ค้นหาและแทนข้อความหรือตัวเลขใน Excel 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถค้นหาและแทนที่ข้อความ รวมถึงอักขระพิเศษ (เช่นเครื่องหมายคำถาม เครื่องหมายตัวหนอน และเครื่องหมายดอกจัน) หรือตัวเลข คุณสามารถค้นหาด้วยแถวและคอลัมน์ ค้นหาภายในข้อคิดเห็นหรือค่าต่างๆ และค้นหาภายในเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กทั้งหมดได้

หมายเหตุ: เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

ค้นหาข้อความหรือตัวเลข

 1. เลือกช่วงเซลล์ที่คุณต้องการค้นหา

  ถ้าคุณต้องการค้นหาทั้งแผ่นงาน ให้คลิกเซลล์ใดก็ได้

 2. ในเขตข้อมูลค้นหา กล่องค้นหา พิมพข้อความหรือตัวเลขที่ต้องการค้นหา

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน คือ เครื่องหมายคำถาม (?) เครื่องหมายดอกจัน (*) เครื่องหมายตัวหนอน (~) ในเกณฑ์การค้นหาได้ ใช้เครื่องหมายคำถาม (?) เพื่อค้นหาอักขระเดี่ยว เช่น s?t จะพบ "sat" และ "set" ใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อค้นหาตัวเลขหรืออักขระ เช่น s*d จะพบ "sad" และ "started" ใช้เครื่องหมายตัวหนอน (~) ตามด้วย ?, * หรือ ~ เพื่อค้นหาเครื่องหมายคำถาม เครื่องหมายดอกจัน หรืออักขระตัวหนอนอื่นๆ เช่น fy91~? จะพบ "fy91?"

 3. กดแป้น RETURN

 4. เมื่อต้องการระบุตัวเลือกการค้นหาอื่นๆ ให้ทำดังนี้:

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ค้นหาแผ่นงานหรือทั้งเวิร์กบุ๊ก

  ในเขตข้อมูลค้นหา คลิกแว่นขยาย แล้วคลิก ค้นหาในแผ่นงาน หรือ ค้นหาในเวิร์กบุ๊ก

  ค้นหาตามแถวหรือตามคอลัมน์

  ในเขตข้อมูลค้นหา คลิกแว่นขยายแล้วคลิก การค้นหาขั้นสูง จากนั้นคลิกเมนป็อปอัพ ค้นหา แล้วคลิก แถว หรือ คอลัมน์

  ค้นหาเฉพาะชนิดข้อมูลที่ระบุ

  ในเขตข้อมูลค้นหา คลิกแว่นขยายแล้วคลิก การค้นหาขั้นสูง จากนั้นคลิกเมนป็อปอัพ มองหาใน แล้วคลิก สูตร, ค่า หรือ ข้อคิดเห็น

  ค้นหาเนื้อหาตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

  ในเขตข้อมูลค้นหา คลิกแว่นขยายแล้วคลิก การค้นหาขั้นสูง จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

  ค้นหาตรงกับเงื่อนไขทุกประการ

  ในเขตข้อมูลค้นหา คลิกแว่นขยายแล้วคลิก การค้นหาขั้นสูง จากนั้นเลือก ค้นหาทั้งเซลล์เท่านั้น

 5. เมื่อต้องการค้นหาอินสแตนซ์ถัดไปของรายการที่คุณกำลังค้นหา ให้คลิกเขตข้อมูลค้นหา แล้วกดแป้น RETURN หรือในกล่องโต้ตอบ ค้นหา ให้คลิก ค้นหาถัดไป

  เคล็ดลับ: คุณสามารถยกเลิกการค้นหาที่กำลังดำเนินการอยู่ได้โดยกดแป้น Esc

แทนที่ข้อความหรือตัวเลข

 1. เลือกช่วงเซลล์ที่คุณต้องการค้นหา

  ถ้าคุณต้องการค้นหาทั้งแผ่นงาน ให้คลิกเซลล์ใดก็ได้

 2. ในเขตข้อมูลค้นหา กล่องค้นหา พิมพข้อความหรือตัวเลขที่ต้องการค้นหา

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน คือ เครื่องหมายคำถาม (?) เครื่องหมายดอกจัน (*) เครื่องหมายตัวหนอน (~) ในเกณฑ์การค้นหาได้ ใช้เครื่องหมายคำถาม (?) เพื่อค้นหาอักขระเดี่ยว เช่น s?t จะพบ "sat" และ "set" ใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อค้นหาตัวเลขหรืออักขระ เช่น s*d จะพบ "sad" และ "started" ใช้เครื่องหมายตัวหนอน (~) ตามด้วย ?, * หรือ ~ เพื่อค้นหาเครื่องหมายคำถาม เครื่องหมายดอกจัน หรืออักขระตัวหนอนอื่นๆ เช่น fy91~? จะพบ "fy91?"

 3. ในเขตข้อมูลค้นหา คลิกแว่นขยาย แล้วคลิก แทนที่

  เมื่อต้องการระบุตัวเลือกการค้นหาอื่นๆ ให้ทำดังนี้:

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ค้นหาแผ่นงานหรือทั้งเวิร์กบุ๊ก

  บนเมนป็อปอัพ ภายใน คลิก แผ่นงาน หรือ เวิร์กบุ๊ก

  ค้นหาตามแถวหรือตามคอลัมน์

  บนเมนป็อปอัพ ค้นหา คลิก แถว หรือ คอลัมน์

  ค้นหาเนื้อหาตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

  ค้นหาตรงกับเงื่อนไขทุกประการ

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาทั้งเซลล์เท่านั้น

 4. ในช่อง แทนที่ด้วย ให้พิมพ์ตัวอักษรที่จะแทนที่

  เมื่อไม่ต้องการแทนที่อักขระในช่อง ค้นหาอะไร กับข้อมูลใดๆ ให้เว้นว่างข่อง แทนที่ด้วย

 5. คลิก ค้นหาถัดไป

 6. เมื่อต้องการแทนที่จำนวนที่ไฮไลต์ ให้คลิก แทนที่

  เมื่อต้องการแทนที่จำนวนอักขระทั้งหมดในแผ่นงานโดยไม่ตรวจสอบก่อน ให้คลิก แทนที่ทั้งหมด

  เคล็ดลับ: คุณสามารถยกเลิกการค้นหาที่กำลังดำเนินการอยู่ได้โดยกดแป้น Esc

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×