จัดแนวตัวควบคุมบนฟอร์มโดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณสร้างฟอร์มใหม่ โดยใช้เครื่องมือฟอร์มหนึ่ง บนแท็บสร้าง หรือ เมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มในขณะที่เปิดอยู่ในมุมมองเค้าโครง Access 2007 ทำให้กล่องข้อความและตัวควบคุมอื่น ๆ ในเส้นบอกแนวเค้าโครงที่เรียกว่า เค้าโครง ระบุ โดยตารางสีส้ม รอบตัว ควบคุม ช่วยให้คุณควบคุมจัดแนวตามแนวนอน และแนวตั้ง เพื่อให้มีลักษณะที่ปรากฏเป็นรูปแบบของฟอร์มนั้น บทความนี้แสดงวิธีการเพิ่ม เอาออก หรือจัดเรียงตัวควบคุมในเค้าโครง

ในบทความนี้

เกี่ยวกับเค้าโครง

การสร้างเค้าโครงใหม่

สลับจากตารางที่ไปรูปแบบเรียงซ้อน หรือในทางกลับกัน

การแยกเค้าโครงหนึ่งออกเป็นสองเค้าโครง

การจัดเรียงตัวควบคุมในเค้าโครงใหม่

การเพิ่มตัวควบคุมลงในเค้าโครง

การเอาตัวควบคุมออกจากเค้าโครง

เกี่ยวกับเค้าโครง

เค้าโครงมีสองแบบ: แบบเรียงซ้อน และแบบตาราง

 • ในเค้าโครงตาราง ตัวควบคุมจะถูกจัดเรียงในแถวและคอลัมน์เช่นสเปรดชีต กับป้ายชื่อที่ด้านบน เค้าโครงตารางขยายส่วนที่สองของฟอร์ม เสมอ ส่วนใดก็ตามตัวควบคุมอยู่ใน ป้ายชื่ออยู่ในส่วนต่าง ๆ ข้างบน

  เค้าโครงตัวควบคุมแบบตารางพื้นฐาน

 • ในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน ตัวควบคุมจะถูกจัดเรียงตามแนวตั้งเช่นคุณอาจเห็นบนฟอร์มกระดาษ มีป้ายชื่อทางด้านซ้ายของแต่ละตัวควบคุม เค้าโครงแบบเรียงซ้อนเสมออยู่ภายในส่วนฟอร์มเดี่ยว

  เค้าโครงตัวควบคุมแบบเรียงซ้อนพื้นฐาน

คุณสามารถมีเค้าโครงหลายชนิดใดก็ได้บนฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีเค้าโครงตารางเพื่อสร้างแถวของข้อมูลสำหรับแต่ละระเบียน แล้วอย่าง น้อยหนึ่งเค้าโครงแบบเรียงซ้อนอยู่ภายใต้ ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมจากระเบียนเดียวกัน

ด้านบนของหน้า

การสร้างเค้าโครงใหม่

Access จะสร้างเค้าโครงแบบเรียงซ้อนโดยอัตโนมัติในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

 • คุณสร้างฟอร์มใหม่ด้วยการคลิก ฟอร์ม ในกลุ่ม ฟอร์ม บนแท็บ สร้าง

 • คุณสร้างฟอร์มใหม่ด้วยการคลิก ฟอร์มเปล่า ในกลุ่ม ฟอร์ม บนแท็บ สร้าง แล้วลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังฟอร์มนั้น

บนฟอร์มที่มีอยู่ คุณสามารถสร้างเค้าโครงใหม่ โดยเลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:

 1. เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการเพิ่มลงในเค้าโครง

 2. ถ้าคุณต้องการเพิ่มตัวควบคุมอื่นลงในเค้าโครงเดียวกัน ให้กดแป้น SHIFT ค้างไว้ และเลือกตัวควบคุมเหล่านั้น

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนแท็บ จัดเรียง ในกลุ่ม เค้าโครงตัวควบคุม ให้คลิก แบบตาราง รูปปุ่ม หรือ แบบเรียงซ้อน รูปปุ่ม

  • คลิกขวาตัวควบคุมที่เลือกหรือตัวควบคุม ชี้ไปที่เค้าโครง นั้นแล้ว คลิกตาราง รูปปุ่ม หรือแบบเรียงซ้อน รูปปุ่ม

Access จะสร้างเค้าโครงและเพิ่มตัวควบคุมที่เลือกลงในเค้าโครงนั้น

ด้านบนของหน้า

สลับเค้าโครงจากตารางเพื่อเรียงซ้อน หรือในทางกลับกัน

เมื่อต้องการสลับเค้าโครงทั้งหมดจากเค้าโครงชนิดหนึ่งไปเป็นชนิดอื่น

 • เลือกเค้าโครง โดยการคลิกตัวเลือกเค้าโครงสีส้มที่มุมบนซ้ายของเค้าโครง เซลล์ในเค้าโครงทั้งหมดจะถูกเลือก

 • เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนแท็บ จัดเรียง ในกลุ่ม เค้าโครงตัวควบคุม ให้คลิกชนิดเค้าโครงที่คุณต้องการ (แบบตาราง รูปปุ่ม หรือ แบบเรียงซ้อน รูปปุ่ม )

  • คลิกขวาที่เค้าโครง ชี้ไปที่เค้าโครง แล้ว คลิ กชนิดเค้าโครงที่คุณต้องการ

Access จัดเรียงใหม่ตัวควบคุมลงในชนิดเค้าโครงที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

การแยกเค้าโครงหนึ่งออกเป็นสองเค้าโครง

คุณสามารถแยกเค้าโครงเป็นเค้าโครงสอง โดยทำต่อไปนี้:

 1. กดแป้น SHIFT ค้างไว้ และคลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการย้ายไปยังเค้าโครงใหม่

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนแท็บ จัดเรียง ในกลุ่ม เค้าโครงตัวควบคุม ให้คลิกชนิดเค้าโครงที่คุณต้องการสำหรับเค้าโครงใหม่ (แบบตาราง รูปปุ่ม หรือ แบบเรียงซ้อน รูปปุ่ม )

  • คลิกขวาตัวควบคุมที่เลือก ชี้ไปที่ เค้าโครง แล้วคลิกชนิดเค้าโครงที่คุณต้องการสำหรับเค้าโครงใหม่

Access จะสร้างเค้าโครงใหม่และเพิ่มตัวควบคุมที่เลือกไว้ลงในเค้าโครงนั้น

ด้านบนของหน้า

การจัดเรียงตัวควบคุมในเค้าโครงใหม่

 • คุณสามารถย้ายตัวควบคุมในเค้าโครง โดยการลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ เมื่อคุณลากเขตข้อมูล แนวนอน หรือแนวตั้งแถบบ่งชี้ที่นั้นจะถูกวางไว้เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์

 • คุณสามารถย้ายตัวควบคุมจากเค้าโครงหนึ่งไปยังเค้าโครงอื่นของชนิดเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลากตัวควบคุมจากเค้าโครงแบบเรียงซ้อนหนึ่ง ไปยังเค้าโครงแบบเรียงซ้อนอื่น แต่ไม่ได้ ลงในเค้าโครงตาราง

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มตัวควบคุมลงในเค้าโครง

เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลใหม่จากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล ไปเค้าโครงที่มีอยู่แล้ว   

 • ลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล ไปยังเค้าโครง แนวนอน หรือแนวตั้งแถบบ่งชี้ที่เขตข้อมูลจะถูกวางไว้เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์

เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมที่มีอยู่ลงในเค้าโครงที่มีอยู่แล้ว   

 1. เลือกตัวควบคุมแรกที่คุณต้องการเพิ่มเค้าโครง

 2. ถ้าคุณต้องการเพิ่มตัวควบคุมอื่น ๆ ลงในเค้าโครงเหมือน แป้น SHIFT ค้างไว้ และเลือกตัวควบคุมเหล่านั้นด้วย คุณสามารถเลือกตัวควบคุมในเค้าโครงอื่น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าฟอร์มเปิดอยู่ในมุมมองออกแบบ ลากเขตข้อมูลที่เลือกเค้าโครง แนวนอน หรือแนวตั้งแถบบ่งชี้ที่เขตข้อมูลจะถูกวางไว้เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์

  • ถ้าฟอร์มเปิดอยู่ในมุมมองเค้าโครง:

   1. บนแท็บการจัดเรียง ในกลุ่มเค้าโครงควบคุม คลิกชนิดของเค้าโครงที่คุณกำลังเพิ่มตัวควบคุม ถ้าคุณกำลังเพิ่มตัวควบคุมลงในเค้าโครงตาราง คลิกตาราง รูปปุ่ม ถ้าคุณกำลังเพิ่มตัวควบคุมลงในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน คลิกแบบเรียงซ้อน รูปปุ่ม

    Access จะสร้างเค้าโครงใหม่และเพิ่มตัวควบคุมที่เลือกไว้ลงในเค้าโครงนั้น

   2. ลากเค้าโครงใหม่ไปยังเค้าโครงที่มีอยู่ แถบแนวนอนหรือแนวตั้งจะแสดงตำแหน่งที่จะมีการวางเขตข้อมูลเมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์

ด้านบนของหน้า

การเอาตัวควบคุมออกจากเค้าโครง

เอาตัวควบคุมจากเค้าโครงให้คุณสามารถวางไว้ที่ใดก็ได้บนฟอร์ม โดยไม่มีผลกระทบต่อตำแหน่งของตัวควบคุมอื่น ๆ

 • เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการเอาออกจากเค้าโครง การเลือกหลายตัวควบคุม แป้น SHIFT ค้างไว้แล้ว คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการเอาออก เมื่อต้องการเลือกทั้งหมดของตัวควบคุมในเค้าโครง คลิกเค้าโครงกล่องตัวเลือกที่มุมบนซ้ายของเค้าโครง

 • เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนแท็บ จัดเรียง ในกลุ่ม เค้าโครงตัวควบคุม ให้คลิก เอาออก รูปปุ่ม

  • คลิกขวาที่ตัวควบคุมที่เลือกหนึ่ง ชี้ไปที่เค้าโครง แล้ว คลิ กเอา รูปปุ่ม

   Access จะเอาตัวควบคุมที่เลือกไว้ออกจากเค้าโครงนั้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×