งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Excel 2016 กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ เช่น JAWS หรือโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อทำงานพื้นฐานใน Excel 2016 เริ่มแอปและสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ในการแทรกข้อมูลของคุณ สร้างสูตรอย่างง่าย เรียงลำดับหรือกรองข้อมูลของคุณ และเพิ่มแผนภูมิเพื่อแสดงว่าข้อมูลของคุณสื่อถึงอะไร

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เริ่ม Excel

เมื่อต้องการเริ่ม Excel 2016 ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • กดแป้นโลโก้ Windows แล้วป้อน "Excel," จากนั้นกด Enter

 • บนอุปกรณ์ของคุณหรือพื้นที่เก็บไฟล์ที่คุณกำลังใช้ ให้นำทางไปยังเวิร์กบุ๊ก Excel 2016 ที่คุณต้องการเปิดและกด Enter เวิร์กบุ๊กเปิดใน Excel

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

ไฟลล์ Excel เรียกว่าเวิร์กบุ๊ก แต่ละเวิร์กบุ๊กจะมีแผ่นงาน ซึ่งโดยปกติจะเรียกว่าสเปรดชีตหรือเวิร์กชีต คุณสามารถเพิ่มเวิร์กชีตลงในเวิร์กบุ๊กได้มากเท่าที่คุณต้องการ หรือคุณสามารถสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่เพื่อเก็บข้อมูลของคุณแยกต่างหากก็ได้

 1. ใน Excel เมื่อต้องการเริ่มสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ ให้กด Alt+F, N

 2. เมื่อต้องการเปิดเวิร์กบุ๊กเปล่า ให้กด L

ใส่ข้อมูลของคุณ

ขณะที่คุณใส่ข้อมูลในแผ่นงาน คุณจะทำงานกับแถว คอลัมน์ และเซลล์ เซลล์ถูกอ้างอิงโดยตำแหน่งที่ตั้งของเซลล์ในแถวและคอลัมน์บนเวิร์กชีต ดังนั้นเซลล์ A1 จะอยู่ในแถวแรกของคอลัมน์ A ในแผ่นงานใหม่ เซลล์ A1 จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น

 1. เมื่อต้องการเลือกเซลล์ว่างที่คุณต้องการเริ่มการใส่ข้อมูลของคุณ ให้กดแป้นลูกศร เมื่อคุณเลื่อนไปยังเซลล์ในเวิร์กบุ๊กใน JAWS คุณจะได้ยินการอ้างอิงเซลล์และเนื้อหาของเซลล์ เมื่อคุณเลือกเซลล์ว่าง คุณจะได้ยิน “ว่างเปล่า G4” เป็นต้น ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยินการอ้างอิงเซลล์แต่ไม่รวมถึงเนื้อหาของเซลล์

 2. ในเซลล์ ให้พิมพ์ข้อความหรือตัวเลข

 3. เมื่อต้องการใส่เนื้อหาในเซลล์ และย้ายไปยังเซลล์ถัดไปในคอลัมน์ ให้กด Enter เมื่อต้องการย้ายไปยังเซลล์ถัดไปในแถว ให้กดแป้น Tab คุณสามารถใช้แป้นลูกศรได้ด้วยเช่นกัน

ใช้ ผลรวมอัตโนมัติ เพื่อรวมข้อมูล

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันผลรวมอัตโนมัติเพื่อบวกตัวเลขที่คุณใส่ในแผ่นงานของคุณอย่างรวดเร็ว

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการใส่ผลรวม โดยทั่วไปแล้วเซลล์นี้จะอยู่ทางด้านขวาหรือด้านล่างของตัวเลขที่คุณกำลังบวก

 2. เมื่อต้องการใส่ฟังก์ชันผลรวมอัตโนมัติในเซลล์ ให้กด Alt+H, U จากนั้นกด S

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเปลี่ยนเซลล์ที่เลือกสำหรับฟังก์ชันผลรวมอัตโนมัติได้ เมื่อต้องการเลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการบวก ให้กดแป้น Shift ค้างไว้แล้วกดแป้นลูกศร

 3. เมื่อคุณยืนยันได้ว่าฟังก์ชันผลรวมอัตโนมัติกำลังสร้างสูตรสำหรับเซลล์ที่คุณต้องการแล้ว ให้กด Enter ผลรวมอัตโนมัติจะบวกตัวเลขในเซลล์ที่เลือก และจะใส่ผลรวมลงในเซลล์ที่คุณกำหนด

 4. เมื่อต้องการฟังผลลัพธ์ของการคำนวณผลรวมอัตโนมัติ ให้ย้ายกลับไปยังเซลล์ที่มีฟังก์ชันผลรวมอัตโนมัติ คุณได้จะยินตัวเลข ข้อเท็จจริงที่ว่านี่คือผลลัพธ์ของสูตร และการอ้างอิงเซลล์ เช่น “538, มีสูตร, G6”

สร้างสูตรอย่างง่าย

คุณสามารถใส่สูตรอย่างง่ายเพื่อเพิ่ม ลบ คูณ หรือหารตัวเลขในเวิร์กชีตของคุณได้ คุณสร้างสูตรโดยรวมการอ้างอิงเซลล์ (เช่น B4 หรือ D6) ที่มีตัวเลขที่คุณต้องการคำนวณด้วยตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการการคือเครื่องหมายบวก (+) สำหรับการบวก เครื่องหมายลบ (-) สำหรับการลบ เครื่องหมายดอกจัน (*) สำหรับการคูณ และเครื่องหมายทับ (/) สำหรับการหาร

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการใส่ผลลัพธ์ของสูตร โดยทั่วไปแล้วเซลล์นี้จะอยู่ทางด้านขวาหรือด้านล่างของตัวเลขที่คุณกำลังคำนวณ

 2. พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) สูตร Excel จะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับเสมอ

 3. เมื่อต้องการสร้างสูตรของคุณ ให้พิมพ์การอ้างอิงเซลล์ (เช่น B4 หรือ D6) และตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 หรือ =B4/B5

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทำการคำนวณอย่างรวดเร็ว คุณสามารถใส่ตัวเลขในสูตรของคุณแทนการอ้างอิงเซลล์ได้ ตัวอย่างเช่น =20+10, =20-10, =20*10 หรือ =20/10

 4. กด Enter ตัวเลขจะถูกคำนวณ และผลลัพธ์ถูกใส่ในเซลล์ที่คุณเลือก

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้เคอร์เซอร์คงอยู่บนเซลล์ที่ใช้งานอยู่ ให้กด Ctrl+Enter

นำรูปแบบตัวเลขไปใช้

เมื่อต้องการแยกความแตกต่างระหว่างตัวเลขชนิดต่างๆ ให้เพิ่มรูปแบบตัวเลข เช่น สกุลเงิน เปอร์เซ็นต์ หรือวันที่

 1. เลือกเซลล์ที่มีตัวเลขที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องคำสั่งผสมรูปแบบตัวเลข ให้กด Alt+H, N

 3. เมื่อต้องการเรียกดูรูปแบบตัวเลขที่พร้อมใช้งาน ให้กดแป้นลูกศรลงหรือแป้นลูกศรขึ้น

  เคล็ดลับ: ถ้ารูปแบบตัวเลขที่คุณต้องการไม่อยู่ในรายการนี้ เช่น พิเศษ หรือ แบบกำหนดเอง ให้กด Esc เพื่อออกจากรายการรูปแบบตัวเลข เมื่อต้องการเปิดแท็บ ตัวเลข ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ ให้กด Alt+H, O จากนั้นกด E เมื่อต้องการเรียกดูรายการรูปแบบตัวเลขต่างๆ ที่พร้อมใช้งาน ให้กดแป้น Tab แล้วกดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้น

 4. เมื่อต้องการนำรูปแบบตัวเลขที่เลือกไปใช้กับเซลล์ที่เลือก ให้กด Enter

กรองหรือเรียงลำดับข้อมูลในตาราง

เมื่อคุณสร้างตารางจากข้อมูลของคุณในแผ่นงาน คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้หลายวิธี รวมถึงการกรองหรือเรียงลำดับอย่างรวดเร็ว

 1. เมื่อต้องการเลือกกลุ่มข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์เป็นตาราง ให้เลือกเซลล์แรก จากนั้น เมื่อต้องการย้ายไปยังข้อมูลเซลล์สุดท้าย (โดยทั่วไปจะเป็นมุมตรงข้ามของกลุ่มเซลล์) ให้กดแป้น Shift ค้างไว้แล้วกดแป้นลูกศร หลังจากเลือกกลุ่มเซลล์แล้ว คุณจะได้ยินการอ้างอิงเซลล์และเนื้อหาของเซลล์แรกในช่วง และการอ้างอิงเซลล์และเนื้อหาของเซลล์สุดท้ายในช่วง (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยินการอ้างอิงเซลล์และเนื้อหาของเซลล์แรกในช่วง)

 2. เมื่อต้องการเปิดเครื่องมือการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว ให้กด Ctrl+Q

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังแท็บ ตาราง ให้กด T

 4. เมื่อต้องการเลือกเส้นตาราง แทรก ให้กดปุ่ม Tab แล้วกด Enter ข้อมูลที่คุณเลือกจะถูกจัดรูปแบบเป็นตาราง ส่วนหัวของคอลัมน์จะถูกเพิ่ม และแถวถูกจัดรูปแบบเป็นสีที่สลับกัน

 5. กรองตารางตามเนื้อหาของคอลัมน์

  1. ย้ายไปยังส่วนหัวของคอลัมน์ที่มีข้อมูลคุณต้องการกรองตาม

  2. เลือกลูกศรในส่วนหัวของคอลัมน์

  3. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “เลือกทั้งหมด ทำเครื่องหมายแล้ว”

  4. เมื่อต้องการล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ให้กด Spacebar

  5. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกการกรอง ให้กดแป้นลูกศรลง และเมื่อต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่มีข้อมูลที่คุณต้องการกรองตาม ให้กด Spacebar กด Enter

  6. เมื่อต้องการเอาตัวกรองออกและแสดงข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง ให้ทำซ้ำขั้นตอน a–c เมื่อต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เลือกทั้งหมด ให้กด Spacebar กด Enter

 6. เรียงลำดับตาราง

  1. ย้ายไปยังส่วนหัวของคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับตาม

  2. เลือกลูกศรในส่วนหัวของคอลัมน์

  3. เมื่อต้องการเลือก เรียงลำดับน้อยที่สุดไปหามากที่สุด (สำหรับตัวเลข) หรือ เรียงลำดับจาก ก ถึง ฮ (สำหรับข้อความ) ให้กด S เมื่อต้องการเลือก เรียงลำดับมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด หรือ เรียงลำดับจาก ฮ ถึง ก ให้กด O

คำนวณตัวเลขในตาราง

เมื่อใช้เครื่องมือการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว คุณจะสามารถคำนวณตัวเลขของคุณได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นผลรวม ค่าเฉลี่ย หรือนับจำนวน Excel จะแสดงผลการคำนวณใต้หรือถัดจากตัวเลขของคุณตลอดทั้งตาราง

 1. เมื่อต้องการเลือกกลุ่มข้อมูลที่คุณต้องการคำนวณเป็นตาราง ให้เลือกเซลล์แรก จากนั้น เมื่อต้องงการย้ายไปยังข้อมูลเซลล์สุดท้าย (โดยทั่วไปจะเป็นมุมตรงข้ามของกลุ่มเซลล์) ให้กดแป้น Shift ค้างไว้แล้วกดแป้นลูกศร

 2. เมื่อต้องการเปิดเครื่องมือการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว ให้กด Ctrl+Q

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังแท็บ ผลรวม ให้กด O แล้วกดแป้น Tab

 4. เพื่อเรียกดูตัวเลือกการคำนวณ ซึ่งรวมถึง ผลรวม, เฉลี่ย, จำนวน, % ผลรวม, และ กำลังทำงาน สำหรับทั้งข้อมูลแนวนอนหรือข้อมูลแนวตั้ง ให้ใช้แป้นลูกศรขวา

 5. เลือกตัวเลือกการคำนวณ แล้วกด Enter กลุ่มข้อมูลที่เลือกจะถูกคำนวณตามที่ระบุ

 6. เมื่อต้องการฟังผลลัพธ์ ให้เลือกเซลล์มีสูตรทีละเซลล์ คุณจะได้ยินผลลัพธ์ของสูตร ข้อเท็จจริงที่ว่าเซลล์มีสูตร และการอ้างอิงเซลล์

จัดรูปแบบหรือไฮไลต์ข้อมูลของคุณเป็นตาราง

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขหรือใช้เส้นแบบประกายไฟสามารถเน้นข้อมูลที่สำคัญที่สุดของคุณ หรือแสดงแนวโน้มของข้อมูลได้ คุณสามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วเพื่อนำไฮไลต์เหล่านี้ไปใช้อย่างรวดเร็ว

 1. เมื่อต้องการเลือกกลุ่มข้อมูลที่คุณต้องการไฮไลต์ด้วยการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขหรือเส้นแบบประกายไฟ ให้เลือกเซลล์แรก จากนั้น เมื่อต้องงการย้ายไปยังข้อมูลเซลล์สุดท้าย (โดยทั่วไปจะเป็นมุมตรงข้ามของกลุ่มเซลล์) ให้กดแป้น Shift ค้างไว้แล้วกดแป้นลูกศร

 2. เมื่อต้องการเปิดเครื่องมือการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว ให้กด Ctrl+Q

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังแท็บ จัดรูปแบบ ให้กด F เมื่อต้องการย้ายไปยังเมนู เส้นแบบประกายไฟ ให้กด S เมื่อต้องการย้ายไปยังตัวเลือกแท็บ ให้กดแป้น Tab

 4. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกการจัดรูปแบบหรือเส้นแบบประกายไฟ ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือแป้นลูกศรซ้าย ตัวเลือกการจัดรูปแบบสำหรับตัวเลขประกอบด้วย แถบข้อมูลสีชุดไอคอน และอื่นๆ อีกมาก ตัวเลือกการจัดรูปแบบสำหรับข้อความประกอบด้วย ข้อความประกอบด้วยค่าที่ซ้ำกันค่าที่ไม่ซ้ำเท่ากับ และ ล้างรูปแบบ ตัวเลือกเส้นแบบประกายไฟประกอบด้วย เส้นคอลัมน์ และ ชนะ/แพ้ และจะพร้อมใช้งานเมื่อเลือกตัวเลขอยู่เท่านั้น

 5. เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบหรือเส้นแบบประกายไฟ แล้วกด Enter กลุ่มข้อมูลที่คุณเลือกจะถูกจัดรูปแบบตามที่ระบุ

หมายเหตุ: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มในข้อมูลโดยใช้เส้นแบบประกายไฟ

แสดงข้อมูลของคุณในแผนภูมิ

เครื่องมือการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วจะแนะนำแผนภูมิที่เฉพาะเจาะจง และสร้างงานนำเสนอแบบเป็นภาพของข้อมูลของคุณอย่างรวดเร็ว

 1. เมื่อต้องการเลือกกลุ่มตัวเลขและป้ายชื่อที่คุณต้องการแสดงเป็นแผนภูมิ ให้เลือกเซลล์แรก จากนั้น เมื่อต้องงการย้ายไปยังข้อมูลเซลล์สุดท้าย (โดยทั่วไปจะเป็นมุมตรงข้ามของกลุ่มเซลล์) ให้กดแป้น Shift ค้างไว้แล้วกดแป้นลูกศร

 2. เมื่อต้องการเปิดเครื่องมือการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว ให้กด Ctrl+Q

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังแท็บ แผนภูมิ ให้กด C แล้วกดแป้น Tab

 4. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกแผนภูมิ ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือแป้นลูกศรซ้าย

 5. เลือกชนิดแผนภูมิที่ต้องการแล้วกด Enter แผนภูมิจะแสดงกลุ่มที่คุณเลือกจะถูกเพิ่มลงในเวิร์กชีตเป็นวัตถุฝังตัว

หมายเหตุ: เรียนรู้วิธีอื่นๆ ในการสร้างแผนภูมิใน Excel 2016 for Windows

บันทึกงานของคุณ

 1. กด Ctrl+S ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณบันทึกเวิร์กบุ๊กนี้ ในมุมมอง บันทึกเป็น ของ Backstage ที่เพิ่งเปิดขึ้น ให้เลือกตำแหน่งที่เก็บข้อมูลและตั้งชื่อ

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังตัวเลือกตำแหน่งที่ตั้ง บันทึกเป็น ให้กดแป้น Tab

 3. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งเก็บข้อมูลสำหรับเวิร์กบุ๊ก เช่น OneDrive หรือ พีซีนี้ ให้กดแป้นลูกศรลงหรือแป้นลูกศรขึ้น หรือเมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้ย้ายไปยัง เรียกดู แล้วกด Enter

 4. เมื่อต้องการเรียกดูโฟลเดอร์ภายในตำแหน่งที่ตั้งเก็บข้อมูลที่คุณเลือก ให้กดแป้น Tab เมื่อต้องการย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่สูงกว่าในลำดับชั้น ให้เลือก ขึ้นหนึ่งระดับ เมื่อต้องการย้ายไปยังรายการโฟลเดอร์ ให้กดแป้น Tab ซ้ำๆ เมื่อต้องการเลื่อนไปตามรายการ ให้กดแป้น Tab หรือแป้นลูกศร เมื่อต้องการเลือกโฟลเดอร์ ให้กด Enter

 5. กด Tab ไปยังกล่อง ใส่ชื่อไฟล์ที่นี่ แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับเวิร์กบุ๊กของคุณ

 6. กด Tab ไปยังปุ่ม บันทึก แล้วกด Enter

พิมพ์งานของคุณ

 1. เมื่อต้องการเปิด พิมพ์ ในมุมมอง Backstage ให้กด Ctrl + P

 2. กด Tab เพื่อเลื่อนไปตามการตั้งค่าการพิมพ์ รวมถึง คุณสมบัติการพิมพ์พิมพ์หนึ่งด้านแนวตั้งระยะขอบปกติ และ ตั้งค่าหน้ากระดาษ เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าที่เลือก ให้กด Enter เมื่อต้องการเลือกคำสั่งอื่น ให้กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นแล้วกด Enter

 3. เมื่อการตั้งค่าการพิมพ์คือวิธีที่คุณต้องการ ให้กด Shift+Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “พิมพ์” เพื่อเลือก พิมพ์ กด Enter เครื่องพิมพ์ของคุณจะพิมพ์เวิร์กบุ๊ก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างเวิร์กบุ๊กใน Excel

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาและแทนที่ข้อมูลใน Excel

แป้นพิมพ์ลัดและปุ่มฟังก์ชัน Excel สำหรับ Windows

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×