คุณสมบัติ 'ล็อกระเบียน' (RecordLocks)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ Form

วัตถุรายงาน (Report)

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ล็อกระเบียน เพื่อกำหนดวิธีการล็อกระเบียน และสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ 2 คนพยายามแก้ไขระเบียนเดียวกันพร้อมกัน โดยคุณสมบัตินี้สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.RecordLocks

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

เมื่อคุณแก้ไขระเบียน Microsoft Office Access 2007 จะสามารถล็อกระเบียนนั้นโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้อื่นทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณจะแก้ไขเสร็จ

  • ฟอร์ม ระบุวิธีการที่ระเบียนในตารางหรือแบบสอบถามเป็นถูกล็อก เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลผู้ใช้หลายคนหรือไม่

  • รายงาน ระบุว่าจะให้ระเบียนในตาราง หรือแบบสอบถามต้นแบบถูกล็อกหรือไม่ ในขณะที่แสดงตัวอย่างหรือพิมพ์รายงาน

  • แบบสอบถาม ระบุว่าจะให้ระเบียนในแบบสอบถาม (โดยทั่วไปแล้วจะเป็นคิวรีแอคชัน ในฐานข้อมูลแบบมีผู้ใช้หลายคน) ถูกล็อกหรือไม่ ในขณะที่เรียกใช้แบบสอบถาม

หมายเหตุ: คุณสมบัติล็อกระเบียนใช้กับฟอร์ม รายงาน หรือแบบสอบถามในฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb หรือ.accdb) เท่านั้น

คุณสมบัติ ล็อกระเบียน ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

ไม่มีการล็อก

0

(ค่าเริ่มต้น) ในฟอร์ม ผู้ใช้อย่างน้อยสองรายสามารถแก้ไขระเบียนเดียวกันพร้อมกันได้ นอกจากนี้ อาจจะเรียกอีกอย่างได้ว่าการล็อก "ที่เหมาะสมที่สุด" ถ้าผู้ใช้สองคนพยายามที่จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงในระเบียนเดียวกัน Access จะแสดงข้อความเตือนแก่ผู้ใช้ ที่พยายามบันทึกระเบียนเป็นคนที่สอง ผู้ใช้คนที่สองสามารถยกเลิกระเบียน คัดลอกระเบียนไปที่คลิปบอร์ด หรือแทนการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้อีกรายหนึ่งทำ การตั้งค่านี้โดยทั่วไปแล้วจะใช้กับฟอร์มแบบอ่านอย่างเดียวเท่านั้นหรือในฐานข้อมูลแบบผู้ใช้คนเดียว นอกจากนี้ จะใช้ในฐานข้อมูลแบบมีผู้ใช้หลายคน เพื่อให้ผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงในระเบียนเดียวกันพร้อมกันได้

ในรายงาน ระเบียนจะไม่ถูกล็อกในขณะที่แสดงตัวอย่าง หรือพิมพ์รายงาน

ในแบบสอบถาม ระเบียนจะไม่ถูกล็อกในขณะที่เรียกใช้แบบสอบถาม

ทุกระเบียน

1

ทุกระเบียนในตารางหรือแบบสอบถามต้นแบบจะถูกล็อกในขณะที่เปิดฟอร์มในมุมมองฟอร์ม หรือมุมมองแผ่นข้อมูล ในขณะที่ดูตัวอย่างหรือพิมพ์รายงาน หรือในขณะที่เรียกใช้แบบสอบถาม แม้ว่าผู้ใช้จะสามารถอ่านระเบียนได้ แต่ไม่มีผู้ใช้คนใดที่สามารถแก้ไข เพิ่ม หรือลบระเบียนใดๆ ได้ จนกว่าจะได้ปิดฟอร์มนั้น พิมพ์รายงานเสร็จ หรือแบบสอบถามทำงานเสร็จแล้ว

ระเบียนที่แก้ไข

2

(ฟอร์มและคิวรีเท่านั้น) หน้าของระเบียนถูกล็อกทันทีที่ผู้ใช้แก้ไขเขตข้อมูลใด ๆ ในระเบียนเริ่มต้น และยังคงถูกล็อกจนกว่าผู้ใช้ย้ายไปยังระเบียนอื่น ดังนั้น ระเบียนสามารถแก้ไข โดยผู้ใช้เพียงหนึ่งครั้ง ซึ่งจะเรียกว่า "ในเชิงลบ" ล็อก


หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้ โดยการใช้ในฟอร์มแผ่นคุณสมบัติ แบบแมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ล็อกระเบียน ของฟอร์ม หรือรายงานที่เปิดอยู่จะทำให้เกิดการสร้างชุดระเบียนขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้การตั้งค่า 'ไม่มีการล็อก' สำหรับฟอร์ม ถ้ามีผู้ใช้เพียงรายเดียวใช้ตารางหรือแบบสอบถามต้นแบบ หรือทำการเปลี่ยนแปลงทุกชนิดไปยังข้อมูล

ในฐานข้อมูลแบบมีผู้ใช้หลายคนนั้น คุณสามารถใช้การตั้งค่า 'ไม่มีการล็อก' ถ้าคุณต้องการใช้การล็อกที่เหมาะที่สุด และเตือนผู้ใช้ที่พยายามแก้ไขระเบียนเดียวกันบนฟอร์ม คุณสามารถใช้การตั้งค่าระเบียนที่ถูกแก้ไข ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้อย่างน้อยสองคนทำการแก้ไขพร้อมกัน

คุณสามารถใช้การตั้งค่าระเบียนทั้งหมดเมื่อคุณจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปยังข้อมูลหลังจากที่คุณเริ่มการแสดงตัวอย่างพิมพ์รายงาน หรือการเรียกใช้การผนวก ลบ สร้างตาราง หรือปรับปรุงแบบสอบถาม

ในมุมมองฟอร์มหรือมุมมองแผ่นข้อมูลนั้น แต่ละระเบียนที่ถูกล็อกจะมีตัวบ่งชี้การล็อกในตัวเลือกระเบียน

คำแนะนำ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าคุณสมบัติล็อกระเบียนเริ่มต้นสำหรับฟอร์ม คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ Access ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Access คลิกขั้นสูง นั้นแล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้การล็อกระเบียนเริ่มต้น

ข้อมูลในฟอร์ม รายงาน หรือแบบสอบถามจากฐานข้อมูล Open Database Connectivity (ODBC) จะถือว่าการตั้งค่าที่ไม่มีการล็อกถูกเลือก โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าคุณสมบัติล็อก

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้ตั้งค่าคุณสมบัติ ล็อกระเบียน ของฟอร์ม "Employees" เป็น 'ระเบียนที่ถูกแก้ไข' (หน้าระเบียนจะถูกล็อกทันทีที่มีผู้ใช้เริ่มทำการแก้ไขเขตข้อมูลใดๆ ในระเบียน และยังคงถูกล็อกอยู่อย่างนั้นจนกว่าผู้ใช้จะย้ายไปยังระเบียนอื่น)

Forms("Employees").RecordLocks = 2

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×