ชนิดข้อมูลในแบบจำลองข้อมูล

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในตัวแบบข้อมูล แต่ละคอลัมน์จะมีชนิดข้อมูลที่สัมพันธ์ซึ่งระบุชนิดของข้อมูลที่คอลัมน์นั้นสามารถมีได้ เช่น เลขจำนวนเต็ม เลขทศนิยม ข้อความ ข้อมูลทางการเงิน วันที่และเวลา เป็นต้น ชนิดข้อมูลยังกำหนดชนิดของการดำเนินการที่คุณสามารถทำได้บนคอลัมน์นั้น และปริมาณหน่วยความจำที่ใช้ในการเก็บค่าในคอลัมน์

ถ้าคุณกำลังใช้Power Pivot add-in คุณสามารถเปลี่ยนชนิดข้อมูลของคอลัมน์ คุณอาจต้องการทำเช่นนี้ถ้าคอลัมน์วันถูกนำเข้าเป็นสตริ แต่คุณต้องการให้เป็นสีอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูตั้งค่าชนิดข้อมูลของคอลัมน์ในPower Pivot

ในบทความนี้

สรุปเกี่ยวกับชนิดข้อมูล

ชนิดข้อมูลตาราง

การแปลงชนิดข้อมูลแบบโดยนัยและแบบชัดเจนในสูตร DAX

ตารางการแปลงข้อมูลแบบโดยนัย

การบวก (+)

การลบ (-)

การคูณ (*)

การหาร (/)

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

การจัดการค่าว่าง สตริงที่ว่างเปล่า และค่าศูนย์

สรุปเกี่ยวกับชนิดข้อมูล

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการชนิดข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนในตัวแบบข้อมูล เมื่อคุณนำเข้าข้อมูลหรือใช้ค่าในสูตร ถึงแม้ว่าแหล่งข้อมูลต้นฉบับจะมีชนิดข้อมูลอื่น ข้อมูลนั้นจะถูกแปลงเป็นหนึ่งในชนิดข้อมูลเหล่านี้ ค่าที่เป็นผลลัพธ์จากสูตรก็ใช้ชนิดข้อมูลเหล่านี้เช่นกัน

ชนิดข้อมูลใน Excel

ชนิดข้อมูลใน DAX

คำอธิบาย

จำนวนเต็ม

ค่าจำนวนเต็มแบบ 64 บิต (แปดไบต์) 1, 2

ตัวเลขที่ไม่มีตำแหน่งทศนิยม จำนวนเต็มอาจเป็นได้ทั้งจำนวนบวกหรือจำนวนลบ แต่ต้องเป็นจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง -9,223,372,036,854,775,808 (-2^63) ถึง 9,223,372,036,854,775,807 (2^63-1)

เลขทศนิยม

จำนวนจริงแบบ 64 บิต (แปดไบต์) 1, 2

จำนวนจริงเป็นตัวเลขที่สามารถมีตำแหน่งทศนิยมได้ จำนวนจริงครอบคลุมช่วงของค่าต่างๆ ดังนี้

ค่าลบตั้งแต่ -1.79E +308 ไปจนถึง -2.23E -308

ค่าศูนย์

ค่าบวกตั้งแต่ 2.23E -308 ไปจนถึง 1.79E + 308

อย่างไรก็ตาม จำนวนของเลขนัยสำคัญถูกจำกัดอยู่ที่เลขทศนิยมไม่เกิน 15 หลัก

TRUE/FALSE

บูลีน

ค่า True หรือ False

ข้อความ

สตริง

สตริงข้อมูลอักขระ Unicode อาจเป็นสตริง ตัวเลข หรือวันที่ที่แสดงในรูปแบบข้อความ

ความยาวสูงสุดของสตริง คือ อักขระ Unicode 268,435,456 อักขระ (256 ล้านอักขระ) หรือ 536,870,912 ไบต์

วันที่

วันที่/เวลา

วันที่และเวลาในรูปแบบการแสดงวันที่-เวลาซึ่งเป็นที่ยอมรับ

วันที่ที่ถูกต้องคือทุกวันที่หลังจาก 1 มกราคม 1900

สกุลเงิน

สกุลเงิน

ชนิดข้อมูลสกุลเงินจะยอมรับค่าระหว่าง -922,337,203,685,477.5808 ถึง 922,337,203,685,477.5807 โดยมีหลักทศนิยมบอกความเที่ยงตรงแบบคงที่สี่หลัก

ไม่ระบุ

ค่าว่าง

ค่าว่างเป็นชนิดข้อมูลใน DAX ที่แสดงและใช้แทนค่า Null ของ SQL คุณสามารถสร้างค่าว่างโดยใช้ฟังก์ชัน BLANK และทดสอบหาค่าว่างโดยใช้ฟังก์ชันตรรกะ ISBLANK

1 สูตร DAX ไม่สนับสนุนชนิดข้อมูลที่เล็กกว่าชนิดข้อมูลที่แสดงรายการในตาราง

2 ถ้าคุณพยายามนำเข้าข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่มีค่ามากๆ การนำเข้าอาจล้มเหลวเนื่องจากมีข้อผิดพลาดต่อไปนี้

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำ: คอลัมน์ '<ชื่อคอลัมน์>' ของตาราง '<ชื่อตาราง>' มีค่า '1.7976931348623157e+308' ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุน การดำเนินการนั้นถูกยกเลิก

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Power Pivot ใช้ค่านั้นเพื่อแสดงแทนค่า Null ค่าในรายการต่อไปนี้เป็นค่าที่เหมือนค่า Null

ค่า

9223372036854775807 เท่านั้น

-9223372036854775808

1.7976931348623158e+308

2.2250738585072014e-308

ให้เอาค่าเหล่านี้ออกจากข้อมูลของคุณแล้วลองนำเข้าข้อมูลอีกครั้ง

ชนิดข้อมูลตาราง

DAX ใช้ชนิดข้อมูลตารางในฟังก์ชันจำนวนมาก เช่นการรวมและการคำนวณตัวแสดงเวลา ฟังก์ชันบางอย่างจำเป็นต้องใช้การอ้างอิงไปยังตาราง ฟังก์ชันอื่น ๆ ส่งกลับตารางที่สามารถใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้ากับฟังก์ชันอื่น ๆ แล้ว ในบางฟังก์ชันที่จำเป็นต้องใช้ตารางเป็นสำหรับการป้อนค่า คุณสามารถระบุนิพจน์ที่ประเมินเป็นตาราง สำหรับบางฟังก์ชัน การอ้างอิงไปยังตารางพื้นฐานจำเป็นต้องใช้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดของฟังก์ชันที่เฉพาะเจาะจง ดูที่การอ้างอิงเกี่ยวกับฟังก์ชัน DAX

การแปลงชนิดข้อมูลแบบโดยนัยและแบบชัดเจนในสูตร DAX

ฟังก์ชัน DAX แต่ละฟังก์ชันมีความต้องการเฉพาะในเรื่องของชนิดข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าและเป็นผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น บางฟังก์ชันต้องมีจำนวนเต็มสำหรับบางอาร์กิวเมนต์และวันที่สำหรับบางอาร์กิวเมนต์ ส่วนฟังก์ชันอื่นจำเป็นต้องมีข้อความหรือตาราง

ถ้าข้อมูลในคอลัมน์ที่คุณระบุให้เป็นอาร์กิวเมนต์ไม่เข้ากับชนิดข้อมูลที่ฟังก์ชันต้องการ ในหลายๆ กรณี DAX จะส่งกลับข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นไปได้ DAX จะพยายามแปลงข้อมูลโดยนัยไปเป็นชนิดข้อมูลที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น

  • คุณสามารถพิมพ์วันที่เป็นสตริง และ DAX จะแยกวิเคราะห์สตริง และพยายามแปลงให้เป็นรูปแบบวันที่และเวลาแบบใดแบบหนึ่งของ Windows

  • คุณสามารถเพิ่ม TRUE + 1 และได้ผลลัพธ์เป็น 2 เนื่องจาก TRUE จะถูกแปลงโดยนัยให้เป็นจำนวน 1 และโปรแกรมจะทำการดำเนินการ 1+1

  • ถ้าคุณเพิ่มค่าในสองคอลัมน์ และมีหนึ่งค่าที่แสดงเป็นข้อความ ("12") และอีกค่าแสดงเป็นตัวเลข (12) DAX จะแปลงสตริงโดยนัยให้เป็นตัวเลข แล้วทำการบวกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลข นิพจน์ต่อไปนี้ส่งกลับค่า 44: = "22" + 22

  • ถ้าคุณพยายามเชื่อมต่อเลขสองจำนวนเข้าด้วยกัน Excel จะแสดงเลขเหล่านั้นเป็นสตริงแล้วจึงเชื่อมต่อกัน  นิพจน์ต่อไปนี้จะส่งกลับ "1234": = 12 & 34

ตารางต่อไปนี้สรุปการแปลงชนิดข้อมูลโดยนัยที่ทำในสูตร Excel จะทำการแปลงโดยนัยทุกครั้งที่เป็นไปได้ตามที่การดำเนินการที่ระบุกำหนด

ตารางการแปลงข้อมูลแบบโดยนัย

ชนิดของการแปลงที่จะทำถูกกำหนดโดยตัวดำเนินการซึ่งแปลงค่าที่ต้องการก่อนที่จะทำการดำเนินการที่ร้องขอ ตารางเหล่านี้แสดงรายการของตัวดำเนินการ และแสดงถึงการแปลงที่จะทำกับแต่ละชนิดข้อมูลในคอลัมน์เมื่อจับคู่กับชนิดข้อมูลในแถวที่ตัดกัน

หมายเหตุ: ชนิดข้อมูลที่เป็นข้อความไม่รวมอยู่ในตารางเหล่านี้ เมื่อจำนวนแสดงในรูปแบบข้อความ Power Pivot จะพยายามระบุชนิดของจำนวนนั้นและแสดงในรูปแบบจำนวนในบางกรณี

การบวก (+)

ตัวดำเนินการ (+)

INTEGER

สกุลเงิน

REAL

วันที่/เวลา

จำนวนเต็ม

INTEGER

สกุลเงิน

REAL

วันที่/เวลา

CURRENCY

CURRENCY

สกุลเงิน

REAL

วันที่/เวลา

จำนวนจริง

จำนวนจริง

จำนวนจริง

จำนวนจริง

วันที่/เวลา

วันที่/เวลา

วันที่/เวลา

วันที่/เวลา

วันที่/เวลา

วันที่/เวลา

ตัวอย่างเช่น ถ้าใช้จำนวนจริงในการดำเนินการบวกผสมผสานกับข้อมูลสกุลเงิน ค่าทั้งสองจะได้รับการแปลงเป็นจำนวนจริง และจะมีการส่งกลับผลลัพธ์เป็นจำนวนจริง

การลบ (-)

ในตารางต่อไปนี้ ส่วนหัวของแถวเป็นตัวตั้งลบ (ด้านซ้าย) และส่วนหัวคอลัมน์เป็นตัวลบ (ด้านขวา)

ตัวดำเนินการ (-)

INTEGER

สกุลเงิน

REAL

วันที่/เวลา

INTEGER

INTEGER

สกุลเงิน

จำนวนจริง

จำนวนจริง

สกุลเงิน

CURRENCY

สกุลเงิน

จำนวนจริง

จำนวนจริง

จำนวนจริง

จำนวนจริง

จำนวนจริง

จำนวนจริง

จำนวนจริง

วันที่/เวลา

วันที่/เวลา

วันที่/เวลา

วันที่/เวลา

วันที่/เวลา

ตัวอย่างเช่น ถ้าใช้วันที่ในการดำเนินการลบกับชนิดข้อมูลอื่นๆ ค่าทั้งสองจะได้รับการแปลงเป็นวันที่ และค่าที่ส่งกลับจะเป็นวันที่เช่นกัน

หมายเหตุ: แบบจำลองข้อมูลยังสนับสนุนตัวดำเนินการ Unary อีกด้วย ซึ่งได้แก่ - (ลบ) แต่ตัวดำเนินการนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลของตัวถูกดำเนินการ

การคูณ (*)

ตัวดำเนินการ (*)

INTEGER

สกุลเงิน

REAL

วันที่/เวลา

INTEGER

INTEGER

สกุลเงิน

REAL

จำนวนเต็ม

CURRENCY

สกุลเงิน

REAL

สกุลเงิน

สกุลเงิน

จำนวนจริง

จำนวนจริง

สกุลเงิน

จำนวนจริง

จำนวนจริง

ตัวอย่างเช่น ถ้าจำนวนเต็มใช้รวมกับจำนวนจริงในการดำเนินการคูณ จำนวนทั้งสองจะได้รับการแปลงเป็นจำนวนจริง และค่าที่ส่งกลับจะเป็น REAL เช่นกัน

การหาร (/)

ในตารางต่อไปนี้ ส่วนหัวของแถวเป็นตัวเศษและส่วนหัวของคอลัมน์เป็นตัวส่วน

ตัวดำเนินการ (/)

(แถว/คอลัมน์)

INTEGER

สกุลเงิน

REAL

วันที่/เวลา

จำนวนเต็ม

REAL

สกุลเงิน

จำนวนจริง

จำนวนจริง

สกุลเงิน

สกุลเงิน

REAL

สกุลเงิน

จำนวนจริง

จำนวนจริง

จำนวนจริง

จำนวนจริง

จำนวนจริง

จำนวนจริง

วันที่/เวลา

จำนวนจริง

จำนวนจริง

จำนวนจริง

จำนวนจริง

ตัวอย่างเช่น ถ้าจำนวนเต็มใช้รวมกับค่าสกุลเงินในการดำเนินการหาร ค่าทั้งสองจะได้รับการแปลงเป็นจำนวนจริง และผลลัพธ์จะเป็นจำนวนจริงเช่นเดียวกัน

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

ในการเปรียบเทียบนิพจน์ จะถือว่าค่าบูลีนเป็นค่าที่มากกว่าค่าสตริง และถือว่าค่าสตริงเป็นค่าที่มากกว่าค่าตัวเลขหรือค่าวันที่/เวลาโดยตัวเลขและค่าวันที่/เวลาจะถือว่าอยู่ในอันดับเดียวกัน ไม่มีการทำการแปลงโดยนัยกับค่าบูลีนหรือค่าสตริง โดย BLANK หรือค่าว่างจะถูกแปลงเป็น 0/""/false ขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลของอีกค่าที่นำมาเปรียบเทียบ

นิพจน์ DAX ต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นลักษณะการทำงานนี้:

= IF (> (FALSE) "true" "นิพจน์เป็น true" "นิพจน์เป็นเท็จ"), ส่งกลับ "นิพจน์เป็น true"

= IF("12">12,"Expression is true", "Expression is false") ส่งกลับ "นิพจน์เป็น true"

= IF("12"=12,"Expression is true", "Expression is false") ส่งกลับ "นิพจน์เป็นเท็จ"

โปรแกรมจะทำการแปลงโดยนัยให้กับชนิดตัวเลขหรือวันที่/เวลาดังที่อธิบายในตารางต่อไปนี้:

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

INTEGER

สกุลเงิน

REAL

วันที่/เวลา

INTEGER

INTEGER

สกุลเงิน

จำนวนจริง

จำนวนจริง

สกุลเงิน

CURRENCY

สกุลเงิน

จำนวนจริง

จำนวนจริง

จำนวนจริง

จำนวนจริง

จำนวนจริง

จำนวนจริง

จำนวนจริง

วันที่/เวลา

จำนวนจริง

จำนวนจริง

จำนวนจริง

วันที่/เวลา

ด้านบนของหน้า

การจัดการค่าว่าง สตริงที่ว่างเปล่า และค่าศูนย์

ใน DAX ค่า Null, ค่าว่าง, เซลล์ว่าง หรือค่าที่หายไป จะถูกแสดงแทนด้วยชนิดค่าใหม่เหมือนกันทั้งหมด คือ BLANK คุณยังสามารถสร้างค่าว่างโดยใช้ฟังก์ชันว่าง หรือทดสอบหาค่าว่างโดยใช้ฟังก์ชัน ISBLANK ได้

วิธีที่ค่าว่างจะได้รับการจัดการในการดำเนินการต่างๆ เช่น การบวกหรือการเรียงต่อกัน จะขึ้นอยู่กับแต่ละฟังก์ชัน ตารางต่อไปนี้สรุปความแตกต่างระหว่างสูตร DAX และ สูตร Microsoft Excel ในรูปแบบที่มีการจัดการค่าว่าง

นิพจน์

DAX

Excel

BLANK + BLANK

BLANK

0 (ศูนย์)

BLANK +5

5

5

BLANK * 5

BLANK

0 (ศูนย์)

5/BLANK

ค่าอนันต์

ข้อผิดพลาด

0/BLANK

NaN

ข้อผิดพลาด

BLANK/BLANK

BLANK

ข้อผิดพลาด

FALSE OR BLANK

FALSE

FALSE

FALSE AND BLANK

FALSE

FALSE

TRUE OR BLANK

TRUE

TRUE

TRUE AND BLANK

FALSE

TRUE

BLANK OR BLANK

BLANK

ข้อผิดพลาด

BLANK AND BLANK

BLANK

ข้อผิดพลาด

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ฟังก์ชันนั้น ๆ หรือตัวดำเนินการจัดการค่าว่าง ดูแต่ละหัวข้อสำหรับแต่ละฟังก์ชันของ DAX ในส่วน การอ้างอิงเกี่ยวกับฟังก์ชัน DAX

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×