คุณสมบัติ Properties

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ AccessObject

วัตถุ Control

วัตถุ Label

วัตถุ Page

วัตถุ SubForm

วัตถุ BoundObjectFrame

วัตถุ CurrentProject

วัตถุ Line

วัตถุ PageBreak

คอลเลกชัน TabControl

วัตถุ CheckBox

วัตถุ CustomControl

วัตถุ ListBox

วัตถุ Rectangle

วัตถุ TextBox

วัตถุ CodeProject

วัตถุ Form

วัตถุ ObjectFrame

วัตถุ Report

วัตถุ ToggleButton

วัตถุ ComboBox

วัตถุ GroupLevel

วัตถุ OptionButton

วัตถุ Section

วัตถุ CommandButton

วัตถุ Image

วัตถุ OptionGroup

วัตถุ SmartTag

คุณสมบัติคุณสมบัติเนื่องจากจะนำไปใช้กับวัตถุวัตถุ Access, CodeProject และ CurrentProject

โดยจะส่งกลับการอ้างอิงไปยังคอลเลกชัน AccessObject, CurrentProject หรือ CodeProjectAccessObjectProperties ของวัตถุ

expression.Properties

expression จำเป็นต้องมี   เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งจากด้านบน

ข้อสังเกต

วัตถุคอลเลกชันAccessObjectPropertiesคือชุดของคุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมีวัตถุ Access,สกุลเงินentProjectหรือCodeProjectวัตถุ คุณสามารถอ้างถึงแต่ละสมาชิกของคอลเลกชัน โดยใช้วัตถุสมาชิกดัชนีหรือนิพจน์ที่จะเป็นชื่อของวัตถุสมาชิก วัตถุสมาชิกตัวแรกในคอลเลกชันที่มีค่าดัชนีเท่ากับ 0 และจำนวนรวมของวัตถุสมาชิกในคอลเลกชันที่มีค่าของคุณสมบัติการนับจำนวนของคอลเลกชันAccessObjectPropertiesลบ 1

คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัติ Properties เพื่อส่งกลับคุณสมบัติจากวัตถุ AccessObject ซึ่งเป็นสมาชิกของคอลเลกชันที่เข้าถึงได้จากวัตถุ CurrentData

คุณสมบัติคุณสมบัติเนื่องจากจะนำไปใช้กับวัตถุ SmartTag

ส่งกลับคอลเลกชัน SmartTagProperties ที่แสดงคอลเลกชันของคุณสมบัติสำหรับสมาร์ทแท็กที่ระบุ

expression.Properties()

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุ SmartTag

คุณสมบัติคุณสมบัติเนื่องจากจะนำไปใช้กับวัตถุอื่นทั้งหมดในรายการนำไปใช้กับ

ส่งกลับการอ้างอิงถึงวัตถุคอลเลกชันคุณสมบัติของตัวควบคุม

expression.Properties

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

วัตถุคอลเลกชัน Properties คือคอลเลกชันของคุณสมบัติทั้งหมดที่สัมพันธ์กับตัวควบคุม คุณสามารถอ้างถึงแต่ละสมาชิกของคอลเลกชันโดยใช้ดัชนีของวัตถุสมาชิกหรือนิพจน์สตริง ซึ่งเป็นชื่อของวัตถุสมาชิก วัตถุสมาชิกแรกในคอลเลกชันมีค่าดัชนีเท่ากับ 0 และจำนวนทั้งหมดของวัตถุสมาชิกในคอลเลกชันคือค่าของคุณสมบัติ Count ของคอลเลกชัน Properties ลบด้วย 1

ตัวอย่าง

กระบวนงานต่อไปนี้ใช้คุณสมบัติ Properties เพื่อพิมพ์คุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตัวควบคุมบนฟอร์มในหน้าต่าง Debug เมื่อต้องการเรียกใช้โค้ดนี้ ให้กดปุ่มคำสั่งที่ชื่อว่า cmdListProperties บนฟอร์ม แล้ววางโค้ดต่อไปนี้ลงในส่วน Declarations ของฟอร์ม ให้คลิกปุ่มคำสั่งเพื่อพิมพ์รายการคุณสมบัติในหน้าต่าง Debug

Private Sub cmdListProperties_Click()
ListControlProps Me
End Sub
Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim prp As Property
On Error GoTo props_err
For Each ctl In frm.Controls
Debug.Print ctl.Properties("Name")
For Each prp In ctl.Properties
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = " & prp.Value
Next prp
Next ctl
props_exit:
Set ctl = Nothing
Set prp = Nothing
Exit Sub
props_err:
If Err = 2187 Then
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Only available at design time."
Resume Next
Else
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Error Occurred: " & Err.Description
Resume Next
End If
End Sub

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×