คุณสมบัติ 'ช่วงการจับเวลา' (TimerInterval)

นำไปใช้กับ

วัตถุ Form

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ TimerInterval เพื่อระบุระยะห่างระหว่างเหตุการณ์ Timer บนฟอร์มเป็นมิลลิวินาทีได้ อ่าน/เขียน แบบยาว

นิพจน์.TimerInterval

จำเป็นต้องมี นิพจน์ นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ ใช้กับ

ข้อสังเกต

การตั้งค่าคุณสมบัติ TimerInterval เป็นค่า Long Integer ระหว่าง 0 ถึง 2,147,483,647

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้โดยใช้ แผ่นคุณสมบัติแมโคร หรือโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ของฟอร์มได้

หมายเหตุ: เมื่อใช้ VBA คุณตั้งค่าคุณสมบัติ TimerInterval ในเหตุการ์ Load ของฟอร์ม

เมื่อต้องการเรียกใช้โค้ด VBA ด้วยระยะห่างที่ระบุโดยคุณสมบัติ TimerInterval ให้วางโค้ดไว้ในกระบวนงานเหตุการณ์ Timer ของฟอร์ม ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการทำคิวรีระเบียนทุก 30 วินาที ให้ใส่โค้ดเพื่อทำคิวรีระเบียนอีกครั้งในกระบวนงานเหตุการณ์ Timer จากนั้นตั้งค่าคุณสมบัติ TimerInterval เป็น 30000

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีสร้างปุ่มกะพริบบนฟอร์ม โดยการแสดงและซ่อนไอคอนบนปุ่ม กระบวนงานเหตุการณ์ Load ของฟอร์มตั้งค่าคุณสมบัติ TimerInterval เป็น 1000 เพื่อให้ไอคอนที่แสดงกระพริบทุกวินาที

Sub Form_Load()
Me.TimerInterval = 1000
End Sub
Sub Form_Timer()
Static intShowPicture As Integer
If intShowPicture Then
' Show icon.
Me!btnPicture.Picture = "C:\Icons\Flash.ico"
Else
' Don't show icon.
Me!btnPicture.Picture = ""
End If
intShowPicture = Not intShowPicture
End Sub
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×