ดู จัดการ และติดตั้ง Add-in ในโปรแกรม Office

เมื่อคุณเปิดใช้งาน Add-in คำสั่งแบบกำหนดเองและฟีเจอร์ใหม่จะถูกเพิ่มไปในโปรแกรม Office ต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ เนื่องจากแฮกเกอร์สามารถใช้ Add-in เพื่อสร้างความเสียหายที่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจึงอาจใช้การตั้งค่าความปลอดภัยของ Add-in เพื่อเปลี่ยนลักษณะการทำงานของ Add-in เหล่านั้นได้

คลิกส่วนหัวด้านล่างหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ให้คุณคลิก เปิดใช้งานเนื้อหา บนแถบข้อความถ้าคุณมั่นใจว่า Add-in นั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้

แถบข้อความที่มีข้อความ เนื้อหาแบบแอ็กทิฟบางเนื้อหาถูกปิดใช้งานไว้

คุณสามารถดูและเปลี่ยนการตั้งค่า Add-in ในศูนย์ความเชื่อถือได้ โดยจะมีคำอธิบายอยู่ในส่วนต่อไปนี้ การตั้งค่าความปลอดภัยของ Add-in อาจถูกกำหนดโดยองค์กรของคุณ ดังนั้นคุณอาจเปลี่ยนแปลงได้เพียงบางตัวเลือกเท่านั้น

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ > การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ > Add-in

 3. เลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องที่คุณต้องการ

พื้นที่ Add-In ของศูนย์ความเชื่อถือ

 • กำหนดว่า Add-in ของแอปพลิเคชันต้องได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้    เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อให้ศูนย์ความเชื่อถือตรวจสอบว่า Add-in นั้นใช้ลายเซ็นที่เชื่อถือได้ของผู้ประกาศ ถ้าลายเซ็นของผู้ประกาศไม่ได้รับความเชื่อถือ โปรแกรม Office จะไม่โหลด Add-in นั้น และแถบความเชื่อถือจะแสดงการแจ้งให้ทราบว่า Add-in นั้นถูกปิดใช้งานแล้ว

 • ปิดใช้งานการแจ้งให้ทราบสำหรับ Add-in ที่ไม่มีลายเซ็น (โค้ดจะยังคงถูกปิดใช้งาน)    เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดว่าส่วนขยายแอปพลิเคชันต้องได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ตัวเลือกนี้จะไม่เป็นสีเทาอีกต่อไป Add-in ที่ได้รับการเซ็นชื่อจากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้จะถูกเปิดใช้งาน แต่ Add-in ที่ไม่มีการเซ็นชื่อจะถูกปิดใช้งาน

 • ปิดใช้งาน Add-in ของแอปพลิเคชันทั้งหมด (อาจทำให้หน้าที่การใช้งานเสียหาย)    เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าคุณไม่ไว้วางใจ Add-in ใดเลย Add-in ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบและกล่องกาเครื่องหมาย Add-in อื่นจะเป็นสีเทา

หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะมีผลหลังจากที่คุณจบการทำงานและเริ่มโปรแกรม Office ของคุณใหม่

ในขณะที่ทำงานกับ Add-in คุณอาจจำเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัลและใบรับรองที่รับรองความถูกต้องของ Add-in และผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ซึ่งเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้าง Add-in

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > Add-in

 2. เน้นแต่ละ Add-in เพื่อดูชื่อของ Add-in ผู้ประกาศ ความเข้ากันได้ ตำแหน่งที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และคำอธิบายฟังก์ชัน

ดูพื้นที่ Add-In ของศูนย์ความเชื่อถือ

หมายเหตุ: ถ้า Add-in ของคุณถูกบล็อกโดยการป้องกันการดำเนินการข้อมูล (DEP) คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ DEP ได้ใน เหตุใด Add-in ของฉันจึงหยุดทำงาน

 • Add-in ของแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่     Add-in ที่ลงทะเบียนและกำลังทำงานในโปรแกรม Office ของคุณอยู่ในขณะนี้

 • Add-in ของแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้งาน     Add-in เหล่านี้อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ขณะนี้ยังไม่ถูกโหลดมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น XML Schema จะทำงานเมื่อเอกสารที่อ้างถึง XML Schema เปิดอยู่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ COM Add-in ซึ่งถ้า COM Add-in ถูกเลือกไว้ Add-in จะทำงาน ถ้าล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ Add-in ก็จะไม่ทำงาน

 • Add-in ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร     ไฟล์เทมเพลตที่ถูกอ้างถึงโดยเอกสารที่เปิดอยู่

 • Add-in ของแอปพลิเคชันที่ปิดใช้งาน     Add-in เหล่านี้จะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพราะเป็นเหตุให้โปรแกรม Office หยุดทำงาน

 • Add-in    ชื่อของ Add-in

 • ผู้ประกาศ    นักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือองค์กรที่รับผิดชอบการสร้าง Add-in นั้น

 • ความเข้ากันได้    ดูเกี่ยวกับปัญหาความเข้ากันได้ใดๆ ได้ที่นี่

 • ตำแหน่งที่ตั้ง     เส้นทางไฟล์นี้ระบุตำแหน่งที่ติดตั้ง Add-in บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • คำอธิบาย ข้อความนี้อธิบายฟังก์ชันของบ Add-in

หมายเหตุ: Microsoft Outlook มีตัวเลือก Add-in ในศูนย์ความเชื่อถือเพียงตัวเลือกเดียว คือ นําการตั้งค่าความปลอดภัยของแมโครไปใช้กับ Add-in ที่ติดตั้งอยู่ InfoPath ไม่มีการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับ Add-in

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อจัดการและติดตั้ง Add-in

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > Add-in

 2. เลือกชนิดของ Add-in

 3. คลิก ไป

 4. เลือก Add-in ที่จะเพิ่ม เอาออก โหลด หรืออัปโหลด หรือเรียกดูเพื่อค้นหาตำแหน่งที่จะติดตั้ง Add-in

ถ้าคุณได้สมัครใช้งาน add-in ใดๆ ผ่านทาง Office Store ที่คุณไม่ต้องการใช้ต่อ คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานนั้นได้

 1. เปิดแอปพลิเคชัน Office แล้วไปที่แท็บ แทรก บน ribbon

 2. ในกลุ่ม add-in ให้คลิกadd-in ของฉัน

  บนแท็บแทรกใน Ribbon คุณจะพบกลุ่ม Add-in สำหรับการจัดการ Add-in ของ Excel
 3. เลือก จัดการ Add-in ของฉัน

  กล่องโต้ตอบ add-in ของ Office จะแสดงรายการ add-in ที่คุณได้ติดตั้งไว้ คลิก จัดการ Add-in ของฉัน เพื่อจัดการ Add-in
 4. คลิกแอปที่คุณต้องการยกเลิก และภายใต้ การกระทำ ให้คลิก จัดการการสมัครใช้งาน

 5. ใต้ส่วน การชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน ให้เลือก ยกเลิกการสมัครใช้งาน

 6. คลิก ตกลง แล้วคลิก ดำเนินการต่อ

เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะเห็นข้อความที่ระบุว่า "คุณได้ยกเลิกการสมัครใช้งานแอป" ในเขตข้อมูลข้อคิดเห็นของรายการแอป

Add-in บางชนิดอาจไม่สามารถเข้ากันได้กับนโยบายของแผนก IT ขององค์กรของคุณ ถ้ากรณีนี้เกิดขึ้นกับ Add-in ที่เพิ่งติดตั้งในโปรแกรม Office ของคุณ การป้องกันการดำเนินการข้อมูล (DEP) จะปิดใช้งาน Add-in และโปรแกรมอาจหยุดทำงาน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ DEP

ดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×