คุณสมบัติ 'ลำดับตาม' (OrderBy)

นำไปใช้กับ

วัตถุ Form

วัตถุ Report

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ OrderBy เพื่อระบุวิธีที่คุณต้องการเรียงลำดับระเบียนใน ฟอร์มคิวรีรายงาน หรือ ตาราง อ่าน/เขียน สตริง

นิพจน์.OrderBy

จำเป็นต้องมี นิพจน์ นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ ใช้กับ

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ OrderBy เป็น นิพจน์สตริง ที่เป็นชื่อของเขตข้อมูลหรือเขตข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับระเบียน เมื่อคุณใช้ชื่อเขตข้อมูลมากกว่าหนึ่งชื่อ ให้แยกชื่อด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ใช้คุณสมบัติ OrderBy เพื่อบันทึกค่าการเรียงลำดับเอาไว้ใช้ในภายหลัง ค่า OrderBy จะถูกบันทึกพร้อมกับวัตถุที่ค่าถูกสร้างขึ้น โดยค่านี้จะถูกโหลดโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดวัตถุ แต่จะไม่ถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณตั้งค่าคุณสมบัติ OrderBy โดยการใส่หนึ่งชื่อเขตข้อมูลหรือมากกว่า ระเบียนจะถูกเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก ในทำนองเดียวกันโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) จะเรียงลำดับเขตข้อมูลเหล่านี้จากน้อยไปหามากตามค่าเริ่มต้น

ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับระเบียนจากมากไปหาน้อย ให้พิมพ์ DESC ไว้ที่ท้ายนิพจน์ของสตริง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเรียงลำดับระเบียนลูกค้าตามชื่อที่ติดต่อจากมากไปหาน้อย ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ OrderBy เป็น "ContactName DESC"

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ OrderBy ได้โดยใช้ แผ่นคุณสมบัติแมโคร หรือ VBA ของวัตถุ

สำหรับรายงาน คุณสมบัติ OrderByOn ต้องถูกตั้งค่าเป็น Yes เพื่อนำการเรียงลำดับที่ถูกระบุโดย OrderBy ของวัตถุไปใช้ สำหรับฟอร์ม เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับระเบียน และที่แท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิกลำดับการจัดเรียงที่คุณต้องการ คุณยังสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ OrderByOn สำหรับฟอร์มหรือรายงานโดยใช้ VBA ได้

การตั้งค่าคุณสมบัติ OrderBy สำหรับรายงานที่เปิดอยู่จะเรียกใช้กระบวนงานเหตุการณ์ Close และ Open ของรายงาน

หมายเหตุ: เมื่อวัตถุใหม่ถูกสร้าง วัตถุจะสืบทอดคุณสมบัติ RecordSourceFilterOrderBy และ OrderByOn ของตารางหรือคิวรีที่สร้างวัตถุนั้น สำหรับฟอร์มและรายงาน ตัวกรองที่สืบทอดมาจะไม่ถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดวัตถุ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×