คุณสมบัติ 'อนุญาตให้แก้ไข' (AllowEdits)

นำไปใช้กับ

วัตถุ Form

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ AllowEdits เพื่อระบุว่าผู้ใช้สามารถแก้ไขระเบียนที่บันทึกไว้เมื่อใช้ ฟอร์ม ได้หรือไม่ อ่าน/เขียน บูลีน

นิพจน์.AllowEdits

จำเป็นต้องมี นิพจน์ นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ ใช้กับ

การตั้งค่า

คุณสมบัติ AllowEdits ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

ใช่

True

(ค่าเริ่มต้น) ผู้ใช้สามารถแก้ไขระเบียนที่บันทึกไว้ได้

No

False

ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขระเบียนที่บันทึกไว้ได้


คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ AllowEdits โดยใช้ แผ่นคุณสมบัติแมโคร หรือโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ของฟอร์มได้

ข้อสังเกต

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ AllowEdits เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีอยู่แล้วที่แสดงโดยฟอร์มได้ ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตัวควบคุมที่ระบุ ให้ใช้คุณสมบัติ Enabled หรือ Locked

ถ้าคุณต้องการไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียนที่มียู่แล้ว (ทำให้ฟอร์มเป็นอ่านอย่างเดียว) ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ AllowAdditions, AllowDeletions และ AllowEdits เป็น No คุณยังสามารถทำให้ระเบียนเป็นแบบอ่านอย่างเดียวได้โดยตั้งค่าคุณสมบัติ RecordsetType ให้เป็น Snapshot

การเปลี่ยนแปลงค่าของเขตข้อมูลโดยทางโปรแกรมแล้วจะทำให้ระเบียนปัจจุบันกลายเป็นสามารถแก้ไข โดยไม่เกี่ยวกับการตั้งค่าคุณสมบัติ AllowEdits ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงระเบียน (AllowEdits เป็น No) ที่คุณจำเป็นต้องแก้ไขทางโปรแกรม ให้บันทึกระเบียนหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางโปรแกรมใดๆ คุณสมบัติ AllowEdits จะถูกใช้อีกครั้งหลังจากการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับระเบียนปัจจุบันที่ยังไม่ได้บันทึกใดๆ ถูกบันทึกเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: เมื่ออาร์กิวเมนต์โหมดข้อมูลของการดำเนินการ OpenForm ถูกตั้งค่าไว้ Microsoft Office Access 2007 จะแทนที่การตั้งค่าคุณสมบัติส่วนหนึ่งของฟอร์ม ถ้าอาร์กิวเมนต์โหมดข้อมูลของการดำเนินการ OpenForm ถูกตั้งค่าเป็น Edit ฟอร์มจะถูก Access เปิดด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติต่อไปนี้:

  • AllowEdits — Yes

  • AllowDeletions — ใช่

  • AllowAdditions — ใช่

  • DataEntry — ไม่ใช่

เมื่อต้องการป้องกันการดำเนินการ OpenForm ไม่ให้แทนที่การตั้งค่าคุณสมบัติที่มีอยู่เหล่านี้ ให้ละเว้นอาร์กิวเมนต์โหมดข้อมูลเพื่อให้ Access ใช้การตั้งค่าคุณสมบัติที่กำหนดโดยฟอร์ม

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้ตรวจสอบคุณสมบัติ ControlType สำหรับตัวควบคุมทั้งหมดบนฟอร์ม สำหรับควบคุมป้ายชื่อและตัวควบคุมกล่องข้อความแต่ละตัว กระบวนงานจะเปิดใช้คุณสมบัติ SpecialEffect สำหรับตัวควบคุมเหล่านั้น เมื่อคุณสมบัติ SpecialEffect ของตัวควบคุมป้ายชื่อถูกตั้งค่าเป็น Shadowed และคุณสมบัติ SpecialEffect ของตัวควบคุมกล่องข้อความถูกตั้งค่าเป็น Normal และคุณสมบัติ AllowAdditions, AllowDeletions และ AllowEdits ทั้งหมดถูกตั้งค่าเป็น True ตัวแปร intCanEdit จะถูกเปิดใช้เพื่ออนุญาตให้มีการแก้ไขข้อมูลพื้นฐานได้

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×