คุณสมบัติ 'รูปแบบ' (Format) - ชนิดข้อมูล Date/Time

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติรูปแบบวันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและรูปแบบเวลา หรือใช้รูปแบบกำหนดเองสำหรับข้อมูลวัน / เวลาชนิดได้

การตั้งค่า

รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าคุณสมบัติรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับข้อมูลวัน / เวลาชนิด

การตั้งค่า

คำอธิบาย

วันที่ทั่วไป

(ค่าเริ่มต้น) ถ้าค่าเป็นเฉพาะวัน เวลาไม่แสดง ถ้าค่าเป็นแต่ละครั้งเท่านั้น ไม่มีวันจะแสดงขึ้นมา ตั้งค่านี้เป็นการรวมของการตั้งค่าวันแบบสั้นและเวลานาน

ตัวอย่าง: 4/3/93, 05:34:00 PM และ 4/3/93 05:34:00 PM

วันที่แบบยาว

เช่นเดียวกับการตั้งค่าวันที่แบบยาวในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

ตัวอย่าง: วันเสาร์ 3 เมษายน 1993

วันที่แบบปานกลาง

ตัวอย่าง: 3-36 เม.ย.

วันที่แบบสั้น

เช่นเดียวกับการตั้งค่าวันที่แบบสั้นในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

ตัวอย่าง: 4/3/93

คำเตือน: การตั้งค่าวันที่แบบสั้นจะถือว่าวันที่ระหว่าง 1/1/00 และ 12/31/29 เป็นวันที่ในศควรรษที่ยี่สิบเอ็ด (กล่าวคือ ปี 2000 ถึง 2029) วันที่ระหว่าง 1/1/30 และ 12/31/99 จะถือว่าเป็นวันที่ในศตวรรษที่นี่สิบ (กล่าวคือ ปี 1930 ถึง 1999)

เวลาแบบยาว

เช่นเดียวกับการตั้งค่าบนแท็บเวลาในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

ตัวอย่าง: 5:34:23 PM

เวลาแบบปานกลาง

ตัวอย่าง: 5:34 PM

เวลาแบบสั้น

ตัวอย่าง: 17:34


รูปแบบกำหนดเอง

คุณสามารถสร้างรูปแบบเวลาและวันแบบกำหนดเอง โดยใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้

สัญลักษณ์

คำอธิบาย

: (เครื่องหมายจุดคู่)

เวลาตัวคั่น ตัวคั่นถูกตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

/

ตัวคั่นวันที่

c

เช่นเดียวกับรูปแบบกำหนดไว้ล่วงหน้าวันทั่วไป

d

วันที่ของเดือนเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (1 ถึง 31)

dd

วันที่ของเดือนเป็นตัวเลขสองหลัก (01 ถึง 31)

ddd

ตัวอักษรสามตัวแรกของวันในสัปดาห์ (อา. ถึง ส.)

dddd

ชื่อเต็มของวันในสัปดาห์ (วันอาทิตย์ ถึง วันเสาร์)

ddddd

เช่นเดียวกับรูปแบบวันแบบสั้นกำหนดไว้ล่วงหน้า

dddddd

เช่นเดียวกับรูปแบบกำหนดไว้ล่วงหน้าวันแบบยาว

w

วันในหนึ่งสัปดาห์ (1 ถึง 7)

ww

สัปดาห์ในหนึ่งปี (1 ถึง 53)

m

เดือนในหนึ่งปีเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (1 ถึง 12)

mm

เดือนในหนึ่งปีเป็นตัวเลขสองหลัก (01 ถึง 12)

mmm

ตัวอักษรสามตัวแรกของเดือน (ม.ค. ถึง ธ.ค.)

mmmm

ชื่อเต็มของเดือน (มกราคม ถึง ธันวาคม)

q

วันที่แสดงเป็นไตรมาสในหนึ่งปี (1 ถึง 4)

y

จำนวนของวันในหนึ่งปี (1 ถึง 366)

yy

ตัวเลขสุดท้ายสองตัวของปี (01 ถึง 99)

yyyy

ตัวเลขเต็มของปี (0100 ถึง 9999)

h

ชั่วโมงเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (0 ถึง 23)

hh

ชั่วโมงเป็นตัวเลขสองหลัก (00 ถึง 23)

n

นาทีเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (0 ถึง 59)

nn

นาทีเป็นตัวเลขสองหลัก (00 ถึง 59)

s

วินาทีเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (0 ถึง 59)

ss

วินาทีเป็นตัวเลขสองหลัก (00 ถึง 59)

ttttt

เช่นเดียวกับรูปแบบกำหนดไว้ล่วงหน้าเวลานาน

AM/PM

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง ด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ "AM" หรือ "PM" ตามความเหมาะสม

am/pm

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง ด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก "am" หรือ "pm" ตามความเหมาะสม

A/P

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง ด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ "A" หรือ "P" ตามความเหมาะสม

a/p

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง ด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก "a" หรือ "p" ตามความเหมาะสม

AMPM

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงที่ มีตัวกำหนดการตั้งเช้า/บ่ายที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows


รูปแบบกำหนดเองจะแสดงตามการตั้งค่าที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows รูปแบบกำหนดเองที่สอดคล้องกับการตั้งค่าที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows จะถูกละเว้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเพิ่มเครื่องหมายจุลภาคหรือคั่นอื่น ๆ ลงในรูปแบบแบบกำหนดเอง คร่อมตัวคั่นเครื่องหมายอัญประกาศดังนี้: mmm d ", "yyyy

ตัวอย่าง

ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของรูปแบบวัน / เวลาที่กำหนดเอง

การตั้งค่า

แสดง

ววว" "mmm ว" "yyyy

จันทร์ มิย 2., 1997

mmmm dd ", "yyyy

ภายในเดือน 02 มิถุนายน 1997

"นี่คือหมายเลขสัปดาห์"ww

นี่คือหมายเลขสัปดาห์ 22

"วันนี้คือ"dddd

วันนี้คือ วันอังคาร


คุณสามารถใช้รูปแบบแบบกำหนดเองเพื่อแสดง "คศ." ก่อนหรือ "B.C." หลังหนึ่งปีขึ้นอยู่กับว่ามีใส่ตัวเลขค่าบวก หรือลบ เมื่อต้องการดูรูปแบบแบบกำหนดเองนี้ทำงาน สร้างเขตข้อมูลตารางใหม่ การตั้งค่าชนิดของข้อมูลไปยังหมายเลข และใส่รูปแบบดังนี้:

"คศ." # "B.C." #

จำนวนบวกจะแสดงเป็นปีที่มีความ "คศ." ก่อนปี จำนวนลบจะแสดงเป็นปีที่มี "B.C." หลังปี

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×