ชนิดข้อมูลของ ANSI SQL ที่เทียบเท่ากัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการชนิดข้อมูล ANSI SQL ของพวกเขาเทียบเท่ากัน Microsoft Access ฐานข้อมูลกลไกจัดการชนิดข้อมูล SQL และคำเหมือนถูกต้อง นอกจากนี้แสดงรายการชนิดข้อมูล Microsoft SQL Server เทียบเท่ากัน

ANSI SQL
ชนิดข้อมูล

Microsoft Access
ชนิดข้อมูล SQL


คำเหมือน

Microsoft SQL
ชนิดข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์

BIT, BIT VARYING

BINARY (ดูหมายเหตุ)

VARBINARY,
BINARY VARYING
BIT VARYING

BINARY, VARBINARY

ไม่สนับสนุน

BIT (ดูหมายเหตุ)

BOOLEAN, LOGICAL, LOGICAL1, YESNO

BIT

ไม่สนับสนุน

TINYINT

INTEGER1, BYTE

TINYINT

ไม่สนับสนุน

COUNTER (ดูหมายเหตุ)

AUTOINCREMENT

(ดูหมายเหตุ)

ไม่สนับสนุน

MONEY

CURRENCY

MONEY

DATE, TIME, TIMESTAMP

DATETIME

DATE, TIME (ดูหมายเหตุ)

DATETIME

ไม่สนับสนุน

UNIQUEIDENTIFIER

GUID

UNIQUEIDENTIFIER

DECIMAL

DECIMAL

NUMERIC, DEC

DECIMAL

REAL

REAL

SINGLE, FLOAT4, IEEESINGLE

REAL

DOUBLE PRECISION, FLOAT

FLOAT

DOUBLE, FLOAT8, IEEEDOUBLE, NUMBER (ดูหมายเหตุ)

FLOAT

SMALLINT

SMALLINT

SHORT, INTEGER2

SMALLINT

INTEGER

INTEGER

LONG, INT, INTEGER4

INTEGER

INTERVAL

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

IMAGE

LONGBINARY, GENERAL, OLEOBJECT

IMAGE

ไม่สนับสนุน

TEXT (ดูหมายเหตุ)

LONGTEXT, LONGCHAR, MEMO, NOTE, NTEXT (ดูหมายเหตุ)

TEXT

CHARACTER, CHARACTER VARYING, NATIONAL CHARACTER, NATIONAL CHARACTER VARYING

CHAR (ดูหมายเหตุ)

TEXT(n), ALPHANUMERIC, CHARACTER, STRING, VARCHAR, CHARACTER VARYING, NCHAR, NATIONAL CHARACTER, NATIONAL CHAR, NATIONAL CHARACTER VARYING, NATIONAL CHAR VARYING (ดูหมายเหตุ)

CHAR, VARCHAR, NCHAR, NVARCHAR


หมายเหตุ: 

  • ชนิดข้อมูล ANSI SQL BIT ไม่สอดคล้องกับชนิดข้อมูล Microsoft Access SQL BIT แต่จะสอดคล้องกับชนิดข้อมูล BINARY แทน ไม่มีชนิดข้อมูลที่เทียบเท่ากับ SQL แบบ ANSI สำหรับชนิดข้อมูลของ Microsoft Access SQL BIT

  • TIMESTAMP ไม่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นคำเหมือนสำหรับ DATETIME อีกต่อไป

  • NUMERIC ไม่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นคำเหมือนสำหรับ FLOAT หรือ DOUBLE อีกต่อไป NUMERIC ปัจจุบันเป็นคำเหมือนสำหรับ DECIMAL

  • เขตข้อมูล LONGTEXT จะเก็บอยู่ในรูปแบบการแสดงค่าแบบ Unicode เสมอ

  • ถ้าใช้ชนิดข้อมูลที่ชื่อว่า TEXT โดยไม่ระบุความยาวที่เลือกได้ เขตข้อมูล LONGTEXT จะถูกสร้างขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถเขียนคำสั่ง CREATE TABLE ซึ่งจะให้ผลเป็นชนิดข้อมูลที่สอดคล้องกับ Microsoft SQL Server

  • เขตข้อมูล CHAR จะถูกเก็บในรูปแบบการแสดงค่าแบบ Unicode เสมอ ซึ่งจะเทียบเท่ากับชนิดข้อมูล NATIONAL CHAR ของ ANSI SQL

  • ถ้าใช้ชนิดข้อมูลที่ชื่อว่า TEXT ถูกใช้และมีความยาวระบุไว้ ตัวอย่างเช่น TEXT(25) ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลนี้จะเทียบเท่ากับชนิดข้อมูล CHAR ซึ่งจะคงไว้ซึ่งความเข้ากันได้ย้อนหลังกับโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft Access โดยส่วนใหญ่ ในขณะเดียวกันก็ทำให้ชนิดข้อมูล TEXT (ที่ไม่มีการระบุความยาว) เข้ากันได้กับ Microsoft SQL Server ด้วยเช่นกันหมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×