จัดรูปแบบหมายเลขโค้ด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้รูปแบบตัวเลขเพื่อเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของตัวเลข รวมถึงวันและเวลา โดยไม่เปลี่ยนแปลงจำนวนแท้จริง รูปแบบตัวเลขมีผลต่อค่าในเซลล์ที่ใช้ Excel เพื่อทำการคำนวณ ค่าจริงจะแสดงในตัว แถบสูตร

Excel มีรูปแบบตัวเลขที่มีอยู่หลาย คุณสามารถใช้รูปแบบเหล่านี้มีอยู่แล้วตามที่เป็นอยู่ หรือคุณสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างรูปแบบตัวเลขของคุณเองแบบกำหนดเองได้ เมื่อคุณสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง คุณสามารถระบุได้สูงสุดสี่ส่วนของโค้ดรูปแบบ ส่วนของโค้ดเหล่านี้กำหนดรูปแบบสำหรับจำนวนบวก จำนวนลบ ค่าศูนย์ และข้อ ความ ตามลำดับ ส่วนของโค้ดต้องถูกคั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ()

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงส่วนของโค้ดรูปแบบสี่ประเภท

ส่วนของรหัสรูปแบบสี่ชนิด

คำบรรยายภาพ 1 รูปแบบสำหรับจำนวนบวก

คำบรรยายภาพ 2 จัดรูปแบบสำหรับจำนวนลบ

คำบรรยายภาพ 3  จัดรูปแบบสำหรับค่าศูนย์

คำบรรยายภาพ 4  รูปแบบสำหรับข้อความ

ถ้าคุณระบุส่วนของโค้ดรูปแบบเดียวเท่านั้น รหัสในส่วนนั้นถูกใช้สำหรับตัวเลขทั้งหมด ถ้าคุณระบุส่วนของโค้ดรูปแบบสองส่วน ส่วนแรกของโค้ดจะใช้สำหรับจำนวนบวกและศูนย์ นั้นส่วนที่สองของโค้ดจะใช้สำหรับจำนวนลบ เมื่อคุณสามารถข้ามส่วนของโค้ดในรูปแบบตัวเลขของคุณ คุณต้องใส่เครื่องหมายอัฒภาคสำหรับแต่ละส่วนของโค้ดหายไป คุณสามารถใช้ในเครื่องหมายและ (&) ข้อความตัวดำเนินการ เพื่อเข้าร่วม หรือ concatenate ค่าสองค่า

สร้างรหัสรูปแบบกำหนดเอง

  1. บนแท็บหน้าแรก คลิกรูปแบบตัวเลข กล่อง จัดรูปแบบตัวเลข แล้ว คลิ กเพิ่มเติมการจัดรูปแบบตัวเลข

  2. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ ในกล่องประเภท คลิกกำหนดเอง

  3. ในรายการ ชนิด ให้เลือกรูปแบบตัวเลขที่คุณต้องการกำหนดเอง

    รูปแบบตัวเลขที่คุณเลือกปรากฏในกล่องชนิด ที่ด้านบนสุดของรายการ

  4. ในกล่อง ชนิด ให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นกับรูปแบบตัวเลขที่เลือก

แนวทางรหัสรูปแบบ

เมื่อต้องการแสดงทั้งข้อความและตัวเลขในเซลล์ ใส่อักขระข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ("") หรือนำหน้า ด้วยเครื่องหมายทับขวา (\) อักขระเดียว รวมอักขระในส่วนของโค้ดรูปแบบที่เหมาะสม ตัวอย่าง คุณสามารถพิมพ์รูป $0.00"เกิน $-0.00" ไม่พอ "จะแสดงจำนวนเป็น"ส่วนเกิน $125.74"ค่าบวกและจำนวนค่าลบเป็น"$– 125.74 ขาด"

คุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศเพื่อแสดงอักขระแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้:

อักขระ

ชื่อ

$

เครื่องหมายดอลลาร์

+

เครื่องหมายบวก

-

เครื่องหมายลบ

/

หมายทับ

(

เครื่องหมายวงเล็บเปิด

)

เครื่องหมายวงเล็บปิด

:

เครื่องหมายจุดคู่

!

เครื่องหมายอัศเจรีย์

^

เครื่องหมายกำกับเสียง (แคเรท)

&

เครื่องหมายและ

'

เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว

~

เครื่องหมายตัวหนอน

{

เครื่องหมายวงเล็บปีกกาเปิด

}

เครื่องหมายวงเล็บปีกกาปิด

<

เครื่องหมายน้อยกว่า

>

เครื่องหมายมากกว่า

=

เครื่องหมายเท่ากับ

อักขระช่องว่าง

เมื่อต้องการสร้างรูปแบบตัวเลขที่มีข้อความที่พิมพ์ลงในเซลล์ แทรกเครื่องหมาย "at" (@) ในส่วนของข้อความของส่วนรหัสรูปแบบตัวเลขจุดที่คุณต้องการให้ข้อความที่พิมพ์จะแสดงในเซลล์ ถ้าตัว@อักขระที่ไม่ได้รวมอยู่ในส่วนของข้อความของรูปแบบตัวเลข ข้อความใด ๆ ที่คุณพิมพ์ลงในเซลล์จะ แสดง แสดงตัวเลขเท่านั้น คุณยังสามารถสร้างรูปแบบตัวเลขที่รวมอักขระข้อความที่ระบุ มีข้อความที่พิมพ์ลงในเซลล์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใส่อักขระข้อความที่ระบุที่คุณต้องการก่อนที่@อักขระ หลังจากที่@อักขระ หรือทั้งสองอย่าง แล้ว ใส่อักขระข้อความที่คุณใส่ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ("") ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการรวมข้อความก่อนข้อความที่พิมพ์ลงในเซลล์ ใส่"รวมใบตอบรับสำหรับ" @ในส่วนของข้อความของโค้ดรูปแบบตัวเลข

เมื่อต้องการสร้างช่องว่างที่มีความกว้างของอักขระในรูปแบบตัวเลข แทรกเครื่องหมายขีดล่าง (_) แล้วตาม ด้วยอักขระ ตัวอย่าง ถ้าคุณต้องการบวกตัวเลขเพื่อจัดเรียงอย่างถูกต้อง มีจำนวนลบที่อยู่ในวงเล็บ แทรกเครื่องหมายขีดล่างสุดของรูปแบบตัวเลขค่าบวกที่ตาม ด้วยวงเล็บขวา

เมื่อต้องการทำซ้ำอักขระในรูปแบบตัวเลขเพื่อให้ความกว้างของตัวเลขเติมคอลัมน์ นำหน้าอักขระ ด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) ในโค้ดรูปแบบ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์0 * –เพื่อรวมเส้นประพอหลังจากที่ตัวเลขเมื่อต้องการเติมเซลล์ หรือคุณสามารถพิมพ์* 0ก่อนที่จะจัดรูปแบบใด ๆ เพื่อรวมศูนย์นำหน้าได้

คุณสามารถใช้รหัสรูปแบบตัวเลขเพื่อควบคุมการแสดงตัวเลขหลักก่อน และ หลังจุดทศนิยม ใช้เครื่องหมายเลขที่ (#) ถ้าคุณต้องการแสดงเฉพาะตัวเลขนัยสำคัญในตัวเลข เครื่องหมายนี้ไม่อนุญาตให้มีการแสดงเลขศูนย์ที่ไม่ใช่นัยสำคัญ ใช้อักขระตัวเลขสำหรับศูนย์ (0) ถ้าคุณต้องการแสดงเลขศูนย์ที่ไม่ใช่นัยสำคัญเมื่อตัวเลขอาจมีเลขน้อยกว่าได้ระบุไว้ในโค้ดรูปแบบ ใช้เครื่องหมายคำถาม (?) ถ้าคุณต้องการเพิ่มช่องว่างสำหรับเลขศูนย์ที่สำคัญไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งของจุดทศนิยมเพื่อให้จุดทศนิยมที่จัดชิดเมื่อมีการจัดรูปแบบ ด้วยความกว้างคงฟอนต์ เช่น Courier ใหม่ คุณยังสามารถใช้เครื่องหมายคำถาม (?) เพื่อแสดงเศษส่วนที่มีตัวเลขที่แตกต่างกันของตัวเลขในเศษและส่วน

ถ้าตัวเลขมีตัวเลขทางด้านซ้ายของจุดทศนิยมมากกว่าที่มีพื้นที่ที่สำรองไว้ในโค้ดรูปแบบ ตัวเลขเพิ่มเติมจะแสดงในเซลล์ อย่างไรก็ตาม ถ้าตัวเลขมีตัวเลขทางด้านขวาของจุดทศนิยมมากกว่าที่มีพื้นที่ที่สำรองไว้ในโค้ดรูปแบบ ตัวเลขจะถูกปัดเศษปิดจำนวนตำแหน่งทศนิยมเดียวกัน ตามที่มีพื้นที่ที่สำรองไว้ ถ้ารหัสรูปแบบประกอบด้วยเฉพาะเครื่องหมายตัวเลข (#) ทางด้านซ้ายของจุดทศนิยม ตัวเลขที่ มีค่าน้อยกว่า 1 ขึ้นต้น ด้วยจุดทศนิยม ไม่ โดยมีเลขศูนย์ที่ตามหลังจุดทศนิยม

เมื่อต้องการแสดง

เป็น

ให้ใช้โค้ดนี้

1234.59

1234.6

####.#

8.9

8.900

#.000

.631

0.6

0.#

12

1234.568

12.0

1234.57

#.0#

หมายเลข:

44.398

102.65

2.8

จุดทศนิยมที่จัดชิด:

44.398

102.65

2.8

???.???

หมายเลข:

5.25

5.3

จัดชิดเศษของเศษส่วน:

5 1/4

5 3/10

# ???/???

เมื่อต้องการแสดงเครื่องหมายจุลภาคเป็นตัวหลักพันตัวคั่น หรือเมื่อต้องการปรับมาตราส่วนตัวเลข ด้วยพหุคูณของ 1000 ใส่เครื่องหมายจุลภาค () ในรหัสสำหรับรูปแบบตัวเลข

เมื่อต้องการแสดง

เป็น

ให้ใช้โค้ดนี้

12000

12,000

#,###

12000

12

#,

12200000

12.2

0.0,,

เมื่อต้องการแสดงนำหน้า หรือต่อท้ายด้วยเลขศูนย์ก่อนหน้า หรือ หลังจำนวนเต็ม ใช้โค้ดในตารางต่อไปนี้

เมื่อต้องการแสดง

เป็น

ให้ใช้โค้ดนี้

12

123

00012

00123

00000

12

123

00012

000123

"000" #

123

0123

"0" #

เมื่อต้องการระบุสีสำหรับส่วนในโค้ดรูปแบบ พิมพ์ชื่อของหนึ่งแปดสีต่อไปนี้ในโค้ด และใส่ชื่อในวงเล็บเหลี่ยมดังที่แสดงไว้ รหัสสีต้องรายการแรกในส่วนโค้ดด้านล่าง

[สีดำ] [สีน้ำเงิน] [ฟ้า] [สีเขียว] [ม่วงมาเจนต้า] [Red] [ขาว] [สีเหลือง]

เมื่อต้องการระบุว่า รูปแบบตัวเลขจะถูกนำไปใช้ เฉพาะถ้าตัวเลขที่ตรงกับเงื่อนไขที่คุณได้ระบุ ใส่เงื่อนไขในวงเล็บเหลี่ยม เงื่อนไขประกอบด้วยการเปรียบเทียบตัวดำเนินการ และค่า ตัวอย่าง รูปแบบตัวเลขที่ต่อไปนี้จะแสดงตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 100 ในฟอนต์สีแดง และตัวเลขที่มีค่ามากกว่า 100 ในฟอนต์สีน้ำเงิน

[Red] [< = 100]; [สีน้ำเงิน] [> 100]

เมื่อต้อง การซ่อนเลขศูนย์ หรือเมื่อต้อง การซ่อนค่าในเซลล์ทั้งหมด สร้างรูปแบบกำหนดเอง โดยใช้โค้ดด้านล่าง ค่าที่ซ่อนอยู่ปรากฏในแถบสูตรเท่านั้น ค่าไม่พิมพ์เมื่อคุณพิมพ์แผ่นงานของคุณ เมื่อต้องการแสดงค่าที่ซ่อนอยู่อีกครั้ง เปลี่ยนรูปแบบเป็นรูปแบบตัวเลขทั่วไป หรือ ไปยังวันเหมาะสมหรือจัดรูปแบบเวลา

เมื่อต้องการซ่อน

ให้ใช้โค้ดนี้

ค่าที่เป็นศูนย์

0; – 0;; @

ค่าทั้งหมด

;;; (เครื่องหมายอัฒภาคสาม)

ใช้คีย์ลัดต่อไปนี้เพื่อใส่สัญลักษณ์สกุลเงินต่อไปนี้ในกล่องชนิด

เมื่อต้องการใส่

กดแป้นเหล่านี้

เลข (เซนต์)

OPTION + 4

£ (ปอนด์)

เลือก + 3

? (เยน)

ตัวเลือก + Y

€ (euro)

เลือก + SHIFT + 2

ตั้งค่าภูมิภาคสำหรับสกุลเงินกำหนดตำแหน่งของสัญลักษณ์สกุลเงิน (นั่นคือ สัญลักษณ์ที่ปรากฏขึ้นก่อน หรือ หลังจำนวนและช่องว่างที่แยกคำสัญลักษณ์และตัวเลข) ตั้งค่าภูมิภาคจะกำหนดสัญลักษณ์ทศนิยมและคั่นหลักพันคั่น คุณสามารถควบคุมการตั้งค่าเหล่านี้ โดยใช้การกำหนดลักษณะการ Mac OS X สากลระบบ

เมื่อต้องการแสดงตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ของ 100 นั่นคือตัวอย่าง เพื่อแสดงตัวเลข.08 เป็น 8% หรือ 2.8 เป็น 280% — รวมเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) ในรูปแบบตัวเลข

เมื่อต้องการแสดงตัวเลขในเครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์ ใช้โค้ดเลขชี้กำลังหนึ่งในรหัสรูปแบบหมายเลขนั่นคือตัวอย่าง E- E + e- หรือ e + ถ้าประกอบด้วยส่วนรหัสรูปแบบตัวเลขศูนย์ (0) หรือเครื่องหมายเลขที่ (#) ทางด้านขวาของโค้ดเลขชี้กำลังความ Excel แสดงตัวเลขในเครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์ และแทรกความ "E" หรือ "e" จำนวนเลขศูนย์หรือหมายเลขทางด้านขวาของรหัสกำหนดจำนวนหลักในเลขชี้กำลัง รหัส "E-" หรือ "e " วางในเครื่องหมายลบ (-) ด้วยเลขชี้กำลังเป็นค่าลบ รหัส "E +" หรือ "e +" วางในเครื่องหมายลบ (-) ด้วยเลขชี้กำลังเป็นค่าลบและเครื่องหมายบวก (+) ด้วยเลขชี้กำลังเป็นบวก

เมื่อต้องการจัดรูปแบบวันและเวลา ใช้โค้ดต่อไปนี้

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณใช้โค้ด "m" หรือ "mm" ถัดจากโค้ด "h" หรือ "hh" (สำหรับชั่วโมง) หรือก่อน "ss" code (สำหรับวินาที), Excel แสดงนาทีแทนที่จะเดือน

เมื่อต้องการแสดง

เป็น

ให้ใช้โค้ดนี้

ปี

00 99

yy

ปี

ระหว่าง 1900-9999

yyyy

เดือน

1-12

m

เดือน

01 12

mm

เดือน

ม.ค.ธ.ค.

mmm

เดือน

มกราคมธันวาคม

mmmm

เดือน

J D

mmmmm

วัน

1-31

d

วัน

01-31

dd

วัน

อา-ส

ddd

วัน

วันอาทิตย์เสาร์

dddd

ชั่วโมง

0 23

h

ชั่วโมง

00 23

hh

นาที

0 59

m

นาที

00 59

mm

วินาที

0 59

s

วินาที

00 59

ss

เวลา

4 AM

h AM/PM

เวลา

4:36 PM

h:mm AM/PM

เวลา

4:36:03 PM

h:mm:ss A/P

เวลา

4:36:03.75 PM

h:mm:ss.00

เวลาที่ใช้ไป (ชั่วโมงและนาที)

1:02

[h]:mm

เวลาที่ใช้ไป (นาทีและวินาที)

62:16

[mm]:ss

เวลาที่ใช้ไป (วินาทีและหนึ่งส่วนร้อยวินาที)

3735.80

[ss].00

หมายเหตุ: ถ้ารูปแบบประกอบด้วย AM หรือ PM ชั่วโมงจะขึ้นอยู่กับนาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง ที่ "ฉันกำลัง" หรือ "A" ระบุเวลาจากเที่ยงคืนจนกว่าน.และ "PM" หรือ "P " ระบุเวลาจากบ่ายไปจนถึงเที่ยงคืน มิฉะนั้น ชั่วโมงจะขึ้นอยู่กับนาฬิกา 24 ชั่วโมง

ดูเพิ่มเติม

สร้าง และใช้รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

แสดงตัวเลขเป็นรหัสไปรษณีย์ หมายเลขประกันสังคม หรือหมายเลขโทรศัพท์

แสดงวัน เวลา สกุลเงิน เศษส่วน หรือเปอร์เซ็นต์

เน้นค่าแนวโน้ม ด้วยการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขและรูปแบบ

แสดง หรือซ่อนค่าศูนย์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×