Office

คุณสมบัติ 'รูปแบบ' (Format) - ชนิดข้อมูล Date/Time

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ เป็นรูปแบบวันที่และเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือใช้รูปแบบแบบกำหนดเองสำหรับชนิดข้อมูลวันที่/เวลา

การตั้งค่า

ส่วนต่อไปนี้แสดงตัวอย่างรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และกำหนดเอง

รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับชนิดข้อมูลวันที่/เวลา

รูปแบบ

คำอธิบาย

ตัวอย่าง

วันที่ทั่วไป

(ค่าเริ่มต้น) แสดงวันค่าที่เป็นตัวเลขและค่าเวลาเป็นชั่วโมง นาที และวินาทีแล้วตาม ด้วย AM หรือ PM สำหรับทั้งสองชนิดค่า Access ใช้ตัวคั่นวันและเวลาที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ถ้าค่าไม่มีคอมโพเนนต์เวลา Access แสดงเฉพาะวัน ถ้าค่ามีคอมโพเนนต์ไม่มีวัน Access แสดงเฉพาะเวลา

06/30/2018 10:10:42 น.

วันที่แบบยาว

แสดงเฉพาะค่าวัน ตามที่ระบุตามรูปแบบวันแบบยาวในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

วันจันทร์ 27 สิงหาคม 2018

วันที่แบบปานกลาง

แสดงวันที่เป็นแบบ dd/mmm/yy แต่ใช้ตัวคั่นวันที่ที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

27/ส.ค./18
27-ส.ค.-18

วันที่แบบสั้น

แสดงวันค่า ตามที่ระบุตามรูปแบบวันแบบสั้นในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

วันที่ 27/8/2018
8-27 2018

เวลาแบบยาว

แสดงชั่วโมง นาที และวินาทีแล้วตาม ด้วย AM หรือ PM Access ใช้ตัวคั่นที่ระบุในการตั้งค่าเวลาในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

10:10:42 น.

เวลาแบบปานกลาง

แสดงชั่วโมงและนาทีแล้วตาม ด้วย AM หรือ PM Access ใช้ตัวคั่นที่ระบุในการตั้งค่าเวลาในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

10:10 น.

เวลาแบบสั้น

แสดงชั่วโมงและนาทีเท่านั้น Access ใช้ตัวคั่นที่ระบุในการตั้งค่าเวลาในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

10:10

รูปแบบกำหนดเอง

เมื่อต้องการสร้างรูปแบบแบบกำหนดเอง ใช้อักขระต่อไปนี้เป็นพื้นที่ที่สำรองไว้และตัวคั่น รูปแบบแบบกำหนดเองที่ไม่สอดคล้องกับการตั้งค่าวัน / เวลาที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows จะถูกละเว้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่เปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows เพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของบางชนิดข้อมูล

อักขระ

คำอธิบาย

ตัวคั่นวันที่

ตัวควบคุมที่ Access วางตัวคั่นวัน เดือน และปี ใช้ตัวคั่นที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ตัวอย่าง ในภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ใช้เครื่องหมายทับ (/)

ตัวคั่นเวลา

ตัวควบคุมที่ Access วางตัวคั่นชั่วโมง นาที และวินาที ใช้ตัวคั่นที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ตัวอย่าง ในภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ใช้เครื่องหมายจุดคู่ (:)

c

แสดงรูปแบบวันทั่วไป

d หรือ dd

แสดงวันของเดือนเป็นตัวเลขหนึ่ง หรือสองหลัก สำหรับหนึ่งหลัก ให้ใช้ตัวแทนเดียว สำหรับตัวเลขสองหลัก ใช้พื้นที่ที่สำรองไว้ที่สอง

ddd

Abbreviates วันของสัปดาห์ตัวอักษรสาม

dddd

กล่าวถึงวันในสัปดาห์ทั้งหมด

ddddd

แสดงรูปแบบวันแบบสั้น

dddddd

แสดงวันแบบยาว

w

แสดงตัวเลขที่ตรงกับวันของสัปดาห์ (1 ถึง 7)

ww

แสดงตัวเลขที่สอดคล้องกับสัปดาห์ของปี (1 ถึง 53)

m หรือ mm

แสดงเดือนเป็นตัว เลขหนึ่ง หรือสองหลักเลข

mmm

Abbreviates ชื่อของตัวอักษรสามเดือน ตัวอย่างเช่น มกราคมแสดงเป็นม.ค.

mmmm

กล่าวถึงชื่อเดือนทั้งหมด

q

แสดงตัวเลขของไตรมาสปฏิทินปัจจุบัน (1-4) ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจ้างผู้ปฏิบัติ ในเดือนพฤษภาคม Access จะแสดง 2 เป็นค่าไตรมาส

y

แสดงวันในหนึ่งปี 1-366

yy

แสดงสองหลักสุดท้ายของปี

หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้ใส่ และแสดงตัวเลขทั้งหมดที่สี่ปี

yyyy

แสดงตัวเลขทั้งหมดในหนึ่งปีในช่วง 0100-9999

h หรือ hh

แสดงชั่วโมงเป็นตัวเลขหนึ่ง หรือสองหลัก

n หรือ nn

แสดงนาทีเป็นตัวเลขหนึ่ง หรือสองหลัก

s หรือ ss

แสดงวินาทีเป็นตัวเลขหนึ่ง หรือสองหลัก

tttt

แสดงรูปแบบเวลานาน

AM/PM

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงที่มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ "AM" หรือ "PM" ตามความเหมาะสม

am/pm

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงที่มีอักษรตัวพิมพ์เล็ก "am" หรือ "pm" ตามความเหมาะสม

A/P

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงที่มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ "A" หรือ "P" ตามความเหมาะสม

a/p

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงที่มีอักษรตัวพิมพ์เล็ก "a" หรือ "p" ตามความเหมาะสม

AMPM

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง ที่มีตัวกำหนดการตั้งเช้า/บ่ายที่เหมาะสม ตามที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

ช่องว่าง + - $()

ใช้ช่องว่างเปล่า มีอักขระบางตัวคณิตศาสตร์ (+ -), และสัญลักษณ์ทางการเงิน ($ ¥ £) ตามที่จำเป็นต้องใช้ที่ใดก็ได้ในสตริงการจัดรูปแบบของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้อื่น ๆ ทั่วไปสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เช่นเครื่องหมายทับ (\ หรือ /) และเครื่องหมายดอกจัน (*), คุณต้องล้อมรอบเหล่านั้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่

"ข้อความสัญพจน์"

กำกับข้อความที่คุณต้องการให้ผู้ใช้เห็นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่

\

บังคับให้ Access จะแสดงอักขระที่ทันทีนั้นติดตาม นี้จะเหมือนกับล้อมรอบอักขระในเครื่องหมายอัญประกาศคู่

*

เมื่อใช้ อักขระทันทีหลังจากเครื่องหมายดอกจันกลายเป็น อักขระที่เติมนั่นคืออักขระที่ใช้การเติมช่องว่างเปล่า Access แสดงข้อความโดยปกติจะเป็นจัดชิดซ้าย และกรอกข้อมูลใด ๆ พื้นที่ทางด้านขวาของค่าที่ มีช่องว่างเปล่า คุณสามารถเพิ่มเติมอักขระใดก็ได้ในสตริงรูปแบบ และ Access จะเติมช่องว่างเปล่า ด้วยอักขระที่ระบุ

[color]

นำสีไปใช้กับค่าในส่วนของรูปแบบของคุณทั้งหมด คุณต้องใส่ชื่อในวงเล็บ และใช้ตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ชื่อ: สีดำ สีน้ำเงิน สีฟ้า สีเขียว ม่วงมาเจนต้า สี แดง 

ตัวอย่าง

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของรูปแบบวันที่/เวลาแบบกำหนดเอง

เมื่อต้องการจัดรูปแบบวันที่เช่น...

พิมพ์โค้ดนี้ลงในกล่องคุณสมบัติรูปแบบ:

2012-01-13

yyyy mm dd

2012

yyyy

13 ม.ค. 2012

dd mmm yyyy

13.01.2012

dd\.mm\.yyyy (Access เพิ่มเครื่องหมายแบโดยอัตโนมัติ)

Fri 1/13

ว/ดววว

2/6

ww/w

13 ม.ค. 2012

mmm ว" "yyyy

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×