คุณสมบัติ IsVisible

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ BoundObjectFrame

วัตถุ Image

วัตถุ OptionButton

วัตถุ SubForm

วัตถุ CheckBox

วัตถุ Label

วัตถุ OptionGroup

คอลเลกชัน TabControl

วัตถุ ComboBox

วัตถุ Line

วัตถุ Page

วัตถุ TextBox

วัตถุ CommandButton

วัตถุ ListBox

วัตถุ PageBreak

วัตถุ ToggleButton

วัตถุ CustomControl

วัตถุ ObjectFrame

วัตถุ Rectangle

คุณสามารถใช้คุณสมบัติIsVisibleใน Visual Basic for Applications (VBA) โค้ดเพื่อตรวจสอบว่าตัวควบคุม บนรายงาน มองเห็น อ่าน/เขียนบูลี

expression.IsVisible

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ IsVisible ใช้การตั้งค่าดังต่อไปนี้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

True 

(ค่าเริ่มต้น) มองเห็นตัวควบคุม

False

มองไม่เห็นตัวควบคุม

หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ IsVisible ได้เฉพาะในเหตุการณ์ สั่งพิมพ์ ของส่วนรายงานที่มีตัวควบคุม

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ IsVisible ร่วมกับคุณสมบัติ HideDuplicates เพื่อกำหนดว่าจะมองเห็นตัวควบคุมบนรายงานได้เมื่อใด และจะแสดงหรือซ่อนตัวควบคุมอื่นๆ ที่เป็นผลลัพธ์เมื่อใด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถซ่อนตัวควบคุมเส้นเมื่อตัวควบคุมกล่องข้อความถูกซ่อน เนื่องจากมีค่าที่ซ้ำกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้คุณสมบัติ IsVisible ของกล่องข้อความ เพื่อควบคุมการแสดงตัวควบคุมเส้นบนรายงาน รายงานดังกล่าวอ้างอิงตารางผลิตภัณฑ์ และใช้ตัวควบคุมสามตัว ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

ตัวควบคุมเส้น

กล่องข้อความ #1

กล่องข้อความ #2

ชื่อ

Line0

CategoryID

ProductName

แหล่งตัวควบคุม

CategoryID

ProductName

ซ่อนการซ้ำ

ใช่

ไม่ใช่

ซ้าย

0

0

2.0

บน

0

.1

.1

ความกว้าง

4.0

1.0

1.0


วางโค้ดต่อไปนี้ลงในส่วนการประกาศค่าของโมดูลรายงาน แล้วดูรายงาน เพื่อดูการจัดรูปแบบเส้นที่ควบคุมโดยคุณสมบัติ IsVisible

Private Sub Detail_Print(Cancel As Integer, _
PrintCount As Integer)
If Me!CategoryID.IsVisible Then
Me!Line0.Visible = True
Else
Me!Line0.Visible = False
End If
End Sub

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×