จัดแนววัตถุ

คุณสามารถจัดเรียงกล่องข้อความ รูปภาพ รูปร่างอัตโนมัติ และวัตถุรูปวาดเพื่อจัดแนวกับเส้นบอกแนวระยะขอบ เส้นบอกแนวไม้บรรทัด และเส้นบอกแนวตาราง คุณยังสามารถกระจายวัตถุที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกับเส้นบอกแนวระยะขอบ การจัดแนว/การกระจายวัตถุโดยอัตโนมัติใน Microsoft Publisher 2010 จะถูกควบคุมผ่านทางเมนูดรอปดาวน์จัดแนวในกลุ่มจัดเรียงของแท็บ ออกแบบเครื่องมือตารางเครื่องมือรูปภาพหรือ เครื่องมือการวาด โดยขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณเลือก คุณยังสามารถจัดแนววัตถุกับระยะขอบ เส้นบอกแนว และวัตถุอื่นๆ ได้โดยการลากวัตถุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นบอกแนวโครงสร้าง โปรดดู จัดโครงสร้างหน้าด้วยเส้นบอกแนวโครงสร้าง

จัดแนวหรือกระจายวัตถุโดยอัตโนมัติ

จัดแนววัตถุกับวัตถุอื่นๆ หรือเส้นบอกแนวด้วยตนเอง

กลุ่ม จัดเรียง สำหรับการจัดแนววัตถุใน Publisher 2010

จัดแนวหรือกระจายวัตถุโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถจัดแนววัตถุที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกับเส้นบอกแนวระยะขอบโดยอัตโนมัติ

จัดแนวที่สัมพันธ์กับกลุ่มของวัตถุที่เลือกโดยอัตโนมัติ:

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว

 2. บนแท็บ ออกแบบเครื่องมือตารางเครื่องมือรูปภาพ หรือ เครื่องมือการวาด ในกลุ่ม จัดเรียง ให้ชี้ไปที่ จัดแนว
  ตัวเลือกจัดแนววัตถุใน Publisher 2010

 3. แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ:
  จัดชิดซ้าย ส่วนที่เลือกนี้จะจัดชิดด้านซ้ายของวัตถุที่ขอบด้านซ้ายของวัตถุซ้ายสุด
  จัดกึ่งกลาง จะจัดวกึ่งกลางของัตถุที่เลือกที่กึ่งกลางแนวตั้งของวัตถุที่เลือก
  จัดชิดขวา ส่วนที่เลือกนี้จะจัดชิดด้านขวาของวัตถุที่ขอบด้านขวาของวัตถขวาสุด
  จัดชิดด้านบน จะจัดชิดด้านบนของวัตถุที่เลือกที่ขอบด้านบนของวัตถุบนสุด
  จัดตรงกลาง จะจัดวัตถุที่เลือกที่ตรงกลางแนวนอนของวัตถุที่เลือก
  จัดชิดด้านล่าง จะจัดชิดด้านล่างของวัตถุที่เลือกที่ขอบด้านล่างของวัตถุล่างสุด
  กระจายแนวนอน ส่วนที่เลือกนี้จะย้ายวัตถุที่เลือกเพื่อกระจายเท่าๆ กันตามแนวนอน
  กระจายแนวตั้ง ส่วนที่เลือกนี้จะย้ายวัตถุที่เลือกเพื่อกระจายเท่าๆ กันตามแนวตั้ง

จัดแนวที่สัมพันธ์กับเส้นบอกแนวระยะขอบโดยอัตโนมัติ:

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว

 2. บนแท็บ ออกแบบเครื่องมือตารางเครื่องมือรูปภาพ หรือ เครื่องมือการวาด ในกลุ่ม จัดเรียง ให้ชี้ไปที่ จัดแนว แล้วเลือก สัมพันธ์กับเส้นบอกแนวระยะขอบ
  ตัวเลือกการจัดแนวที่สัมพันธ์กับเส้นบอกแนวระยะขอบใน Publisher 2010

 3. แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ:
  จัดชิดซ้าย ส่วนที่เลือกนี้จะจัดชิดด้านซ้ายของวัตถุที่เส้นบอกแนวขอบด้านซ้ายสุดบนหน้า
  จัดกึ่งกลาง จะจัดวกึ่งกลางของัตถุที่เลือกที่กึ่งกลางแนวตั้งของหน้า
  จัดชิดขวา ส่วนที่เลือกนี้จะจัดชิดด้านขวาของวัตถุที่เส้นบอกแนวขอบด้านขวาสุดบนหน้า
  จัดชิดด้านบน จะจัดชิดด้านบนของวัตถุที่เลือกที่เส้นบอกแนวขอบด้านบนของหน้า
  จัดตรงกลาง จะจัดวัตถุที่เลือกที่ตรงกลางแนวนอนของหน้า
  กระจายแนวนอน ส่วนที่เลือกนี้จะย้ายวัตถุที่เลือกเพื่อกระจายเท่าๆ กันตามแนวนอนบนหน้า
  กระจายแนวตั้ง ส่วนที่เลือกนี้จะย้ายวัตถุที่เลือกเพื่อกระจายเท่าๆ กันตามแนวตั้งบนหน้า

  เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการจัดแนววัตถุให้อยู่กึ่งกลางของหน้า ให้คลิก เกี่ยวข้องกับเส้นบอกแนวระยะขอบ แล้วคลิก จัดกึ่งกลาง

ด้านบนของหน้า

จัดแนววัตถุกับวัตถุอื่นๆ หรือเส้นบอกแนวด้วยตนเอง

วัตถุสามารถจัดแนวตามขอบหรือเส้นกลางได้ ลักษณะการทำงานที่คล่องแคล่วใน Publisher เวอร์ชันก่อนหน้าถูกแทนที่ด้วยกลไกแบบใหม่ เมื่อคุณลากวัตถุไปยังขอบหรือเส้นศูนย์กลางของวัตถุอื่น หรือไปยังเส้นบอกแนว วัตถุที่คุณกำลังลากอาจติดกันเมื่อถูกจัดแนวอยู่ แล้วปล่อยเมื่อคุณผ่านการจัดแนว

ด้วยการลากเมาส์ คุณสามารถจัดแนว:

ขอบของวัตถุ

สามารถจัดชิดกับ

เส้นบอกแนวทั้งหมด ขอบวัตถุอื่นๆ และคอลัมน์กล่องข้อความ

กึ่งกลางของวัตถุ

สามารถจัดชิดกับ

เส้นบอกแนวทั้งหมดและกึ่งกลางของวัตถุอื่นๆ

ขอบคอลัมน์ของกล่องข้อความ

สามารถจัดชิดกับ

เส้นบอกแนวและขอบคอลัมน์กล่องข้อความอื่นๆ ทั้งหมด

ขอบแถว/คอลัมน์ของตาราง

สามารถจัดชิดกับ

เส้นบอกแนวและขอบแถว/คอลัมน์ของตารางอื่นๆ ทั้งหมด

คำแนะนำไม้บรรทัด

สามารถจัดชิดกับ

ถูกทุกข้อ

หมายเหตุ:  กลุ่มจะถูกระบุเป็นวัตถุเดียว ขอบและจุดศูนย์กลางของกลุ่มจะถูกใช้สำหรับการจัดแนว ไม่ใช่ขอบ/จุดศูนย์กลาง/คอลัมน์ของวัตถุภายในกลุ่ม

เมื่อต้องการจัดแนววัตถุด้วยตนเอง:

 1. วางตัวชี้เมาส์บนวัตถุจนกว่าคุณจะเห็นตัวชี้ ย้าย ตัวชี้การย้าย

 2. ลากวัตถุจนกว่าจะแสดงการจัดแนวเส้นบอกแนวหรือวัตถุที่คุณต้องการใช้จัดแนววัตถุ
  ตัวอย่างของการจัดแนววัตถุที่ใช้เส้นบอกแนวหรือวัตถุอื่นๆ ใน Publisher 2010

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าเส้นบอกแนวซ่อนอยู่ วัตถุจะยังคงจัดชิดกับเส้นบอกแนวและเส้นบอกแนวจะแสดงเป็นวัตถุที่จัดแนว

 3. คุณสามารถเปิดหรือปิดลักษณะการจัดแนวด้วยตนเองโดยใช้กล่องกาเครื่องหมาย เส้นบอกแนว และ วัตถุ ในกลุ่ม เค้าโครง ของแท็บ ออกแบบหน้ากระดาษ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×