คุณสมบัติ 'สามสถานะ' (TripleState)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ CheckBox

วัตถุ OptionButton

วัตถุ ToggleButton

คุณสามารถใช้คุณสมบัติTripleStateเพื่อระบุวิธีกล่องกาเครื่องหมาย, ปุ่มสลับ หรือปุ่มตัวเลือก จะแสดงค่า Null ไว้ อ่าน/เขียนบูลี

นิพจน์ TripleState

นิพจน์ Required เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการนำไปใช้กับ

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ สามสถานะ จะใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

ใช่

True 

ตัวควบคุมจะวนรอบสถานะสำหรับค่า 'ใช่' 'ไม่ใช่' และ Null โดยตัวควบคุมจะปรากฏเป็นสีจาง (สีเทา) เมื่อคุณสมบัติ ค่า ของตัวควบคุมถูกตั้งค่าเป็น Null

ไม่ใช่

False

(ค่าเริ่มต้น) ตัวควบคุมจะวนรอบสถานะสำหรับค่า 'ใช่' และ 'ไม่ใช่' โดยที่ค่า Null จะแสดงเหมือนกับค่า 'ไม่ใช่'


หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติTripleStateโดยใช้ตัวควบคุมแผ่นคุณสมบัติ แบบแมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

สามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้ในทุกมุมมอง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงข้อความอธิบายรายละเอียดสถานะของกล่องกาเครื่องหมายที่มีชื่อว่า "Check1" บนฟอร์ม "frmOperations"

Dim strTripleState As String
strTripleState = Forms.Item("frmOperations").Controls.Item("Check1").TripleState
Select Case strTripleState
Case True
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes, No, " & _
"and Null values. The control appears dimmed (grayed) " & _
"when its Value property is set to Null."
Case False
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes and No " & _
"values. Null values display as if they were No values."
Case Else
MsgBox "Can't determine the TripleState property for Check1."
End Select

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×