ดู เปิด หรือบันทึกสิ่งที่แนบมา

ข้อความอีเมลที่มีสิ่งที่แนบมา ไฟล์หรือรายการ จะถูกระบุด้วยไอคอนคลิปหนีบกระดาษ ไอคอนสิ่งที่แนบมา ในรายการข้อความ คุณสามารถดูตัวอย่างชนิดสิ่งที่แนบมาต่างๆ ได้โดยตรงในบานหน้าต่างการอ่าน เปิดสิ่งที่แนบมาจากไอคอนสิ่งที่แนบมาในบานหน้าต่างการอ่านหรือข้อความ หรือบันทึกสิ่งที่แนบมาหนึ่งรายการหรือมากกว่าลงในคอมพิวเตอร์ OneDrive หรือที่จัดเก็บไฟล์บนระบบคลาวด์ของคุณ

Outlook ยอมรับชนิดไฟล์ต่างๆ อย่างหลากหลาย แต่จะบล็อกสิ่งที่แนบมาที่อาจไม่ปลอดภัย (รวมถึงไฟล์ .bat, .exe, .vbs และ .js) ซึ่งอาจมีไวรัส

หมายเหตุด้านความปลอดภัย: แม้ว่า Outlook จะมีการป้องกันสิ่งที่แนบมาอยู่นี้ก็ตาม ควรใช้ความระมัดระวังในการเปิดสิ่งที่แนบมาทั้งหมด โดยเฉพาะในกรณีที่มาจากบุคคลที่คุณไม่รู้จักหรือไม่เชื่อถือ ถ้าไม่แน่ใจ ให้ยืนยันความถูกต้องของสิ่งที่แนบมากับผู้ส่ง นอกจากนี้ คุณควรใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ทันสมัยในคอมพิวเตอร์ของคุณ

บันทึก เปิด หรือแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา

ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะเห็นไฟล์ที่แนบในบานหน้าต่างการอ่าน ทางด้านล่างของหัวเรื่องหรือชื่อเรื่องข้อความ ในบางครั้ง เมื่อได้รับรูปภาพ คุณจะเห็นสิ่งที่แนบมาในเนื้อหาข้อความ

ดูสิ่งที่แนบมาที่ได้รับทั้งหมดในบานหน้าต่างการอ่าน

ถ้าคุณดับเบิลคลิกไอคอนสิ่งที่แนบมา คุณจะเปิดสิ่งที่แนบมา ถ้าคุณต้องการดูตัวอย่างหรือบันทึกสิ่งที่แนบมาแทน ให้เลือกลูกศรดรอปดาวน์ทางด้านขวาของไอคอนสิ่งที่แนบมาเพื่อดูเมนูสิ่งที่แนบมา

เลือกลูกศรดรอปดาวน์ทางด้านขวาของไอคอนสิ่งที่แนบมาเพื่อดูเมนูสิ่งที่แนบมา

 • แสดงตัวอย่าง เมื่อคุณดูตัวอย่างสิ่งที่แนบมา เนื้อหาของสิ่งที่แนบมาจะแสดงในบานหน้าต่างการอ่าน สิ่งที่แนบมาบางชนิดจะไม่สามารถแสดงตัวอย่างได้ ไฟล์ PDF และสิ่งที่แนบมาที่จัดเก็บไว้ในระบบคลาวด์ เช่น สิ่งที่แนบมาใน OneDrive หรือ Dropbox จะไม่สามารถแสดงตัวอย่างได้ เมื่อต้องการส่งกลับข้อความ ให้เลือก สิ่งที่แนบมา > ข้อความ > แสดงข้อความ

 • เปิด เลือก เปิด เพื่อเปิดสิ่งที่แนบมา ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมที่สามารถเปิดสิ่งที่แนบมา Outlook จะขอให้คุณเลือกโปรแรกมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้ในการเปิดสิ่งที่แนบมา ให้ดู เปลี่ยนการเชื่อมโยงไฟล์สำหรับสิ่งที่แนบมา

 • บันทึกเป็น เมื่อต้องการบันทึกสิ่งที่แนบมาลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ ให้เลือก บันทึกเป็น ซึ่งจะบันทึกสิ่งที่แนบมาหนึ่งรายการเท่านั้น เมื่อต้องการบันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมดจากข้อความเดียว ให้เลือก บันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมด สิ่งที่แนบมาของคุณทั้งหมดจะถูกบันทึกในตำแหน่งที่ตั้งไฟล์เดียวกัน ตำแหน่งที่ตั้งการบันทึกเริ่มต้นคือ โฟลเดอร์เอกสารของคุณ คุณไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งการบันทึกเริ่มต้นได้ แต่คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้งใหม่ได้ในแต่ละครั้งที่คุณบันทึกสิ่งที่แนบมา

หมายเหตุ: คุณยังสามารถบันทึกสิ่งที่แนบมาโดยลากแล้วลางสิ่งที่แนบมาจากข้อความอีเมลของคุณลงในเดสก์ท็อป เมื่อลากแล้ววางสิ่งที่แนบมาที่จัดเก็บบนระบบคลาวด์ จะดาวน์โหลดและบันทึกสำเนาของสิ่งที่แนบมาในเครื่องให้คุณ

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบมา

 1. ฉันจะเปลี่ยนตำแหน่งที่บันทึกสิ่งที่แนบมาของฉันตามค่าเริ่มต้นได้อย่างไร สิ่งที่แนบมาจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ เอกสาร ของคุณตามค่าเริ่มต้น ไม่มีการตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ภายใน Outlook

 2. ฉันจะบันทึกสิ่งที่แนบมาที่แก้ไขแล้ว เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของฉันแนบกับอีเมลต้นฉบับได้อย่างไร ถ้าผู้ส่งสิ่งที่แนบมาใช้ OneDrive หรือตัวเลือกที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์อื่น การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับสิ่งที่แนบมาจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ ถ้าผู้ส่งไม่ได้ใช้ตัวเลือกที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ คุณสามารถใช้ลูกศรดรอปดาวน์บนไอคอนสิ่งที่แนบมา แล้วเลือก บันทึกไปยัง OneDrive

 3. ฉันสามารถปิดการแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาได้หรือไม่ ไม่ใช่ ใน Outlook 2016 และ Outlook 2013 คุณจะไม่สามารถปิดความสามารถในการแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาได้

 4. ฉันจะเปิดหรือดูตัวอย่างสิ่งที่แนบมาที่เป็น PDF ได้อย่างไร ถ้าคุณใช้ Microsoft Edge เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ สิ่งที่แนบมาที่เป็น PDF จะเปิดใน Edge เมื่อต้องการเปิดใน Adobe Acrobat Reader หรือตัวแสดง PDF อื่นๆ ให้ดู เปลี่ยนการเชื่อมโยงไฟล์สำหรับสิ่งที่แนบมา

 5. ฉันจะเปลี่ยนเบราว์เซอร์ที่ใช้เมื่อเปิดหรือดูตัวอย่างสิ่งที่แนบมาได้อย่างไร Outlook จะใช้เบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณเพื่อเปิดหรือแสดงตัวอย่างชนิดสิ่งที่แนบมาหลายชนิด เมื่อต้องการเปลี่ยนเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ ให้ดู เปลี่ยนเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณใน Windows 10

เปลี่ยนการเชื่อมโญงไฟล์สำหรับสิ่งที่แนบมา

ชนิดไฟล์หลายชนิดสามารถเปิดได้โดยโปรแกรมมากกว่าหนึ่งโปรแกรม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดรูปภาพด้วยโปรแกรมรูปภาพหรือด้วย Paint เมื่อต้องการเปลี่ยนโปรแกรมเริ่มต้นที่ Windows ใช้เพื่อเปิดแต่ละชนิดไฟล์ ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ใน Windows 7, Windows 8 และ Windows 10 ให้เลือก เริ่ม แล้วพิมพ์ แผงควบคุม

 2. เลือก โปรแกรม > ทำให้ชนิดไฟล์เฉพาะเปิดในโปรแกรมที่ระบุเสมอ ถ้าคุณไม่เห็นโปรแกรม ให้เลือก โปรแกรมเริ่มต้น > เชื่อมโยงชนิดไฟล์หรือโพรโทคอลกับโปรแกรม

 3. ในเครื่องมือตั้งค่าความสัมพันธ์ ให้เลือกชนิดไฟล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้ แล้วเลือก เปลี่ยนโปรแกรม

 4. เมื่อคุณเลือกโปรแกรมใหม่เพื่อใช้เปิดชนิดไฟล์นั้น ให้เลือก ตกลง

เปิดสิ่งที่แนบมา

คุณสามารถเปิดสิ่งที่แนบมาจาก บานหน้าต่างการอ่าน หรือจากข้อความที่เปิด ในทั้งสองกรณี ให้ดับเบิลคลิกสิ่งที่แนบมาเพื่อเปิด

 • เมื่อต้องการเปิดสิ่งที่แนบมาจากรายการข้อความ ให้คลิกขวาที่ข้อความที่มีสิ่งที่แนบมา คลืก ดูสิ่งที่แนบมา แล้วคลิกชื่อของสิ่งที่แนบมา

คุณสามารถดูตัวอย่างสิ่งที่แนบมาใน HTML หรือข้อความธรรมดาในบานหน้าต่างการอ่านและในข้อความที่เปิด การแสดงตัวอย่างไม่พร้อมใช้งานสำหรับสิ่งที่แนบมาในข้อความ RTF

 1. เมื่อต้องการดูตัวอย่างสิ่งที่แนบมา ให้คลิกสิ่งที่แนบมาและจะแสดงในเนื้อหาของข้อความ

 2. เมื่อต้องการส่งกลับข้อความ บนแท็บ เครื่องมือสิ่งที่แทบมา ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก แสดงข้อความ

หลังจากเปิด และดูสิ่งที่แนบมา คุณอาจเลือกบันทึกไปยังไดรฟ์ ถ้าข้อความมีสิ่งที่แนบมามากกว่าหนึ่ง คุณสามารถบันทึกสิ่งที่แนบมาหลายเป็นกลุ่มหรือทีละครั้ง

บันทึกสิ่งที่แนบมาหนึ่งรายการหรือมากกว่า

 1. คลิกสิ่งที่แนบมาในบานหน้าต่างการอ่านหรือในข้อความที่เปิดอยู่

 2. บนแท็บ สิ่งที่แนบมา ในกลุ่ม การดำเนินการ ให้คลิก บันทึกเป็น คุณยังสามารถคลิกขวาสิ่งที่แนบมา แล้วคลิก บันทึกเป็น เมื่อต้องการเลือกสิ่งที่แนบมาหลายรายการ ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้พร้อมกับคลิกสิ่งที่แนบมา เมื่อต้องการบันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมด ให้เลือก บันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมด

  คำสั่ง บันทึกเป็น บน Ribbon

  หมายเหตุ: ถ้าข้อความเป็นรูปแบบ RTF ในบานหน้าต่างการอ่านหรือข้อความที่เปิด ให้คลิกขวาที่สิ่งที่แนบมา แล้วคลิก บันทึกเป็น

 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ แล้วคลิก บันทึก

ดู (ดูตัวอย่าง) สิ่งที่แนบมาโดยไม่ต้องเปิด

การแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา เป็นฟีเจอร์ใหม่ใน ระบบ Microsoft Office 2007 ซึ่งทำให้คุณสามารถดูตัวอย่างชนิดไฟล์ที่แนบมาบางไฟล์ได้โดยไม่ต้องเปิด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการส่งสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล ให้ดู แนบไฟล์หรือรายการอื่นๆ ลงในข้อความอีเมล

เมื่อคุณได้รับสิ่งที่แนบมาในข้อความและต้องการดูอย่างรวดเร็วว่าสิ่งที่แนบมานั้นมีอะไรโดยไม่ต้องเปิด คุณสามารถดูตัวอย่างสิ่งที่แนบมาได้ คุณสามารถดูตัวอย่างสิ่งที่แนบมาในบานหน้าต่างการอ่านหรือจากภายในข้อความที่เปิด ตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาที่มาพร้อมกับ การวางจำหน่าย Office 2007 จะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูตัวอย่างไฟล์ที่แนบที่สร้างขึ้นในแอปพลิเคชัน ระบบ Microsoft Office 2007 คุณต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน Office 2007 นั้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการดูตัวอย่างสิ่งที่แนบมาใน Word 2007 คุณต้องติดตั้ง Word 2007 เมื่อต้องการดูตัวอย่างสิ่งที่แนบมาใน Excel คุณต้องติดตั้ง Excel

การแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาสนับสนุนข้อความที่เป็นรูปแบบ HTML และข้อความธรรมดา แต่ไม่สนับสนุนข้อความที่เป็นรูปแบบ Rich Text (RTF) นอกจากนี้ การแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณกำลังดูข้อความที่ได้รับเท่านั้น ไม่ใช่เมื่อคุณกำลังสร้างข้อความใหม่

แสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา

 1. ในรายการข้อความ ให้เลือกข้อความที่มีสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการดูตัวอย่าง

 2. ใน บานหน้าต่างการอ่าน ให้คลิกสิ่งที่แนบมา ถ้ามีสิ่งที่แนบมาหลายรายการ คุณอาจต้องเลื่อนตามแนวนอนเพื่อค้นหาสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: การแสดงตัวอย่างอาจไม่แสดงเนื้อหาล่าสุดในไฟล์ เมื่อต้องการดูเนื้อหาที่สมบูรณ์ที่สุดและเป็นปัจจุบันที่สุด ให้เปิดไฟล์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดับเบิลคลิกสิ่งที่แนบมา .docx เพื่อเปิดใน Microsoft Word

 3. เมื่อต้องการส่งกลับเนื้อหาข้อความ ให้คลิกปุ่ม ข้อความ

เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดูตัวอย่างสิ่งที่แนบมาที่เป็น PDF ใน Outlook 2007 ให้ดู ดูตัวอย่างสิ่งที่แนบมาที่เป็น PDF

ตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาที่มาพร้อมกับ การวางจำหน่าย Office 2007 จะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ตัวแสดงตัวอย่างบางตัว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิด

 1. ใน Outlook บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก การควบคุมสิ่งที่แนบมา

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปิดตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาทั้งหมด ให้คลิก ปิดตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา

  • เมื่อต้องการปิดตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาเฉพาะที่ระบุไว้ ให้คลิก ตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาและเอกสาร ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวแสดงตัวอย่างที่คุณต้องการปิด แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการเปิด ให้คลิกเพื่อเลือก ปิดการแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา หรือตัวเลือกตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาเฉพาะ

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา ให้ดู ค้นหาตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา

เปิดสิ่งที่แนบมา

คุณสามารถเปิดสิ่งที่แนบมาจาก บานหน้าต่างการอ่าน จากข้อความในรายการข้อความ เช่น กล่องจดหมายขาเข้าของตึฯ หรือจากภายในข้อความที่เปิด

 1. ในรายการข้อความ ให้เลือกข้อความที่มีสิ่งที่แนบมา

 2. ในบานหน้าต่างการอ่าน ให้ดับเบิลคลิกสิ่งที่แนบมา คุณยังสามารถคลิกขวาที่ข้อความที่มีสิ่งที่แนบมา แล้วเลือก ดูสิ่งที่แนบมา

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีทางเลือกระหว่างการเปิดและการบันทึกสิ่งที่แนบมา โปรดทราบว่าเป็นความคิดที่ดีที่จะบันทึกไฟล์ก่อน แล้วสแกนโดยใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสก่อนที่คุณจะเปิด

บันทึกสิ่งที่แนบมา

หลังจากเปิดและดูสิ่งที่แนบมา คุณอาจเลือกบันทึกลงในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ ถ้าข้อความมีสิ่งที่แนบมามากกว่าหนึ่งรายการ คุณสามารถบันทึกสิ่งที่แนบมาจำนวนมากเป็นกลุ่มหรือครั้งละรายการก็ได้

บันทึกสิ่งที่แนบมาหนึ่งรายการจากข้อความ

 1. ในข้อความที่เปิดหรือแสดงตัวอย่าง ให้คลิกขวาสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการบันทึก

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก บันทึกเป็น

 3. เลืกตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ แล้วคลิก บันทึก

บันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมดจากข้อความที่เปิด

 1. ในข้อความที่เปิด บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม การดำเนินการ ให้คลิก การดำเนินการอื่นๆ แล้วคลิก บันทึกสิ่งที่แนบมา

 2. คลิก ตกลง เลือกตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง

บันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมดจากรายการข้อความ

 1. ในรายการข้อความ ให้เลือกข้อความที่มีสิ่งที่แนบมา

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้ชี้ไปที่ บันทึกสิ่งที่แนบมา แล้วคลิก สิ่งที่แนบมาทั้งหมด

 3. คลิก ตกลง เลือกตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×