คุณสมบัติ 'บน' (Top)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ BoundObjectFrame

วัตถุ Image

วัตถุ OptionButton

วัตถุ Report

วัตถุ CheckBox

วัตถุ Label

วัตถุ OptionGroup

วัตถุ SubForm

วัตถุ ComboBox

วัตถุ Line

วัตถุ Page

คอลเลกชัน TabControl

วัตถุ CommandButton

วัตถุ ListBox

วัตถุ PageBreak

วัตถุ TextBox

วัตถุ CustomControl

วัตถุ ObjectFrame

วัตถุ Rectangle

วัตถุ ToggleButton

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ 'บน' ระบุตำแหน่งที่ตั้งของวัตถุบน ฟอร์ม หรือ รายงาน โดยตั้งค่าสำหรับวัตถุทั้งหมดในรายการนำไปใช้กับเป็น Integer แบบอ่าน/เขียน ยกเว้นสำหรับวัตถุ Report ต้องเป็น Long แบบอ่านอย่างเดียว

นิพจน์ Required เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุข้างต้นวัตถุใดวัตถุหนึ่ง

ข้อสังเกต

ตำแหน่งของตัวควบคุมคือระยะห่างที่วัดจากเส้นขอบซ้ายหรือเส้นขอบบนของตัวควบคุมถึงขอบซ้ายหรือขอบบนของส่วนที่มีตัวควบคุมนั้น การตั้งค่าคุณสมบัติ บน เป็น 0 เท่ากับวางขอบของตัวควบคุมไว้ด้านบนสุดของส่วน เมื่อต้องการใช้หน่วยการวัดอื่นที่ไม่ใช่การตั้งค่าในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกภูมิภาค ใน Windows Control Panel ให้ระบุหน่วย เช่น ซม. หรือ นิ้ว (ตัวอย่างเช่น 3 ซม. หรือ 2 นิ้ว)

ใน Visual Basic ใช้แบบนิพจน์ตัวเลข เพื่อตั้งค่าของคุณสมบัตินี้ ค่าจะแสดงในทวิป

สำหรับตัวควบคุม คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ โดยใช้ตัวควบคุมแผ่นคุณสมบัติ แบบแมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

เมื่อคุณย้ายตัวควบคุม การตั้งค่าใหม่ของคุณสมบัติ บน จะถูกใส่ข้อมูลลงในแผ่นคุณสมบัติโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณแสดงฟอร์ม หรือรายงานในมุมมอง 'แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์' หรือเมื่อคุณพิมพ์ฟอร์ม ตำแหน่งของตัวควบคุมจะถูกกำหนดจากการตั้งค่าคุณสมบัติ บน ของตัวควบคุมนั้นและการตั้งค่าระยะขอบของรายงานซึ่งสามารถตั้งค่าด้วยการคลิก ระยะขอบ บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ

สำหรับรายงาน การตั้งค่าคุณสมบัติ บน คือจำนวนที่ส่วนปัจจุบันมีออฟเซตห่างจากด้านบนของหน้ากระดาษ การตั้งค่่าคุณสมบัตินี้มีหน่วยเป็น Twips คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ระบุระยะห่างจากขอบบนของหน้ากระดาษที่คุณต้องการให้ส่วนพิมพ์ในกระบวนงานเหตุการณ์ Format ของส่วนนั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะตรวจสอบการตั้งค่าคุณสมบัติ บน สำหรับรายงานปัจจุบัน ถ้าค่านั้นน้อยกว่าการตั้งค่าระยะขอบต่ำสุด คุณสมบัติ ระเบียนถัดไป และ พิมพ์ส่วน จะถูกตั้งค่าเป็น False ส่วนนั้นจะไม่เลื่อนไปยังระเบียนถัดไป และจะไม่มีการพิมพ์ส่วนถัดไป

Sub Detail1_Format(Cancel As Integer, _
FormatCount As Integer)
Const conTopMargin = 1880
' Don't advance to next record or print next section
' if Top property setting is less than 1880 twips.
If Me.Top < conTopMargin Then
Me.NextRecord = False
Me.PrintSection = False
End If
End Sub

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×