คุณสมบัติ 'ช่วงการจับเวลา' (TimerInterval)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ Form

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ช่วงการจับเวลา เพื่อระบุช่วงเวลาระหว่างเหตุการณ์ที่จับเวลาในฟอร์มโดยมีหน่วยเป็นมิลลิวินาที ให้ตั้งค่าเป็น Long แบบอ่าน/เขียน

นิพจน์ TimerInterval

นิพจน์ Required เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการนำไปใช้กับ

ข้อสังเกต

การตั้งค่าคุณสมบัติช่วงการจับเวลาแบบLong Integer ค่าระหว่าง 0 และ 2147483647

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้ โดยใช้แบบฟอร์มแผ่นคุณสมบัติ แบบแมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

หมายเหตุ: เมื่อใช้ VBA คุณจะตั้งค่าคุณสมบัติ ช่วงการจับเวลา ในเหตุการณ์ โหลด ของฟอร์มนั้น

เมื่อต้องการเรียกใช้โค้ด VBA ตามช่วงเวลาซึ่งระบุด้วยคุณสมบัติ ช่วงการจับเวลา ให้ใส่โค้ดในกระบวนงานเหตุการณ์ ตัวจับเวลา ของฟอร์มนั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการสอบถามระเบียนอีกครั้งทุก 30 วินาที ให้ใส่โค้ดเพื่อสอบถามระเบียนอีกครั้งในกระบวนงานเหตุการณ์ ตัวจับเวลา ในฟอร์ม จากนั้นให้ตั้งค่าคุณสมบัติ ช่วงการจับเวลา เป็น 30000

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีสร้างปุ่มกะพริบในฟอร์มด้วยการแสดงและซ่อนไอคอนบนปุ่มนั้น กระบวนงานเหตุการณ์ โหลด ของฟอร์มจะตั้งค่าคุณสมบัติ ช่วงการจับเวลา ของฟอร์มเป็น 1000 ฉะนั้นการแสดงไอคอนจะถูกสลับหนึ่งครั้งทุกวินาที

Sub Form_Load()
Me.TimerInterval = 1000
End Sub
Sub Form_Timer()
Static intShowPicture As Integer
If intShowPicture Then
' Show icon.
Me!btnPicture.Picture = "C:\Icons\Flash.ico"
Else
' Don't show icon.
Me!btnPicture.Picture = ""
End If
intShowPicture = Not intShowPicture
End Sub

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×