จัดแนววัตถุใน Publisher

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถจัดเรียงกล่องข้อความรูปภาพรูปร่างอัตโนมัติและวัตถุรูปวาดเพื่อให้สอดคล้องกับเส้นบอกแนวระยะขอบเส้นบอกแนวไม้บรรทัดและเส้นบอกแนวของเส้นตาราง หรือคุณสามารถจัดเรียงวัตถุที่สัมพันธ์กันเพื่อให้การวางวัตถุนั้นยึดตามตำแหน่งของวัตถุอื่นกลุ่มวัตถุหรือระยะขอบ นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดแนววัตถุให้มีระยะขอบเส้นบอกแนวและวัตถุอื่นๆได้ด้วยการลากวัตถุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นบอกแนวเค้าโครงโปรดดูที่โครงสร้างหน้ากระดาษที่มีเส้นบอกแนวเค้าโครง

การจัดแนว/การแจกจ่ายวัตถุโดยอัตโนมัติจะถูกควบคุมผ่านรายการดรอปดาวน์จัดเรียงในกลุ่มจัดเรียงบนหน้าแรก,เค้าโครงเครื่องมือตาราง,รูปแบบเครื่องมือรูปภาพหรือแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาด

หมายเหตุ: ใน Publisher ๒๐๑๐รายการจัดแนวจะอยู่บนแท็บออกแบบเครื่องมือตาราง

คุณสามารถจัดแนววัตถุที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกับเส้นบอกแนวระยะขอบโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการจัดแนวที่สัมพันธ์กับกลุ่มของวัตถุที่เลือกโดยอัตโนมัติให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว

 2. บนหน้าแรกเค้าโครงเครื่องมือตารางรูปแบบเครื่องมือรูปภาพหรือแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาดในกลุ่มจัดเรียงให้ชี้ไปที่จัดแนว

  ตัวเลือกจัดแนววัตถุใน Publisher 2010

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ:

  • จัดแนวด้านซ้าย–การเลือกนี้จะจัดแนวด้านซ้ายของวัตถุที่มีขอบด้านซ้ายของวัตถุส่วนใหญ่ซ้าย

  • จัดกึ่งกลาง-ซึ่งจะจัดแนวกึ่งกลางของวัตถุที่เลือกด้วยกึ่งกลางแนวตั้งของวัตถุที่เลือก

  • จัดชิดขวา–การเลือกนี้จะจัดชิดด้านขวาของวัตถุที่มีขอบด้านขวาของวัตถุขวาสุด

  • จัดแนวด้านบน–ซึ่งจะจัดแนวด้านบนของวัตถุที่เลือกที่มีขอบบนของวัตถุส่วนใหญ่บนสุด

  • จัดแนวตรงกลาง–จัดตำแหน่งวัตถุที่เลือกในวัตถุที่เลือกตรงกลางแนวนอน

  • จัดชิดด้านล่าง–ซึ่งจะจัดชิดด้านล่างของวัตถุที่เลือกที่มีขอบด้านล่างของวัตถุส่วนล่างสุด

  • แจกจ่ายตามแนวนอน-สิ่งที่เลือกนี้จะย้ายวัตถุที่เลือกเพื่อแจกจ่ายอย่างสม่ำเสมอในแนวนอน

  • กระจายแนวตั้ง-การเลือกนี้จะย้ายวัตถุที่เลือกเพื่อแจกจ่ายในแนวตั้งอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อต้องการจัดแนวที่สัมพันธ์กับเส้นบอกแนวระยะขอบโดยอัตโนมัติให้ทำดังนี้

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว

 2. บนหน้าแรกเค้าโครงเครื่องมือตารางรูปแบบเครื่องมือรูปภาพหรือแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาดในกลุ่มจัดเรียงให้ชี้ไปที่จัดแนวแล้วเลือกสัมพันธ์กับเส้นบอกแนวระยะขอบ
  ตัวเลือกการจัดแนวที่สัมพันธ์กับเส้นบอกแนวระยะขอบใน Publisher 2010

 3. จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ:

  • จัดแนวด้านซ้าย–การเลือกนี้จะจัดแนวด้านซ้ายของวัตถุด้วยคู่มือระยะขอบด้านซ้ายส่วนใหญ่บนหน้า

  • จัดกึ่งกลาง-ซึ่งจะจัดแนวกึ่งกลางของวัตถุที่เลือกด้วยกึ่งกลางแนวตั้งของหน้า

  • จัดแนวด้านขวา–การเลือกนี้จะจัดชิดด้านขวาของวัตถุที่มีคำแนะนำระยะขอบที่เหมาะสมบนหน้า

  • จัดแนวด้านบน–ซึ่งจะจัดแนวด้านบนของวัตถุที่เลือกด้วยเส้นบอกแนวระยะขอบบนหน้า

  • จัดแนวตรงกลาง–จัดตำแหน่งวัตถุที่เลือกในกึ่งกลางแนวนอนของหน้า

  • แจกจ่ายตามแนวนอน-สิ่งที่เลือกนี้จะย้ายวัตถุที่เลือกเพื่อแจกจ่ายอย่างสม่ำเสมอในแนวนอนของหน้า

  • กระจายแนวตั้ง-ส่วนที่เลือกนี้จะย้ายวัตถุที่เลือกเพื่อแจกจ่ายในแนวตั้งบนหน้าเท่านั้น

  เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการจัดแนววัตถุให้อยู่กึ่งกลางของหน้า ให้คลิก เกี่ยวข้องกับเส้นบอกแนวระยะขอบ แล้วคลิก จัดกึ่งกลาง

ด้านบนของหน้า

วัตถุสามารถจัดแนวตามขอบหรือ midlines ของพวกเขา ลักษณะการทำงานของ Publisher ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Publisher ได้ถูกแทนที่ด้วยกลไกใหม่: ขณะที่คุณลากวัตถุไปยังขอบหรือ midline ของวัตถุอื่นหรือไปยังคำแนะนำวัตถุที่คุณกำลังลากจะรู้สึกเหมือนจะเหนียวเมื่อจัดเรียงแล้วปล่อย เมื่อคุณย้ายการจัดแนวที่ผ่านมา

ด้วยการลากเมาส์ คุณสามารถจัดแนว:

 • ขอบของวัตถุที่มีเส้นบอกแนวทั้งหมดขอบวัตถุอื่นๆและคอลัมน์กล่องข้อความ

 • ตรงกลางของวัตถุที่มีเส้นบอกแนวและวัตถุอื่นๆทั้งหมดกลาง

 • ขอบคอลัมน์ของกล่องข้อความที่มีเส้นบอกแนวและขอบคอลัมน์กล่องข้อความอื่นๆ

 • ขอบแถว/คอลัมน์ของตารางที่มีเส้นบอกแนวและขอบแถว/คอลัมน์อื่นๆของตาราง

 • เส้นบอกแนวไม้บรรทัดที่มีทั้งหมดด้านบน

หมายเหตุ: กลุ่มจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับวัตถุเดียว: ขอบและกึ่งกลางของกลุ่มจะถูกใช้สำหรับการจัดแนวไม่ใช่ขอบ/กึ่งกลาง/คอลัมน์ของวัตถุภายในกลุ่ม

เมื่อต้องการจัดแนววัตถุด้วยตนเอง:

 1. วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือวัตถุจนกว่าคุณจะเห็นตัวชี้ย้าย ตัวชี้การย้าย

 2. ลากวัตถุจนกว่าจะแสดงการจัดแนวเส้นบอกแนวหรือวัตถุที่คุณต้องการใช้จัดแนววัตถุ

  ตัวอย่างของการจัดแนววัตถุที่ใช้เส้นบอกแนวหรือวัตถุอื่นๆ ใน Publisher 2010

  หมายเหตุ: ถ้าเส้นบอกแนวซ่อนอยู่ วัตถุจะยังคงจัดชิดกับเส้นบอกแนวและเส้นบอกแนวจะแสดงเป็นวัตถุที่จัดแนว

 3. คุณสามารถเปิดหรือปิดลักษณะการจัดแนวด้วยตนเองโดยใช้กล่องกาเครื่องหมาย เส้นบอกแนว และ วัตถุ ในกลุ่ม เค้าโครง ของแท็บ ออกแบบหน้ากระดาษ

ด้านบนของหน้า

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว

 2. บนเมนูจัดเรียงให้ชี้ไปที่จัดแนวหรือแจกจ่ายแล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการจัดแนววัตถุให้อยู่กึ่งกลางของหน้า ให้คลิก เกี่ยวข้องกับเส้นบอกแนวระยะขอบ แล้วคลิก จัดกึ่งกลาง

คำสั่งSnapตั้งค่าวัตถุเพื่อที่จะออกจากแม่เหล็กที่ดึงวัตถุที่อยู่ใกล้เคียง

 1. บนเมนูจัดเรียงให้ชี้ไปที่Snapแล้วเลือกตัวเลือก

 2. เลือกวัตถุที่คุณต้องการย้าย

  จุดจับส่วนที่เลือกจะปรากฏขึ้นรอบๆวัตถุ

  รูปดอกกุหลาบที่แสดงจุดจับตัวหมุนสีเขียว

 3. วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือวัตถุจนกว่าคุณจะเห็นตัวชี้ย้าย ตัวชี้การย้าย

 4. ลากวัตถุจนกว่าขอบจะจัดชิดกับเส้นบอกแนววัตถุหรือเครื่องหมายไม้บรรทัด ที่คุณต้องการให้วัตถุสอดคล้องกัน

หมายเหตุ: 

 • ถ้าเส้นบอกแนวถูกซ่อนอยู่วัตถุจะยังคงชิดกับเส้นบอกแนว

 • ถ้าคุณเปิดใช้งานตัวเลือกSnapทั้งหมดแล้ว Microsoft Publisher จะพยายามจัดวัตถุให้เป็นคำแนะนำที่อยู่ใกล้เคียงก่อน ถ้าไม่มีคำแนะนำในบริเวณใกล้เคียงผู้เผยแพร่ให้ไปยังวัตถุที่ใกล้เคียงที่สุด ถ้าไม่มีวัตถุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงผู้เผยแพร่ให้ไปยังเครื่องหมายไม้บรรทัดที่ใกล้เคียงที่สุด

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว

 2. บนเมนูจัดเรียงให้ชี้ไปที่จัดแนวหรือแจกจ่ายแล้วคลิกสัมพันธ์กับเส้นบอกแนวระยะขอบ รูปปุ่ม

 3. เลือกตัวเลือกจัดแนวหรือแจกจ่ายอื่น

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการจัดแนววัตถุให้อยู่กึ่งกลางของหน้าให้เลือกทั้งเส้นบอกแนวระยะขอบและแนวกึ่งกลาง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×