จัดแนววัตถุใน Publisher

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถจัดเรียงกล่องข้อความ รูปภาพ รูปร่างอัตโนมัติ และวัตถุรูปวาดเพื่อให้พวกเขาจัดเรียง กับเส้นบอกแนวระยะขอบ เส้นบอกแนวไม้บรรทัด ตารางเส้นบอกแนว หรือคุณสามารถจัดเรียงวัตถุด้วยกันเพื่อให้วางตำแหน่งของวัตถุจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุอื่น กลุ่มของวัตถุ หรือระยะขอบ นอกจากนี้คุณสามารถจัดชิดวัตถุกับระยะขอบ เส้นบอกแนว และวัตถุอื่น ๆ โดยการลากวัตถุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นบอกแนวเค้าโครง โปรดดูโครงสร้างหน้ากับเส้นบอกแนวเค้าโครง

โดยอัตโนมัติตำแหน่ง/กระจายวัตถุถูกควบคุมผ่านรายการดรอปดาวน์จัดแนว ในกลุ่มจัดเรียง บนหน้าแรกเค้าโครงของเครื่องมือตารางรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาด

หมายเหตุ: ใน Publisher 2010 รายการจัดแนว จะอยู่บนแท็บออกแบบของเครื่องมือตาราง

คุณสามารถจัดแนววัตถุที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกับเส้นบอกแนวระยะขอบโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการจัดแนวโดยอัตโนมัติที่สัมพันธ์กับกลุ่มของวัตถุที่เลือก:

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว

 2. บนแท็บหน้าแรกเค้าโครงของเครื่องมือตารางรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ หรือรูปแบบของเครื่องมือการวาด แท็บ ในกลุ่มจัดเรียง ชี้ไปที่จัดแนว

  ตัวเลือกจัดแนววัตถุใน Publisher 2010

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้อง:

  • จัดชิดซ้าย – เลือกนี้จะจัดชิดด้านซ้ายของวัตถุกับขอบซ้ายของวัตถุซ้ายสุด

  • จัดกึ่งกลาง – นี้จะจัดแนวกึ่งกลางของวัตถุที่เลือก ด้วยกึ่งกลางตามแนวตั้งของวัตถุที่เลือกไว้

  • จัดชิดขวา – เลือกนี้จัดตำแหน่งให้อยู่ด้านขวาของวัตถุกับขอบด้านขวาของวัตถุขวาสุด

  • จัดชิดด้านบน นี้จะจัดชิดด้านบนสุดของวัตถุที่เลือกกับขอบบนของวัตถุบนสุดออก

  • จัดแนวกึ่งกลาง – นี้จัดแนววัตถุที่เลือกในวัตถุที่เลือกตรงกลางตามแนวนอน

  • จัดชิดด้านล่าง – นี้จะจัดชิดด้านล่างของวัตถุที่เลือกมีขอบล่างของวัตถุด้านล่างสุด

  • กระจายตามแนวนอน – เลือกนี้จะย้ายวัตถุที่เลือกจะเท่ากันกระจายตามแนวนอน

  • กระจายตามแนวตั้ง- ส่วนที่เลือกนี้จะย้ายวัตถุที่เลือกจะเท่ากันกระจายตามแนวตั้ง

เมื่อต้องการจัดแนวโดยอัตโนมัติที่สัมพันธ์กับเส้นบอกแนวระยะขอบ:

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว

 2. บนแท็บหน้าแรกเค้าโครงของเครื่องมือตารางรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ หรือรูปแบบของเครื่องมือการวาด แท็บ ในกลุ่มจัดเรียง ชี้ไปที่จัดแนวและเลือกแบบสัมพัทธ์กับเส้นบอกแนวระยะขอบ
  ตัวเลือกการจัดแนวที่สัมพันธ์กับเส้นบอกแนวระยะขอบใน Publisher 2010

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการแล้ว:

  • จัดชิดซ้าย – เลือกนี้จะจัดชิดด้านซ้ายของวัตถุกับเส้นบอกแนวระยะขอบซ้ายสุดบนหน้า

  • จัดกึ่งกลาง – นี้จะจัดแนวกึ่งกลางของวัตถุที่เลือก ด้วยศูนย์แนวตั้งของหน้า

  • จัดชิดขวา – เลือกนี้จัดตำแหน่งให้อยู่ด้านขวาของวัตถุกับเส้นบอกแนวระยะขอบขวาสุดบนหน้า

  • จัดชิดด้านบน นี้จะจัดชิดด้านบนสุดของวัตถุที่เลือกให้กับเส้นบอกแนวระยะขอบบนหน้า

  • จัดแนวกึ่งกลาง – นี้จัดแนววัตถุที่เลือกในแนวนอนตรงกลางของหน้า

  • กระจายตามแนวนอน – เลือกนี้จะย้ายวัตถุที่เลือกจะเท่ากันกระจายตามแนวนอนบนหน้า

  • กระจายตามแนวตั้ง- ส่วนที่เลือกนี้จะย้ายวัตถุที่เลือกจะเท่ากันกระจายตามแนวตั้งบนหน้า

  เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการจัดแนววัตถุให้อยู่กึ่งกลางของหน้า ให้คลิก เกี่ยวข้องกับเส้นบอกแนวระยะขอบ แล้วคลิก จัดกึ่งกลาง

ด้านบนของหน้า

วัตถุสามารถจัดแนวตามขอบของพวกเขาหรือ midlines ของพวกเขา ลักษณะการทำงาน snapping ใน Publisher รุ่นก่อนหน้านี้ได้ถูกแทนที่ ด้วยกลไกใหม่: ในขณะที่คุณลากวัตถุเข้าใกล้ขอบหรือบนแนวกึ่งกลางของวัตถุอื่น หรือค่าเข้าใกล้คู่มือ วัตถุคุณกำลังลากจะรู้สึกว่าจะกลายเป็นตรึงเมื่อจะจัดแนวแล้ว ปล่อย เมื่อคุณย้ายจัดแนวที่ผ่านมา

ด้วยการลากเมาส์ คุณสามารถจัดแนว:

 • ขอบของวัตถุ กับเส้นบอกแนวทั้งหมด อื่น ๆ ขอบวัตถุ และคอลัมน์ในกล่องข้อความ

 • ตรงกลางของวัตถุกับเส้นบอกแนวทั้งหมดและกลางวัตถุอื่น ๆ

 • ขอบคอลัมน์ของกล่องข้อความกับเส้นบอกแนวทั้งหมดและอื่น ๆ ขอบคอลัมน์กล่องข้อความ

 • ขอบแถว/คอลัมน์ของตารางกับเส้นบอกแนวทั้งหมดและอื่น ๆ ขอบแถว/คอลัมน์ตาราง

 • เส้นบอกแนวไม้บรรทัดกับทั้งหมดด้านบน

หมายเหตุ: กลุ่มจะถือเช่นเป็นวัตถุเดี่ยว: ขอบและศูนย์ของกลุ่มนั้นจะใช้สำหรับการจัดแนว ไม่ขอบ/ศูนย์/คอลัมน์ของวัตถุภายในกลุ่ม

เมื่อต้องการจัดแนววัตถุด้วยตนเอง:

 1. วางตัวชี้เมาส์บนวัตถุจนกว่าคุณจะเห็นตัวชี้ ย้าย ตัวชี้การย้าย

 2. ลากวัตถุจนกว่าจะแสดงการจัดแนวการแนะนำหรือวัตถุที่คุณต้องการให้วัตถุชิดกับ

  ตัวอย่างของการจัดแนววัตถุที่ใช้เส้นบอกแนวหรือวัตถุอื่นๆ ใน Publisher 2010

  หมายเหตุ: ถ้าเส้นบอกแนวซ่อนอยู่ วัตถุจะยังคงจัดชิดกับเส้นบอกแนวและเส้นบอกแนวจะแสดงเป็นวัตถุที่จัดแนว

 3. คุณสามารถเปิดหรือปิดลักษณะการจัดแนวด้วยตนเองโดยใช้กล่องกาเครื่องหมาย เส้นบอกแนว และ วัตถุ ในกลุ่ม เค้าโครง ของแท็บ ออกแบบหน้ากระดาษ

ด้านบนของหน้า

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว

 2. บนเมนูจัดเรียง ชี้ไปที่จัดแนวหรือกระจายจากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการจัดแนววัตถุลงจุดศูนย์กลางของหน้า คลิกสัมพัทธ์กับเส้นบอกแนวระยะขอบแล้ว คลิ กจัดกึ่งกลาง

คำสั่งการจัดชิดตั้งวัตถุเพื่อให้พวกเขา exert ดึงแม่เหล็ก like บนวัตถุที่ใกล้เคียง

 1. บนเมนูจัดเรียง ชี้ไปที่จัดชิดนั้นแล้ว เลือกตัวเลือก

 2. เลือกวัตถุคุณต้องการย้าย

  จับตัวเลือกจะปรากฏรอบ ๆ วัตถุ

  รูปดอกกุหลาบที่แสดงจุดจับตัวหมุนสีเขียว

 3. วางตำแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือวัตถุจนกว่าคุณเห็นการย้ายตัวชี้ ตัวชี้การย้าย

 4. ลากวัตถุจนชิดขอบของ ไปยังคู่มือ วัตถุเครื่องหมายไม้บรรทัด ที่คุณต้องการให้วัตถุชิดกับ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าเส้นบอกแนวนั้นจะถูกซ่อน วัตถุจะยังคงมีการจัดชิดกับเส้นบอกแนว

 • ถ้าคุณได้เปิดใช้งานตัวเลือกจัดชิดทั้งหมด Microsoft Publisher พยายามจัดวัตถุให้ชิดแรกไปยังคู่มือใกล้เคียง ถ้าไม่มีคำแนะนำใกล้ ๆ Publisher จัดชิดกับวัตถุใกล้เคียงที่สุด ถ้าไม่มีวัตถุใกล้ ๆ Publisher จัดชิดกับเครื่องหมายไม้บรรทัดที่ใกล้ที่สุด

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว

 2. บนเมนูจัดเรียง ชี้ไปที่จัดแนวหรือกระจายแล้ว คลิ ก รูปปุ่ม ที่สัมพันธ์กับเส้นบอกแนวระยะขอบ

 3. เลือกตัวเลือกการจัดแนวหรือกระจายอื่น

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการจัดแนววัตถุลงจุดศูนย์กลางของหน้า เลือกทั้งแบบสัมพัทธ์กับเส้นบอกแนวระยะขอบและจัดกึ่งกลาง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×