จัดเค้าโครงหน้าโดยใช้คอลัมน์สไตล์หนังสือพิมพ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น Word สร้างข้อความในคอลัมน์เดียวที่เรียกใช้จากระยะขอบหนึ่งไปยังอีกกล่อง คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความในหลายคอลัมน์ ซึ่งเรียกว่า "หนังสือพิมพ์คอลัมน์" ข้อความโดยปกติแล้วเติมคอลัมน์ในลำดับที่คอลัมน์ปรากฏ ต่อการแตกหักจากคอลัมน์หนึ่งไปยังอีกหลังจากคอลัมน์จะถูกเติม ถ้าคุณต้องการควบคุมเพิ่มเติมที่แบ่งคอลัมน์ ด้วยตนเองคุณสามารถแทรกตัวแบ่งคอลัมน์ที่ตำแหน่งที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจง หรือคุณสามารถปรับคอลัมน์ทั้งหมดที่มีความยาวเท่ากัน

เมื่อคุณใช้หลายคอลัมน์ ข้อความไหลจากด้านล่างของคอลัมน์หนึ่งไปยังด้านบนของคอลัมน์ถัดไปเป็นภาพประกอบรูปด้านล่าง

หน้าที่มีข้อความในคอลัมน์

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการสร้างคอลัมน์ใน

  ให้ทำดังนี้

  เอกสารทั้งหมด

  บนเมนู แก้ไข ให้คลิก เลือกทั้งหมด

  ส่วนของเอกสาร

  เลือกข้อความ

  ส่วน ที่มีอยู่

  คลิกใน ส่วน หรือเลือกหลายส่วน

 3. บนแท็บเค้าโครง คลิกคอลัมน์ ปุ่มคอลัมน์ แล้ว คลิ กหมายเลขของคอลัมน์ที่คุณต้องการ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการปรับใช้การเปลี่ยนแปลง

  ให้ทำดังนี้

  เอกสารทั้งหมด

  บนเมนู แก้ไข ให้คลิก เลือกทั้งหมด

  ส่วนของเอกสาร

  เลือกข้อความ

  ส่วน ที่มีอยู่

  คลิกใน ส่วน หรือเลือกหลายส่วน

 3. บนแท็บเค้าโครง คลิกคอลัมน์ ปุ่มคอลัมน์ แล้ว คลิ กหมายเลขของคอลัมน์ที่คุณต้องการ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการปรับใช้การเปลี่ยนแปลง

  ให้ทำดังนี้

  เอกสารทั้งหมด

  บนเมนู แก้ไข ให้คลิก เลือกทั้งหมด

  ส่วนของเอกสาร

  เลือกข้อความ

  ส่วน ที่มีอยู่

  คลิกใน ส่วน หรือเลือกหลายส่วน

 3. บนแท็บเค้าโครง คลิกคอลัมน์ ปุ่มคอลัมน์ แล้ว คลิ กคอลัมน์เพิ่มเติม

 4. ภายใต้ความกว้างและระยะห่าง คุณสามารถปรับระยะห่างสำหรับแต่ละคอลัมน์ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายความกว้างของคอลัมน์ที่เท่ากัน ถ้าคุณต้องการให้มีความกว้างแตกต่างกันคอลัมน์

 5. ในรายการดรอปดาวน์นำไปใช้กับ เลือกข้อความที่เลือก หรือทั้งเอกสาร

 6. คลิก ตกลง

 1. ในเอกสารของคุณ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแบ่งคอลัมน์

 2. บนแท็บเค้าโครง คลิกตัวแบ่ง นั้นแล้ว เลือกคอลัมน์ จากรายการดรอปดาวน์

ถ้าเอกสารของคุณมีคอลัมน์ของข้อความที่ไม่เต็มหน้ากระดาษ คุณสามารถทำให้คอลัมน์บนหน้านั้นมีความยาวเท่ากันเพื่อให้การจัดเรียงข้อความเท่ากันระหว่างคอลัมน์

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ถ้าข้อความของคุณยังไม่ได้ถูกจัดรูปแบบในคอลัมน์ ให้สร้างคอลัมน์

 3. คลิกหลังอักขระสุดท้ายที่ส่วนท้ายของคอลัมน์ที่คุณต้องการปรับ

 4. บนแท็บเค้าโครง คลิกตัวแบ่ง และภายใต้ตัวแบ่งส่วน คลิกต่อเนื่อง

  Word จะแทรก ตัวแบ่งส่วน แบบต่อเนื่องที่ทำให้ข้อความในแต่ละคอลัมน์เท่ากัน

  คอลัมน์แบบสมดุลและไม่สมดุล

  คอลัมน์แบบสมดุลและไม่สมดุล

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการบังคับให้เริ่มต้นหน้าใหม่หลังจากคอลัมน์ที่ปรับแล้ว ให้คลิกหลังตัวแบ่งส่วนแบบต่อเนื่อง แล้วแทรกตัวแบ่งหน้าด้วยตนเอง

เมื่อต้องการทำให้เค้าโครงง่ายขึ้น คุณสามารถแสดงเส้นขอบแบบเส้นจุดรอบๆ คอลัมน์ ระยะขอบหน้ากระดาษ และวัตถุ ขอบเขตเหล่านี้ไม่สามารถพิมพ์ได้

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการเขียนและพิสูจน์อักษร ให้คลิก มุมมอง

 3. ภายใต้แสดงในเอกสาร เลือกกล่องกาเครื่องหมายขอบเขตของข้อความ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการสร้างคอลัมน์ใน

  ให้ทำดังนี้

  เอกสารทั้งหมด

  บนเมนู แก้ไข ให้คลิก เลือกทั้งหมด

  ส่วนของเอกสาร

  เลือกข้อความ

  ส่วน ที่มีอยู่

  คลิกใน ส่วน หรือเลือกหลายส่วน

 3. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ย่อหน้า ให้คลิก ปุ่มคอลัมน์ แล้วคลิกจำนวนคอลัมน์ที่คุณต้องการ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการปรับใช้การเปลี่ยนแปลง

  ให้ทำดังนี้

  เอกสารทั้งหมด

  บนเมนู แก้ไข ให้คลิก เลือกทั้งหมด

  ส่วนของเอกสาร

  เลือกข้อความ

  ส่วน ที่มีอยู่

  คลิกใน ส่วน หรือเลือกหลายส่วน

 3. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ย่อหน้า ให้คลิก ปุ่มคอลัมน์ แล้วคลิกจำนวนคอลัมน์ที่คุณต้องการ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการปรับใช้การเปลี่ยนแปลง

  ให้ทำดังนี้

  เอกสารทั้งหมด

  บนเมนู แก้ไข ให้คลิก เลือกทั้งหมด

  ส่วนของเอกสาร

  เลือกข้อความ

  ส่วน ที่มีอยู่

  คลิกใน ส่วน หรือเลือกหลายส่วน

 3. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ย่อหน้า ให้คลิก ปุ่มคอลัมน์ แล้วคลิก คอลัมน์

 4. ในกล่อง ความกว้าง ให้ตั้งค่าความกว้างของคอลัมน์

 1. ในเอกสารของคุณ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแบ่งคอลัมน์

 2. บนแท็บ เค้าโครง ภายใต้ การตั้งค่าหน้า คลิก ตัวแบ่ง แล้วคลิก คอลัมน์

  แท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ใน Word

ถ้าเอกสารของคุณมีคอลัมน์ของข้อความที่ไม่เต็มหน้ากระดาษ คุณสามารถทำให้คอลัมน์บนหน้านั้นมีความยาวเท่ากันเพื่อให้การจัดเรียงข้อความเท่ากันระหว่างคอลัมน์

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ถ้าข้อความของคุณยังไม่ได้ถูกจัดรูปแบบในคอลัมน์ ให้สร้างคอลัมน์

 3. คลิกหลังอักขระสุดท้ายที่ส่วนท้ายของคอลัมน์ที่คุณต้องการปรับ

 4. บนแท็บ เค้าโครง ภายใต้ การตั้งค่าหน้า คลิก ตัวแบ่ง แล้วภายใต้ ตัวแบ่งส่วน ให้คลิก ต่อเนื่อง

  แท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ใน Word

  Word จะแทรก ตัวแบ่งส่วน แบบต่อเนื่องที่ทำให้ข้อความในแต่ละคอลัมน์เท่ากัน

  คอลัมน์แบบสมดุลและไม่สมดุล

  คอลัมน์แบบสมดุลและไม่สมดุล

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการบังคับให้เริ่มต้นหน้าใหม่หลังจากคอลัมน์ที่ปรับแล้ว ให้คลิกหลังตัวแบ่งส่วนแบบต่อเนื่อง แล้วแทรกตัวแบ่งหน้าด้วยตนเอง

เมื่อต้องการทำให้เค้าโครงง่ายขึ้น คุณสามารถแสดงเส้นขอบแบบเส้นจุดรอบๆ คอลัมน์ ระยะขอบหน้ากระดาษ และวัตถุ ขอบเขตเหล่านี้ไม่สามารถพิมพ์ได้

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการเขียนและพิสูจน์อักษร ให้คลิก มุมมอง

 3. ภายใต้ แสดง เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ขอบเขตของข้อความ

ดูเพิ่มเติม

ควบคุมการแบ่งหน้า

แทรก ลบ หรือเปลี่ยนตัวแบ่งส่วน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×