คุณสมบัติ 'ลำดับตาม' (OrderBy)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ Form

วัตถุรายงาน (Report)

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ลำดับตาม เพื่อระบุวิธีการที่คุณต้องการเรียงลำดับระเบียนในฟอร์มคิวรีรายงาน หรือ ตาราง โดยคุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น String ที่สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.OrderBy

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ ลำดับตาม คือนิพจน์สตริงซึ่งเป็นชื่อของเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับระเบียน เมื่อคุณใช้ชื่อเขตข้อมูลมากกว่าหนึ่งชื่อ ให้แยกชื่อด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ลำดับตาม เพื่อบันทึกการเรียงลำดับค่าและนำการเรียงลำดับค่าไปใช้ในครั้งต่อไปได้ โดยค่า ลำดับตาม จะถูกบันทึกด้วยวัตถุที่สร้างค่าเหล่านั้น และจะถูกโหลดโดยอัตโนมัติเมื่อวัตถุเปิดขึ้นแต่จะไม่ถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณตั้งค่าคุณสมบัติลำดับตามด้วยการใส่อย่าง น้อยหนึ่งเขตข้อมูลชื่อ ระเบียนจะเรียงลำดับจากน้อยไป ในทำนองเดียวกัน Visual Basic for Applications (VBA) โค้ดเรียงลำดับเขตข้อมูลเหล่านี้ในการเรียงลำดับตามค่าเริ่มต้น

ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับระเบียนจากมากไปหาน้อย ให้พิมพ์ DESC ที่ด้านท้ายของนิพจน์สตริง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเรียงลำดับระเบียนลูกค้าจากมากไปหาน้อยโดยใช้ชื่อที่ติดต่อ ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ ลำดับตาม ให้เป็น "ContactName DESC"

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ ลำดับตาม โดยใช้แผ่นคุณสมบัติของวัตถุ ใช้แมโคร หรือใช้ VBA

สำหรับรายงาน คุณสมบัติ ใช้การจัดลำดับตาม ต้องตั้งค่าให้เป็น 'ใช่' เพื่อนำลำดับการจัดเรียงที่ระบุไปใช้กับคุณสมบัติ ลำดับตาม ของวัตถุ สำหรับฟอร์ม ให้เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับระเบียน และบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิกลำดับการจัดเรียงที่คุณต้องการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ ใช้การจัดลำดับตาม สำหรับฟอร์มหรือรายงานด้วยการใช้ VBA

การตั้งค่าคุณสมบัติ ลำดับตาม สำหรับรายงานที่เปิดอยู่จะเรียกใช้กระบวนงานเหตุการณ์ ปิด และ เปิด ของรายงาน

หมายเหตุ: เมื่อสร้างวัตถุใหม่ขึ้น วัตถุใหม่นี้จะรับช่วงคุณสมบัติ แหล่งระเบียนตัวกรองลำดับตาม และ ใช้การจัดลำดับตาม ของตารางหรือแบบสอบถามที่สร้างวัตถุนั้น สำหรับฟอร์มและรายงานแล้ว การสืบทอดการกรองจะไม่ถูกใช้โดยอัตโนมัติเมื่อวัตถุถูกเปิด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×