ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

คุณสมบัติ 'รูปแบบ' (Format) - ชนิดข้อมูล Number และ Currency

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติรูปแบบให้เป็นรูปแบบตัวเลขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองสำหรับตัวเลข (รวมถึงตัวเลขขนาดใหญ่) และชนิดข้อมูลสกุลเงิน

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

การตั้งค่า

คุณสามารถใช้รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือสร้างรูปแบบแบบกำหนดเอง

รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าคุณสมบัติรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับตัวเลข

การตั้งค่า

คำอธิบาย

หมายเลขทั่วไป

ต้น แสดงตัวเลขตามที่ใส่

สกุลเงิน

ใช้ ตัวคั่น พัน ทำตามการตั้งค่าที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows สำหรับจำนวนค่าลบทศนิยมและสัญลักษณ์สกุลเงินและตำแหน่งทศนิยม

ยูโร

ใช้สัญลักษณ์ยูโร ( ยูโร ) โดยไม่คำนึงถึงสัญลักษณ์สกุลเงินที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

แก้ไขแล้ว

แสดงตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งหลัก ทำตามการตั้งค่าที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows สำหรับจำนวนค่าลบทศนิยมและสัญลักษณ์สกุลเงินและตำแหน่งทศนิยม

มาตราฐาน

ใช้ตัวคั่นพัน ทำตามการตั้งค่าที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows สำหรับจำนวนลบสัญลักษณ์ทศนิยมและตำแหน่งทศนิยม

เปอร์เซ็นต์

คูณค่าโดย๑๐๐และผนวกเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) ตามการตั้งค่าที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows สำหรับจำนวนค่าลบสัญลักษณ์ทศนิยมและตำแหน่งทศนิยม

เชิงวิทยาศาสตร์

ใช้เครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์มาตรฐาน


รูปแบบกำหนดเอง

คุณสามารถสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองได้โดยใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้

อักขระ

คำอธิบาย

#

ใช้เพื่อแสดงตัวเลข แต่ละอินสแตนซ์ของอักขระแสดงตำแหน่งสำหรับหนึ่งหมายเลข ถ้าไม่มีค่าอยู่ในตำแหน่ง Access จะแสดงช่องว่างเปล่า นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นพื้นที่ที่สำรองไว้ได้ด้วย

ตัวอย่างเช่นถ้าคุณใช้รูปแบบ## # #และใส่ค่าของ๔๕ในเขตข้อมูล๔๕จะแสดงขึ้น ถ้าคุณใส่๑๒,๑๔๕ในเขตข้อมูล Access จะแสดง๑๒,๑๔๕—แม้ว่าคุณจะกำหนดพื้นที่ที่สำรองไว้ทางด้านซ้ายของตัวคั่นหลักพันเท่านั้น

0

ใช้เพื่อแสดงตัวเลข แต่ละอินสแตนซ์ของอักขระแสดงตำแหน่งสำหรับหนึ่งหมายเลข ถ้าไม่มีค่าอยู่ในตำแหน่ง Access จะแสดงศูนย์ (0)

ตัวคั่นทศนิยม

. (จุด)

ระบุตำแหน่งที่คุณต้องการให้การเข้าถึงวางอักขระตัวคั่นระหว่างส่วนทั้งหมดและทศนิยมของเขตข้อมูลตัวเลขหรือสกุลเงิน

ตัวคั่นทศนิยมแตกต่างกันและถูกตั้งค่าในการตั้งค่าภูมิภาคใน Windows

ตัวคั่นหลักพัน

, (เครื่องหมายจุลภาค)

ระบุตำแหน่งที่คุณต้องการให้การเข้าถึงวางอักขระตัวคั่นระหว่างส่วนพันของเขตข้อมูลตัวเลขหรือเขตข้อมูลสกุลเงิน

ตัวคั่นหลักพันจะแตกต่างกันออกไปและถูกตั้งค่าในการตั้งค่าภูมิภาคใน Windows

ช่องว่าง +-$ ()

ใช้ในการแทรกช่องว่างอักขระคณิตศาสตร์ (+-) และสัญลักษณ์ทางการเงิน (¥£ $) ตามที่ต้องการได้ทุกที่ในสตริงรูปแบบของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ทั่วไปอื่นๆเช่นเครื่องหมายทับ (\ หรือ/) และเครื่องหมายดอกจัน (*) ให้ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ โปรดสังเกตว่าคุณสามารถวางไว้ที่ใดก็ได้

 \

ใช้เพื่อบังคับให้ Access แสดงอักขระที่ต่อไปนี้ทันที นี่คือเหมือนกับรอบอักขระที่มีเครื่องหมายอัญประกาศคู่

 !

ใช้เพื่อบังคับการจัดแนวด้านซ้ายของค่าทั้งหมด เมื่อคุณบังคับการจัดแนวด้านซ้ายคุณจะไม่สามารถใช้พื้นที่ที่สำรองไว้ # และ0หลักได้แต่คุณสามารถใช้พื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับอักขระข้อความได้

 *

ใช้เพื่อบังคับให้อักขระต่อจากเครื่องหมายดอกจันทันทีเพื่อเป็นอักขระเติมอักขระที่ใช้ในการเติมช่องว่าง โดยปกติแล้ว Access จะแสดงข้อมูลตัวเลขเป็นการจัดชิดขวาและจะเติมพื้นที่ที่ด้านซ้ายของค่าที่มีช่องว่างเปล่า คุณสามารถเพิ่มอักขระเติมที่ใดก็ได้ในสตริงการจัดรูปแบบและเมื่อคุณทำเช่นนั้น Access จะเติมช่องว่างใดๆที่มีอักขระที่ระบุไว้

ตัวอย่างเช่นรูปแบบ£ # # * ~ 00 จะแสดงจำนวนสกุลเงินเป็น£ 45 ~ ~ ~~ ~ 15 จำนวนอักขระ tilde (~) ที่แสดงอยู่ในเขตข้อมูลจะขึ้นอยู่กับจำนวนช่องว่างในเขตข้อมูลตาราง

 %

ใช้เป็นอักขระสุดท้ายในสตริงการจัดรูปแบบ คูณค่าโดย๑๐๐และแสดงผลลัพธ์ที่มีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ต่อท้าย

E +, E-

หรือ

e +, e-

ใช้เพื่อแสดงค่าในสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (เอ็กซ์โพเนนเชียล)

ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อรูปแบบทางวิทยาศาสตร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับค่าของคุณ ใช้ E + หรือ e + เพื่อแสดงค่าเป็นค่าบวกชี้และ E-หรือ e-เพื่อแสดงค่าลบชี้ คุณต้องใช้พื้นที่ที่สำรองไว้เหล่านี้กับอักขระอื่น

ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณนำการจัดรูปแบบ 0.000 E + 00 ไปใช้กับเขตข้อมูลตัวเลขแล้วใส่๖๑๒๓๔๕ Access จะแสดง 6.123 E + 05 Access จะปัดเศษจำนวนตำแหน่งทศนิยมลงเป็นสาม (จำนวนศูนย์ทางด้านขวาหรือด้านซ้ายของตัวคั่นทศนิยม) จากนั้น Access จะคำนวณค่าเลขชี้จากจำนวนหลักที่อยู่ทางด้านขวา (หรือซ้ายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภาษาของคุณ) ของตัวคั่นทศนิยมในค่าเดิม ในกรณีนี้ค่าเดิมจะใส่ "๖๑๒๓๔๕" (ห้าหลัก) ทางด้านขวาของจุดทศนิยม ด้วยเหตุนี้ Access จะแสดง 6.123 E + 05 และค่าผลลัพธ์จะเท่ากับ๖.๑๒๓ x ๑๐๕

"ข้อความตัวอักษร"

ใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่เพื่อล้อมรอบข้อความที่คุณต้องการให้ผู้ใช้เห็น

[color]

ใช้เมื่อต้องการนำสีไปใช้กับค่าทั้งหมดในส่วนของรูปแบบของคุณ คุณต้องใส่ชื่อของสีในวงเล็บและใช้ชื่อใดชื่อหนึ่งต่อไปนี้: สีดำสีฟ้าสีฟ้าสีเขียวสีม่วงแดงสีเหลืองหรือสีขาว

ข้อสังเกต

รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองสามารถมีหนึ่งถึงสี่ส่วนที่มีเครื่องหมายอัฒภาค (;) เป็นตัวคั่นรายการ แต่ละส่วนจะมีข้อกำหนดรูปแบบสำหรับชนิดของหมายเลขที่แตกต่างกัน

ส่วน

คำอธิบาย

ส่วนที่หนึ่ง

รูปแบบสำหรับจำนวนบวก

วินาที

รูปแบบสำหรับจำนวนลบ

ส่วนที่สาม

รูปแบบสำหรับค่าศูนย์

Fourth

รูปแบบสำหรับค่า Null

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้รูปแบบสกุลเงินแบบกำหนดเองต่อไปนี้:

$#,##0.00[Green];($#,##0.00)[Red];"Zero";"Null"

รูปแบบตัวเลขนี้มีสี่ส่วนที่คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาคและใช้รูปแบบที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละส่วน

ถ้าคุณใช้หลายส่วนแต่ไม่ได้ระบุรูปแบบสำหรับแต่ละส่วนรายการที่ไม่มีรูปแบบจะไม่แสดงสิ่งใดหรือค่าเริ่มต้นเป็นการจัดรูปแบบของส่วนแรก

คุณสามารถใช้คุณสมบัติDecimalPlacesเพื่อแทนที่จำนวนตำแหน่งทศนิยมสำหรับรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับคุณสมบัติรูปแบบ

รูปแบบสกุลเงินและยูโรที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะทำตามการตั้งค่าในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows คุณสามารถแทนที่สิ่งเหล่านี้ได้ด้วยการใส่รูปแบบสกุลเงินของคุณเอง

ตัวอย่าง

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของรูปแบบตัวเลขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

การตั้งค่า

ข้อมูล

แสดง

หมายเลขทั่วไป

๓๔๕๖.๗๘๙
–๓๔๕๖.๗๘๙
$๒๑๓.๒๑

๓๔๕๖.๗๘๙
–๓๔๕๖.๗๘๙
$๒๑๓.๒๑

สกุลเงิน

๓๔๕๖.๗๘๙
–๓๔๕๖.๗๘๙

$๓,๔๕๖.๗๙
($๓,๔๕๖.๗๙)

แก้ไขแล้ว

๓๔๕๖.๗๘๙
–๓๔๕๖.๗๘๙
๓.๕๖๖๔๕

๓๔๕๖.๗๙
–๓๔๕๖.๗๙
๓.๕๗

มาตราฐาน

๓๔๕๖.๗๘๙

๓,๔๕๖.๗๙

เปอร์เซ็นต์

3
๐.๔๕

๓๐๐%
๔๕%

เชิงวิทยาศาสตร์

๓๔๕๖.๗๘๙
–๓๔๕๖.๗๘๙

3.46 e + 03
– 3.46 e + 03


ต่อไปนี้คือตัวอย่างของรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

การตั้งค่า

คำอธิบาย

0;(0); " Null

แสดงค่าบวกตามปกติ แสดงค่าลบในวงเล็บ แสดงคำว่า "Null" ถ้าค่าเป็นNull

+ 0.0; – 0.0; 0.0

แสดงเครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (–) ที่มีจำนวนบวกหรือลบ แสดง๐.๐ถ้าค่าเป็นศูนย์

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×