คุณสมบัติ 'หมายเลขบริบทวิธีใช้' (HelpContextld)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ BoundObjectFrame

วัตถุ Image

วัตถุ Page

วัตถุ CheckBox

วัตถุป้ายชื่อ (Label)

วัตถุรายงาน (Report)

วัตถุกล่องคำสั่งผสม (ComboBox)

วัตถุกล่องรายการ (ListBox)

คอลเลกชันตัวควบคุมแท็บ (TabControl)

วัตถุปุ่มคำสั่ง (CommandButton)

วัตถุกรอบวัตถุ (ObjectFrame)

วัตถุกล่องข้อความ (TextBox)

วัตถุตัวควบคุมแบบกำหนดเอง (CustomControl)

วัตถุปุ่มตัวเลือก (OptionButton)

วัตถุปุ่มสลับ (ToggleButton)

วัตถุฟอร์ม (Form)

วัตถุกลุ่มตัวเลือก (OptionGroup)

คุณสมบัติ หมายเลขบริบทวิธีใช้ ระบุหมายเลขบริบทของหัวข้อในแฟ้มวิธีใช้ที่กำหนดเองที่ระบุไว้ในการตั้งค่าคุณสมบัติ แฟ้มวิธีใช้ โดยคุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น Long ที่สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.HelpContextId

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

หมายเหตุ: ถ้าคุณป้อนหมายเลขบริบทของหัวข้อแฟ้มวิธีใช้เป็นจำนวนบวก หัวข้อวิธีใช้จะแสดงในหน้าต่างหัวข้อวิธีใช้ "เต็มหน้าจอ" ถ้าคุณเพิ่มเครื่องหมายลบ ("-") ที่ด้านหน้าของหมายเลขบริบท หัวข้อวิธีใช้จะถูกแสดงในหน้าต่างแบบ "ผุดขึ้น" สิ่งสำคัญที่ควรสังเกต คือ หมายเลขบริบทไม่ต้องการให้มีจำนวนที่เป็นลบเมื่อหัวข้อดังกล่าวสร้างขึ้นใน Microsoft Help Workshop คุณต้องเพิ่มเครื่องหมายลบเมื่อทำการตั้งค่าคุณสมบัติเพื่อแสดงบทความในหน้าต่างแบบผุดขึ้น

คุณสามารถสร้างแฟ้มวิธีใช้ที่กำหนดเองสำหรับฟอร์มเอกสาร รายงาน หรือโปรแกรมประยุกต์ที่คุณสร้างขึ้นด้วย Microsoft Office Access 2007

เมื่อคุณกดแป้น F1 ในมุมมองฟอร์ม Access จะเรียกโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Help Workshop หรือ Microsoft HTML Help Workshop แล้วโหลดแฟ้มวิธีใช้ที่กำหนดเองตามที่ระบุไว้ในการตั้งค่าคุณสมบัติ แฟ้มวิธีใช้ สำหรับฟอร์มหรือรายงาน และแสดงหัวข้อวิธีใช้ที่ระบุไว้ในการตั้งค่าคุณสมบัติ หมายเลขบริบทวิธีใช้

ถ้าการตั้งค่าคุณสมบัติ หมายเลขบริบทวิธีใช้ ของตัวควบคุมคือ 0 (ค่าเริ่มต้น) Access ก็จะใช้คุณสมบัติ หมายเลขบริบทวิธีใช้ และ แฟ้มวิธีใช้ ของฟอร์ม เพื่อระบุหัวข้อวิธีใช้ที่จะแสดง ถ้าคุณกด F1 ในมุมมองอื่นที่ไม่ใช่มุมมองฟอร์ม หรือถ้าการตั้งค่าคุณสมบัติ หมายเลขบริบทวิธีใช้ สำหรับฟอร์มและตัวควบคุมคือ 0 หัวข้อวิธีใช้ Access ก็จะปรากฏขึ้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างนี้ใช้คุณสมบัติHelpContextของวัตถุErrเพื่อแสดง Visual Basic for Applications (VBA) หัวข้อวิธีใช้สำหรับข้อผิดพลาดOverflow

Dim Msg
Err.Clear
On Error Resume Next
Err.Raise 6 ' Generate "Overflow" error.
If Err.Number <> 0 Then
Msg = "Press F1 or HELP to see " & Err.HelpFile & _
" topic for" & _
" the following HelpContext: " & Err.HelpContext
MsgBox Msg, , "Error: " & Err.Description, _
Err.HelpFile, Err.HelpContext
End If

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×