คุณสมบัติ NewRecord

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ Form

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ NewRecord เพื่อกำหนดว่าระเบียนปัจจุบันเป็นระเบียนใหม่หรือไม่ โดยคุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น Integer แบบอ่านอย่างเดียว

expression.NewRecord

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ NewRecord จะใช้การตั้งค่าดังต่อไปนี้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

True 

ระเบียนปัจจุบันเป็นระเบียนใหม่

False

ระเบียนปัจจุบันไม่ใช่ระเบียนใหม่


หมายเหตุ: คุณสมบัติNewRecordเป็นแบบอ่านอย่างเดียวในมุมมองฟอร์ม และมุมมองแผ่นข้อมูล ยังไม่พร้อมใช้งานในมุมมองออกแบบ คุณสมบัตินี้จะพร้อมใช้งาน โดยใช้แมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ดเท่านั้น

เมื่อผู้ใช้ถูกย้ายไปยังระเบียนใหม่ การตั้งค่าคุณสมบัติwRecordบรรทัดจะต้องเป็นจริงได้ว่าผู้ใช้ได้เริ่มการแก้ไขระเบียน หรือไม่

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีใช้คุณสมบัติ NewRecord เพื่อกำหนดว่าระเบียนปัจจุบันเป็นระเบียนใหม่หรือไม่ กระบวนงาน NewRecordMark จะตั้งค่าระเบียนปัจจุบันให้เป็นintnewrecแบบแปรผัน ถ้าระเบียนดังกล่าวเป็นระเบียนใหม่ ก็จะแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ คุณสามารถเรียกใช้กระบวนงานนี้ได้เมื่อเหตุการณ์ปัจจุบันของฟอร์มเกิดขึ้น

Sub NewRecordMark(frm As Form)
Dim intnewrec As Integer
intnewrec = frm.NewRecord
If intnewrec = True Then
MsgBox "You're in a new record." _
& "@Do you want to add new data?" _
& "@If not, move to an existing record."
End If
End Sub

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×