จำกัดการใส่ข้อมูลโดยใช้กฎการตรวจสอบ

จำกัดการใส่ข้อมูลโดยใช้กฎการตรวจสอบ

คุณสามารถกลั่นกรองหรือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อปได้ ในขณะที่คุณใส่ข้อมูลโดยใช้กฎการตรวจสอบ กฎการตรวจสอบใน Access มีอยู่สามชนิด ดังนี้:

 • กฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล   คุณสามารถใช้กฎการตรวจสอบเพื่อระบุเกณฑ์ที่ค่าของเขตข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดจะต้องสอดคล้องตามนั้น ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลวันที่อาจมีกฎการตรวจสอบที่ไม่อนุญาตให้ใส่ค่าในอดีต

 • กฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียน   คุณสามารถใช้กฎการตรวจสอบเพื่อระบุเงื่อนไขที่ระเบียนที่ถูกต้องทั้งหมดจะต้องสอดคล้องตามนั้น ตัวอย่างเช่น ระเบียนที่มีเขตข้อมูลวันที่สองเขตข้อมูลอาจต้องการให้ค่าของเขตข้อมูลหนึ่งมาก่อนค่าของอีกเขตข้อมูลหนึ่งเสมอ (เช่น วันที่เริ่มต้นให้อยู่ก่อนวันที่สิ้นสุด)

 • การตรวจสอบความถูกต้องบนฟอร์ม   คุณสามารถใช้คุณสมบัติตัวควบคุมบนฟอร์มของ กฎการตรวจสอบ เพื่อระบุเกณฑ์ที่ค่าทั้งหมดที่ใส่ลงในตัวควบคุมนั้นจะต้องสอดคล้องตามนั้น คุณสมบัติตัวควบคุมของ กฎการตรวจสอบ จะทำงานคล้ายกับกฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล

  หมายเหตุ:  บทความนี้ใช้ไม่ได้กับเว็บแอป Access ซึ่งเป็นฐานข้อมูลประเภทที่คุณออกแบบด้วย Access และเผยแพร่แบบออนไลน์

ในบทความนี้

ภาพรวม

ชนิดของกฎการตรวจสอบ

คุณสามารถใช้กฎการตรวจสอบที่ใดได้บ้าง

สิ่งที่คุณสามารถใส่ลงในกฎการตรวจสอบได้

การเพิ่มกฎการตรวจสอบลงในตาราง

การสร้างกฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล

การสร้างข้อความที่จะแสดงให้เห็นในกรณีที่มีการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงในเขตข้อมูล

การสร้างกฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียน

การสร้างข้อความที่จะแสดงให้เห็นในกรณีที่มีการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงในระเบียน

การทดสอบข้อมูลที่มีอยู่กับกฎการตรวจสอบใหม่

การเพิ่มกฎการตรวจสอบลงในตัวควบคุมบนฟอร์ม

การสร้างกฎการตรวจสอบสำหรับตัวควบคุม

การอ้างอิงกฎการตรวจสอบ

ตัวอย่างกฎการตรวจสอบและข้อความตรวจสอบ

ตัวอย่างไวยากรณ์ของตัวดำเนินการทั่วไปของกฎการตรวจสอบ

การใช้อักขระตัวแทนในกฎการตรวจสอบ

ภาพรวม

บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีใช้กฎการตรวจสอบและข้อความตรวจสอบในเขตข้อมูลตารางและในตัวควบคุมบนฟอร์ม กฎการตรวจสอบเป็นวิธีหนึ่งในการจำกัดการใส่ข้อมูลลงในเขตข้อมูลตารางหรือในตัวควบคุม (เช่น กล่องข้อความ) บนฟอร์ม ข้อความตรวจสอบจะช่วยให้คุณสามารถจัดเตรียมข้อความเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ที่ใส่ข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องได้

เมื่อมีการใส่ข้อมูล Access จะตรวจสอบว่าข้อมูลที่ใส่เข้าไปนั้นขัดแย้งกับกฎการตรวจสอบหรือไม่ ถ้าขัดแย้ง Access จะไม่ยอมรับข้อมูลนั้นและจะแสดงข้อความขึ้นมา

สำหรับวิธีจำกัดการใส่ข้อมูลใน Access นั้นมีอยู่หลายวิธี ดังนี้

 • ชนิดข้อมูล   ทุกเขตข้อมูลตารางจะมีชนิดข้อมูลที่จะจำกัดสิ่งที่ผู้ใช้จะสามารถใส่ลงได้ ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลวันที่/เวลาจะยอมรับเฉพาะวันที่และเวลาเท่านั้น ขณะที่เขตข้อมูลสกุลเงินจะยอมรับเฉพาะข้อมูลเงินตราเท่านั้น

 • คุณสมบัติของเขตข้อมูล   บางคุณสมบัติของเขตข้อมูลจะจำกัดการใส่ข้อมูลไว้ ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล ของเขตข้อมูลจะจำกัดจำนวนข้อมูลที่ใส่

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติ กฎการตรวจสอบ เพื่อกำหนดให้ต้องใส่เฉพาะค่าที่เจาะจงและคุณสมบัติ ข้อความตรวจสอบ เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับข้อผิดพลาดต่างๆ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มกฎ เช่น >100 And <1000 ในคุณสมบัติ กฎการตรวจสอบ กำหนดให้ผู้ใช้จะต้องใส่ค่าที่อยู่ระหว่าง 100 ถึง 1,000 เท่านั้น กฎอย่างเช่น [วันที่สิ้นสุด]>=[วันที่เริ่มต้น] จะกำหนดให้ผู้ใช้จะต้องใส่วันที่สิ้นสุดที่เท่ากับหรือหลังจากวันที่เริ่มต้น การใส่ข้อความ เช่น "ใส่ค่าระหว่าง 100 ถึง 1,000" หรือ "ใส่วันที่สิ้นสุดให้เท่ากับหรือหลังจากวันที่เริ่มต้น" ในคุณสมบัติ ข้อความตรวจสอบ จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อพวกเขาได้ทำสิ่งผิดพลาดและวิธีในการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น

 • รูปแบบการใส่ข้อมูล   คุณสามารถใช้รูปแบบการใส่ข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยการบังคับให้ผู้ใช้ใส่ค่าตามวิธีที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น รูปแบบการใส่ข้อมูลสามารถบังคับให้ผู้ใช้ใส่วันที่ในรูปแบบยุโรป เช่น 2007.04.14

คุณสามารถใช้วิธีการเหล่านี้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้โดยอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือใช้หลายๆ วิธีร่วมกันก็ได้ ชนิดข้อมูลเป็นสิ่งที่ต้องมีและเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดข้อมูล ขนาดเขตข้อมูล และรูปแบบการใส่ข้อมูล ให้ดูบทความ บทนำสู่ชนิดข้อมูลและคุณสมบัติของเขตข้อมูล

ชนิดของกฎการตรวจสอบ

คุณสามารถสร้างกฎการตรวจสอบพื้นฐานได้สองชนิด

 • กฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล   ใช้กฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูลเพื่อตรวจสอบค่าที่คุณใส่ในเขตข้อมูลเมื่อคุณจะออกจากเขตข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีเขตข้อมูลวันที่ และคุณใส่ >=#1/1/2553# ในคุณสมบัติ กฎการตรวจสอบ ของเขตข้อมูลนั้น กฎของคุณจะกำหนดให้ผู้ใช้ต้องใส่วันที่ที่เท่ากับหรือหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2553 ถ้าคุณใส่วันที่ก่อนหน้าปี 2553 แล้วลองวางโฟกัสบนเขตข้อมูลอื่น Access จะไม่ยอมให้คุณออกจากเขตข้อมูลปัจจุบันนั้นจนกว่าคุณจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวเสียก่อน

 • กฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียน   ใช้กฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียนเพื่อควบคุมเวลาที่คุณจะสามารถบันทึกระเบียน (แถวในตาราง) กฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียนนี้จะอ้างอิงไปยังเขตข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ในตารางเดียวกัน ซึ่งไม่เหมือนกับกฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล เมื่อคุณต้องการตรวจสอบค่าในเขตข้อมูลหนึ่งกับค่าในอีกเขตข้อมูลหนึ่ง ให้ใช้กฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียน ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีธุรกิจที่จำเป็นต้องส่งสินค้าภายใน 30 วัน และถ้าคุณไม่ได้ส่งสินค้าภายในกำหนดเวลานี้ คุณจะต้องคืนเงินบางส่วนจากราคาสั่งซื้อให้กับลูกค้าของคุณ คุณสามารถกำหนดกฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียน เช่น [วันที่กำหนดส่ง]<=[วันที่สั่งซื้อ]+30 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีใครใส่วันที่ส่งสินค้า (ค่าในเขตข้อมูลวันที่กำหนดส่ง) เกินกำหนดออกไปในอนาคต

ถ้าไวยากรณ์สำหรับกฎการตรวจสอบไม่ชัดเจน ให้ดูที่ส่วน สิ่งที่คุณสามารถใส่ลงในกฎการตรวจสอบได้ ซึ่งจะอธิบายถึงไวยากรณ์และบางตัวอย่างของกฎการตรวจสอบ

คุณสามารถใช้กฎการตรวจสอบที่ใดได้บ้าง

คุณสามารถกำหนดกฎการตรวจสอบให้กับเขตข้อมูลตารางและตัวควบคุมบนฟอร์มได้ เมื่อคุณกำหนดกฎให้กับตาราง จะมีการนำกฎเหล่านั้นไปใช้เมื่อคุณนำเข้าข้อมูล เมื่อต้องการเพิ่มกฎการตรวจสอบลงในตาราง ให้คุณเปิดตารางนั้นและใช้คำสั่งบนแท็บ เขตข้อมูล ของ Ribbon เมื่อต้องการเพิ่มกฎการตรวจสอบให้กับฟอร์ม ให้คุณเปิดฟอร์มในมุมมองเค้าโครงและเพิ่มกฎลงในคุณสมบัติของตัวควบคุมแต่ละตัว

ขั้นตอนในส่วน เพิ่มกฎการตรวจสอบลงในตาราง จะอธิบายวิธีการเพิ่มกฎการตรวจสอบให้กับเขตข้อมูลตาราง ขั้นตอนในส่วน เพิ่มกฎการตรวจสอบในตัวควบคุมบนฟอร์มจะอธิบายถึงวิธีการเพิ่มกฎลงในคุณสมบัติในตัวควบคุมแต่ละตัว ซึ่งจะอธิบายต่อไปในบทความนี้

สิ่งที่คุณสามารถใส่ลงในกฎการตรวจสอบได้

กฎการตรวจสอบของคุณสามารถมีนิพจน์ ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ส่งกลับค่าเพียงค่าเดียว คุณสามารถใช้นิพจน์เพื่อทำการคำนวณ จัดการตัวอักขระ หรือทดสอบข้อมูล นิพจน์ของกฎการตรวจสอบสามารถใช้ทดสอบข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น นิพจน์สามารถตรวจสอบชุดของค่าชุดใดชุดหนึ่งได้ เช่น "โตเกียว" Or "มอสโก" Or "ปารีส" Or "เฮลซิงกิ" นิพจน์ยังสามารถดำเนินการทางคณิตศาสตร์ได้ด้วย ตัวอย่างเช่น นิพจน์ <100 จะบังคับให้ผู้ใช้ใส่ค่าที่น้อยกว่า 100 นิพจน์ ([วันที่สั่งซื้อ] - [วันที่ส่งสินค้า]) จะคำนวณจำนวนวันที่มีอยู่ระหว่างเวลาที่มีการสั่งซื้อกับเวลาที่จะส่งสินค้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพจน์ โปรดดูบทความ สร้างนิพจน์

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มกฎการตรวจสอบลงในตาราง

คุณสามารถเพิ่มกฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูลและ/หรือกฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียน กฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูลจะตรวจสอบการใส่ข้อมูลลงในเขตข้อมูล และมีการนำไปใช้เมื่อจะนำโฟกัสออกจากเขตข้อมูล กฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียนจะตรวจสอบการใส่ข้อมูลลงในเขตข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลและมีการนำไปใช้เมื่อจะนำโฟกัสออกจากระเบียน โดยปกติแล้ว กฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียนจะเปรียบเทียบค่าของเขตข้อมูลอย่างน้อยสองเขตข้อมูล

หมายเหตุ: ชนิดเขตข้อมูลต่อไปนี้ไม่สนับสนุนกฎการตรวจสอบ

 • AutoNumber

 • วัตถุ OLE

 • สิ่งที่แนบมา

 • ReplicationID

การสร้างกฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล

 1. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการตรวจสอบ

 2. บนแท็บ เขตข้อมูล ในกลุ่ม การตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล ให้คลิก การตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิก กฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล

 3. การใช้ตัวสร้างนิพจน์เพื่อสร้างกฎ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวสร้างนิพจน์ ให้ดูบทความ การใช้ตัวสร้างนิพจน์

การสร้างข้อความที่จะแสดงให้เห็นในกรณีที่มีการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงในเขตข้อมูล

 1. เลือกเขตข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ข้อความสำหรับการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงในเขตข้อมูล เขตข้อมูลควรมีกฎการตรวจสอบอยู่แล้ว

 2. บนแท็บ เขตข้อมูล ในกลุ่ม การตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล ให้คลิก การตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิก กฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล

 3. ใส่ข้อความตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ถ้ากฎการตรวจสอบคือ >10 ข้อความ อาจเป็น “ใส่ค่าที่น้อยกว่า 10”

สำหรับตัวอย่างส่วนหนึ่งของกฎและข้อความการตรวจสอบของเขตข้อมูล ให้ดูที่ส่วน การอ้างอิงกฎการตรวจสอบ

การสร้างกฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียน

 1. เปิดตารางที่คุณต้องการตรวจสอบระเบียน

 2. บนแท็บ เขตข้อมูล ในกลุ่ม การตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล ให้คลิก การตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิก กฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล

 3. การใช้ตัวสร้างนิพจน์เพื่อสร้างกฎ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวสร้างนิพจน์ ให้ดูบทความ การใช้ตัวสร้างนิพจน์

การสร้างข้อความที่จะแสดงให้เห็นในกรณีที่มีการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงในระเบียน

 1. เปิดตารางที่จำเป็นต้องใช้ข้อความสำหรับการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ตารางควรมีกฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียนอยู่แล้ว

 2. บนแท็บ เขตข้อมูล ในกลุ่ม การตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล ให้คลิก การตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิก กฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล

 3. ใส่ข้อความตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ถ้ากฎการตรวจสอบเป็น [วันที่เริ่มต้น]<[วันที่สิ้นสุด] ข้อความ อาจเป็นว่า “วันที่เริ่มต้นต้องมาก่อนวันที่สิ้นสุด”

ด้านบนของหน้า

การทดสอบข้อมูลที่มีอยู่กับกฎการตรวจสอบใหม่

ถ้าคุณเพิ่มกฎการตรวจสอบลงในตารางที่มีอยู่ คุณอาจต้องการทดสอบกฎนั้นเพื่อดูว่าข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือไม่

หมายเหตุ:  ขั้นตอนต่อไปนี้ทำงานกับตารางฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปเท่านั้น

 1. เปิดตารางที่คุณต้องการทดสอบในมุมมองออกแบบ

  บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก ทดสอบกฎการตรวจสอบ

 2. คลิก ใช่ เพื่อปิดข้อความแจ้งเตือนและเริ่มการทดสอบ

 3. ถ้ามีพร้อมท์ให้บันทึกตารางของคุณ ให้คลิก ใช่

 4. คุณอาจเห็นข้อความแจ้งเตือนอื่นๆ ปรากฏขึ้นในขณะที่คุณดำเนินการ อ่านคำแนะนำของแต่ละข้อความแล้วคลิก ใช่ หรือ ไม่ใช่ ตามเหมาะสมเพื่อดำเนินการทดสอบให้เสร็จสมบูรณ์หรือหยุดการทดสอบ

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มกฎการตรวจสอบลงในตัวควบคุมบนฟอร์ม

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ กฎการตรวจสอบ และคุณสมบัติ ข้อความตรวจสอบ ของตัวควบคุมบนฟอร์มเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมนั้นและเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ที่ใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงไปได้

เคล็ดลับ:  ถ้าคุณสร้างฟอร์มโดยอัตโนมัติจากตารางโดยใช้หนึ่งในคำสั่ง ฟอร์ม บน Ribbon การตรวจสอบความถูกต้องสำหรับเขตข้อมูลในตารางต้นแบบจะได้รับการสืบทอดจากตัวควบคุมที่สอดคล้องกันบนฟอร์ม

ตัวควบคุมสามารถมีกฎการตรวจสอบที่ต่างจากเขตข้อมูลตารางที่ตัวควบคุมผูกอยู่ได้ ซึ่งมีประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการให้ฟอร์มมีความเข้มงวดมากกว่าตาราง กฎบนฟอร์มจะถูกนำไปใช้ก่อน จากนั้นกฎบนตารางจะถูกนำไปใช้ต่อมา ถ้าตารางมีความเข้มงวดในการใส่ข้อมูลมากกว่าฟอร์ม กฎที่กำหนดไว้สำหรับเขตข้อมูลตารางจะถูกนำมาใช้ก่อน ถ้ากฎไม่เหมือนกันจะทำให้คุณไม่สามารถใส่ข้อมูลใดๆ ได้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณนำกฎต่อไปนี้ไปใช้กับเขตข้อมูลวันที่ในตาราง:

<#1/1/2553#

หลังจากนั้น คุณนำกฎนี้ไปใช้กับตัวควบคุมฟอร์มที่ผูกกับเขตข้อมูลวันที่ดังกล่าว ดังนี้

>=#1/1/2553#

เขตข้อมูลวันที่ขณะนี้กำหนดให้ต้องใส่ค่าก่อนหน้าปี 2553 แต่ตัวควบคุมฟอร์มกำหนดให้ต้องใส่วันที่ในปีดังกล่าวหรือปีที่ใหม่กว่า ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถใส่ข้อมูลใดๆ ได้

การสร้างกฎการตรวจสอบสำหรับตัวควบคุม

 1. คลิกขวาที่ฟอร์มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. คลิกขวาที่ตัวควบคุมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก คุณสมบัติ เพื่อเปิดแผ่นคุณสมบัติของตัวควบคุม

 3. คลิกแท็บ ทั้งหมด แล้วใส่กฎการตรวจสอบในกล่องคุณสมบัติ กฎการตรวจสอบ

  เคล็ดลับ:  คลิกปุ่ม สร้าง เพื่อเริ่มตัวสร้างนิพจน์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวสร้างนิพจน์ ให้ดูบทความ การใช้ตัวสร้างนิพจน์

 4. ใส่ข้อความในกล่องคุณสมบัติ ข้อความตรวจสอบ

ด้านบนของหน้า

การอ้างอิงกฎการตรวจสอบ

กฎการตรวจสอบใช้ไวยากรณ์นิพจน์ของ Access สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพจน์ ให้ดูบทความ บทนำสู่นิพจน์

ตัวอย่างกฎการตรวจสอบและข้อความตรวจสอบ

กฎการตรวจสอบ

ข้อความตรวจสอบ

<>0

ใส่ค่าที่ไม่ใช่ศูนย์

>=0

ค่าต้องเป็นศูนย์หรือมากกว่า

หรือ

คุณต้องใส่จำนวนบวก

0 or >100

ค่าต้องเป็นได้ทั้งค่า 0 หรือมากกว่า 100

BETWEEN 0 AND 1

ใส่ค่าที่มีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (สำหรับใช้กับเขตข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์)

<#1/1/2550#

ใส่วันที่ก่อนปี 2550

>=#1/1/2550# AND <#01/01/2551#

วันที่ต้องอยู่ในช่วงปี 2550

<Date()

วันเกิดไม่สามารถเป็นวันที่ในอนาคตได้

StrComp(UCase([นามสกุล]),
[นามสกุล],0) = 0

ข้อมูลในเขตข้อมูลที่ชื่อว่านามสกุลต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

>=Int(Now())

ใส่วันที่ของวันนี้

M Or F

ใส่ M สำหรับผู้ชาย หรือ F สำหรับผู้หญิง

LIKE "[A-Z]*@[A-Z].com" OR "[A-Z]*@[A-Z].net" OR "[A-Z]*@[A-Z].org"

ใส่ที่อยู่อีเมล .com .net หรือ .org ที่ถูกต้อง

[วันที่ส่งสินค้า]<=[วันที่สั่งซื้อ]+30

ใส่วันที่กำหนดส่งสินค้าที่ไม่เกิน 30 วันหลังจากวันที่สั่งซื้อ

[วันที่สิ้นสุด]>=[วันที่เริ่มต้น]

ใส่วันที่สิ้นสุดที่เป็นได้ทั้งวันที่เริ่มต้นหรือหลังจากนั้น

ตัวอย่างไวยากรณ์ของตัวดำเนินการทั่วไปของกฎการตรวจสอบ

ตัวดำเนินการ

ฟังก์ชัน

ตัวอย่าง

NOT

ตรวจสอบค่าที่ตรงข้าม ใช้ก่อนตัวดำเนินการการเปรียบเทียบใดๆ ยกเว้น IS NOT NULL

NOT > 10 (เหมือนกันกับ <=10)

IN

ทดสอบหาค่าต่างๆ ที่เท่ากับสมาชิกที่มีอยู่ในรายการ ค่าการเปรียบเทียบจะต้องเป็นรายการที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคอยู่ในวงเล็บ

IN ("โตเกียว","ปารีส","มอสโก")

BETWEEN

ทดสอบหาช่วงของค่า คุณต้องใช้ค่าการเปรียบเทียบสองค่า  ต่ำและสูง  และคุณต้องคั่นค่าเหล่านั้นด้วยตัวคั่น AND

BETWEEN 100 AND 1000 (เหมือนกันกับ >=100 AND <=1000)

LIKE

ตรงกับรูปแบบของสตริงในเขตข้อมูล Text และ Memo

LIKE "Geo*"

IS NOT NULL

บังคับให้ผู้ใช้ต้องใส่ค่าในเขตข้อมูล ซึ่งจะเหมือนกับการตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูล ต้องการ เป็น ใช่ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติ ต้องการ และผู้ใช้ไม่ได้ใส่ค่า Access จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าใดนัก โดยปกติแล้ว ฐานข้อมูลของคุณจะใช้งานง่ายขึ้นถ้าคุณใช้ IS NOT NULL และใส่ข้อความที่เป็นมิตรในคุณสมบัติ ข้อความตรวจสอบ

IS NOT NULL

AND

ระบุว่าทุกส่วนของกฎการตรวจสอบจะต้องเป็นจริง

>= #01/01/2550# AND <=#03/06/2551#

หมายเหตุ: คุณยังสามารถใช้ AND เพื่อผสานกฎการตรวจสอบได้ด้วย ตัวอย่างเช่น NOT "UK" AND LIKE "U*"

OR

ระบุว่าบางส่วนแต่ไม่ใช่ทุกส่วนของกฎการตรวจสอบจะต้องเป็นจริง

มกราคม OR กุมภาพันธ์

<

น้อยกว่า

<=

น้อยกว่าหรือเท่ากับ

>

มากกว่า

>=

มากกว่าหรือเท่ากับ

=

เท่ากับ

<>

ไม่เท่ากับ

การใช้อักขระตัวแทนในกฎการตรวจสอบ

คุณสามารถใช้อักขระตัวแทนในกฎการตรวจสอบของคุณได้ โปรดจำไว้ว่า Access จะสนับสนุนอักขระตัวแทนสองชุดนี้ ได้แก่ ANSI-89 และ ANSI-92 มาตรฐานดังกล่าวแต่ละมาตรฐานจะใช้ชุดของอักขระตัวแทนที่แตกต่างกัน

ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์ .accdb และ .mdb ทั้งหมดจะใช้มาตรฐาน ANSI-89

คุณสามารถเปลี่ยนมาตรฐาน ANSI ของฐานข้อมูลให้เป็น ANSI-92 ได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access ให้คลิก ตัวออกแบบวัตถุ

 3. ในส่วน ออกแบบคิวรี ภายใต้ ไวยากรณ์ที่เข้ากันได้ของ SQL Server (ANSI 92) ให้เลือก ฐานข้อมูลนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้อักขระตัวแทนและมาตรฐาน ANSI สำหรับ SQL ให้ดูบทความ การอ้างอิงอักขระตัวแทนของ Access

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×