คุณสมบัติ Properties

นำไปใช้กับ

วัตถุ AccessObject

วัตถุ Control

วัตถุ Label

วัตถุ Page

วัตถุ SubForm

วัตถุ BoundObjectFrame

วัตถุ CurrentProject

วัตถุ Line

วัตถุ PageBreak

คอลเลกชัน TabControl

วัตถุ CheckBox

วัตถุ CustomControl

วัตถุ ListBox

วัตถุ Rectangle

วัตถุ TextBox

วัตถุ CodeProject

วัตถุ Form

วัตถุ ObjectFrame

วัตถุ Report

วัตถุ ToggleButton

วัตถุ ComboBox

วัตถุ GroupLevel

วัตถุ OptionButton

วัตถุ Section

วัตถุ CommandButton

วัตถุ Image

วัตถุ OptionGroup

วัตถุ SmartTag

คุณสมบัติ Properties ที่นำไปใช้กับวัตถุ AccessObject, CodeProjec และ CurrentProject

ส่งกลับการอ้างอิงไปยังคอลเลกชัน AccessObjectProperties ของวัตถุ AccessObject, CurrentProject หรือ CodeProject

นิพจน์.Properties

จำเป็นต้องมี นิพจน์ นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งจากด้านบน

ข้อสังเกต

วัตถุคอลเลกชัน AccessObjectProperties คือคอลเลกชันของคุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ AccessObject, CurrentProject หรือ CodeProject คุณสามารถอ้างอิงสมาชิกที่ระบุของคอลเลกชันได้โดยใช้ดัชนีของวัตถุสมาชิกหรือนิพจน์สตริงที่เป็นชื่อของวัตถุสมาชิก วัตถุสมาชิกแรกในคอลเลกชันมีค่าดัชนีเป็น 0 และจำนวนทั้งหมดของวัตถุสมาชิกในคอลเลกชันคือค่าของคุณสมบัติ Count ของคอลเลกชัน AccessObjectProperties ที่ลบด้วย 1

คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัติ Properties เพื่อส่งกลับคุณสมบัติจากวัตถุ AccessObject ที่เป็นสมาชิกของคอลเลกชันซึ่งถูกเข้าถึงจากวัตถุ CurrentData ได้

คุณสมบัติ Properties ที่นำไปใช้กับวัตถุ SmartTag

ส่งกลับคอลเลกชัน SmartTagProperties ที่แสดงคอลเลกชันของคุณสมบัติสำหรับสมาร์ทแท็กที่เฉพาะเจาะจง

นิพจน์.Properties()

จำเป็นต้องมี นิพจน์ นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุ SmartTag

คุณสมบัติ Properties ที่นำไปใช้กับวัตถุอื่นทั้งหมดในรายการ ใช้กับ

ส่งกลับการอ้างอิงไปยังวัตถุคอลเลกชัน Properties ของตัวควบคุม

นิพจน์.Properties

จำเป็นต้องมี นิพจน์ นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ ใช้กับ

ข้อสังเกต

วัตถุคอลเลกชัน Properties คือคอลเลกชันของคุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตัวควบคุม คุณสามารถอ้างอิงสมาชิกที่ระบุของคอลเลกชันได้โดยใช้ดัชนีของวัตถุสมาชิกหรือนิพจน์สตริงที่เป็นชื่อของวัตถุสมาชิก วัตถุสมาชิกแรกในคอลเลกชันมีค่าดัชนีเป็น 0 และจำนวนทั้งหมดของวัตถุสมาชิกในคอลเลกชันคือค่าของคุณสมบัติ Count ของคอลเลกชัน Properties ที่ลบด้วย 1

ตัวอย่าง

กระบวนงานต่อไปนี้ใช้คุณสมบัติ Properties เพื่อพิมพ์คุณสมบัติทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับตัวควบคุมบนฟอร์มจนถึงหน้าต่างแก้จุดบกพร่อง เมื่อต้องการเรียกใช้โค้ดนี้ ให้วางปุ่มคำสั่งที่เรียกว่า cmdListProperties ไว้บนฟอร์ม และวางโค้ดต่อไปนี้ลงในส่วนการประกาศของฟอร์ม คลิกปุ่มคำสั่งเพื่อพิมพ์รายการของคุณสมบัติในหน้าต่างแก้จุดบกพร่อง

Private Sub cmdListProperties_Click()
ListControlProps Me
End Sub
Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim prp As Property
On Error GoTo props_err
For Each ctl In frm.Controls
Debug.Print ctl.Properties("Name")
For Each prp In ctl.Properties
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = " & prp.Value
Next prp
Next ctl
props_exit:
Set ctl = Nothing
Set prp = Nothing
Exit Sub
props_err:
If Err = 2187 Then
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Only available at design time."
Resume Next
Else
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Error Occurred: " & Err.Description
Resume Next
End If
End Sub
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×