จัดเค้าร่าง (จัดกลุ่ม) ข้อมูลในเวิร์กชีต

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณมีรายการของข้อมูลที่คุณต้องการจัดกลุ่มและสรุป คุณสามารถสร้างเค้าร่างสำหรับแต่ละกลุ่มได้ถึงแปดระดับ โดยแต่ละระดับภายในที่แสดงด้วยตัวเลขที่สูงกว่าในสัญลักษณ์เค้าร่าง จะแสดงข้อมูลรายละเอียดสำหรับระดับภายนอกก่อนหน้าที่แสดงด้วยตัวเลขที่ต่ำกว่าในสัญลักษณ์เค้าร่าง ให้ใช้เค้าร่างเพื่อแสดงแถวสรุปหรือคอลัมน์สรุปอย่างรวดเร็ว หรือเพื่อแสดงให้เห็นข้อมูลรายละเอียดสำหรับแต่ละกลุ่ม คุณสามารถสร้างเค้าร่างของแถว (ดังที่แสดงในตัวอย่างด้านล่าง) เค้าร่างของคอลัมน์ หรือเค้าร่างของทั้งแถวและคอลัมน์

รายการที่จัดเค้าร่าง
แถวของข้อมูลยอดขายที่จัดเค้าร่างถูกจัดกลุ่มตามภูมิภาคทางภูมิศาสตร์และเดือนพร้อมกับมีแถวสรุปและแถวรายละเอียดแสดงหลายแถว

1. เพื่อแสดงแถวสำหรับระดับ คลิกสัญลักษณ์เค้าร่างที่เหมาะสม หนึ่ง สอง สาม

2. ระดับที่ 1 มียอดขายรวมสำหรับแถวรายละเอียดทั้งหมด

3. ระดับที่ 2 มียอดขายรวมของแต่ละเดือนในแต่ละภูมิภาค

4.  ระดับที่ 3 มีแถวรายละเอียด ในกรณีนี้ คือแถวที่ 11 ถึง 13

5. เมื่อต้องการขยายหรือยุบข้อมูลในเค้าร่างของคุณ ให้คลิกสัญลักษณ์เค้าร่าง บวก และ ลบ

คุณต้องการทำอะไร

สร้างเค้าร่างของแถว

สร้างเค้าร่างของคอลัมน์

แสดงหรือซ่อนข้อมูลที่จัดเค้าร่าง

กำหนดเค้าร่างที่มีสไตล์เอง

คัดลอกข้อมูลที่จัดเค้าร่าง

ซ่อนหรือเอาเค้าร่างออก

สร้างรายงานสรุปที่มีแผนภูมิ

สร้างเค้าร่างของแถว

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ของข้อมูลที่คุณต้องการจัดเค้าร่างนั้นมีป้ายชื่อในแถวแรก มีข้อเท็จจริงที่คล้ายคลึงกันในแต่ละคอลัมน์ และช่วงไม่มีแถวหรือคอลัมน์ว่าง

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถวรายละเอียดมีแถวสรุป หรือผลรวมย่อย ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  แทรกแถวสรุปโดยใช้คำสั่ง ผลรวมย่อย   

  • ใช้ผลรวมย่อย คำสั่ง ซึ่งแทรกฟังก์ชัน SUBTOTAL ทันทีด้านล่าง หรือด้านบนแต่ละกลุ่ม ของแถวรายละเอียด และโดยอัตโนมัติสร้างเค้าร่างให้คุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชัน Subtotal ดูฟังก์ชัน SUBTOTAL

   แทรกแถวสรุปของคุณเอง   

  • แทรกแถวของคุณเองสรุป กับสูตร ทันทีด้านล่าง หรือสูงก ว่าแต่ละกลุ่มของแถวรายละเอียด ตัวอย่างเช่น ภายใต้ (หรือสูงกว่า) แถวของข้อมูลยอดขายสำหรับเดือนมีนาคมและเมษายน ใช้ฟังก์ชัน SUMเพื่อหาผลรวมย่อยของยอดขายสำหรับเดือนเหล่านั้น ตารางต่อไปในหัวข้อนี้แสดงตัวอย่างนี้

 3. ระบุว่า แถวสรุปอยู่ด้านล่าง หรือสูงก ว่าแถวรายละเอียด บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มเค้าร่าง คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบเค้าร่าง
  ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

 4. ถ้าแถวสรุปของคุณอยู่เหนือแถวรายละเอียด ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แถวสรุปอยู่ใต้รายละเอียด มิฉะนั้น ให้ปล่อยกล่องกาเครื่องหมายไว้อย่างนั้น

 5. จัดเค้าร่างข้อมูลของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  จัดเค้าร่างข้อมูลโดยอัตโนมัติ

  1. ถ้าจำเป็น ให้เลือกเซลล์ในช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจัดเค้าร่าง

  2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ภายใต้ จัดกลุ่ม แล้วคลิก เค้าร่างอัตโนมัติ

   คลิกลูกศรใต้ จัดกลุ่ม แล้วคลิก เค้าร่างอัตโนมัติ

  จัดเค้าร่างข้อมูลด้วยตนเอง

  สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณจัดระดับเค้าร่างกลุ่มด้วยตนเอง ดีที่สุดคือแสดงข้อมูลทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดกลุ่มแถวอย่างไม่ถูกต้อง

  1. จัดเค้าร่างกลุ่มภายนอก

   วิธีการจัดเค้าร่างกลุ่มภายนอก

   1. เลือกแถวสรุปย่อยทั้งหมดและแถวรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

    ตัวอย่างเช่น ในข้อมูลด้านล่างนี้ แถว 6 มีผลรวมย่อยของแถว 2 ถึง 5 และแถว 10 มีผลรวมย่อยของแถว 7 ถึง 9 และแถว 11 มีผลรวมทั้งหมด เมื่อต้องการจัดกลุ่มข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดสำหรับแถว 11 ให้เลือกแถว 2 ถึง 10

     

    A

    B

    C

    1

    ภูมิภาค

    เดือน

    ยอดขาย

    2

    ภาคตะวันออก

    มีนาคม

    $9,647

    3

    ภาคตะวันออก

    มีนาคม

    $4,101

    4

    ภาคตะวันออก

    มีนาคม

    $7,115

    5

    ภาคตะวันออก

    มีนาคม

    $2,957

    6

    ภาคตะวันออก

    ผลรวม มี.ค.

    $23,820

    7

    ภาคตะวันออก

    เมษายน

    $4,257

    8

    ภาคตะวันออก

    เมษายน

    $1,829

    9

    ภาคตะวันออก

    เมษายน

    $6,550

    10

    ภาคตะวันออก

    ผลรวม เม.ย.

    $12,636

    11

    ผลรวมภาคตะวันออก

    $36,456

    สิ่งสำคัญ: ไม่ต้องรวมแถวสรุป (แถวที่ 11) ในส่วนที่เลือก

   2. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มเค้าร่าง คลิกจัดกลุ่ม คลิกแถว นั้นแล้ว คลิกตกลง

    คลิก แถว แล้วคลิก ตกลง

    สัญลักษณ์เค้าร่างจะปรากฏด้านข้างของกลุ่มบนหน้าจอ

  2. คุณอาจเลือกจัดเค้าร่างกลุ่มที่ซ้อนกันภายใน คือแถวรายละเอียดสำหรับส่วนที่ระบุของข้อมูลของคุณ

   วิธีการจัดเค้าร่างกลุ่ม ซ้อนกันใน (กลุ่มของแถวรายละเอียด)

   1. สำหรับกลุ่มที่ซ้อนกันภายในแต่ละกลุ่ม ให้เลือกแถวรายละเอียดที่ติดกับแถวที่มีแถวสรุป

    ในตัวอย่างด้านล่าง เมื่อต้องการจัดกลุ่มแถว 2 ถึง 5 ซึ่งมีแถวสรุป 6 ให้เลือกแถว 2 ถึง 5 เมื่อต้องการจัดกลุ่มแถว 7 ถึง 9 ซึ่งมีแถวสรุป 10 ให้เลือกแถว 7 ถึง 9

     

    A

    B

    C

    1

    ภูมิภาค

    เดือน

    ยอดขาย

    2

    ภาคตะวันออก

    มีนาคม

    $9,647

    3

    ภาคตะวันออก

    มีนาคม

    $4,101

    4

    ภาคตะวันออก

    มีนาคม

    $7,115

    5

    ภาคตะวันออก

    มีนาคม

    $2,957

    6

    ภาคตะวันออก

    ผลรวม มี.ค.

    $23,820

    7

    ภาคตะวันออก

    เมษายน

    $4,257

    8

    ภาคตะวันออก

    เมษายน

    $1,829

    9

    ภาคตะวันออก

    เมษายน

    $6,550

    10

    ภาคตะวันออก

    ผลรวม เม.ย.

    $12,636

    11

    ผลรวมภาคตะวันออก

    $36,456

    สิ่งสำคัญ: ไม่ต้องรวมแถวสรุปในส่วนที่เลือก

   2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิก กลุ่ม

    คลิก จัดกลุ่ม บนแท็บ ข้อมูล

    สัญลักษณ์เค้าร่างจะปรากฏด้านข้างของกลุ่มบนหน้าจอ

   3. ทำการเลือกและจัดกลุ่มแถวภายในต่อไป จนกระทั่งคุณได้สร้างระดับทั้งหมดที่คุณต้องการในเค้าร่างนั้น

   4. ถ้าคุณต้องการยกเลิกการจัดกลุ่มแถว ให้เลือกแถว แล้วบนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่ม

    นอกจากนี้คุณสามารถยกเลิกการส่วนของเค้าร่างโดยไม่เอาเค้าร่างทั้งหมด กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณคลิก กล่องบวก หรือ กล่องลบ สำหรับกลุ่ม และบนแท็บข้อมูล ในกลุ่มเค้าร่าง คลิกแยกกลุ่ม

    สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณยกเลิกการจัดกลุ่มเค้าร่าง ในขณะที่ข้อมูลรายละเอียดถูกซ่อนไว้ แถวรายละเอียดอาจจะยังคงซ่อนอยู่ เมื่อต้องการแสดงข้อมูลนั้น ให้ลากผ่านหมายเลขแถวที่มองเห็นได้ที่อยู่ติดกับแถวที่ซ่อนไว้ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ ชี้ไปที่ ซ่อนและยกเลิกการซ่อน แล้วคลิก ยกเลิกการซ่อนแถว

ด้านบนของหน้า

สร้างเค้าร่างของคอลัมน์

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถวแต่ละแถวของข้อมูลที่คุณต้องการจัดเค้าร่างมีป้ายชื่อในคอลัมน์แรก มีข้อเท็จจริงที่คล้ายคลึงกันในแต่ละแถว และช่วงไม่มีแถวหรือคอลัมน์ว่าง

 2. แทรกคอลัมน์สรุปที่มีสูตรต่างๆของคุณ ติดกับด้านขวาหรือด้านซ้ายกลุ่มของคอลัมน์รายละเอียดแต่ละกลุ่ม ตารางที่อยู่ในรายการในขั้นตอนที่ 4 ด้านล่างจะแสดงตัวอย่างให้เห็น

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการจัดเค้าร่างข้อมูลตามคอลัมน์ คุณต้องมีคอลัมน์สรุปที่มีสูตรที่อ้างอิงเซลล์ในคอลัมน์รายละเอียดแต่ละคอลัมน์ของกลุ่มนั้น

 3. ระบุว่าตำแหน่งที่ตั้งของคอลัมน์สรุปอยู่ทางขวาหรือทางซ้ายของคอลัมน์รายละเอียด บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ เค้าร่าง

  วิธีการระบุตำแหน่งที่ตั้งของคอลัมน์สรุป

  1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ เค้าร่าง

   ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

  2. เมื่อต้องการระบุคอลัมน์สรุปไว้ที่ด้านซ้ายของคอลัมน์รายละเอียด ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย คอลัมน์สรุปอยู่ทางขวาของรายละเอียด เมื่อต้องการระบุคอลัมน์สรุปไว้ที่ด้านขวาของคอลัมน์รายละเอียด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คอลัมน์สรุปอยู่ทางขวาของรายละเอียด

  3. คลิก ตกลง

 4. เมื่อต้องการจัดเค้าร่างข้อมูล ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  จัดเค้าร่างข้อมูลโดยอัตโนมัติ

  1. ถ้าจำเป็นให้เลือกเซลล์หนึ่งในช่วง

  2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ภายใต้ กลุ่ม แล้วคลิก เค้าร่างอัตโนมัติ

  จัดเค้าร่างข้อมูลด้วยตนเอง

  สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณจัดระดับเค้าร่างกลุ่มด้วยตนเอง ดีที่สุดคือแสดงข้อมูลทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดกลุ่มคอลัมน์ไม่ถูกต้อง

  1. จัดเค้าร่างกลุ่มภายนอก

   วิธีการจัดเค้าร่างกลุ่มภายนอก (คอลัมน์ทั้งหมดยกเว้นผลรวมทั้งหมด)

   1. เลือกคอลัมน์สรุปย่อยทั้งหมดและข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคอลัมน์เหล่านั้น

    ในตัวอย่างด้านล่าง คอลัมน์ E มีผลรวมย่อยของคอลัมน์ B ถึง D และคอลัมน์ I มีผลรวมย่อยของคอลัมน์ F ถึง H และคอลัมน์ J มีผลรวมทั้งหมด เมื่อต้องการจัดกลุ่มข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดสำหรับคอลัมน์ J ให้เลือกคอลัมน์ B ถึง I

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    ภูมิภาค

    ม.ค.

    ก.พ.

    มี.ค.

    Q1

    เม.ย.

    พ.ค.

    มิ.ย.

    Q2

    H1

    2

    ภาคตะวันออก

    371

    504

    880

    1,755

    186

    653

    229

    1,068

    2,823

    3

    ภาคตะวันตก

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1,557

    2,077

    4

    ภาคเหนือ

    447

    469

    429

    1,345

    579

    180

    367

    1,126

    2,471

    5

    ภาคใต้

    281

    511

    410

    1,202

    124

    750

    200

    1,074

    2,276

    สิ่งสำคัญ: ไม่ต้องรวมคอลัมน์สรุป J (ผลรวมทั้งหมด) ในส่วนที่เลือก

   2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิก จัดกลุ่ม

    คลิก จัดกลุ่ม บนแท็บ ข้อมูล

    สัญลักษณ์ เค้าร่าง จะปรากฏด้านข้างของกลุ่มบนหน้าจอ

  2. คุณอาจเลือกจัดเค้าร่างกลุ่มที่ซ้อนกันภายใน (แต่ละกลุ่มคอลัมน์รายละเอียด)

   วิธีการจัดเค้าร่างกลุ่มซ้อนกัน ภายใน (กลุ่มคอลัมน์รายละเอียด)

   1. สำหรับกลุ่มที่ซ้อนกันภายในแต่ละกลุ่ม ให้เลือกคอลัมน์รายละเอียดที่ติดกับคอลัมน์ที่มีคอลัมน์สรุป

    ในตัวอย่างด้านล่าง เมื่อต้องการจัดกลุ่มคอลัมน์ B ถึง D ซึ่งมีคอลัมน์สรุป E ให้เลือกคอลัมน์ B ถึง D เมื่อต้องการจัดกลุ่มคอลัมน์ F ถึง H ซึ่งมีแถวสรุป I ให้เลือกคอลัมน์ F ถึง H

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    ภูมิภาค

    ม.ค.

    ก.พ.

    มี.ค.

    Q1

    เม.ย.

    พ.ค.

    มิ.ย.

    Q2

    H1

    2

    ภาคตะวันออก

    371

    504

    880

    1,755

    186

    653

    229

    1,068

    2,823

    3

    ภาคตะวันตก

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1,557

    2,077

    4

    ภาคเหนือ

    447

    469

    429

    1,345

    579

    180

    367

    1,126

    2,471

    5

    ภาคใต้

    281

    511

    410

    1,202

    124

    750

    200

    1,074

    2,276

    สิ่งสำคัญ: ไม่ต้องรวมคอลัมน์สรุปสำหรับกลุ่มนั้นในส่วนที่เลือก

   2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิก จัดกลุ่ม

    คลิก จัดกลุ่ม บนแท็บ ข้อมูล

    สัญลักษณ์เค้าร่างจะปรากฏด้านข้างของกลุ่มบนหน้าจอ

 5. ทำการเลือกและจัดกลุ่มคอลัมน์ภายในต่อไป จนกระทั่งคุณได้สร้างระดับทั้งหมดที่คุณต้องการในเค้าร่างนั้น

 6. ถ้าคุณต้องการยกเลิกการจัดกลุ่มคอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์ จากนั้นบนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่ม

บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่ม

คุณสามารถยกเลิกการจัดกลุ่มส่วนของเค้าร่างโดยไม่ต้องเอาเค้าร่างทั้งหมดออกได้ด้วย ให้กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิก กล่องบวก หรือ กล่องลบ สำหรับกลุ่มนั้น จากนั้นบนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่ม

ถ้าคุณยกเลิกการจัดกลุ่มเค้าร่างในขณะที่ข้อมูลรายละเอียดถูกซ่อนไว้ คอลัมน์รายละเอียดอาจจะยังคงซ่อนอยู่ เมื่อต้องการแสดงข้อมูลนั้น ให้ลากผ่านตัวอักษรของคอลัมน์ที่มองเห็นได้ที่อยู่ติดกับคอลัมน์ที่ซ่อนไว้ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ ชี้ไปที่ ซ่อนและยกเลิกการซ่อน แล้วคลิก ยกเลิกการซ่อนคอลัมน์

ด้านบนของหน้า

แสดงหรือซ่อนข้อมูลที่จัดเค้าร่าง

 1. ถ้าคุณไม่เห็นสัญลักษณ์เค้าร่าง หนึ่ง สอง สาม , บวก และ ลบ คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิกตัวเลือกของ Excel (Excel 2007), หรือ คลิกที่แท็บไฟล์ (เวอร์ชันอื่น ๆ), จากนั้น คลิ ตัวเลือก คลิกประเภทขั้นสูง และภายใต้ส่วนตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กชีตนี้ เลือกแผ่นงาน แล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์เค้าร่างถ้าเค้าร่างจะถูกนำไปใช้

 2. คลิก ตกลง

 3. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  แสดงหรือซ่อนข้อมูลรายละเอียดสำหรับกลุ่ม   

  • เมื่อต้องการแสดงข้อมูลรายละเอียดภายในกลุ่ม ให้คลิก บวก ของกลุ่มนั้น

  • เมื่อต้องการซ่อนข้อมูลรายละเอียดสำหรับกลุ่ม ให้คลิก ลบ ของกลุ่มนั้น

   ขยายหรือยุบเค้าร่างทั้งหมดไปที่ระดับใดระดับหนึ่ง   

  • ในสัญลักษณ์เค้าร่าง หนึ่ง สอง สาม ให้คลิกหมายเลขระดับที่คุณต้องการ ข้อมูลรายละเอียดที่ระดับต่ำกว่าจะถูกซ่อนไว้

   ตัวอย่างเช่น ถ้าเค้าร่างมีสี่ระดับ คุณสามารถซ่อนระดับที่สี่ในขณะที่แสดงระดับที่เหลือได้ด้วยการคลิก สาม

   แสดงหรือซ่อนข้อมูลรายละเอียดที่จัดเค้าร่างทั้งหมด   

  • เมื่อต้องการแสดงข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด คลิกระดับต่ำสุดในสัญลักษณ์เค้าร่าง หนึ่ง สอง สาม ตัวอย่างเช่น ถ้ามีสามระดับ คลิก สาม

  • เมื่อต้องการซ่อนข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด ให้คลิก หนึ่ง

ด้านบนของหน้า

กำหนดเค้าร่างที่มีสไตล์เอง

สำหรับแถวที่จัดเค้าร่าง Microsoft Excel ใช้สไตล์เช่น RowLevel_1 และ RowLevel_2 สำหรับคอลัมน์ที่จัดเค้าร่าง Excel ใช้สไตล์เช่น ColLevel_1 และ ColLevel_2 ลักษณะเหล่านี้ใช้รูปแบบข้อความเป็นตัวหนา ตัวเอียง และอื่น ๆ เพื่อแสดงความแตกต่างแถวสรุปหรือคอลัมน์ไว้ในข้อมูลของคุณ โดยการเปลี่ยนแปลงวิธีกำหนดลักษณะเหล่านี้แต่ละ คุณสามารถนำไปใช้ข้อความและเซลล์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อกำหนดลักษณะที่ปรากฏของเค้าร่างของคุณ คุณสามารถนำสไตล์เค้าร่าง เมื่อคุณสร้างเค้าร่าง หรือหลัง จากที่คุณสร้างไว้

ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

นำสไตล์ไปใช้กับแถวหรือคอลัมน์สรุปโดยอัตโนมัติ   

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ เค้าร่าง

  ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สไตล์อัตโนมัติ

นำสไตล์ไปใช้กับแถวหรือคอลัมน์สรุปที่มีอยู่   

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการนำสไตล์เค้าร่างไปใช้

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ เค้าร่าง

  ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สไตล์อัตโนมัติ

 4. คลิก ใช้สไตล์

คุณยังสามารถใช้การจัดรูปแบบอัตโนมัติเพื่อจัดรูปแบบข้อมูลที่จัดเค้าร่าง

ด้านบนของหน้า

คัดลอกข้อมูลที่จัดเค้าร่าง

 1. ถ้าคุณไม่เห็น หนึ่ง สอง สาม , บวก สัญลักษณ์เค้าร่าง และคลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ลบ แล้ว คลิกตัวเลือกของ Excel (Excel 2007), หรือไฟล์ แท็บ (เวอร์ชันอื่น), แล้ว คลิก ตัวเลือก คลิกประเภทขั้นสูง และภายใต้ส่วนตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กชีตนี้ เลือกแผ่นงาน แล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์เค้าร่างถ้าเค้าร่างจะถูกนำไปใช้

 2. ใช้สัญลักษณ์เค้าร่าง หนึ่ง สอง สาม , ลบ และ บวก เมื่อต้องการซ่อนข้อมูลรายละเอียดที่คุณไม่ต้องการคัดลอก

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วนแสดงหรือซ่อนเค้าร่างข้อมูล

 3. เลือกช่วงของแถวสรุป

 4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหาและเลือก แล้วคลิก ไปที่

  คลิก ค้นหาและเลือก แล้วคลิก ไปที่

 5. คลิก ไปที่แบบพิเศษ

 6. คลิก เซลล์ที่มองเห็นเท่านั้น

 7. คลิก ตกลง แล้วคัดลอกข้อมูลดังกล่าว

ด้านบนของหน้า

ซ่อนหรือเอาเค้าร่างออก

หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูลใดถูกลบเมื่อคุณซ่อนหรือเอาเค้าร่างออก

ซ่อนเค้าร่าง

 • (Excel 2007) คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้น คลิกตัวเลือกของ Excel หรือไฟล์ แท็บ (เวอร์ชันอื่น), แล้ว คลิกตัวเลือก คลิกประเภทขั้นสูง และจากนั้น ภายใต้แสดงตัวเลือกสำหรับเวิร์กชีตนี้ ส่วน เลือกเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยเค้าร่างคุณต้องการซ่อน และยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์เค้าร่างถ้าเค้าร่างจะถูกนำไปใช้

เอาเค้าร่างออก

 1. คลิกเวิร์กชีต

 2. แท็บข้อมูล ในกลุ่มเค้าร่าง คลิกแยกกลุ่ม แล้วคลิกล้างเค้าร่าง

  คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่ม แล้วคลิก ล้างเค้าร่าง

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเอาเค้าร่างออกในขณะที่ข้อมูลรายละเอียดถูกซ่อนไว้ แถวรายละเอียดหรือคอลัมน์รายละเอียดอาจยังคงซ่อนอยู่ เมื่อต้องการแสดงข้อมูลนั้น ให้ลากผ่านหมายเลขแถวหรือตัวอักษรของคอลัมน์ที่มองเห็นได้ที่อยู่ติดกับแถวและคอลัมน์ที่ถูกซ่อนไว้ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ ชี้ไปที่ ซ่อนและยกเลิกการซ่อน แล้วคลิก ยกเลิกการซ่อนแถว หรือ ยกเลิกการซ่อนคอลัมน์

ด้านบนของหน้า

สร้างรายงานสรุปที่มีแผนภูมิ

สมมติว่าคุณต้องการสร้างรายงานสรุปของข้อมูลของคุณ ที่แสดงเฉพาะผลรวม พร้อมด้วยแผนภูมิของผลรวมเหล่านั้น โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถทำดังต่อไปนี้

 1. สร้างรายงานสรุป

  1. จัดเค้าร่างข้อมูลของคุณ

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วนสร้างเค้าร่างของแถวหรือสร้างเค้าร่างของคอลัมน์

  2. ซ่อนรายละเอียดด้วยการคลิกสัญลักษณ์เค้าร่าง หนึ่ง สอง สาม บวก และ ลบ เพื่อให้แสดงเฉพาะผลรวมดังที่แสดงในตัวอย่างของเค้าร่างแถว ดังนี้

   รายการที่จัดเค้าร่างที่แสดงเฉพาะแถวผลรวม

  3. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วนแสดงหรือซ่อนเค้าร่างข้อมูล

 2. สร้างแผนภูมิรายงานสรุป

  1. เลือกข้อมูลสรุปที่คุณต้องการสร้างแผนภูมิ

   ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการสร้างแผนถูมิเฉพาะผลรวมของ Buchanan และ Davolio เท่านั้น ไม่ใช่ผลรวมทั้งหมด ให้เลือกเซลล์ A1 ถึง C11 ดังที่แสดงในตัวอย่างด้านบน

  2. สร้างแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม แผนภูมิ ให้คลิก แผนภูมิที่แนะนำ หรือเลือกชนิดแผนภูมิอื่น

   ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างแผนภูมิโดยใช้ตัวช่วยสร้างแผนภูมิ แผนภูมิจะมีลักษณะเหมือนตัวอย่างต่อไปนี้

   แผนภูมิที่สร้างจากข้อมูลผลรวมย่อย

   ถ้าคุณแสดงหรือซ่อนรายละเอียดในรายการของข้อมูลที่จัดเค้าร่าง แผนภูมินั้นจะถูกอัปเดตให้แสดงหรือซ่อนข้อมูลนั้นด้วย

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×