต์การใช้ คุณสามารถสร้างแฟ้มที่นำเข้า โดยใช้ฟังก์ชันผู้ใช้ส่งออกในYammer

 1. ในYammer คลิกไอคอนการตั้งค่าYammer ไอคอนการตั้งค่า yammer แล้ว คลิ กผู้ดูแลระบบเครือข่าย

 2. คลิกส่งออกผู้ใช้

  เมนูการส่งออกผู้ใช้ yammer

 3. บนหน้าผู้ใช้ส่งออก เลือกส่งออกผู้ใช้ทั้งหมด แล้ว คลิ กส่งออก

  ตัวเลือกการส่งออกผู้ใช้ yammer - ส่งออกผู้ใช้ทั้งหมด หรือส่งออกผู้ใช้ทั้งหมดตั้งแต่ (วัน)
 4. บันทึกไฟล์ที่ส่งออก ไฟล์ถูกบันทึกเป็นไฟล์ถูกบีบอัดมีนามสกุลไฟล์.zip

 5. ไปยังตำแหน่งที่คุณบันทึกไฟล์ถูกบีบอัด และขยายได้

  หมายเหตุ: มีหลายไฟล์ที่มีอยู่ภายในไฟล์ถูกบีบอัด คุณจำเป็นไฟล์ที่มีชื่อว่า users.csv เท่านั้น

ค้นหาสถานะของผู้ใช้ Yammer ใน Office 365

 1. ติดตั้ง และกำหนดค่าโมดูลของ Active Directory ของ Azure สำหรับ Windows PowerShell สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับนี้ อ่านเอกสารต่อไปนี้: Azure AD ช่วย

 2. คัดลอกโค้ดตัวอย่างต่อไปนี้ วางลงในตัวแก้ไขข้อความเช่น Notepad นั้นแล้ว บันทึกไฟล์เป็น UserMatchToAzureAD.ps1

  แตะฟรีเพื่อปรับเปลี่ยนได้ให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรของคุณ

  <# 
  
  Copyright 2016 
  
  Microsoft Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 
  
  you may not use this file except in compliance with the License. 
  
  You may obtain a copy of the License at   
  
  
  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
  
  
  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 
  
  distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 
  
  WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. 
  
  See the License for the specific language governing permissions 
  
  and limitations under the License. 
  
  
  Yammer auditing tool for Office 365 looks for active Yammer accounts 
  
  that are missing from Office 365 / Azure AD. 
  
  
  Takes User.csv file from Yammer Data Export as the input file. 
  
  Compares all Active Yammer accounts in the input file to user 
  
  lookup in Azure AD. User is searched by both email and proxyAddresses. 
  
  
  The output csv file is exactly matching the source file, but it includes 
  
  three new columns: exists_in_azure_ad, object_id and azure_licenses: 
  
  exists_in_azure_ad: Will be TRUE or FALSE, and signals that the user
  
             can be, or cannot be found in Office 365 / Azure AD 
  
  object_id: For users that can be found, lists the ObjectId in Azure AD 
  
  azure_licenses: For users that can be found, lists the SKUs assigned to the
  
           user in Azure AD. This information can be used to double check
  
           licenses are assigned correctly for each user. 
  
  Params - 
  
  UseExistingConnection: Defines if the script should try to use an existing
  
              Azure AD connection. Will prompt for credentials and will
  
              start a new connection if $FALSE. Default is $FALSE 
  
  InputFile: Source CSV file of users, coming from the Yammer User Export tool 
  
  OutputFile: Output location to save the final CSV to 
  
  
  Example - 
  
  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv 
  
  
  
  #> 
  
  Param(
  
    [bool]$UseExistingConnection = $FALSE,
  
    [string]$InputFile = ".\Users.csv",
  
    [string]$Outputfile = ".\Results.csv"
  
   ) 
  
  if(!$UseExistingConnection){
  
     Write-Host "Creating a new connection. Login with your Office 365 Global Admin Credentials..."
  
     $msolcred = get-credential
  
     connect-msolservice -credential $msolcred
  
   }
  
   Write-Host "Loading all Office 365 users from Azure AD. This can take a while depending on the number of users..."
  
   $o365usershash = @{}
  
   get-msoluser -All | Select userprincipalname,proxyaddresses,objectid,@{Name="licenses";Expression={$_.Licenses.AccountSkuId}} | ForEach-Object {
  
     $o365usershash.Add($_.userprincipalname.ToUpperInvariant(), $_)
  
     $_.proxyaddresses | ForEach-Object {
  
       $email = ($_.ToUpperInvariant() -Replace "SMTP:(\\*)*", "").Trim()
  
       if(!$o365usershash.Contains($email))
  
       {
  
         $o365usershash.Add($email, $_)
  
       }
  
     }
  
   }
  
   Write-Host "Matching Yammer users to Office 365 users"
  
   $yammerusers = Import-Csv -Path $InputFile | Where-Object {$_.state -eq "active"}
  
  
   $yammerusers | ForEach-Object {
  
     $o365user = $o365usershash[$_.email.ToUpperInvariant()]
  
     $exists_in_azure_ad = ($o365user -ne $Null)
  
     $objectid = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.objectid } else { "" }
  
     $licenses = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.licenses } else { "" }
  
  
  
     $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "exists_in_azure_ad" -Value $exists_in_azure_ad
  
     $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_object_id" -Value $objectid
  
     $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_licenses" -Value $licenses
  
   } 
  
  
  Write-Host "Writting the output csv file..."
  
  $yammerusers | Export-Csv $Outputfile -NoTypeInformation 
  
  
  Write-Host "Done." 
  
 3. จากหน้าต่างคำสั่งโมดูลของ Active Directory ของ Azure สำหรับ Windows PowerShell เรียกใช้คำสั่งตามตัวอย่างด้านล่าง ส่งไฟล์สำหรับการป้อนค่าที่ส่งออกจากYammer และตำแหน่งไฟล์ผลลัพธ์

  การใช้งานตัวอย่าง:

  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv
  

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกใช้สคริปต์ ดูไฟล์ PS1 ข้างกัน

วิเคราะห์ผลลัพธ์ และดำเนินการ

 1. เปิดไฟล์ CSV ผลลัพธ์ และกรองแถวทั้งหมดที่แสดงคอลัมน์ exists_in_azure_ad เป็น FALSE

  แต่ละรายการของพวกเขามีบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ในYammer ไม่ ใช่Office 365 / Azure AD สำหรับแต่ละรายการของพวกเขา ตัดสินใจว่า ถ้า คุณจำเป็นต้อง:

  • หยุดชั่วคราวบัญชีผู้ใช้ใน Yammer ถ้าผู้ใช้ไม่ควรมีการเข้าถึง

  • สร้างผู้ใช้ในOffice 365 / Azure AD

 2. หลังจากคุณเสร็จสิ้นการดำเนินการต่อไปนี้ เราขอแนะนำให้ คุณเรียกใช้ขั้นตอนเหล่านี้อีกครั้งจากจุดเริ่มต้นเพื่อยืนยันเดี๋ยวนี้พบผู้ใช้ทั้งหมดในOffice 365 และAzure AD

ถ้าคุณบังคับใช้ข้อมูลเฉพาะตัวOffice 365 แล้วหลังจากการตรวจสอบทั้งหมด คุณอาจต้องการพิจารณาออกจากผู้ใช้ปัจจุบันทั้งหมด ระบบเพื่อให้คุณสามารถให้แน่ใจว่า ทุกคน logging เดี๋ยวนี้ ด้วยข้อมูลประจำตัวของพวกเขาOffice 365 และไม่ได้ใช้ข้อมูลประจำตัวที่แคชไว้ ถ้าคุณเลือกที่จะทำเช่นนี้ ให้แน่ใจว่า นี้การติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมในการบังคับให้มีการข้อมูลประจำตัว office 365 สำหรับผู้ใช้ Yammer

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×