ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

คู่มือเมนูบริบทของ Power Query

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

เมนูบริบทจะใช้เฉพาะกับองค์ประกอบหนึ่ง เช่น เซลล์ของตาราง ในบานหน้าต่างตัวแก้ไข เป็นต้น เมนูบริบทจะกำหนดการกระทำที่จะดำเนินการกับองค์ประกอบที่เลือกหรือองค์ประกอบต่างๆ

ในบทความนี้

เมนูบริบทของเซลล์

จำนวนหรือชนิดวัน / เวลา

แทนตัวเลขหรือค่าวัน / เวลา

ชนิดข้อความ

แทนค่าข้อความ

พิมพ์แบบตรรกะ

แทนค่าตรรกะ

ชนิดของตารางหรือลิงก์

เมนูบริบทของคอลัมน์

เลือกคอลัมน์เดียว

เปลี่ยนชนิดที่ มี culture

การเลือกหลายคอลัมน์

เมนูบริบทของตาราง

เมนูบริบทของขั้นตอนแบบสอบถาม

ค้นหาแบบออนไลน์

เมนูบริบทของเซลล์

เมื่อต้องการนำการกระทำไปใช้กับเซลล์ ให้คลิกขวาที่เซลล์ใดๆ ชนิดของเซลล์แต่ละชนิดจะมีเมนูบริบท

ชนิดของตัวเลข หรือวันที่/เวลา

การดำเนินการ

คำอธิบาย

ตัวกรองตัวเลข

กรองตารางโดยยึดตามตัวดำเนินการ ดังนี้

 • เท่ากับ

 • ไม่เท่ากับ

 • มากกว่า

 • มากกว่าหรือเท่ากับ

 • น้อยกว่า

 • น้อยกว่าหรือเท่ากับ

แทนที่ค่า

แทนค่าหนึ่ง ด้วยอีกค่าหนึ่งในคอลัมน์ที่เลือก เมื่อต้องการแทนตัวเลขหรือค่า Date/Time ดูแทนตัวเลขหรือค่าวัน / เวลา

ดูรายละเอียดแนวลึก

นำทางไปยังเนื้อหาของเซลล์ การทำเช่นนี้จะเพิ่มขั้นตอนใหม่ลงในแบบสอบถามปัจจุบันเพื่อทำการนำทาง โดยสามารถเลิกทำได้ด้วยการเอาขั้นตอนนี้ออกในบานหน้าต่าง ขั้นตอน

เพิ่มเป็นแบบสอบถามใหม่

สร้างแบบสอบถามใหม่ด้วยเนื้อหาของเซลล์นี้ให้เป็นค่าของแบบสอบถาม ชื่อของแบบสอบถามใหม่จะเหมือนกับส่วนหัวของคอลัมน์ของเซลล์ที่เลือก

แทนที่ค่าตัวเลข หรือค่าของวันที่/เวลา

 1. คลิกขวาที่ตัวเลขหรือเซลล์ วันที่/เวลา

 2. คลิก แทนที่ค่า

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทนที่ค่า ให้ใส่ ค่าที่จะค้นหา และ แทนที่ด้วย

 4. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ชนิดข้อความ

การดำเนินการ

คำอธิบาย

ตัวกรองข้อความ

กรองตารางโดยยึดตามตัวดำเนินการ ดังนี้

 • เท่ากับ

 • ไม่เท่ากับ

 • เริ่มต้นด้วย

 • ลงท้ายด้วย

 • มี

 • ไม่มี

แทนที่ค่า

แทนค่าหนึ่ง ด้วยอีกค่าหนึ่งในคอลัมน์ที่เลือก เมื่อต้องการแทนค่าข้อความ ดูแทนค่าข้อความ

ดูรายละเอียดแนวลึก

นำทางไปยังเนื้อหาของเซลล์ การทำเช่นนี้จะเพิ่มขั้นตอนใหม่ลงในแบบสอบถามปัจจุบันเพื่อทำการนำทาง โดยสามารถเลิกทำได้ด้วยการเอาขั้นตอนนี้ออกในบานหน้าต่าง ขั้นตอน

เพิ่มเป็นแบบสอบถามใหม่

สร้างแบบสอบถามใหม่ด้วยเนื้อหาของเซลล์นี้ให้เป็นค่าของแบบสอบถาม ชื่อของแบบสอบถามใหม่จะเหมือนกับส่วนหัวของคอลัมน์ของเซลล์ที่เลือก

แทนที่ค่าข้อความ

 1. คลิกขวาที่เซลล์ข้อความ

 2. คลิก แทนที่ค่า

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทนที่ค่า ให้ใส่ ค่าที่จะค้นหา และ แทนที่ด้วย

 4. คลิกตัวเลือก จับคู่เนื้อหาเซลล์ทั้งหมด เพื่อแทนที่เซลล์จากเนื้อหาทั้งหมด มิฉะนั้น แทนที่ค่า จะแทนที่ ค่าที่จะค้นหา แต่ละค่าที่ตรงกัน

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

พิมพ์แบบตรรกะ

การดำเนินการ

คำอธิบาย

แทนที่ค่า

แทนที่ค่าหนึ่งด้วยอีกค่าหนึ่งในคอลัมน์ที่เลือก เมื่อต้องการแทนที่ค่าแบบตรรกะให้ดู แทนที่ค่าแบบตรรกะ

ดูรายละเอียดแนวลึก

นำทางไปยังเนื้อหาของเซลล์ การทำเช่นนี้จะเพิ่มขั้นตอนใหม่ลงในแบบสอบถามปัจจุบันเพื่อทำการนำทาง โดยสามารถเลิกทำได้ด้วยการเอาขั้นตอนนี้ออกในบานหน้าต่าง ขั้นตอน

เพิ่มเป็นแบบสอบถามใหม่

สร้างแบบสอบถามใหม่ด้วยเนื้อหาของเซลล์นี้ให้เป็นค่าของแบบสอบถาม ชื่อของแบบสอบถามใหม่จะเหมือนกับส่วนหัวของคอลัมน์ของเซลล์ที่เลือก

แทนที่ค่าแบบตรรกะ

 1. คลิกขวาในเซลล์แบบตรรกะ

 2. คลิก แทนที่ค่า

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทนที่ค่า ให้ใส่ ค่าที่จะค้นหา และ แทนที่ด้วย

 4. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ชนิดของตารางหรือลิงก์

การดำเนินการ

คำอธิบาย

ดูรายละเอียดแนวลึก

นำทางไปยังเนื้อหาของเซลล์ การทำเช่นนี้จะเพิ่มขั้นตอนใหม่ลงในแบบสอบถามปัจจุบันเพื่อทำการนำทาง โดยสามารถเลิกทำได้ด้วยการเอาขั้นตอนนี้ออกในบานหน้าต่าง ขั้นตอน

เพิ่มเป็นแบบสอบถามใหม่

สร้างแบบสอบถามใหม่ด้วยเนื้อหาของเซลล์นี้ให้เป็นค่าของแบบสอบถาม ชื่อของแบบสอบถามใหม่จะเหมือนกับส่วนหัวของคอลัมน์ของเซลล์ที่เลือก

เมนูบริบทของคอลัมน์

คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์ที่เลือกไว้เพื่อนำการกระทำไปใช้กับเซลล์ทั้งหมดในคอลัมน์นั้น ชนิดของคอลัมน์แต่ละคอลัมน์จะมีเมนูบริบท

การเลือกคอลัมน์เดียว

การดำเนินการ

นำไปใช้กับชนิด

คำอธิบาย

เอาออก

ทุกชนิด

เอาคอลัมน์ที่เลือกออกจากมุมมองและนำไปใช้งานต่อไป

เอาคอลัมน์อื่นๆ ออก

ทุกชนิด

เอาคอลัมน์ทั้งหมดที่ไม่ได้เลือกไว้ออกจากมุมมองและนำไปใช้งานต่อไป

ใช้แถวแรกเป็นส่วนหัว

ทุกชนิด

ชื่อส่วนหัวของตารางแต่ละชื่อจะถูกแทนที่ด้วยค่าของเซลล์แต่ละเซลล์ในแถวแรกของตาราง

ทำซ้ำคอลัมน์

ทุกชนิด

สร้างสำเนาของคอลัมน์ที่เลือกที่ด้านขวาของตาราง ชื่อคอลัมน์ใหม่มีสำเนาของ <ชื่อคอลัมน์ >

แยกคอลัมน์

(พร้อมใช้งาน ใน แก้ไขแบบสอบถาม r ibbon)

ชนิดข้อความ

คอลัมน์ของข้อความสามารถแยกออกเป็นหลายคอลัมน์ได้ในสองวิธี ดังนี้

 • โดยตัวคั่น

 • โดยจำนวนอักขระ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแยกคอลัมน์ข้อความ ให้ดูที่ แยกคอลัมน์ของข้อความ

เอารายการที่ซ้ำกันออก

(พร้อมใช้งาน ใน แก้ไขแบบสอบถาม r ibbon )

ข้อความ, ตัวเลข, วันที่/เวลา

ชนิดของตรรกะ

เอาแถวทั้งหมดจากตารางที่ค่าในคอลัมน์ที่เลือกค่าที่ซ้ำกันก่อนหน้า แถว มีปรากฏครั้งแรกของชุดของค่าจะไม่ถูกเอาออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเอารายการที่ซ้ำกัน ดูที่เอารายการที่ซ้ำกัน

แทนที่ค่า

(พร้อมใช้งาน ใน แก้ไขแบบสอบถาม r ibbon )

ข้อความ, ตัวเลข, วันที่/เวลา

ชนิดของตรรกะ

แทนข้อมูลในคอลัมน์ ด้วยค่าอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแทนค่า ดูเมนูบริบทของเซลล์

เปลี่ยนชนิด

(พร้อมใช้งาน ใน แก้ไขแบบสอบถาม r ibbon )

ข้อความ, ตัวเลข, วันที่/เวลา

ชนิดของตรรกะ

ปิดใช้งานสำหรับชนิดของตาราง, ลิงก์ และรายการ

เปลี่ยนชนิดของคอลัมน์ที่เลือกให้เป็นชนิดใหม่ ดังนี้

 • แบบตรรกะ

 • ตัวเลข

 • วันที่

 • วันที่/เวลา

 • วันที่/เวลา/โซนเวลา

 • เวลา

 • ระยะเวลา

 • ไบนารี

 • ข้อความ

 • ชนิดที่ มี Culture สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงชนิดที่ มี culture ของจุดเริ่มต้น ดูการเปลี่ยนแปลงชนิดที่ มี culture

การแปลง

ชนิดข้อความและวันที่/เวลา

ปิดใช้งานชนิดอื่นๆ ทั้งหมด

สำหรับค่าข้อความ ให้เปลี่ยนวิธีที่ค่าในคอลัมน์จะแสดงผล ดังนี้

 • ตัวพิมพ์เล็ก

 • ตัวพิมพ์ใหญ่

 • ทำแต่ละคำให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

 • ตัดแต่ง

 • ล้าง

 • JSON

 • XML

สำหรับค่าวันที่/เวลา ให้เปลี่ยนวิธีที่ค่าในคอลัมน์จะแสดงผล ดังนี้

 • วันที่

 • เวลา

 • วัน

 • เดือน

 • ปี

 • วันของสัปดาห์

แทรกคอลัมน์

ทุกชนิด

แทรกคอลัมน์ใหม่หลังจากคอลัมน์สุดท้ายของตาราง ค่าในคอลัมน์ใหม่จะถูกกำหนดโดยการเลือกชนิดของคอลัมน์ในการแทรก ดังนี้

 • กำหนดเอง (คุณเป็นผู้กำหนดสูตรที่จะคำนวณค่าใหม่)

 • ดัชนี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแทรกคอลัมน์ ให้ดูที่ แทรกคอลัมน์แบบกำหนดเองลงในตาราง

จัดกลุ่มตาม

(พร้อมใช้งานจะ n แก้ไขแบบสอบถาม r ibbon )

ข้อความ, ตัวเลข, วันที่/เวลา

ชนิดของตรรกะ

สรุปข้อมูลตามค่าของแถว ตัวอย่างเช่น กำหนดให้มีคอลัมน์ต่อไปนี้ในตาราง ได้แก่ รัฐ, เมือง, ประชากร ซึ่งคุณควรทำ ดังนี้

 • จัดกลุ่มตามรัฐและนับจำนวนเมืองในแต่ละรัฐ หรือสรุปจำนวนประชากรของเมืองต่างๆ เพื่อรับทราบจำนวนประชากรของแต่ละรัฐ

 • จัดกลุ่มตามเมืองและนับจำนวนอินสแตนซ์ของชื่อเมือง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดกลุ่มแถว ให้ดูที่ จัดกลุ่มแถวในตาราง

ยกเลิกการทำ Pivot คอลัมน์

(พร้อมใช้งานจะ n แก้ไขแบบสอบถาม r ibbon )

ทุกชนิด

แปลงคอลัมน์ที่เลือกลงในคู่ของค่าแอตทริบิวต์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการยกเลิกการทำ Pivot ให้ดูที่ ยกเลิกการทำ Pivot

ย้าย

ทุกชนิด

ย้ายคอลัมน์ที่เลือกไปยังตำแหน่งอื่นในตาราง ย้ายคอลัมน์ที่เลือกไว้ ดังนี้

 • ลูกศรซ้าย

 • ลูกศรขวา

 • ไปที่จุดเริ่มต้น

 • ไปที่จุดสิ้นสุด

หรือคุณสามารถคลิกแล้วลากและปล่อยคอลัมน์ไปทางซ้ายหรือขวาของคอลัมน์ที่เลือกได้

เปลี่ยนชื่อ

ทุกชนิด

เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ที่เลือก

ดูรายละเอียดแนวลึก

ทุกชนิด

นำทางไปยังเนื้อหาของคอลัมน์ การทำเช่นนี้จะเพิ่มขั้นตอนใหม่ลงในแบบสอบถามปัจจุบันเพื่อทำการนำทาง โดยสามารถเลิกทำได้ด้วยการเอาขั้นตอนนี้ออกในบานหน้าต่าง ขั้นตอน

เพิ่มแบบสอบถามใหม่

ทุกชนิด

สร้างแบบสอบถามใหม่ด้วยเนื้อหาของคอลัมน์นี้ให้เป็นค่าของแบบสอบถาม ซึ่งทำได้ด้วยการอ้างถึงแบบสอบถามเดิมในแบบสอบถามใหม่ ชื่อของแบบสอบถามใหม่จะเหมือนกับส่วนหัวของคอลัมน์ของคอลัมน์ที่เลือก

เปลี่ยนชนิดด้วย Cullture

 1. คลิกขวาที่คอลัมน์ที่เลือก

 2. คลิก เปลี่ยนชนิด > ชนิดที่มี Culture

 3. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชนิดที่มี Culture ให้เลือก ชนิดข้อมูล ที่จะเปลี่ยนแล้วเลือก Culture

 4. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การเลือกหลายคอลัมน์

เลือก (Ctrl+คลิก หรือ Shift+คลิก) อย่างน้อยสองคอลัมน์ แล้วคลิกขวาที่คอลัมน์ที่เลือกไว้เพื่อนำการกระทำจากเมนูบริบทของคอลัมน์แบบหลายคอลัมน์ไปใช้กับคอลัมน์ที่เลือกไว้

หมายเหตุ:  สำหรับการเลือกคอลัมน์จำนวนมาก ในบางครั้งรายการเมนูบริบทจะถูกปิดใช้งาน

การดำเนินการ

คำอธิบาย

เอาคอลัมน์ออก

(พร้อมใช้งานจะ n แก้ไขแบบสอบถาม r ibbon )

เอาคอลัมน์ที่เลือกออกจากมุมมองและนำไปใช้งานต่อไป

เอาคอลัมน์อื่นๆ ออก

(พร้อมใช้งานจะ n แก้ไขแบบสอบถาม r ibbon)

เอาคอลัมน์ทั้งหมดที่ไม่ได้เลือกไว้ออกจากมุมมองและนำไปใช้งานต่อไป

เอารายการที่ซ้ำกันออก

เอาแถวทั้งหมดจากตารางที่ค่าในคอลัมน์ที่เลือกค่าที่ซ้ำกันก่อนหน้า แถว มีปรากฏครั้งแรกของชุดของค่าจะไม่ถูกเอาออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเอารายการที่ซ้ำกัน ดูที่เอารายการที่ซ้ำกัน

แทนที่ค่า

แทนข้อมูลในคอลัมน์ ด้วยค่าอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแทนค่า ดูเมนูบริบทของเซลล์

เปลี่ยนชนิด

เปลี่ยนชนิดของคอลัมน์ที่เลือกให้เป็นชนิดใหม่ ดังนี้

 • แบบตรรกะ

 • ตัวเลข

 • วันที่

 • วันที่/เวลา

 • วันที่/เวลา/โซนเวลา

 • เวลา

 • ระยะเวลา

 • ไบนารี

 • ข้อความ

 • ชนิดที่ มี Culture สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงชนิดที่ มี culture ของจุดเริ่มต้น ดูการเปลี่ยนแปลงชนิดที่ มี culture

การแปลง

(พร้อมใช้งานจะ n แก้ไขแบบสอบถาม r ibbon)

สำหรับค่าข้อความ ให้เปลี่ยนวิธีที่ค่าในคอลัมน์จะแสดงผล ดังนี้

 • ตัวพิมพ์เล็ก

 • ตัวพิมพ์ใหญ่

 • ทำแต่ละคำให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

 • ตัดแต่ง

 • ล้าง

 • JSON

 • XML

สำหรับค่าวันที่/เวลา ให้เปลี่ยนวิธีที่ค่าในคอลัมน์จะแสดงผล ดังนี้

 • วันที่

 • เวลา

 • วัน

 • เดือน

 • ปี

 • วันของสัปดาห์

ผสานคอลัมน์

จัดกลุ่มตาม

(พร้อมใช้งานจะ n แก้ไขแบบสอบถาม r ibbon)

สรุปข้อมูลตามค่าของแถว ตัวอย่างเช่น กำหนดให้มีคอลัมน์ต่อไปนี้ในตาราง ได้แก่ รัฐ, เมือง, ประชากร ซึ่งคุณควรทำ ดังนี้

 • จัดกลุ่มตามรัฐและนับจำนวนเมืองในแต่ละรัฐ หรือสรุปจำนวนประชากรของเมืองต่างๆ เพื่อรับทราบจำนวนประชากรของแต่ละรัฐ

 • จัดกลุ่มตามเมืองและนับจำนวนอินสแตนซ์ของชื่อเมือง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดกลุ่มแถว ให้ดูที่ จัดกลุ่มแถวในตาราง

ยกเลิกการทำ Pivot คอลัมน์

(พร้อมใช้งานจะ n แก้ไขแบบสอบถาม r ibbon)

แปลงคอลัมน์ที่เลือกเป็นคู่ของค่าแอตทริบิวต์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการยกเลิกทำ pivot คอลัมน์ ดูยกเลิกทำ Pivot คอลัมน์

ย้าย

ย้ายคอลัมน์ที่เลือกไปยังตำแหน่งอื่นในตาราง ย้ายคอลัมน์ที่เลือกไว้ ดังนี้

 • ลูกศรซ้าย

 • ลูกศรขวา

 • ไปที่จุดเริ่มต้น

 • ไปที่จุดสิ้นสุด

หรือคุณสามารถคลิกแล้วลากและปล่อยคอลัมน์ไปทางซ้ายหรือขวาของคอลัมน์ที่เลือกได้

ด้านบนของหน้า

เมนูบริบทของตาราง

ในเมนูบริบทของตาราง แทน ด้วยไอคอนตาราง ( ไอคอนตาราง ), ดำเนินการกระทำในวงกว้างตาราง

การดำเนินการ

คำอธิบาย

ใช้แถวแรกเป็นส่วนหัว

(พร้อมใช้งานจะ n แก้ไขแบบสอบถาม r ibbon)

เลื่อนระดับค่าในแถวแรกของตารางให้เป็นส่วนหัวของคอลัมน์

เอารายการที่ซ้ำกันออก

(พร้อมใช้งานจะ n แก้ไขแบบสอบถาม r ibbon)

เอาแถวทั้งหมดออกจากตาราง Power Query ซึ่งค่าในคอลัมน์ที่เลือกซ้ำกับค่าก่อนหน้า แถวที่มีชุดของค่าปรากฏเป็นครั้งแรกจะไม่ถูกเอาออกไป

เอาข้อผิดพลาดออก

(พร้อมใช้งานจะ n แก้ไขแบบสอบถาม r ibbon)

เอาแถวที่มีข้อผิดพลาดในคอลัมน์ที่เลือกปัจจุบันออก

แทรกคอลัมน์

(พร้อมใช้งานจะ n แก้ไขแบบสอบถาม r ibbon)

แทรกคอลัมน์ใหม่หลังจากคอลัมน์สุดท้ายของตาราง ค่าในคอลัมน์ใหม่จะถูกกำหนดโดยการเลือกชนิดของคอลัมน์ในการแทรก ดังนี้

 • กำหนดเอง (คุณเป็นผู้กำหนดสูตรที่จะคำนวณค่าใหม่)

 • ดัชนี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแทรกคอลัมน์ ให้ดูที่ แทรกคอลัมน์แบบกำหนดเองลงในตาราง

เก็บแถวบนไว้เสมอ

(พร้อมใช้งานจะ n แก้ไขแบบสอบถาม r ibbon)

ระบุจำนวนของแถวบนสุดที่จะเก็บไว้ในตาราง

เก็บ 100 แถวบนไว้เสมอ

เก็บ 100 แถวบนสุดไว้ในตารางเสมอ

เก็บช่วงของแถวไว้เสมอ

(พร้อมใช้งานจะ n แก้ไขแบบสอบถาม r ibbon)

ระบุช่วงของแถวซึ่งเริ่มต้นด้วย แถวแรก ซึ่งขยายไปตาม จำนวนแถว ที่จะเก็บไว้ในตาราง

เอาแถวบนออก

(พร้อมใช้งานจะ n แก้ไขแบบสอบถาม r ibbon)

เอาแถว N ด้านบนสุดออกจากตาราง

เอาการสลับเว้นแถวออก

(พร้อมใช้งานจะ n แก้ไขแบบสอบถาม r ibbon)

เอาแถวที่สลับกันออกจากตารางที่ขึ้นต้นด้วย แถวแรกที่จะเอาออก แล้วระบุจำนวนแถวที่จะเอาออกและจำนวนแถวที่จะเก็บไว้

ผสาน

(พร้อมใช้งานจะ n แก้ไขแบบสอบถาม r ibbon)

ในตารางแสดงตัวอย่าง สร้างแบบสอบถามใหม่จากแบบสอบถามที่มีอยู่สอง ผลลัพธ์แบบสอบถามหนึ่งประกอบด้วยคอลัมน์ทั้งหมดจากตารางหลัก มีคอลัมน์เดียวที่ทำหน้าที่เป็นคอลัมน์เดียวที่ประกอบด้วยลิงก์การนำทางไปยังตารางเกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการผสานแบบสอบถาม ดูผสานแบบสอบถาม

ผนวก

(พร้อมใช้งานจะ n แก้ไขแบบสอบถาม r ibbon)

ในตารางแสดงตัวอย่าง สร้างแบบสอบถามใหม่ที่ประกอบด้วยแถวทั้งหมดจากแบบสอบถามแรกตาม ด้วยแถวทั้งหมดจากแบบสอบถามที่สอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการผนวกแบบสอบถาม ดูคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

ด้านบนของหน้า

เมนูบริบทของขั้นตอนแบบสอบถาม

คลิกขวาที่ขั้นตอนแบบสอบถามเพื่อปรับขั้นตอนและเปลี่ยนตำแหน่งขั้นตอนแบบสอบถาม

การดำเนินการ

คำอธิบาย

แก้ไขการตั้งค่า

แก้ไขค่าในฟังก์ชันที่กำหนดขั้นตอนที่เลือกไว้

เปลี่ยนชื่อ

ให้ชื่อใหม่แก่ขั้นตอนนี้ การทำเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าคุณต้องการให้ขั้นตอนต่างๆ มีชื่อที่มีความหมาย หรือเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับอินสแตนซ์จำนวนมากที่ดำเนินการแบบเดียวกัน เช่น การแทรกคอลัมน์ เป็นต้น

ลบ

เอาขั้นตอนนี้ออกจากสตรีม หมายเหตุ: การดำเนินการนี้สามารถสร้างข้อผิดพลาดในขั้นตอนที่ตามมาได้ถ้าขั้นตอนต่อจากนั้นอิงกับขั้นตอนนี้

ลบจนกระทั่งสิ้นสุด

เอาขั้นตอนนี้และขั้นตอนทั้งหมดหลังจากนี้ออกจากสตรีม

ย้ายขึ้น

ย้ายขั้นตอนที่เลือกขึ้นไปใกล้กับจุดเริ่มต้นของสตรีมหนึ่งตำแหน่ง

ย้ายลง

ย้ายขั้นตอนที่เลือกลงไปไกลจากจุดเริ่มต้นของสตรีมหนึ่งตำแหน่ง

ด้านบนของหน้า

การค้นหาแบบออนไลน์

ในบานหน้าต่าง การค้นหาแบบออนไลน์ ให้ คลิกขวา ที่รายการบทสรุปแหล่งข้อมูล

การดำเนินการ

คำอธิบาย

ไปที่แหล่งข้อมูล

ไปที่เว็บเพจแหล่งข้อมูลสำหรับรายการแหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อตกลงการใช้งาน

ไปที่หน้า ข้อตกลงการใช้งาน สำหรับรายการแหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×