คุณสมบัติ 'รูปแบบ' (Format) - ชนิดข้อมูล Date/Time

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ เพื่อกำหนดรูปแบบวันที่และเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือใช้รูปแบบที่กำหนดเองสำหรับชนิดข้อมูล Date/Time ได้

การตั้งค่า

รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ตารางต่อไปนี้จะแสดงการตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับชนิดข้อมูล Date/Time

การตั้งค่า

คำอธิบาย

General Date

(ค่าเริ่มต้น) ถ้าค่านั้นเป็นเฉพาะวันที่ จะไม่มีการแสดงเวลา ถ้าค่านั้นเป็นเฉพาะเวลา จะไม่มีการแสดงวันที่ การตั้งค่านี้เป็นการรวมของการตั้งค่า 'วันที่แบบสั้น' (Short Date) และ 'เวลาแบบยาว' (Long Time)

ตัวอย่าง: 4/3/93, 05:34:00 PM และ 3/4/36 05:34:00 PM

Long Date

เหมือนกับการตั้งค่า 'วันที่แบบยาว' ใน 'การตั้งค่าภูมิภาค' (Regional Settings) ของ Windows

ตัวอย่าง: Saturday, April 3, 1993 หรือ วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2536

Medium Date

ตัวอย่าง: 3-Apr-93 หรือ 3-เม.ย.-36

Short Date

เหมือนกับการตั้งค่า 'วันที่แบบสั้น' ใน 'การตั้งค่าภูมิภาค' ของ Windows

ตัวอย่าง: 3/4/93

คำเตือน: การตั้งค่า 'วันที่แบบสั้น' จะสมมติว่าวันที่ตั้งแต่ 1/1/00 ถึง 31/12/29 เป็นวันที่ในศตวรรษที่ 21 (นั่นคือ ปีจะถูกสมมติให้เป็น 2000 ถึง 2029) วันที่ตั้งแต่ 1/1/30 ถึง 31/12/99 จะถูกสมมติเป็นวันที่ในศตวรรษที่ 20 (นั้นคือ ปีจะถูกสมมติให้เป็น 1930 ถึง 1999)

Long Time

เหมือนกับการตั้งค่าบนแท็บ เวลา ใน 'การตั้งค่าภูมิภาค' ของ Windows

ตัวอย่าง: 5:34:23 PM

Medium Time

ตัวอย่าง: 5:34 PM

Short Time

ตัวอย่าง: 17:34


รูปแบบที่กำหนดเอง

คุณสามารถสร้างวันที่และเวลาในรูปแบบที่กำหนดเองได้โดยใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์

คำอธิบาย

: (เครื่องหมายจุดคู่)

ตัวคั่นเวลา ตัวคั่นจะถูกตั้งค่าไว้ใน 'การตั้งค่าภูมิภาค' ของ Windows

/

ตัวคั่นวันที่

c

เหมือนกับรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของ General Date

d

วันที่ของเดือนเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (1 ถึง 31)

dd

วันที่ของเดือนเป็นตัวเลขสองหลัก (01 ถึง 31)

ddd

ตัวอักษรสามตัวแรกของวันในสัปดาห์ (อา. ถึง ส.)

dddd

ชื่อเต็มของวันในสัปดาห์ (วันอาทิตย์ ถึง วันเสาร์)

ddddd

เหมือนกับรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของ Short Date

dddddd

เหมือนกับรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของ Long Date

w

วันในหนึ่งสัปดาห์ (1 ถึง 7)

ww

สัปดาห์ในหนึ่งปี (1 ถึง 53)

m

เดือนในหนึ่งปีเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (1 ถึง 12)

mm

เดือนในหนึ่งปีเป็นตัวเลขสองหลัก (01 ถึง 12)

mmm

ตัวอักษรสามตัวแรกของเดือน (ม.ค. ถึง ธ.ค.)

mmmm

ชื่อเต็มของเดือน (มกราคม ถึง ธันวาคม)

q

วันที่จะแสดงเป็นไตรมาสของปี (1 ถึง 4)

y

จำนวนของวันในหนึ่งปี (1 ถึง 366)

yy

ตัวเลขสุดท้ายสองตัวของปี (01 ถึง 99)

yyyy

ตัวเลขเต็มของปี (0100 ถึง 9999)

h

ชั่วโมงเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (0 ถึง 23)

hh

ชั่วโมงเป็นตัวเลขสองหลัก (00 ถึง 23)

n

นาทีเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (0 ถึง 59)

nn

นาทีเป็นตัวเลขสองหลัก (00 ถึง 59)

s

วินาทีเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (0 ถึง 59)

ss

วินาทีแบบตัวเลขสองหลัก (00 ถึง 59)

ttttt

เหมือนกับรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของ Long Time

AM/PM

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงที่มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ "AM" หรือ "PM" ตามความเหมาะสม

am/pm

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงที่มีอักษรตัวพิมพ์เล็ก "am" หรือ "pm" ตามความเหมาะสม

A/P

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงกับอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ "A" หรือ "P" ตามความเหมาะสม

a/p

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงกับอักษรตัวพิมพ์เล็ก "a" หรือ "p" ตามความเหมาะสม

AMPM

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง กับการตั้งเช้า/บ่ายที่เหมาะสม ตามที่กำหนดไว้ใน 'การตั้งค่าภูมิภาค' ของ Windows


รูปแบบที่กำหนดเองจะถูกแสดงตามการตั้งค่าที่ได้ระบุไว้ใน 'การตั้งค่าภูมิภาค' ของ Windows ส่วนรูปแบบที่กำหนดเองซึ่งไม่ตรงกันกับการตั้งค่าที่ระบุไว้ใน 'การตั้งค่าภูมิภาค' ของ Windows จะถูกละเว้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเพิ่มเครื่องหมายจุลภาคหรือตัวคั่นอื่นๆ ในรูปแบบที่กำหนดเอง ให้ใส่ตัวคั่นในเครื่องหมายอัญประกาศ เช่น mmm d", "yyyy

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้ คือ รูปแบบที่กำหนดเองของ Date/Time

การตั้งค่า

การแสดง

ddd", "mmm d", "yyyy

จ., 2 มิ.ย., 2540

mmmm dd", "yyyy

02 มิถุนายน, 2540

"หมายเลขของสัปดาห์ คือ "ww

หมายเลขของสัปดาห์ คือ 22

"วันนี้ คือ "dddd

วันนี้ คือ อังคาร


คุณสามารถใช้รูปแบบที่กำหนดเองเพื่อแสดง "A.D." อยู่ก่อนหน้าปี หรือ "B.C." อยู่หลังจากปีได้ โดยขึ้นอยู่กับตัวเลขที่ใส่เข้าไปว่า เป็นตัวเลขบวกหรือตัวเลขลบ เมื่อต้องการดูการทำงานของรูปแบบที่กำหนดเองนี้ ให้สร้างเขตข้อมูลของตารางใหม่ โดยตั้งค่าชนิดข้อมูลเป็น Number แล้วใส่รูปแบบดังต่อไปนี้

"A.D. " #;# " B.C."

จำนวนบวกจะถูกแสดงเป็นปีที่มี "A.D." อยู่ก่อนหน้าปี จำนวนลบจะถูกแสดงเป็นปีที่มี "B.C." อยู่ข้างหลังปี

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×