คุณสมบัติ 'ค่าเริ่มต้น' (DefaultValue)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุกล่องกาเครื่องหมาย (CheckBox)

วัตถุกลุ่มตัวเลือก (OptionGroup)

วัตถุกล่องคำสั่งผสม (ComboBox)

วัตถุกล่องข้อความ (TextBox)

วัตถุกล่องรายการ (ListBox)

วัตถุปุ่มสลับ (ToggleButton)

วัตถุปุ่มตัวเลือก (OptionButton)

ให้ระบุค่า String ที่จะถูกใส่ลงในเขตข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างระเบียนใหม่ ตัวอย่างเช่น ในตาราง ที่อยู่ คุณสามารถตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูล เมือง ให้เป็น กรุงเทพมหานคร ได้ เมื่อผู้ใช้เพิ่มระเบียนไปยังตาราง ผู้ใช้จะสามารถยอมรับค่านี้ หรือใส่ชื่อเมืองอื่นได้ คุณสมบัตินี้สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.DefaultValue

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

  • ต้นคุณสมบัติไม่นำไปใช้กับตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมาย, ปุ่มตัวเลือก หรือปุ่มสลับ เมื่ออยู่ในแอกลุ่มตัวเลือก ได้อย่างไรก็ตามนำไปใช้กับกลุ่มตัวเลือกเอง

  • คุณสมบัติค่าเริ่มต้นนำไปใช้กับเขตข้อมูลตารางทั้งหมดยกเว้นเขตข้อมูลเหล่านั้นกับชนิดข้อมูลของ AutoNumber หรือวัตถุ OLE

คุณสมบัติ ค่าเริ่มต้น จะระบุข้อความหรือนิพจน์ที่ถูกใส่ค่าในตัวควบคุม หรือเขตข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างระเบียนใหม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่าคุณสมบัติ ค่าเริ่มต้น สำหรับตัวควบคุมกล่องข้อความเป็น =Now() แล้ว ตัวควบคุมนี้จะแสดงวันที่และเวลาปัจจุบัน ค่าความยาวสูงสุดสำหรับการตั้งค่าคุณสมบัติ ค่าเริ่มต้น คืออักขระ 255 ตัว

สำหรับตัวควบคุม คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ในตัวควบคุมแผ่นคุณสมบัติ สำหรับเขตข้อมูล คุณสามารถตั้งคุณสมบัตินี้ในมุมมองออกแบบตาราง (ในส่วนคุณสมบัติเขตข้อมูล), เวิร์กแมโคร หรือ โดยใช้ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

ในโค้ดของ VBA ให้ใช้นิพจน์สตริงเพื่อตั้งค่าคุณสมบัตินี้ ตัวอย่างเช่น โค้ดต่อไปนี้จะตั้งค่าคุณสมบัติ DefaultValue สำหรับตัวควบคุมกล่องข้อความชื่อ PaymentMethod เป็น "Cash":

Forms!frmInvoice!PaymentMethod.DefaultValue = """Cash"""

หมายเหตุ: เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัตินี้สำหรับเขตข้อมูลโดยใช้โค้ดของ VBA ให้ใช้คุณสมบัติ DefaultValue ของ ADO หรือคุณสมบัติ DefaultValue ของ DAO

คุณสมบัติ ค่าเริ่มต้น จะนำไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเพิ่มระเบียนใหม่เท่านั้น ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ค่าเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงนั้นจะไม่สามารถนำไปใช้ได้กับระเบียนที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณตั้งค่าคุณสมบัติค่าเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุมฟอร์มที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่มีการเริ่มต้นค่าการตั้งค่าคุณสมบัติที่กำหนดเองในตาราง การตั้งค่าตัวควบคุมแทนการตั้งค่าตาราง

ถ้าคุณสร้างตัวควบคุมด้วยการลากเขตข้อมูลจากรายการเขตข้อมูลแล้ว การตั้งค่าคุณสมบัติ ค่าเริ่มต้น ของเขตข้อมูลดังที่กำหนดในตาราง จะถูกนำไปใช้กับตัวควบคุมดังกล่าวบนฟอร์ม แม้ว่าการตั้งค่าคุณสมบัติ ค่าเริ่มต้น ของตัวควบคุมดังกล่าวจะยังคงว่างอยู่ก็ตาม

ตัวควบคุมตัวหนึ่งสามารถให้ค่าเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุมอีกตัวหนึ่งได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่าคุณสมบัติ ค่าเริ่มต้น สำหรับตัวควบคุมหนึ่งไปยังนิพจน์ต่อไปนี้แล้ว ค่าเริ่มต้นของตัวควบคุมนี้จะถูกตั้งค่าเป็นการตั้งค่าคุณสมบัติ ค่าเริ่มต้น สำหรับตัวควบคุม txtShipTo

=Forms!frmInvoice!txtShipTo

ถ้าตัวควบคุมทั้งหลายอยู่ในฟอร์มเดียวกัน ตัวควบคุมที่เป็นแหล่งของค่าเริ่มต้นต้องปรากฏในลำดับของแท็บก่อนตัวควบคุมที่มีนิพจน์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×