คุณสมบัติ 'อนุญาตให้แก้ไข' (AllowEdits)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุฟอร์ม (Form)

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ อนุญาตให้แก้ไข เพื่อระบุว่าผู้ใช้สามารถแก้ไขระเบียนที่ถูกบันทึกแล้วได้หรือไม่ เมื่อใช้ฟอร์ม โดยคุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น Boolean สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.AllowEdits

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

การตั้งค่า

คุณสมบัติ อนุญาตให้แก้ไข ใช้การตั้งค่าดังต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

ใช่

True 

(ค่าเริ่มต้น) ผู้ใช้สามารถแก้ไขระเบียนที่บันทึกแล้ว

ไม่ใช่

False

ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขระเบียนที่บันทึกแล้ว


คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติอนุญาตให้แก้ไขโดยใช้แบบฟอร์มแผ่นคุณสมบัติ แบบแมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

ข้อสังเกต

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ อนุญาตให้แก้ไข เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงให้กับข้อมูลที่มีอยู่ที่แสดงในฟอร์ม ถ้าคุณต้องการป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตัวควบคุมที่ระบุแล้ว ให้ใช้คุณสมบัติ เปิดใช้งาน หรือ ล็อก

ถ้าต้องการป้องกันการเปลี่ยนแปลงในระเบียนที่มีอยู่ (ทำให้ฟอร์มอ่านได้อย่างเดียวเท่านั้น) ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ อนุญาตให้เพิ่มอนุญาตให้ลบ และ อนุญาตให้แก้ไข เป็น ไม่ใช่ นอกจากนี้คุณยังสามารถทำให้ระเบียนอ่านได้อย่างเดียวเท่านั้นด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติ ชนิดชุดระเบียน เป็น Snapshot ได้เช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงค่าเขตข้อมูลโดยการเขียนโปรแกรมจะทำให้ระเบียนปัจจุบันสามารถแก้ไขได้ โดยไม่สนใจการตั้งค่าของคุณสมบัติ อนุญาตให้แก้ไข ถ้าคุณต้องการป้องกันผู้ใช้จากการแก้ไขในระเบียน (ตั้งค่า อนุญาตให้แก้ไข เป็น ไม่ใช่) ที่จำเป็นต้องแก้ไขโดยการโปรแกรมแล้ว ให้บันทึกระเบียนหลังการแก้ไขโดยการโปรแกรมใดๆ การตั้งค่าคุณสมบัติ อนุญาตให้แก้ไข จะถูกนำมาใช้อีกครั้งหลังจากที่ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้กับระเบียนปัจจุบันแล้ว

หมายเหตุ: เมื่ออาร์กิวเมนต์ 'โหมดข้อมูล' ของแอคชัน OpenForm ถูกตั้งค่า Microsoft Office Access 2007 จะแทนที่การตั้งค่าคุณสมบัติบางค่าของฟอร์ม ถ้าอาร์กิวเมนต์ 'โหมดข้อมูล' ของแอคชัน OpenForm ถูกตั้งค่าเป็น แก้ไข Access จะเปิดฟอร์มด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติต่อไปนี้

  • อนุญาตให้แก้ไข — ใช่

  • อนุญาตให้ลบ — ใช่

  • อนุญาตให้เพิ่ม — ใช่

  • การป้อนข้อมูล — ไม่ใช่

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้แอคชัน OpenForm เขียนทับการตั้งค่าคุณสมบัติที่มีอยู่ใดๆ เหล่านี้ ให้ละเว้นการตั้งค่าอาร์กิวเมนต์ 'โหมดข้อมูล' เพื่อให้ Access สามารถใช้การตั้งค่าคุณสมบัติที่กำหนดไว้โดยฟอร์มได้

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้ตรวจสอบคุณสมบัติControlTypeสำหรับตัวควบคุมทั้งหมดบนฟอร์ม สำหรับแต่ละป้ายชื่อข้อความและตัวควบคุมกล่อง กระบวนงานสลับSpecialEffectคุณสมบัติตัวควบคุมเหล่านั้น เมื่อคุณสมบัติของลักษณะพิเศษของตัวควบคุมป้ายชื่อถูกตั้งค่าเพื่อเพิ่มและตั้งค่าคุณสมบัติลักษณะพิเศษผู้ควบคุมกล่องข้อความเป็นปกติและอนุญาตให้เพิ่มอนุญาตให้ลบและแก้ไขคุณสมบัติเป็นทั้งหมดตั้งค่าเป็นTrueตัวแปรintCanEditจะถูกเปิดเพื่ออนุญาตให้แก้ไขข้อมูลพื้นฐาน

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×